Master i transformasjon og nyskaping

Vil du bidra til å gjøre en forskjell og skape mer bærekraftige løsninger for fremtiden? Med en master i transformasjon og nyskaping får du et fornyet og mer kreativt tankesett. Du vil lære en rekke metoder og ledelsesferdigheter, som gjør deg i stand til å bidra til det grønne skiftet og andre store samfunns- og organisasjonsutfordringer.

Published Sist oppdatert
Kursdeltakere som diskuterer

Fakta
Studiepoeng

90

Oppstart

Høst, vinter og vår

Nivå

Master

Omfang

Deltid

Undervisningsform

Samlingsbasert

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk (ett fag)

Den nye mastergraden vil hjelpe med å omstille regionens kompetanse og innovasjonskraft, til fremtidens problemløsere som planeten vår så sårt trenger.

Gunnar Crawford , Nordic Edge

Kurs, priser, oppstart og opptakskrav

Masteren er erfaringsbasert og består av 90 studiepoeng. Du kan søke innpass og velge opptil tre kurs fra andre programmer, tilsvarende 30 studiepoeng.

Når du har gjennomført og bestått seks kurs (60 studiepoeng) kan du begynne på masteroppgaven (30 studiepoeng). Denne skal være et uttrykk for din evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med designdrevet faglig innsikt i en reell problemstilling relatert til ledelse, transformasjon, og nyskaping. Masteroppgaven innebærer en fordypning i et tema med basis i praktisk problemstilling.

Prisinformasjon

Pris per kurs: kr 23.000,-.

Pris for masteroppgaven: kr 60.000,-.

Semesteravgift (kr 805,-) og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Undervisningsform

Studiet er modulbasert og tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb. Hvert kurs består vanligvis av tre samlinger à to dager. Det kan være unntak hvor kurs kjøres over to samlinger à tre dager, men dette vil være kommunisert i god tid før kurspåmelding. 

Smilende kursdeltakere rundt bord

Samlinger foregår på dagtid og i arbeidsuken, med en veksling mellom forelesninger, praktisk casearbeid, og diskusjoner/refleksjoner.

Mellom samlingene arbeider kandidatene selvstendig og i grupper, med konkrete oppgaver. 

Det forventes at kandidatene er aktive og utforskende i undervisningen, der ny praksis utvikles i dynamikken mellom teori, utprøving og refleksjon.

Opptakskrav

For å tas opp til Master i transformasjon og nyskaping kreves:

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner godkjennes som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års yrkespraksis etter fullført grad.

Alle de valgfrie kursene har egne opptak, og du må søke om opptak til hvert enkelt kurs.

Vi praktiserer førstemann til mølla prinsippet ved påmelding til alle emnene.

Realkompetanse

Det er mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse.

Krav til søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning skal dokumentere utdanning, norsk- og engelskkunnskaper.

Se informasjon hos NOKUT og Samordna opptak - Utdanning fra utlandet for opptak til utdanning ved universiteter eller høgskoler i Norge.

Innpass

Kandidater kan søke innpass på inntil 30 studiepoeng for relevante emner på mastergradsnivå tatt ved andre studieretninger ved UiS eller andre utdanningsinstitusjoner. Disse kan da komme til erstatning for ett eller flere av de valgfrie emnene, dog ikke for de obligatoriske emnene (1) ‘Ledelse for endring og nyskaping’, og (2) ‘Tjenesteinnovasjon og designmetode’. Imidlertid kan emnet E-MBA 270 ‘Endringsledelse’ levert til og med 2022 erstatte (1) ovenfor, og E-MLE100 ‘Tjenesteinnovasjon’ kan erstatte (2) ovenfor. Innpass skal godkjennes av studieprogramleder. 

Forutsetningen for å kunne søke om innpass er at du først har søkt og blitt tatt opp i studieprogrammet og at emnet/emnene er fullført og bestått; Endring i utdanningen: permisjon, utdanningsplan, studierett etc. | Universitetet i Stavanger (uis.no).

Med forbehold om endringer.

Foto: Elisabeth Tønnessen.

Om masterprogrammet

Vi lever i en tid med store utfordringer som må møtes både på samfunns-, organisasjons/bedrifts- og individnivå. Dette krever transformasjon, som igjen fordrer nytenking og nyskaping. Denne masteren er erfaringsbasert og tverrfaglig, og vil gi deg ledelsesferdigheter basert på designtenkning og kreative måter til å løse problemer på. 

Kursdeltakere som samarbeider

I masteren vil kandidatene aktivt bidra gjennom å utfordre det kjente og utforske det ukjente, med en samskapende og tverrfaglig inngang til utviklingsarbeidet. Du vil lære deg nye tankesett, velprøvde metoder og verktøy, og trene evnen til å utfordre egne antagelser og praksis.

Designmetodikken ligger i bunn for praksisen og undervisningen i alle kurs. I en slik metodikk fokuserer vi på reelle behov og problem før vi søker løsninger. Vi vrir og vrenger på problemstillinger, arbeider systematisk og grensesprengende med ideutvikling, og tester fortløpende ut ideer og forslag til løsninger mot sluttbrukere.

Gjennom studiet vil du utvikle en ny forståelse av hva det vil si å drive ledelse. Dette vil igjen gi deg kompetanse til å lede transformasjon- og nyskapingsprosesser, både på et organisasjonsnivå og ned i fasilitering av konkrete workshop og prosjektforløp. Du vil være en etterspurt kompetanseaktør som setter igang og bidrar aktivt til nødvendige omstilling- og transformasjonsprosesser. Du vil gjøre en forskjell.

Hvert enkelt kurs og programmet som helhet er arbeidsrelevant og gir rask og anvendbar kompetanse.

Les også denne nyhetsartikkelen om masterprogrammet: Ny og unik ledelsesutdanning ved UiS

Foto: Elisabeth Tønnessen.

Hvem passer studiet for?

Dette er et inkluderende ledelsesutviklingsprogram som passer for de som aktivt vil bidra til endring. Det gjelder om du er i en formell lederrolle eller ikke.

Kursdeltaker som arbeider

Du er en person som ser muligheter og vil mye. Du er ambisiøs, proaktiv, over gjennomsnittet nysgjerrig, og kanskje noe utålmodig på å bidra til forbedringer. Du er en som vil være med på transformasjons- og nyskapingsprosesser, er åpen for å utfordre egne antagelser, og klar til å videreutvikle deg selv for å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Foto: Elisabeth Tønnessen.

Dette sier deltakerne

Møt foreleserne

Programutvikling og støttespillere

Innhold og emner i masteren er utviklet sammen med 30 strategiske partnere innen privat, offentlig og frivillig sektor som har sett et tydelig behov for en slik praksisnær og annerledes masterutdanning. Det var partnerne selv som tok initiativet til masteren basert på etterspørsel etter denne kompetansen i egen organisasjon.

Oversikt over logoer

Utvikling av masterprogrammet er støttet økonomisk av Direktoratet for Høyere Utdanning og Kompetanse (HK-dir), der søknaden fikk full uttelling (Fremragende) på arbeidsrelevans. Programmet er også støttet av UNESCO Chair i ledelse, nyskaping og fremtidskyndighet.

Dette sier næringslivet

Claire Richardson, teknisk leder i Norske Shell
Frederik Hansen, direktør for design i Laerdal Medical
Inger Hanne Vikshåland, Smartbysjef, Stavanger kommune
Trine Hamre, leder læring og utvikling, Lyse
Olav Ovaa, virksomhetsleder Blå Kors

Designprinsipper

De følgende ni designprinsipper lå til grunn for utviklingen av hvert emne og masterprogrammet som helhet.

Fargerike lapper på bord og hender

1. Gjøre en forskjell ved å utfordre det kjente og utforske det ukjente

Programmet skal gjøre en distinkt forskjell for enkeltindivider, organisasjoner, og samfunn ved å utfordre det kjente og utforske det ukjente. Videre skal det arbeides ut ifra en hensikt som er større enn kun utelukkende profitt da programmet skal bidra til den transformasjon og nyskaping som kreves for å muliggjøre bærekraftig utvikling og det grønne skiftet.

2. Verdi - her og nå

Hvert enkelt kurs og programmet som helhet skal være arbeidsrelevant og gi verdifull og raskt anvendbar kompetanse til kursdeltakere og deres arbeidsgivere.

3. Samskapende, mangfoldig og involverende

Vi vil ha en tverrfaglig, tverrsektoriell og mangfoldig inngang til masteren, der ulik kompetanse og erfaring involveres og samskaper i utvikling og gjennomføring av kurs og program.

4. Reframing og nye tankesett

Kursdeltakerne vil lære seg nye tankesett og metoder, utvikle en evne til å utfordre antagelser, se på problemstillinger med nye øyne, og utvikle sin kreative kapasitet.

5. Hyppig utprøving og redesign

Vi skal raskt teste ut ny teori, praksis, og læringsmål for så å gjøre fortløpende justeringer. Det læres underveis.

6. Integrering av teori og praksis

Det skal være en tett kobling mellom teori og praksis, der kursdeltakerne evner å se både det teoretiske bakteppet og mestrer ulike verktøy og metoder i praksis.

7. Helhet i mangfold

Det skal være en rød tråd gjennom hele programmet samtidig som det rommer mangfold. Hvert enkelt kurs skal både stå på egne bein og bidra til helheten.

8. Tydelig og klar profil

Det skal komme tydelig frem hva programmet står for og ikke står for. Vi vil kunne si nei til forslag som ikke samsvarer med det overordnede målet.

9. Vekst utover programmet

Programmet skal etterstrebe en framsnakkende, åpen og delende holdning, og bidra til å skape et nasjonalt og internasjonalt nettverk med alumni og samarbeidspartnere.

Kontakt oss

Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Førstekonsulent
51831501
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning