Bruk av ChatGPT i høyere utdanning – muligheter og utfordringer

En ny, systematisk kunnskapsoversikt ser nærmere på forskning om bruk av Chat GPT i høyere utdanning. Utdanningssektoren må tenke nytt, mener forskerne, to av dem fra KSU, som mener universiteter og høgskoler må veilede studenter i å bruke dette verktøyet på en transparent og etisk måte.

Publisert Sist oppdatert

Person jobber ved datamaskin
Studien undersøkte både pedagogiske muligheter og ulike faremomenter ved bruk av ChatGPT. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Chat Generative Pre-Trained Transformer - bedre kjent under kortformen ChatGPT - ble lansert som et åpent og tilgjengelig verktøy i november 2022.
ChatGPT har raskt funnet veien inn i høyere utdanning, hvor det digitale verktøyet gir studentene nye muligheter til å hente informasjon via spørsmål og svar samt bidra med skrivehjelp. På denne måten er ChatGPT et læringsverktøy som kan brukes i utdanningen.

Bakgrunn

Forskning på ChatGPT i høyere utdanning

Den systematiske kunnskapsoversikten «A Systematic Rapid Review of Empirical Research on Students’ Use of ChatGPT in Higher Education» ble nylig publisert i Nordic Journal of Systematic Reviews in Education.

Artikkelen har gjennomgått forskning som har sett nærmere på studenters bruk av ChatGPT i høyere utdanning, og målet er å se nærmere på både pedagogiske muligheter og ulike faremomenter ved bruk av denne typen kunstig intelligens.

Studien er gjennomført av Kenan Dikilitas, professor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen, May Irene Furenes Klippen, førsteamanuensis ved KSU og Serap Keles, professor ved KSU.

Når studenter blir for avhengige av ChatGPT, kan det hemme deres evne til å utvikle egne ideer og løsninger,

Serap Keles , professor ved KSU

Lite kunnskap om muligheter og utfordringer

Selv om ChatGPT har vært på markedet i noen år, vet vi fremdeles lite om fordelene og ulempene ved bruk av dette verktøyet i denne sammenhengen, noe som er bakgrunnen for denne nye kunnskapsoversikten, «A Systematic Rapid Review of Empirical Research on Students’ Use of ChatGPT in Higher Education», publisert i Nordic Journal of Systematic Reviews in Education.

Nordic Journal of Systematic Reviews in Education (NJSRE) er et internasjonalt fagfellevurdert forskningstidsskrift med fokus på systematiske vurderingsstudier i utdanning på global basis.

Formålet med denne kunnskapsoppsoversikten er å samle nyere, empirisk forskning om studenters bruk av ChatGPT i høyere utdanning, med vekt på pedagogiske muligheter og utfordringer knyttet til bruken av verktøyet.

Studien er gjennomført av Kenan Dikilitas, professor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen, May Irene Furenes Klippen, førsteamanuensis ved KSU og Serap Keles, professor ved KSU. Den er en kunnskapsoversikt som sammenfatter empirisk forskning publisert etter november 2022. Kunnskapsoversikten er basert på åtte studier identifisert i tre internasjonale databaser: ERIC, Web of Science og SCOPUS.

Læring, motivasjon, etikk

De tre forfatterne bak studien identifiserte følgende muligheter og utfordringer:

  • ChatGPT kan fremme studenters læring og ferdighetsutvikling
Portrett av Kenan Dikilitas
Kenan Dikilitas, professor ved UiB og førsteforfatter på artikkelen om bruk av ChatGPT i høyere utdanning. (Privat foto)

Ved å styrke studentenes skriveferdigheter, problemløsningsferdigheter og personlige læringserfaringer kan ChatGPT bidra til å forbedre studenters læringsprosesser.

– Verktøyet lar studentene eksperimentere med ulike skrivestiler og ideer, engasjere seg i interaktive problemløsningsaktiviteter, og dra nytte av selvstyrt læring tilpasset deres forståelsesnivå. For studenter med spesielle behov kan ChatGPT gi tilgang til skrivehjelp utenfor klasserommet, påpeker Kenan Dikilitas.

  • ChatGPT kan levere innhold og umiddelbar tilbakemelding til studentene

Øyeblikkelige tilbakemeldinger på skriving og oppgaver kan hjelpe studentene med å forbedre strukturen og klarheten i arbeidet sitt, samtidig som det forsterker gode skrivepraksiser. Denne umiddelbare tilbakemeldingen kan fungerer som en støtte til studentene, noe som kan hjelpe studentene gjennom læringsprosessen, og dermed forbedre læringseffektiviteten.

  • ChatGPT kan aktivisere studenters motivasjon og engasjement

Bruk av ChatGPT kan øke studentenes motivasjon ved å redusere stress og angst relatert til oppgaver, samt tilby umiddelbare ressurser og tilbakemelding. Dikilitas viser til at ChatGPT kan gjøre læringsprosessen mer engasjerende ved å lette tilgangen til informasjon og støtte når studentene trenger det. Økt læringsengasjement og reduserte stressnivåer kan føre til høyere studenttilfredshet og bedre læringsutbytte.

  • Studentenes læringsprosess kan hemmes på flere måter ved bruk av ChatGPT
Portrett av Serap Keles
Serap Keles, professor ved KSU. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

En av de mest fremtredende utfordringene ved bruk av ChatGPT er risikoen for tap av kreativitet og originalitet. Ifølge Serap Keles kan overforbruk av ChatGPT føre til at studenter blir mindre kreative og originale i deres tenkning og ideutvikling.

– Når studenter blir for avhengige av verktøyet, kan det hemme deres evne til å utvikle egne ideer og løsninger, sier hun.

Videre viser Keles til at redusert, selvstendig læring er en annen viktig bekymring som man bør ta høyde for ved bruk av ChatGPT. Hun peker på at når studentene stoler blindt på ChatGPTs svar, kan det føre til at studentene får redusert læringsprogresjon som følge av manglende kritiske tenkning.

– Når studenter ikke utfordrer informasjonen de mottar, mister de muligheten til å utvikle ferdighetene som trengs for å evaluere og analysere informasjon på egen hånd.

  • Etiske aspekter ved bruk av ChatGPT

Etiske utfordringer er også en vesentlig bekymring. ChatGPT kan brukes til å jukse under prøver eller til å skape innhold uten tilstrekkelig egeninnsats der studenten får vist sine kunnskaper og ferdigheter, noe som undergraver den pedagogiske integriteten.

Portrett av May Irene Furenes
May Irene Furenes Klippen, førsteamanuensis ved KSU. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

– Bruk av verktøyet på en uærlig måte kan svekke troverdigheten til vurderingsprosesser og utdanningsinstitusjonenes omdømme, sier May Irene Furenes Klippen.

Mangel på retningslinjer for bruk av ChatGPT kan ytterligere komplisere situasjonen. Uklare retningslinjer kan føre til misforståelser om hva som er akseptabel bruk av verktøyet og hva som regnes som juks. Furenes Klippen presiserer viktigheten av at utdanningsinstitusjoner etablerer klare regler og retningslinjer for å sikre ansvarlig bruk av ChatGPT og opprettholde akademisk integritet.

– Samlet sett kan misbruk eller feil bruk av ChatGPT hindre studentenes evne til å lære selvstendig, tenke kritisk, og utvikle sine egne kreative løsninger, samt skape etiske og integritetsrelaterte problemer, påpeker hun.

Ønsker klare retningslinjer

Kunnskapsoversikten peker med andre ord på både fordeler og ulemper med bruk av ChatGPT i høyere utdanning.

– Som et nytt verktøy som kan både forbedre og hemme læringsprosessen, bør både lærere og studenter være forsiktige og kritiske til dets rolle i lærings- og vurderingsprosesser. Forskerne anbefaler klare retningslinjer, politikk, workshops og gruppestøtter for å sikre ansvarlig integrasjon av ChatGPT i læringsprosessen, konkluderer de tre forskerne med.

De tre forskerne kommer også med en utdypet framstilling av disse problemstillingene.

UiS-ansatte omtalt i denne artikkelen:

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap
51832952
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Professor i utdanningsvitenskap med vekt på systematisk kunnskapsoppsummering
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning