Tjenesteinnovasjon og designmetodikk E-MTN102

Hvordan forbedrer eller utvikler man nye tjenester, som gir både bedre brukeropplevelser og gevinster? Mastergradskurset Tjenesteinnovasjon og designmetodikk gir deg grunnleggende kompetanse på designmetodikk, metoder og verktøy som brukes for å skape en best mulig brukerreise med gode tjenesteopplevelser.

Published Endret
Bilde av bord med fargerike lapper og hender under idéarbeid

Fakta
Studiepoeng

10

Neste oppstart

Våren 2024

Nivå

Masternivå

Søknadsfrist

20.01.2024

Undervisningsform

Samlingsbasert

Pris

23 000,- + semesteravgift (815,-) og pensumlitteratur.

Undervisningsspråk

Norsk

Kurset gir deg grunnleggende kompetanse på designmetoder og verktøy som brukes for å skape en best mulig brukerreise med gode tjenesteopplevelser. Du lærer deg et brukerdrevet, kreativt og agilt tankesett og praksis.

Professor Erik Lerdahl

Kursinnhold

Tjenesteinnovasjon er et fagområde det stadig er mer interesse for, blant annet på grunn av digitalisering, behov for tverrfaglige løsninger og økt kamp om kundene. Det handler om å utvikle attraktive tjenester basert på en grundig innsikt i kundereisen og kundenes behov. 

Skrivebord med papirark og hender.

Kurset gir en innføring i teorier, metoder og praksis knyttet til tjenesteinnovasjon, tjenestedesign og designtenkning. Her får du både en teoretisk og praktisk forståelse av hvordan eksisterende tjenester kan forbedres og nye utvikles, basert på avdekking av brukerinnsikt og design av brukerreiser. Du lærer deg også en designmetodikk og ulike metoder som kan anvendes på ulike typer utviklingsprosjekter.

Du vil lære hva som gir gode tjenesteopplevelser til brukere og innbyggere, og får en bedre forståelse for hvorfor tjenestedesign blir stadig viktigere i en tid med digitalisering, nye forretningsmodeller og omstilling.

Etter å ha gjennomført kurset vil du ha en grunnleggende kunnskap om designprosessen, fra innsiktgenerering til utvikling av tjenesteløsninger. Du vil kunne anvende ulike metoder i de ulike fasene av en innovasjonsprosess mot en ny løsning.

Kurset er et obligatorisk emne i Master i transformasjon og nyskaping, og kan inngå som valgemne i andre EVU programmer. Kurset kan også tas som et enkeltstående emne.

Målgrupper

Kurset er en etter- og videreutdanning som passer for ansatte i både privat, offentlig og sektor som ønsker økt kunnskap om tjenesteinnovasjon og designmetodikk, både som planlegger, utvikler, prosjektleder eller bestiller av nye tjenesteløsninger. Kurset er også svært aktuelt for alle ledere som vil akselerere innovasjonstakten og kapasiteten i sin organisasjon.

Læringsutbytte

Kurset lærer deg blant annet å:

  • ta i bruk ulike kartleggingsverktøy for å få innsikt i brukerbehov og avdekke mulighetsrom
  • bruke ulike kreative metoder og verktøy for utvikling av nye tjenestekonsepter
  • mestre ulike visualiseringsverktøy og å lage enkle prototyper av tjenestekonsepter, samt teste dem mot brukergrupper

Praktisk informasjon

Kurset går i vårsemesteret fra mars til mai.

Pris for kurs: kr 23.000,-.
Semesteravgift (kr 815,-) og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Undervisningsform

Kurset er modulbasert og tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb, med tre samlinger à to dager.

Samlinger foregår på dagtid og i arbeidsuken, med en veksling mellom forelesninger, praktisk casearbeid, og diskusjoner/refleksjoner. Mellom samlingene arbeider kandidatene i grupper, med konkrete oppgaver.

Det forventes at kandidatene er aktive og utforskende i undervisningen, der ny praksis utvikles i dynamikken mellom teori, utprøving og refleksjon.

Samlingene for kursgjennomføringen vårsemesteret 2024 med forbehold om endring:

  • 1. samling: 13-14 mars 2024
  • 2. samling: 10-11 april 2024
  • 3. samling: 22-23 mai 2024

Opptakskrav

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.
b) SV-fakultetet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.
c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. Det er mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse.

Alle de valgfrie kursene har egne opptak, og du må søke om opptak til hvert enkelt kurs.

Vi praktiserer førstemann til mølla prinsippet ved påmelding til alle emnene.

Krav til søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning skal dokumentere utdanning, norsk- og engelskkunnskaper. Se informasjon hos NOKUT og Samordna opptak - Utdanning fra utlandet for opptak til utdanning ved universiteter eller høgskoler i Norge.

Vennligst merk at ufullstendige søknader blir ikke behandlet.

Eksamen/vurdering

Hjemmeeksamen i gruppe. Må støttes av relevant teori og kritisk forståelse av denne. Bokstavkarakter A-F.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Kandidaten må ha minimum 67% oppmøte (4 av 6 dager; en nødvendighet for samskaping), og ha levert en individuell kritisk refleksjon av læreferden (godkjent/ikke godkjent) for å kunne levere eksamen.

Case: Helsestasjon for ungdom, Stavanger kommune

Om professor Erik Lerdahl

Erik Lerdahl er professor i designmetodikk og innovasjonsprosesser. I tillegg er han spesialrådgiver i Smartbyavdelingen for Stavanger kommune og gründer for utvikling av en webapplikasjon for samskaping.

Erik Lerdahl

Lerdahl har tidligere utgitt tre fagbøker: Slagkraft, håndbok i idéutvikling (2007), Slagkraftige møter (2015) og Nyskapning (2018). Han har ledet en rekke innovasjonsprosjekter i privat og offentlig sektor og har tidligere vært professor i kreativitet ved Høyskolen Kristiania

Dette sier studentene

Case: Helsestasjon for ungdom, Stavanger kommune

Kontaktpersoner

Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Førstekonsulent
51831501
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning