Laboratorier for geologi og reservoar

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet geologi og reservoar, knyttet til Det teknisk-vitenskapelige fakultet ved UiS. Her følger en oversikt med utstyr og fasiliteter.

Published Sist oppdatert

Røntgendiffraksjon (XRD)

På XRD-laboratoriet utføres kvalitative og semikvantitative analyser av prøver i pulverisert eller fast form, for å identifisere og kvantifisere krystallinske faser i mineraler og uorganiske materialer.

Når prøven blir analysert i XRD vil den gi mønster som fungerer som et slags fingeravtrykk, dette kan så sammenlignes med en bred database av ulike mønstre for kjente materialer. Vi har ulike holdere for ulike typer og mengder materiale. Laboratoriet blir hovedsakelig brukt av studenter og ansatte, men også av eksterne kunder.

 • Bruker D8 Advance Eco diffraktometer utstyrt med en Lynxeye detektor (Cu-Kα stråling, 40 kV spenning, 25 mA strøm)
 • Flipstick prøveholder for opptil 9 prøver i pulver eller fast form (flere ulike typer prøveholdere tilgjengelig)
 • XYZ bord
 • Oppsett for kapillærrør
 • Diffrac.EVA lisens
 • Diffrac.TOPAS lisens
 • ICDD PDF-4+ lisens

Kontaktperson: Caroline Ruud

Kjernelab

Kjernelaboratoriet inneholder utstyr til preparering av testplugger fra forskjellige bergarter og triaxialceller til å studere de mekaniske egenskapene til disse bergartene ved forskjellige testbetingelser.

I triaxialceller kan for eksempel omslutningstrykket, overlagringstrykket, poretrykket og temperaturen til et oljereservoar simuleres. En har dermed mulighet til å studere hvordan bergarter oppfører seg mekanisk ved reelle reservoarbetingelser. Siden man også kan injisere væsker eller gass gjennom kjerneplugger montert i triaxialceller, kan man utføre studier knyttet til permeabilitet, CO2 lagring og økt oljeutvinning (EOR/IOR). Laboratoriet brukes hovedsakelig til forskning gjennom doktorgrad-, master- og bachelorstudier. Prosjekter med eksterne oppdragsgivere blir også gjennomført på kjernelaboratoriet.

 • Kjernepreparering: Kjernebor, dreiebenk, kuttemaskiner og slipemaskin  
 • Bergmekaniske tester: 11 triaxial celler og brazilianer celle. Alle triaxial cellene kan måle radiell og aksiell deformasjon, og utføre tester ved reservoar temperatur og ved kontinuerlig flømming av væsker.  
 • Autosamplere for prøvetaking av væskeprøver fra flømmeforsøk. 
 • Enkle styrketester: Enaksial styrke ("UCS test") og indirekte strekkstyrke ("Brazilianertest").  
 • Triaxial testing: Deviatoriske, istropiske og uniaxial strain tester. Analyserer hvordan flømmevæske og temperatur påvirker mekaniske egenskaper. 
 • Permeabilitetsmålinger 

Kontaktperson: Reidar Inge Korsnes

Tynnslip og knusing

Laboratoriet for geologisk prøvepreparasjon har utstyr for preparering og petrografisk undersøkelse av tynnslip, samt andre preparasjonsmetoder som innstøping i epoksy (med eller uten farge) under vakuum, sliping og polering, knusing og kornfordelingsanalyse ved sikting.

God prøvepreparering er viktig for videre analyse i optisk mikroskop og elektronmikroskop. Laboratoriet kan preparere både tildekte og polerte tynnslip.

Arbeidet utføres hovedsakelig for instituttets studenter, stipendiater og vitenskapelige ansatte. I tillegg utføres eksterne oppdrag for andre forskningsinstitutt og for industrien.

 • Astera VAC-12 Vakuumkammer
 • Astera GRN16 Slipemaskin
 • Astera CUT8 Sag
 • Buehler Lapro Slab Saw
 • Malvern mastersizer 3000
 • Lumic CL-mikroskop med kamera
 • Retsch RS200 Skivemølle med agat malebeger
 • Retsch SK300 Slagkryssmølle
 • Struers DiskoPlan TS sag og pussing
 • Struers Accutom-50 sag
 • Struers Accutom-100 sag og sliping
 • Struers Rotopol-35 poleringsmaskin
 • Struers Tegramin-30 slipe- og poleringsmaskin
 • Struers CitoVac Vakuumkammer
 • Struers Labotom-5 kappemaskin
 • Zeiss AxioLab Mikroskop med kamera
 • Slipeplater og slipehjul
 • Siktemaskiner
 • Tynnslippreparering
 • Petrografisk analyse i lysoptisk mikroskop
 • Partikkelstørrelsesfordeling ved bruk av laserdiffraksjon
 • Kornfordelingsanalyse
 • Innstøping
 • Sliping og polering
 • Geologisk prøvepreparasjon

Kontaktpersoner: Caroline Ruud

Mineralseparasjon

Ved mineralseparasjon utnytter man mineralenes egenvekt og magnetiske egenskaper for å hente ut de ønskede mineralene fra knuste bergartsprøver. Dette gjøres hovedsakelig for å kunne studere bestemte mineraler, og for å kunne datere en bergart med for eksempel uran/bly-metoden.

Laboratoriet ved UiS benytter to ulike typer tunge væsker samt magnetseparasjon for å kunne mer eller mindre isolere ønskede mineraler. Vi har også mikroskop med kamera for detaljert studering av ulike prøver eller mineraler. Arbeidet utføres hovedsakelig for studenter og ansatte. I tillegg utføres eksterne oppdrag for andre forskningsinstitutt og for industrien.

 • Frantz magnetseparator
 • Olympus SZX16 stereomikroskop med kamera
 • Sentrifuge
 • Magneter
 • Mineralseperasjon med tungvæsker
 • Mineralseparasjon med magnetseparator
 • Innstøping av mineraler/ korn
 • Mineralogi
 • Mikroskopi

Kontaktperson: Caroline Ruud

Økt oljeutvinning (EOR/IOR)

EOR/IOR laboratoriet inneholder utstyr og oppsett som brukes for eksperimentell forskning på økt petroleum utvinning. Aktiviteten bidrar blant annet til å øke forståelsen om væskestrøm i porøse medium. Laboratoriet blir brukt både til forskning og undervisning.

Laboratorium
 • Amott imbiberings celler for studier ved lav og høy (reservoar) temperatur.  
 • Varmeskap med Hassler celler for flømmeeksperimenter ved reservoartrykk og reservoartemperatur.  
 • Autosamplere for prøvetaking av væskeprøver fra flømmeforsøk. 
 • SEM-EDS, XRD og geokjemiske målinger ved mineralogiske studier.  
 • IC og ICP for vannanalyser.  
 • Syre/base tall og asfalten målinger for oljeanalyser 

Kontaktperson: Skule Strand

Geoteknikk

Ved det geotekniske laboratoriet gjøres undersøkelser knyttet til identifisering og klassifisering av jord, samt analyser av jordarters mekaniske egenskaper. Laboratoriet brukes både til forskning og undervisning.

Structural Geology

Sikteanalyse brukes til å fastslå kornstørrelse, samt mengde innenfor gitte størrelsesintervall. Slemmeanalyse utføres ved hjelp av hydrometer, for å studere korngradering av materiale med kornstørrelse mindre enn 0,063mm. Man kan også forberede uomrørte leirprøver, samt bestemme skjærfasthet ved enaksial trykktesting eller ved konusforsøk. For leirprøver kan i tillegg flytegrense og plastisitetsgrense studeres. Laboratoriet har også utstyr for bestemmelse av densitet for leire, sand, ekstrahert tilslag fra asfalt og liknende materialer (finere enn 4,0mm).

 • Splitteapparat
 • Knuseverk
 • Siktemaskin HAVER ML
 • Sikter kvadratiske åpninger
 • Utstyr til slemmeanalyse
 • Forskyver til leireprøver GEONOR
 • Trykkpresse Zwick 2,5 kN
 • Konusapparat GEONOR
 • Casagrandes apparat
 • Vakuumeksikator og glasspyknometre
 • Varmeskap (Memmert og Binder)
 • Varmeovn (Binder)
 • Splitting av prøver for å fremskaffe en representativ delprøve ut i fra en større prøvemengde
 • Sikteanalyse (våtsikting) både med siktemaskiner og manuell sikting
 • Slemmeanalyse ved bruk av hydrometer
 • Forberedelse av uomrørte leirprøver
 • Skjærfasthet (enaksial trykkpresse eller konusapparat)
 • Flytegrense og plastisitetsgrense
 • Korndensitet

Kontaktperson: Guzman Cruz Rodriguez

Overflate-geofysikk

Laboratoriet for overflate-geofysikk er en samling av geofysisk målingsutstyr for applikasjoner både på land og i vann. Instrumenter og utstyr tilgjengelig kan brukes til å måle respons av undergrunnen ved hjelp av både seismiske- og elektromagnetiske bølger. Laboratoriet tilbyr autonome plattformer og har utviklet en autonom katamaran som kan utstyres med forskjellige instrumenter.

Liten båt på vann som samler inn geofysisk informasjon

For vann har laboratoriet et ekkolodd (Chirp) med høy frekvens fra 10-20 kHz. Denne brukes både for arkeologiske og geotekniske formål og gir et godt bilde av de grunne lagene i undergrunnen. Det finnes også en lavfrekvent kilde (Boomer), med en frekvensbredde fra 700 til 2000 Hz. Denne brukes til geotekniske formål til vanns og gir et godt bilde av de dypere lagene i undergrunnen. På land brukes en georadar (80 MHz) til arkeologiske og geotekniske formål. Den gir et godt bilde av undergrunnen ved hjelp av elektromagnetiske bølger. Laboratoriet er også utstyrt med 24 trådløse 3-komponent geofoner, med en 5 kg slegge som seismisk kilde.

 • Høyfrekvent (10-20 kHz) bunnpenetrerende ekkolodd (Chirp).
 • Lavfrekvent (700-2000 Hz) Boomer system med to streamere.
 • Malå GX80 HDR (senterfrekvens 80 MHz) Georadar.
 • 24 stk 10 Hz 3-komponent, trådløse geofoner. 5 kg slegge med trigger som kan brukes som seismisk kilde.
 • Katamaran båt av typen Minicat 420 utstyrt med to Minn kota Riptide elmotorer. Båten kjøres med fjernstyring eller autonomt.
 • Målinger av stratigrafi, struktur og elastisitet av nær overflaten geologi på land og i vann. 

Kontaktperson: Wiktor Waldemar Weibull

Geodesi/Lidar 

Laboratoriene for geodesi og Lidar støtter diverse laboratorie- og feltaktiviteter på tvers av avdelinger. Lidar kan brukes til 3D-modellering basert på laserteknologi.

Light detection and ranging

3D-modeller kan blant annet brukes til å tolke geologi og utføre målinger med høy nøyaktighet. Med flere modeller kan endringer i overflate oppdages (for eksempel ved kartlegging av skredfare). Lidar er i tillegg viktig verktøy for byplanlegging samt oppdagelse og bevaring av kulturelle steder (for eksempel ved arkeologiske funn).

 • Reigl VZ4000 LIDAR
 • GNSS (CPOS) Totalstasjon 
 • Nivelleringskikkert 
 • Strekklapper 
 • DIC (fotogrammetri med digital bildekorrelasjon) 
 • Akselerometer  
 • ADCP inkludert trykksensor 
 • Utstyr for fallsikring og Tilkomstteknikk 
 • 3D-modellering ved hjelp av laserteknologi
 • Kartlegging av overflate og endringer
 • Diverse geodetiske metoder 
 • Koordinatsystemer 
 • Transformasjoner 
 • Variansforplantning 
 • Varians- og toleranseanalyse 
 • Minste kvadraters metode (utjevning) 
 • Diverse landmålinsmetoder (både onshore og offshore) 
 • Kollokasjon: Fallsikring og tilkomstteknikk 

Kontaktperson: Sven Roemer og Lisa Jean Watson (LIDAR)

Data- og geomodellering 

Laboratoriet for data- og geomodellering tilbyr avansert utstyr for forskning, undervisning og studentbasert aktivitet innen tolkning av undergrunnen.

Geologi-bilder, seismisk bilde, grafikk

Laboratoriet muliggjør også simulering av undergrunn/porøse medier og tolkning med både kommersiell og åpen programvare.

 • Arbeidsstasjoner med følgende programvare:
  • Petrel 
  • Eclipse 
  • Sendra 
  • Kappa 
  • MRST 
  • Interactive Petrophysics 
  • DecisionSpace 
  • Move 
  • OpendTect 
  • ArcGIS 
 • Statisk og dynamisk reservoarsimulering 
 • Kjerneanalyser 
 • Tolkning av seismikk og logger (inkludert brønnlogger) 
 • Brønntesting 
 • Regional kartlegging 
 • Reservoarmodellering 

Kontaktperson: Andreas Habel

Du er kanskje også interessert i:

TN-året 2023

Her er høydepunktene fra året som gikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Avansert kjerneanalyse – modellering, eksperimentell design og oppskalering

Å forutsi underjordiske strømningsprosesser er utfordrende, men svært viktig for olje- og gassproduksjon, karbonlagring,...

Hva trenger energibransjen de neste årene?

Forskere ved Universitetet i Stavanger har bedt industrien om å definere utdanningsbehovet for de kommende årene. Hva bø...

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

UiS får senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser

Universitetet i Stavanger har fått tildelt Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokke...

Verdens nest beste i petroleumsquiz

Fem petroleumsingeniørstudenter fra Universitetet i Stavanger nådde finalen i den prestisjetunge PetroBowl-konkurransen....

Industripriser til toppstudenter

Repsol, IKM Acona og Vår Energi delte ut til sammen ni priser og 275.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS...

Setter ny retning for geofag

Institutt for energiressurser ved UiS satser på nytt utstyr og nye forskningsområder innen geoteknikk og geofysikk. Derm...

Geofag best for femte gang

Studentene har kåret Petroleum Geosciences Engineering ved UiS til det beste masterprogrammet innen geofag.

Petroleumsgeologen

– Feltturene til Spania og Hellas var utrolig lærerike, sier Jacob Dieset. Alumnien jobber med å bygge ut en geologisk l...

Prisdryss over petroleumsstudenter

Repsol, Acona og Vår Energi delte ut til sammen 10 priser og 325.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS.

Geovitenskap

De viktigste forskningsområdene innenfor geovitenskap er energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutn...

Ph.d. - program i Energiteknologi og geovitenskap

Energiteknologi og geovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Stud...

Framtidens yrker: Energi-ingeniør

– Dere skal redde verden, så enkelt er det. Ingeniørkompetansen skal brukes til å gi alle bærekraftig energi. Det er ikk...

Institutt for energiressursar

Institutt for energiressursar er eit sterkt fagmiljø for energiressursar, teknologi for auka oljeutvinning, beslutningsa...

Heder og ære til petroleumsstudenter

2019: Repsol Norge delte ut priser til studenter som har utmerket seg.

TN-studenter tredje best i Europa

Studenter fra UiS tok tredjeplassen i årets Imperial Barrel Award. En global konkurranse for universiteter innenfor petr...

Dette er de mest fornøyde studentene ved TN

Masterstudiene industrial asset management, marine and offshore technology og petroleum geosciences engineering har de m...

Flere laboratorier