Hjem fra sykehus med digital selvhjelp

I prosjektet eHealth @ Hospital-2-Home skal det utvikles og testes en digital helsetjeneste til kronisk syke, og utprøves nye samhandlingsformer mellom pasienter og helsepersonell.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Prosjektperiode

2020-2024

Budsjett

17 millioner

Finansiering

Norges Forskningsråd 

Film: Zoaring

Norge - med en liten befolkning på 5,3 millioner - har en av verdens høyeste forekomster av tarmkreft, med over 4000 nye tilfeller årlig. Tilsvarende er forekomst av hjertesvikt betydelig med 20000 sykehusinnleggelser per år. Begge sykdommene er typiske for kroniske lidelser, og med betydelig reinnleggelsesrate 30 dager etter utskrivning fra sykehus.

Foto: Dignio

Mange pasienter med kroniske sykdommer kan slite med å navigere i helsevesenet og å utføre anbefalt egenomsorg. Behandlingsbyrde er det ekstraarbeidet som pasienter med langvarig sykdom gjør for å leve godt med sykdommen. Dette «ekstra arbeidet» består blant annet i å overvåke helsetilstand, håndtere behandlingsopplegg delegert av helsepersonellet, og administrere medisinske avtaler. De dominerende konsekvensene av en for stor behandlingsbyrde er nedsatt helse og velvære, mangelfull oppfølging av behandlingsopplegg og reinnleggelser. Alt dette kan gi behandlingsbyrde og føre til kostbare reinnleggelser.

Prosjektet eHealth@Hospital-2-Home vil utvikle ny kunnskap om behandlingsbyrde og dens effekt på livskvalitet. Målet er å kartlegge behandlingsbyrde i overgangsfaser og i oppfølging av sykdom og behandling.

Se også: Forsker på digital oppfølging etter sykehusinnleggelse (NRK Rogland)

Vi skal teste ut et eHelsetiltak som kan styrke de kronisk sykes helsefremmende kompetanse og mestringsevne. I kjernen av prosjektet står nye digitale verktøy og samhandlingsformer for pasienter og helsepersonell. Tjenesten skal testes i pasientforløp der pasientene kan møte sykehuset digitalt, hjemme hos seg selv, i den kritiske fasen etter sykehusutskrivelsen. Pasientrepresentanter vil sammen med helsetjenesten (sykehus, fastleger) medvirke i utformingen av det digitale tjenestetilbudet. Prosjektet skal også prøve ut samarbeidsformer hvor sykepleiere aktivt bruker digitale hjelpemidler for å gjøre arbeidet enklere, behandlingen bedre og fremfor alt unngå unødige reinnleggelser.

Samarbeidspartnere 

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus, St.Olavs hospital, Trondheim og Dignio A/S.

Andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere er:

  • Universitetet i Oslo
  • Høgskolen i Østfold
  • Universitetet i Southampton, UK
  • London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK
  • Dartmouth College, US
  • Linköpings Universitet, Sverige

Vitenskapelige artikler

Webinar ved Nasjonalt senter for e-helseforskning

Trygghet etter utskrivelse fra sykehus ved digital hjemmeoppfølging

Nyheter fra prosjektet

Forskere

Professor i sykepleiefag
51834140
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Professor i sykepleievitenskap med spesialisering i intensivsykepleie
51832129
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i sykepleiefag
51834158
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Stipendiat i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Postdoktor i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Professor i sykepleiefag
51831664
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Professor em.
51834168
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Stipendiat i helsevitenskap
51832132
OD B-2482
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse