Hopp til hovedinnhold

Forsker på hvordan barnehager og PPT kan samarbeide for å utvikle mer inkluderende praksiser

FILIORUM-forsker Stein Erik Ohna deltar i det treårige forskningsprosjektet ‘Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende opplæring’ (SUKIP). Prosjektets formål er å etablere og studere nye innovative strategier for samarbeid mellom barnehage/skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og forskere som støtter utvikling av kompetanse for inkluderende praksiser.

Publisert: Endret:

Barnehagelærere
Det er viktig at barnehage og PPT samarbeider for å utvikle inkluderende praksiser. Foto: Getty Images

Inkludering, i form av deltagelse og tilhørighet, er et grunnleggende prinsipp i norsk utdanningspolitikk, men forskning viser at det er for lite kunnskap om hvordan man lokalt legger til rette for å støtte opp om en inkluderende praksis. SUKIP-prosjektet ønsker derfor å utforske og etablere en ny infrastruktur for samarbeid om pedagogisk praksis mellom barnehager/skoler og PPT med søkelys på hvordan det samarbeides, hvem som deltar i samarbeidet, hva det samarbeides om, og hvordan slikt samarbeid er koplet til øvrig utviklings­arbeid og ordinære styrings­strukturer innen barnehage og skole.

- PPT er en viktig samarbeidspartner, og i SUKIP-prosjektet legger vi vekt på at PPT skal bli bedre kjent med hverdagspraksiser i barnehage og skole for å styrke utvikling av praksisnær kompetanse, sier Stein Erik Ohna, som er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) ved UiS.

Samarbeid mellom enheter er avgjørende

Som en del av SUKIP forsker Ohna spesifikt på samarbeidet mellom en barnehage i Randaberg, det tilhørende PPT-kontoret og Styrket barnehage i et delprosjekt som har fått arbeidstittelen (Re)connecting Communities. I samarbeid med PPT har barnehagen beskrevet hva som skal være fokus for innovasjonsprosjektet, der det overordnede målet er at alle barn skal oppleve inkludering og tilhørighet i barnehagehverdagen.

– For å oppnå dette er det viktig at personalet i barnehagen, PPT, Styret barnehage og forskere i fellesskap utvikler lokal kunnskap om hva som bidrar til inkluderende praksiser, forteller Ohna.

– På et lokalt nivå kan dette bidra til å løfte samarbeidet mellom barnehagen, kommunens spesialpedagogiske fagmiljøer og fagmiljøet på universitetet.

Helt konkret fokuserer (Re) connecting Communitiespå dialogen mellom barnehagen og PPT om hva som rører seg i barnehagen og hvordan en kan bruke PPT i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling og veiledning av personalet.

Forbedret praksisnær kompetanse

Kjernen i prosjektet er knyttet til en syklus av månedsmøter og etterfølgende avdelingsmøter hvor barnehagepersonell, PPT-rådgiver og leder for Styrket barnehage i kommunen deltar. På hvert møte presenterer de pedagogiske lederne en hverdagssituasjon, pedagogiske aktivitet eller en spesiell utfordring som danner grunnlag for drøfting i gruppen. På denne måten får barnehagepersonalet en arena for å utveksle informasjon som kan legge grunnlaget for en felles forståelse for inkluderende praksiser, samtidig som PPT-rådgivere får en bedre forståelse av hverdagen og spesielle utfordringer i barnehagen som kan bidra til å utvikle deres praksisnære kompetanse og styrke kvaliteten på sakkyndige vurderinger.

- Ved å beskrive og analysere arbeidet omkring samarbeidsmøtene og hva som synes å styrke barnas deltakelse i lek og organiserte aktiviteter, er målet å synliggjøre kompetansen til personalet i barnehagen. Utvikling av inkluderende praksiser i barnehagen forutsetter et felles engasjement fra barnehagen, PPT og Styrket barnehage, sier Ohna.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, NLA Høgskolen og Statped, samt Randaberg og Bergen kommune. En skole og en barnehage fra hver av de to kommunene deltar sammen med det tilhørende PPT-kontoret.

Teskt: Linn Skjei Bjørnsen

Ny OECD-undersøkelse skal kartlegge arbeidshverdagen i norske barnehager

Barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har i samarbeid med forskningsinstituttet NIFU fått i oppdrag å gjennomf...

Norske barnehager har et forbedringspotensial når det gjelder profesjonell læring og utvikling

En ny studie fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på hvilken forståelse styrere har av barnehage...

Ny nasjonal forskerskole på barnehagefeltet

Norges forskningsråd har bevilget 192 millioner kroner til 12 nye nasjonale forskerskoler, blant annet innen barnehagefo...

– Et godt verktøy for barnehager

Arbeidet med å fremme et trygt og godt barnehagemiljø har aldri vært viktigere. Nå har ledere og ansatte i barnehagene f...

Digital kompetanse i barnehagen

DiCoTe-prosjektet skal øke den digitale kompetansen i norske barnehager ved å utvikle ressurser som kan brukes i barneha...

Tiltak for å inkludere minoritetsbarn i barnehagen

En kunnskapsoversikt fra forskere ved Kunnskapssenter for utdanning har identifisert fire tiltak for å fremme sosial ink...

Stor suksess for Norsk barnehageforskningskonferanse 2021

Mer enn 650 deltakere fra barnehagefeltet deltok på den tre dager lange, digitale konferansen som satte søkelyset på man...

FILIORUM lanserer Ressursbank for barnehagen

Den digitale samlingen av ressurser skal bidra til kompetanseheving blant barnehageansatte og sørge for at ny og relevan...

«Kurs» i førstehjelp med Henry-dukken var effektiv læring for barnehagebarn

Studie fra Læringsmiljøsenteret viser at barn som deltok i Henry-opplegget ble mer i stand til å håndtere mindre skader ...

Spontan bruk av utetid i barnehagen

En ny studie viser at barnehagelærere i varierende grad planlegger hvordan de skal bruke utetiden i barnehagen til forhå...

SPrELL: Samtalebaserte lesepraksiser

SPrELL står for "Samtalebaserte lesepraksiser i barnehage og hjem for erfaringer med litteratur og læring av språk". Pro...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerket seg i skarp konkurranse

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Akademiet for yngre forskere, AYF. Akademiet ...

Har utviklet app for barns bevegelseslek

Fysisk aktivitet og lek er en viktig del av barnehagehverdagen. Nå har universitetslektor Synnøve Eikeland ved Institutt...

En hel verden av mobbeforskere kom til Læringsmiljøsenteret og UiS via skjermen

Den internasjonale EADP-konferansen, med nærmere 200 forskere fra 34 land, ble loset digitalt i land av Læringsmiljøsent...

Duftbøker – duftinntrykk og barns digitale lesing

Utdanningssystemet baserer seg stor grad på audiovisuelt (lyd og bilde) innhold. Duft gir unik informasjon om miljøet, s...

Workshopserie: Metodologiske spørsmål i forskning om yngre barns matematikklæring

FILIORUM – Senter for barnehageforskning arrangerer sammen med Göteborg Universitet og Linnéuniversitetet tre workshops ...

FILIORUM-forskere med ny bok om pedagogisk kvalitet i barnehagen

Hva kjennetegner barnehager med god kvalitet, og hvilke typer pedagogiske virksomheter tilbys barna i disse barnehagene?...

Apekatten Ani Banani hjelper forskere med å studere barns tidlige matematikk-utvikling

Norske og internasjonale forskere ønsker å bruke nettbrett-testen som er utviklet av Læringsmiljøsenteret og UiS. En omf...

Digitale bildebøker for barn

Høytlesing av bøker er en vanlig aktivitet sammen med små barn – både i barnehagen og hjemme – og stadig flere tar i bru...

Bærekraftig omsorg

Omsorg er sammen med danning, lek og læring barnehagens kjernebegreper. Å vise omsorg er meningsfullt, men også hardt ar...

Millioner til forskning på digital kompetanseheving for barnehagelærere

Forskingsprosjektet DiCoTe, ledet av barnehageforskere fra FILIORUM og Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS, ha...

Konferanse: Initiatives for Early Childhood 2021 International Conference

FILIORUM-forskerne Åse Kari H. Wagner og Sara Esmaeeli har fått det ærefulle oppdraget med å åpne konferansen Early Chil...

– Alle barn fortjener et trygt og godt barnehagemiljø

Det er kommet strengere og tydeligere regler for å sikre barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Nå er Marianne ...

Hverdagspraksiser: Bacheloroppgave gir viktig innsikt i hvordan programmering kan brukes i barnehagen

Barnehagelærerstudentene Caroline Eltervåg og Liv Ingeborg Tengesdal har lenge vært interessert i hvordan digitale verkt...

Tidsskriftet Nordisk barnehageforskning er tilbake – med ny redaksjon og nye nettsider

FILIORUM – Senter for barnehageforskning har sammen med BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestl...

SELMA - Social and Emotional Learning & Life Mastery in Early Childhood Education and Care

Forskere og barnehageansatte som deltar i SELMA samarbeider for å utvikle opplegg for å fremme sosial og emosjonell utvi...

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får en god start. – Skol...

Ny studie ser på hvilke fellesskap barn skaper sammen i barnehagen

Det eksisterer et mangfold av fellesskap i barnehagen og barn som deltar i ulike typer fellesskap har ofte ulike erfarin...

Blir vi kvitt mobbing og trakassering i barnehagen?

I januar 2021 ble barnehageloven endret. Den nye loven sier at barnehagen skal ha nulltorelanse mot krenkelser, utesteng...

Medvirkning i fellesskap

Barns medvirkning er sentralt i den norske barnehagen. Barn får tidlig en følelse og erfaring av seg selv i møte med and...

Ny bok om språk i barnehagen

Boka Den lærerike hverdagssamtalen i barnehagen gir barnehagepersonalet kunnskap om hvordan hverdagssamtaler kan være go...

Nye episoder om Læringsmiljø i skole og barnehage

Er du av dem som har ventet på nye episoder av podkasten vår? Her er de nye episodene – denne gang direkte rettet mot de...

Psykososialt barnehagemiljø inn i barnehageloven

1. januar 2021 ble det innført endringer i barnehageloven. Endringene skal sikre at barnet opplever barnehagen som et tr...

Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt

Rapporten gir en oppdatert kunnskapsoversikt over erfaringer og forskning om temaet mobbing i norske barnehager.

FILIORUM-forsker med ny bok om etikk i barnehagen

Hvilke dilemmaer står barnehageansatte i som omsorgspersoner? Det er det sentrale temaet i en ny bok av Gunnar Magnus Ei...

Digitale bildebøker kan skade småbarns forståelse

En omfattende metaanalyse av tidligere forskning har funnet at barn i alderen ett til åtte år har mindre sjanser til å f...

Korleis kan barnehagen bli betre over tid?

Lokale og nasjonale tiltak skal sikre at barnehagane jobbar aktivt med å bygge kapasitet, både materielt og menneskeleg....

Før lesinga starter

Når vi skal lese sammen med barn i barnehagen, er det flere ting vi kan gjøre rett før lesinga starter som både kan hjel...

Har barns ferdigheter i barnehagen noe å si for lesing og regning i femteklasse?

Barns selvregulering i barnehagen henger sammen med akademiske ferdigheter senere i skoleløpet. – De voksne hjemme, i ba...

Barnehagebarn og samlivsbrudd

Klara Øverland disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger 1. februar 2013. Øverland...