Bane og veg, trafikksikkerhet E-BTS160 (5 stp)

Trafikksikkerhet er en fellesbetegnelse for sikkerheten forbundet med fremføring av kjøretøy på veg eller bane. I så måte blir trafikksikkerheten målt i antall drepte og hardt skadde, hvor forventningene til disse verdiene utgjør viktige rammer for trafikksikkerhetsarbeidet. Dette kurset introduserer dette sikkerhetsarbeidet, målemetodene og typiske løsninger som vi ser på veg og bane. En del av trafikksikkerhetsbildet handler om tunnelsikkerheten. Kurset trekker sammenhenger mellom tunneler og sikkerhetsarbeidet som foregår generelt.

Published Endret

Læringsutbytte

Med referanse til NKR og elementene Kunnskap, Ferdigheter og Generell kompetanse, skal kandidaten:

  • Introdusere begreper i arbeidet med trafikksikkerhet og gi en forståelse av bruken av begrepene, for eksempel ulykkesrisiko, skadegrader, trafikkbelastning, trafikkarbeid, risikoutsatte grupper, ulykkeskategorier, ulykkesdata, ulykkesanalyser.
  • Skaffe en oversikt over analyseverktøy, hvordan de brukes og hva de brukes til.
  • Kunne analysere enkle datamaterialer, og gi kvantitative estimater (statistikk), og semikvantitative resultater (risiko).
  • Gi innsikt i typiske sikkerhetstiltak.

Innhold

Trafikksikkerhet er et eget fagområde i jernbanesektoren og vegsektoren, som bygger på prinsippene i nullvisjonen. Kurset introduserer grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet som skjer, og gir et innblikk i typiske målemetoder. Nasjonal transportplan gir føringene for
politiske styringssignaler som tas opp og diskuteres i kurset. Ulykkesdata blir systematisk samlet inn. Kurset dekker analyseteknikker som er i bruk for å presentere og fortolke materialene. Ulykkesforståelse spiller en viktig rolle og aktørenes bruk av analysegrupper vil bli vektlagt.
Kurset legger et systemteoretisk perspektiv til grunn, det vil si at trafikksikkerhet kan bare forstås ut fra trafikanters, kjøretøys og infrastrukturenes egenskaper og rammebetingelser. Det stiller høye krav til de som skal jobbe med trafikksikkerheten.
Avslutningsvis vil kurset sammenligne aktiviteter forbundet med trafikksikkerhet generelt og tunnelsikkerhet spesielt.

Dato for samling:

Kommer       

Forkunnskapskrav

Modulen Samfunnssikkerhet introduksjon skal være gjennomført og bestått.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av tunneler.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen 4 timer (A - F)
Tilleggskrav:
Prosjektarbeid (modul 6) inngår som obligatorisk krav, og vil for disse studentene bli drøftet opp mot denne modulen.
Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering:
Det er obligatorisk å delta på seminardagene.

Arbeidsformer

Seminarer, gruppediskusjoner, regneøvelser, befaringer, veiledning

Litteratur

  • Utvalgte deler av Njå, O., Sommer, M., Rake, E. L. og Braut, G. S. (2020) Samfunnssikkerhet. Analyse, styring og evaluering. Universitetsforlaget
  • Utvalgte publikasjoner, som artikler, rapporter, bokkapitler med mer vil bli tilgjengelige på Canvas ved emnets oppstart.

Emneansvarlig

Professor i risiko- og sårbarhetsanalyse
51832268
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Administrative kontaktpersoner

Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

Ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Stav...