Hopp til hovedinnhold

Bane og veg, trafikksikkerhet (5 stp)

Trafikksikkerhet er en fellesbetegnelse for sikkerheten forbundet med fremføring av kjøretøypå veg eller bane. I så måte blir trafikksikkerheten målt i antall drepte og hardt skadde, hvorforventningene til disse verdiene utgjør viktige rammer for trafikksikkerhetsarbeidet. Dettekurset introduserer dette sikkerhetsarbeidet, målemetodene og typiske løsninger som vi ser på veg og bane. En del av trafikksikkerhetsbildet handler om tunnelsikkerheten. Kurset trekker sammenhenger mellom tunneler og sikkerhetsarbeidet som foregår generelt.

Publisert: Endret:

Læringsutbytte

Med referanse til NKR og elementene Kunnskap, Ferdigheter og Generell kompetanse, skal kandidaten:

  • Introdusere begreper i arbeidet med trafikksikkerhet og gi en forståelse av bruken av begrepene, for eksempel ulykkesrisiko, skadegrader, trafikkbelastning, trafikkarbeid, risikoutsatte grupper, ulykkeskategorier, ulykkesdata, ulykkesanalyser.
  • Skaffe en oversikt over analyseverktøy, hvordan de brukes og hva de brukes til.
  • Kunne analysere enkle datamaterialer, og gi kvantitative estimater (statistikk), og semikvantitative resultater (risiko).
  • Gi innsikt i typiske sikkerhetstiltak.

Innhold

Trafikksikkerhet er et eget fagområde i jernbanesektoren og vegsektoren, som bygger på prinsippene i nullvisjonen. Kurset introduserer grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet som skjer, og gir et innblikk i typiske målemetoder. Nasjonal transportplan gir føringene for

politiske styringssignaler som tas opp og diskuteres i kurset. Ulykkesdata blir systematisk samlet inn. Kurset dekker analyseteknikker som er i bruk for å presentere og fortolke materialene. Ulykkesforståelse spiller en viktig rolle og aktørenes bruk av analysegrupper vil bli vektlagt.

Kurset legger et systemteoretisk perspektiv til grunn, det vil si at trafikksikkerhet kan bare forstås ut fra trafikanters, kjøretøys og infrastrukturenes egenskaper og rammebetingelser. Det stiller høye krav til de som skal jobbe med trafikksikkerheten.

Avslutningsvis vil kurset sammenligne aktiviteter forbundet med trafikksikkerhet generelt og tunnelsikkerhet spesielt.

Dato for samling:

Modul 2        15. – 17/18. mars, Åndalsnes

Forkunnskapskrav

Modulen Samfunnssikkerhet introduksjon skal være gjennomført og bestått.

Ta kurset som enkeltemne

Kurset kan tas separat etter søknad om opptak til enkeltemne.

Klikk her for å søke opptak til enkeltemne.

Pris: 10 000,-

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av tunneler.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen 4 timer (A - F)

Tilleggskrav:

Prosjektarbeid (modul 6) inngår som obligatorisk krav, og vil for disse studentene bli drøftet opp mot denne modulen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering:

Det er obligatorisk å delta på seminardagene.

Arbeidsformer

Seminarer, gruppediskusjoner, regneøvelser, befaringer, veiledning

Litteratur

  • Utvalgte deler av Njå, O., Sommer, M., Rake, E. L. og Braut, G. S. (2020) Samfunnssikkerhet. Analyse, styring og evaluering. Universitetsforlaget
  • Utvalgte publikasjoner, som artikler, rapporter, bokkapitler med mer vil bli tilgjengelige på Canvas ved emnets oppstart.

Emneansvarlig

Professor
51832268
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Administrative kontaktpersoner

Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning
Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning