Forsker på hvordan barnehager og PPT kan samarbeide for å utvikle mer inkluderende praksiser

FILIORUM-forsker Stein Erik Ohna deltar i det treårige forskningsprosjektet ‘Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende opplæring’ (SUKIP). Prosjektets formål er å etablere og studere nye innovative strategier for samarbeid mellom barnehage/skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og forskere som støtter utvikling av kompetanse for inkluderende praksiser.

Published Endret

Barnehagelærere
Det er viktig at barnehage og PPT samarbeider for å utvikle inkluderende praksiser. Foto: Getty Images

Inkludering, i form av deltagelse og tilhørighet, er et grunnleggende prinsipp i norsk utdanningspolitikk, men forskning viser at det er for lite kunnskap om hvordan man lokalt legger til rette for å støtte opp om en inkluderende praksis. SUKIP-prosjektet ønsker derfor å utforske og etablere en ny infrastruktur for samarbeid om pedagogisk praksis mellom barnehager/skoler og PPT med søkelys på hvordan det samarbeides, hvem som deltar i samarbeidet, hva det samarbeides om, og hvordan slikt samarbeid er koplet til øvrig utviklings­arbeid og ordinære styrings­strukturer innen barnehage og skole.

- PPT er en viktig samarbeidspartner, og i SUKIP-prosjektet legger vi vekt på at PPT skal bli bedre kjent med hverdagspraksiser i barnehage og skole for å styrke utvikling av praksisnær kompetanse, sier Stein Erik Ohna, som er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) ved UiS.

Samarbeid mellom enheter er avgjørende

Som en del av SUKIP forsker Ohna spesifikt på samarbeidet mellom en barnehage i Randaberg, det tilhørende PPT-kontoret og Styrket barnehage i et delprosjekt som har fått arbeidstittelen (Re)connecting Communities. I samarbeid med PPT har barnehagen beskrevet hva som skal være fokus for innovasjonsprosjektet, der det overordnede målet er at alle barn skal oppleve inkludering og tilhørighet i barnehagehverdagen.

– For å oppnå dette er det viktig at personalet i barnehagen, PPT, Styret barnehage og forskere i fellesskap utvikler lokal kunnskap om hva som bidrar til inkluderende praksiser, forteller Ohna.

– På et lokalt nivå kan dette bidra til å løfte samarbeidet mellom barnehagen, kommunens spesialpedagogiske fagmiljøer og fagmiljøet på universitetet.

Helt konkret fokuserer (Re) connecting Communitiespå dialogen mellom barnehagen og PPT om hva som rører seg i barnehagen og hvordan en kan bruke PPT i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling og veiledning av personalet.

Forbedret praksisnær kompetanse

Kjernen i prosjektet er knyttet til en syklus av månedsmøter og etterfølgende avdelingsmøter hvor barnehagepersonell, PPT-rådgiver og leder for Styrket barnehage i kommunen deltar. På hvert møte presenterer de pedagogiske lederne en hverdagssituasjon, pedagogiske aktivitet eller en spesiell utfordring som danner grunnlag for drøfting i gruppen. På denne måten får barnehagepersonalet en arena for å utveksle informasjon som kan legge grunnlaget for en felles forståelse for inkluderende praksiser, samtidig som PPT-rådgivere får en bedre forståelse av hverdagen og spesielle utfordringer i barnehagen som kan bidra til å utvikle deres praksisnære kompetanse og styrke kvaliteten på sakkyndige vurderinger.

- Ved å beskrive og analysere arbeidet omkring samarbeidsmøtene og hva som synes å styrke barnas deltakelse i lek og organiserte aktiviteter, er målet å synliggjøre kompetansen til personalet i barnehagen. Utvikling av inkluderende praksiser i barnehagen forutsetter et felles engasjement fra barnehagen, PPT og Styrket barnehage, sier Ohna.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, NLA Høgskolen og Statped, samt Randaberg og Bergen kommune. En skole og en barnehage fra hver av de to kommunene deltar sammen med det tilhørende PPT-kontoret.

Teskt: Linn Skjei Bjørnsen

– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling

Pål Roland er redaktør og medforfatter for en ny bok om ledelse og prosesser knyttet til kapasitetsbygging i utdanningss...

Høyere kvalitet i forskning på kvalitet i barnehagen

En ny, systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning og Læringsmiljøsenteret har undersøkt hvilke side...

Bok: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT

Hvordan kan pedagogiske organisasjoner orientere seg i, organisere og drive komplekse endringsprosesser med kvalitet? De...

Inkluderende forskningsprosjekt skal se nærmere på de matematiske utfordringer utviklingshemmede møter i dagliglivet

UiS-forskere skal utvikle matematikkressurser som hjelper barn med utviklingshemning å få den nødvendige matematiske for...

EU-prosjekt har utviklet ny kunnskap om kunstneriske praksiser i barnehagen

Erasmus+-prosjektet INTERSTICE har hatt som mål å gi ansatte, utdannere og studenter på barnehagefeltet innsikt i kunstn...

Kjønn spiller en rolle i hvordan fysisk aktivitet fremmes i barnehagen

En ny studie fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger viser at mannlige og kvinnelige barnehageansatte stimul...

Forskere mener små barn bør lære å tenke kritisk

Ved å svare på åpne spørsmål lærer barna i barnehagen en ferdighet som er viktig også når de blir voksne.

Barnas hage på Ullandhaug

UiS ønsker å bidra til grønn omstilling av samfunnet. Barnas hage er et prosjekt som undersøker og dokumenterer barns bi...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar kan seie det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkjer fornuftig og kontrollerer tankane, kje...

En av tre foreldre oppgir at de leser ingen eller få bøker for barna sine

Høytlesing ser ikke ut til å være en så stor del av barndommen for alle norske barn som både forskere og mange foreldre ...

Årets publikasjoner - 2022

Her finner du en oversikt over tidsskriftsartikler, bøker og bokkapitler, rapporter og avhandlinger publisert av forsker...

NordForsk-midler til prosjekt om digital lek i barnehagen

Barnehageforskere fra Universitetet i Stavanger har mottatt midler fra NordForsk til et samarbeidsprosjekt som skal unde...

PUST - Profesjonsfaglig utviklingsprosjekt i Stavanger og Tromsø

PUST er et treårig forskningsbasert kompetansehevingsprosjekt hvor målet er å utvikle og styrke barnehagepersonalets pro...

Skandinavisk barnehageforskning: Flere publikasjoner, høyere kvalitet og mer fra Norge

I tillegg er det nå flere forskere som bruker kvantitativ metode og flere studier med fokus på de yngste barna. Det vise...

Mia skal forske på inkludering og teknologibruk i barnehagen

Mia Johansen (26) har nettopp signert en historisk kontrakt som medforsker i forskningsprosjektet DiCoTe ved Universitet...

Barns opplevelse av lukt og dufter

Lukter endrer seg i forskjellig vær. Om det regner eller om solen skinner, finnes det interessante lukter både ute og in...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læ...

Jubler over ny tildeling og fem nye år for FILIORUM- Senter for barnehageforskning

‒ En stor tillitserklæring, sier Elin Reikerås, professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning og leder for FILIORU...

Fjerde utgave av Norsk Barnehageforskningskonferanse vel gjennomført

26. – 28. oktober 2022 inviterte BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet til den årlige ba...

Elefantteateret: Et etterlengtet kulturtilbud for de aller minste

Ett år er gått siden Elefantteateret åpnet dørene for aller første gang. Siden da har teateret, som drives av FILIORUM-f...

Lar barn få utforske luktesansen sin

Luktutstillingen på Vitenfabrikken i Sandnes, som er lagt rundt eventyret om de tre små grisene, har blitt så populær at...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Enkel tilgang til barnehageforskning

Det kommer stadig mer forskning på barnehagefeltet, og det er viktig at denne forskningen når ut til ansatte i barnehage...

Bokstart - prosjektevaluering

Forskere ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo har utarbeidet en rapport som op...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet er et sentralt begrep i norsk barnehagekontekst. Gode barnehager kjennetegnes av høy kompetanse, godt samarbeid...

Overgang fra barnehage til skole

Forskning på overgangen fra barnehage til skole viser at jenter ofte har bedre utviklede ferdigheter enn gutter på de fl...

By og natur i norske bildebøker

Høytlesing av bildebøker gir et godt utgangspunkt for samtaler med barn. I bildebøker viser gjerne illustrasjonene omgiv...

Å se barnet – en hjertesak

Hverdagen i barnehagen består av en rekke spontane situasjoner mellom barna og barnehagepersonalet. På samme vis som at ...

Når lukt spiller hovedrollen

– Vi må snakke mer om lukt, sier Natalia Kucirkova. Tirsdag 14. juni var hun med på åpningen av utstillingen "De tre små...

Blir redaktør for prestisjefylt tidsskrift

Natalia Kucirkova blir redaktør for tidsskriftet "Reading Research Quarterly", sammen med tre andre professorer fra Stor...

Scenekunst til alle små

Det kunstneriske formidlingsprosjektet "Scenekunst til ALLE små" skal tilby kunstneriske opplevelse for de minste barna....

Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd. På...

Sangfellesskap i barnehagen

Å synge sammen handler om deltakelse og fellesskap. Sangen knytter mennesker sammen og kommuniserer på tvers av språk, k...

Eksternfinansierte prosjekter

FILIORUM - Senter for barnehageforskning leder og deltar i en rekke prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Her fi...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerker seg på ny

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Global Young Academy, GYA. Akademiet kunne ve...

Ikkje-verbal kommunikasjon og morsmål i barnehagen hjelper fleirspråklege barn med å læra

Likevel syner forskinga òg at fleirspråklege barn ikkje alltid får dei same læringsmoglegheitene som einspråklege barn.

Trygt og godt barnehagemiljø: filmer med refleksjonsoppgaver

På denne siden har vi samlet filmer om trygt og godt barnehagemiljø og refleksjonoppgaver til filmene. Filmene og oppgav...

Hvordan påvirker livets 1000 første dager barnets fremtid?

Å sørge for at barn har systemer rundt seg som støtter deres psykiske og fysiske utvikling i de 1000 første dagene av li...