Bane og veg, tunnelsikkerhet E-BTS170 (5 stp)

Tunnelsikkerhet handler om forståelse av forebyggende sikkerhetsoppgaver så vel som beredskapsløsninger for alle norske tunneler. Tunnelene er svært ulike med hensyn til lengde, stigningsforhold, tverrsnitt og sikkerhetsutrustning, spesielt på vegsiden. For å dekke alle særegenhetene har alle vegtunneler over 500 m en egen risikoanalyse og beredskapsplan som beskriver særegenhetene og tunneler over 1 km har egen beredskapsanalyse. De er egne brannobjekter i sine kommuner. Tilsvarende finnes i jernbanesektoren, hvor tunnelene skal utformes på bakgrunn av risikoscenarioer. Risikostyring skal også benyttes i drifts- og vedlikeholdsfasene.

Published Endret

Læringsutbytte

Med referanse til NKR og elementene Kunnskap, Ferdigheter og Generell kompetanse, skal

kandidaten:

 • Ha innsikt i tunnelsikkerhet i nødetatenes perspektiv
 • Kunne forstå og bruke reguleringen; Plan- og bygningsloven m/forskrifter,
 • Tunnelsikkerhetsforskriften; forskrift om brannforebygging, forskrift om sikkerhetsstyring for jernbanevirksomheter, TSI-SRT, Veileder tunnelsikkerhet, Veileder for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i jernbane- og banetunneler, med mer.
 • Kunne omsette «Instruks for brannvernleder i Statens Vegvesen (SVV)» til praksis
 • Ha grunnleggende innsikt i brannteori, som inkluderer startfasen, sett i forhold til bilbrann, (også el-bil), brann i tog og tunnelens trafikkbelastning
 • Kunne utføre tilsyn med sikkerhetsutrustningen i tunneler.
 • Kjenne til akutt førstehjelp ved trafikkulykke
 • Kunne redegjøre for løsninger til passiv brannsikring, aktiv brannsikring og øvrige sikkerhets og beredskapstiltak i tunneler
 • Kunne analysere og diskutere sikkerhetsnivået i tunneler

Innhold

Dette kurset legger vekt på aktørene i tunnelsikkerhetsarbeidet. Noen jobber med å kontrollere trafikken og styre den i normalfasen, andre er brannvernledere, nødetatene har ansvar for tilsyn, beredskap og håndtering av inntrufne hendelser, og trafikantene har ansvar for egensikkerheten. Branner kan skape omfattende kriser og kurset er således oppbygd med en fin balanse mellom teori og praksis, med rom for diskusjoner. Nærhet til praktiske fasiliteter, ansvarlige virksomheter og mulighet for demonstrasjoner og tester blandes med sosiale møteplasser gjennom samlingen. Branndynamikk introduseres og blir demonstrert i felt, slik at sikkerhetsutrustningenes funksjonalitet kommer klart frem. Hensikten er en omforent forståelse av sikkerhetsnivåene ved å se på samspillet mellom aktørene og sikkerhetsutrustningen som finnes i tunnelene. Evalueringen av kandidatene kan koples mot praktisk gjennomgang av sikkerhetssystemene i en utvalgt tunnel, i planer og systembeskrivelser og tilsvarende.

Dato for samling:

Kommer  

Forkunnskapskrav

For studenter som gjennomfører hele programmet skal modulene Samfunnssikkerhet, Bane og veg, trafikksikkerhet være gjennomført og bestått.

Anbefalte forkunnskaper

Modulene Samfunnssikkerhet, Bane og veg, trafikksikkerhet, Erfaring fra bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av tunneler.

Eksamen/vurdering

Muntlig eksamen 1,5 time (A - F)
Tilleggskrav:
For de som tar hele programmet inngår prosjektarbeid som obligatorisk krav, og vil for disse studentene bli drøftet opp mot denne modulen.
Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering:
Det er obligatorisk å delta på seminardagene.

Arbeidsformer

Seminarer, gruppediskusjoner, befaringer, øvelser, veiledning

Litteratur

 • Utvalgte deler av: Njå, O., Sommer, M., Rake, E. L. og Braut, G. S. (2020). Samfunnssikkerhet. Analyse, styring og evaluering. Universitetsforlaget
 • Utvalgte publikasjoner, som artikler, rapporter, bokkapitler med mer vil bli tilgjengelige på Canvas ved emnets oppstart.

Emneansvarlig

Professor i risiko- og sårbarhetsanalyse
51832268
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Administrative kontaktpersoner

Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

Ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Stav...