Hopp til hovedinnhold

Forsker på hvordan barnehager og PPT kan samarbeide for å utvikle mer inkluderende praksiser

FILIORUM-forsker Stein Erik Ohna deltar i det treårige forskningsprosjektet ‘Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende opplæring’ (SUKIP). Prosjektets formål er å etablere og studere nye innovative strategier for samarbeid mellom barnehage/skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og forskere som støtter utvikling av kompetanse for inkluderende praksiser.

Publisert: Endret:

Barnehagelærere
Det er viktig at barnehage og PPT samarbeider for å utvikle inkluderende praksiser. Foto: Getty Images

Inkludering, i form av deltagelse og tilhørighet, er et grunnleggende prinsipp i norsk utdanningspolitikk, men forskning viser at det er for lite kunnskap om hvordan man lokalt legger til rette for å støtte opp om en inkluderende praksis. SUKIP-prosjektet ønsker derfor å utforske og etablere en ny infrastruktur for samarbeid om pedagogisk praksis mellom barnehager/skoler og PPT med søkelys på hvordan det samarbeides, hvem som deltar i samarbeidet, hva det samarbeides om, og hvordan slikt samarbeid er koplet til øvrig utviklings­arbeid og ordinære styrings­strukturer innen barnehage og skole.

- PPT er en viktig samarbeidspartner, og i SUKIP-prosjektet legger vi vekt på at PPT skal bli bedre kjent med hverdagspraksiser i barnehage og skole for å styrke utvikling av praksisnær kompetanse, sier Stein Erik Ohna, som er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) ved UiS.

Samarbeid mellom enheter er avgjørende

Som en del av SUKIP forsker Ohna spesifikt på samarbeidet mellom en barnehage i Randaberg, det tilhørende PPT-kontoret og Styrket barnehage i et delprosjekt som har fått arbeidstittelen (Re)connecting Communities. I samarbeid med PPT har barnehagen beskrevet hva som skal være fokus for innovasjonsprosjektet, der det overordnede målet er at alle barn skal oppleve inkludering og tilhørighet i barnehagehverdagen.

– For å oppnå dette er det viktig at personalet i barnehagen, PPT, Styret barnehage og forskere i fellesskap utvikler lokal kunnskap om hva som bidrar til inkluderende praksiser, forteller Ohna.

– På et lokalt nivå kan dette bidra til å løfte samarbeidet mellom barnehagen, kommunens spesialpedagogiske fagmiljøer og fagmiljøet på universitetet.

Helt konkret fokuserer (Re) connecting Communitiespå dialogen mellom barnehagen og PPT om hva som rører seg i barnehagen og hvordan en kan bruke PPT i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling og veiledning av personalet.

Forbedret praksisnær kompetanse

Kjernen i prosjektet er knyttet til en syklus av månedsmøter og etterfølgende avdelingsmøter hvor barnehagepersonell, PPT-rådgiver og leder for Styrket barnehage i kommunen deltar. På hvert møte presenterer de pedagogiske lederne en hverdagssituasjon, pedagogiske aktivitet eller en spesiell utfordring som danner grunnlag for drøfting i gruppen. På denne måten får barnehagepersonalet en arena for å utveksle informasjon som kan legge grunnlaget for en felles forståelse for inkluderende praksiser, samtidig som PPT-rådgivere får en bedre forståelse av hverdagen og spesielle utfordringer i barnehagen som kan bidra til å utvikle deres praksisnære kompetanse og styrke kvaliteten på sakkyndige vurderinger.

- Ved å beskrive og analysere arbeidet omkring samarbeidsmøtene og hva som synes å styrke barnas deltakelse i lek og organiserte aktiviteter, er målet å synliggjøre kompetansen til personalet i barnehagen. Utvikling av inkluderende praksiser i barnehagen forutsetter et felles engasjement fra barnehagen, PPT og Styrket barnehage, sier Ohna.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, NLA Høgskolen og Statped, samt Randaberg og Bergen kommune. En skole og en barnehage fra hver av de to kommunene deltar sammen med det tilhørende PPT-kontoret.

Teskt: Linn Skjei Bjørnsen

En hel verden av mobbeforskere kom til Læringsmiljøsenteret og UiS via skjermen

Den internasjonale EADP-konferansen, med nærmere 200 forskere fra 34 land, ble loset digitalt i land av Læringsmiljøsent...

Workshopserie: Metodologiske spørsmål i forskning om yngre barns matematikklæring

FILIORUM – Senter for barnehageforskning arrangerer sammen med Göteborg Universitet og Linnéuniversitetet tre workshops ...

FILIORUM-forskere med ny bok om pedagogisk kvalitet i barnehagen

Hva kjennetegner barnehager med god kvalitet, og hvilke typer pedagogiske virksomheter tilbys barna i disse barnehagene?...

Apekatten Ani Banani hjelper forskere med å studere barns tidlige matematikk-utvikling

Norske og internasjonale forskere ønsker å bruke nettbrett-testen som er utviklet av Læringsmiljøsenteret og UiS. En omf...

Millioner til forskning på digital kompetanseheving for barnehagelærere

Forskingsprosjektet DiCoTe, ledet av barnehageforskere fra FILIORUM og Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS, ha...

Konferanse: Initiatives for Early Childhood 2021 International Conference

FILIORUM-forskerne Åse Kari H. Wagner og Sara Esmaeeli har fått det ærefulle oppdraget med å åpne konferansen Early Chil...

– Alle barn fortjener et trygt og godt barnehagemiljø

Det er kommet strengere og tydeligere regler for å sikre barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Nå er Marianne ...

Hverdagspraksiser: Bacheloroppgave gir viktig innsikt i hvordan programmering kan brukes i barnehagen

Barnehagelærerstudentene Caroline Eltervåg og Liv Ingeborg Tengesdal har lenge vært interessert i hvordan digitale verkt...

Tidsskriftet Nordisk barnehageforskning er tilbake – med ny redaksjon og nye nettsider

FILIORUM – Senter for barnehageforskning har sammen med BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestl...

SELMA - Social and Emotional Learning & Life Mastery in Early Childhood Education and Care

Målet med SELMA-prosjektet er å styrke sosial kompetanse, livsglede og mestring i barnehagen.

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får en god start. – Skol...

Ny studie ser på hvilke fellesskap barn skaper sammen i barnehagen

Det eksisterer et mangfold av fellesskap i barnehagen og barn som deltar i ulike typer fellesskap har ofte ulike erfarin...

Blir vi kvitt mobbing og trakassering i barnehagen?

I januar 2021 ble barnehageloven endret. Den nye loven sier at barnehagen skal ha nulltorelanse mot krenkelser, utesteng...

Medvirkning i fellesskap

Barns medvirkning er sentralt i den norske barnehagen. Barn får tidlig en følelse og erfaring av seg selv i møte med and...

Ny bok om språk i barnehagen

Boka Den lærerike hverdagssamtalen i barnehagen gir barnehagepersonalet kunnskap om hvordan hverdagssamtaler kan være go...

Nye episoder om Læringsmiljø i skole og barnehage

Er du av dem som har ventet på nye episoder av podkasten vår? Her er de nye episodene – denne gang direkte rettet mot de...

Psykososialt barnehagemiljø inn i barnehageloven

1. januar 2021 ble det innført endringer i barnehageloven. Endringene skal sikre at barnet opplever barnehagen som et tr...

Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt

Rapporten gir en oppdatert kunnskapsoversikt over erfaringer og forskning om temaet mobbing i norske barnehager.

FILIORUM-forsker med ny bok om etikk i barnehagen

Hvilke dilemmaer står barnehageansatte i som omsorgspersoner? Det er det sentrale temaet i en ny bok av Gunnar Magnus Ei...

Digitale bildebøker kan skade småbarns forståelse

En omfattende metaanalyse av tidligere forskning har funnet at barn i alderen ett til åtte år har mindre sjanser til å f...

Korleis kan barnehagen bli betre over tid?

Lokale og nasjonale tiltak skal sikre at barnehagane jobbar aktivt med å bygge kapasitet, både materielt og menneskeleg....

Før lesinga starter

Når vi skal lese sammen med barn i barnehagen, er det flere ting vi kan gjøre rett før lesinga starter som både kan hjel...

Har barns ferdigheter i barnehagen noe å si for lesing og regning i femteklasse?

Barns selvregulering i barnehagen henger sammen med akademiske ferdigheter senere i skoleløpet. – De voksne hjemme, i ba...

Barnehagebarn og samlivsbrudd

Klara Øverland disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger 1. februar 2013. Øverland...

Har laget nettside som kan hjelpe barn å snakke om tanker og følelser

Bruk av visuelle verktøy kan være en god måte å hjelpe traumatiserte barn eller barn med lite språk med å gi uttrykk for...

Bok: Implementering av endringsprosesser i barnehagen

Hvilke faktorer som må være på plass for å sikre en høy implementeringskvalitet i barnehagen?

Full uttelling for barnehageforskningen ved UiS

Barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har god grunn til å juble om dagen. Enda et forskningsprosjekt har fått ...

Eventyr i barnehagen: Modige menn i blått og søte prinsesser i rosa

Barnehagelærarar støttar tradisjonelle kjønnsroller, viser ein studie av eventyrforteljing i barnehagen.

Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring

Forskarar ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora fekk god utteljing på Forskingsrådet si utlysing av prosjekt d...

Skal se på den nordiske tilnærmingen i barnehagen

FILIORUM-Senter for barnehageforskning har i samarbeid med the Early Childhood Research Centre ved Dublin City Universit...

Matematikk = lek for de eldste barna i barnehagen

Kan lek med matematikk hjelpe 5-åringer til å bli bedre på kritisk tenkning? Og hvordan kan barnehagepersonalet støtte b...

Alle barn fortjener en god start på livet

– Når vi vet hvor mye hjerneutvikling som skjer hos barn i de første leveårene, har vi ikke råd til å «gamble» når det k...

Barnehagebarn stortrives når de får lage digitale fortellinger

Å dele historiene med de andre barna er like gøy.

Prestisjefylt støtte til UiS-forskar

Professor Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret er tildelt Jacob Foundation Fellowship for perioden 2021-2023. Ho v...

Kan personlige bøker være bra for barns lesing?

Selv om personlige bøker er stort i mange land, er konseptet nytt her til lands. Men kan det bidra til å støtte barns le...

Ønsker å lære mer om kvalitet i barnehager

Kvalitet er et viktig punkt i rammeplanen for barnehagen. I forrige uke var en forsker fra Oxford i Stavanger for å kurs...

Dukken Henry sørger for at barnehagebarn kan redde liv

Også små barn kan lære å gi førstehjelp.

Lekbasert læring

Prosjektet Lekbasert læring (tidligere RogaBarn) skal undersøke om et førskoleopplegg for femåringer i barnehagen kan bi...

Agderprosjektet - en god start for alle

Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig inn...

Bok: Lekbasert læring

Førskoleopplegget Lekbasert Læring er utviklet for å gi barn et best mulig utgangspunkt før skolestart.