Lesson Study har skapt ringvirkninger i fagmiljøene ved Universitetet i Stavanger

På få år har Lesson Study blitt etablert i det pedagogiske miljøet på UiS. Det brukes nå i matematikk, engelsk og kroppsøving ved grunnskolelærerutdanningene, og har stått sentralt i flere forskningsprosjekter ved universitetet.

Published Endret
Fakta
Lesson Study

En gruppebasert læringsform som tar utgangspunkt i lærernes egne spørsmål, altså det lærere selv ønsker å finne ut mer om når det gjelder egne elever og undervisning. Lesson Study er læreres læring satt i system. (Munthe, Helgevold & Bjuland, 2015:13).

Det er noe med den problemorienterte tilnærmingen som gjør at Lesson Study passer godt inn i lærerutdanningen. Og den har ikke blitt mindre aktuell med ny læreplan, der studenten skal være forskende.

Nina Helgevold , professor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger
Et viktig prinsipp for Lesson Study er at det er et kollektivt arbeid som blir gjort og at alle lærerne har et eierforhold til det. (Foto: Getty Images)

– For å si det på en enkel måte: Hvis man får det til, er Lesson Study en god måte å jobbe på. Man blir systematisk i tilnærmingen til undervisning og i å hente ut viktig dokumentasjon eller informasjon som trenges for å øke kvalitet i undervisning, konstaterer Nina Helgevold, professor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Hun er en av flere ved UiS som har jobbet systematisk med Lesson Study innen grunnskolelærerutdanningene, både som praksis og forskning.

Lesson Study (LS) er en arbeidsmåte med bakgrunn fra Japan, og beskrives som en pedagogisk framgangs- og tenkemåte som både barnehager, skoler og lærerutdanninger kan bruke. Det er en måte å arbeide systematisk med utforskning av praksis, som også vektlegger formidling av kunnskap om praksis.

Begynnelsen

For Universitetet i Stavanger startet det hele i 2010 i et samarbeid med to skoler i Bømlo kommune som ville arbeide med utvikling av læringsmiljø. Det var et uttalt ønske fra lærerne at de ville se kritisk på eget arbeid og lære mer i fellesskap. Etter forslag fra Elaine Munthe (UiS), satte de i gang med Lesson Study i et utviklingsarbeid som også involverte flere ansatte i grunnskolelærerutdanningene.

Forskerne som deltok i dette arbeidet tenkte at Lesson Study også kunne være svært relevant for egne studenter. En viktig hypotese som drev fram arbeidet med utvikling av et forskningsprosjekt, var at Lesson Study kunne bidra til at lærerstudenter ville raskere forstå betydningen av å ha blikket på elevene og elevenes læring. Prosjektforslaget ble finansiert av Forskningsrådet, og slik ble Teachers as Students-prosjektet (TasS) igangsatt for rundt ti år siden. Prosjektleder var Raymond Bjuland, og sammen med Helgevold og Munthe, dannet de tre lederteamet.

Nina Helgevold
Nina Helgevold, professor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger.

Undersøker og utforsker praksis

I denne perioden begynte man å prøve ut Lesson Study for flere av skolefagene i praksisperiodene, både som for- og etterarbeid. Arbeidet og erfaringene bar frukter, og i dag bruker man LS-tilnærming i engelsk, kroppsøving og matematikk ved lærerutdanningen ved UiS, i tillegg til i videreutdanningsprogrammet Kompetanse for kvalitet.

– Hva tror du er årsaken til denne utbredelsen?

– Noe av styrken ved Lesson Study er at den undersøker og utforsker praksis. I stedet for å «bare gjøre noe,» og se hvordan det går, ser man mer systematisk på undervisningens praksis, både i for- og etterkant. Man flytter fokus over fra seg selv som lærer og til eleven og dens opplevelse av situasjonen. For lærere kan det være veldig nyttig å hente ut informasjon om elevenes læringserfaringer på denne måten, begrunner pedagogikkprofessoren.

Sammen med kollega Rebecca Charboneau - som også har vært sentral i dette arbeidet - og flere andre har hun dannet et nasjonalt nettverk for LS blant lærerutdannere, for å få flere til å ta i bruk denne pedagogiske metoden og tenkemåten.

Forskning både før og nå

Likevel er nok UiS det lærestedet i Norge der Lesson Study har blitt mest integrert, og da særlig innenfor de nevnte fagene og fagmiljøene.

Lesson Study har dessuten vært tema for en del forskning med utgangspunkt i Universitetet i Stavanger. TasS-prosjektet førte med seg tre-fire ph.d.-stillinger, og i etterkant ble det tre-fire til på dette feltet, knyttet til læreres læring innenfor matte, pedagogikk og kroppsøving. Eksempelvis ledet Arne Jakobsen et NORHED-prosjekt om lærerutdanning i Malawi, der man brukte LS til å støtte utvikling av lærerutdanneres matematikkompetanse. En ph.d.-stilling har vært koplet til dette arbeidet.

UiS er nå i en fase der man evaluerer muligheten for videre forskning på Lesson Study, og ser på hvilken rolle UiS skal ha i en slikt arbeid.

Mer aktuell enn noensinne?

– Man kan trygt si at Lesson Study samlet sett har skapt ringvirkninger hos oss, etter at den ble introdusert. Noe av årsaken til utbredelsen har å gjøre med interesse for problemstillingene hos personer i de nevnte fagmiljøene hos oss. Likevel er det noe med grunnprinsippene - som den problemorienterte tilnærmingen - som gjør at den generelt passer godt inn i lærerutdanningen. Og den har ikke blitt mindre aktuell med den nye læreplanen, der det står at studenten skal være forskende. En formulering fra nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen lyder: «Lærerutdanning som profesjonsutdanning skal utvikles gjennom kontinuerlig og systematisk forsknings- og utviklingsarbeid,» poengterer UiS-professor Helgevold.

Prediksjon, altså å kunne tenke i forkant, er et viktig stikkord for LS-tradisjonen. Altså hvordan man ser for seg at elevene vil agere og reagere i bestemte undervisningssituasjoner.

– Lesson Study har noen uttalte mål, som å studere praksis med fokus på elevenes erfaringer, der det er viktig på forhånd å formulere hva man ser etter. Som «hva skal jeg forsøke å finne ut?» eller «hvordan skal jeg forstå elevenes læringserfaringer?» eksemplifiserer Helgevold.

Hun legger til at prinsippene knytter seg til hva forskning på profesjonsutvikling har vist at styrker lærernes læring.

Kollektiv tenkning

Med sin japanske opprinnelse er LS del av en mer kollektivistisk tradisjon enn den mer individualistisk orienterte vestlige. Et viktig prinsipp for Lesson Study er at det er et kollektivt arbeid som blir gjort og at alle lærerne har et eierforhold til det. Ved UiS' lærerutdanning har trenden ført til konkrete endringer; de senere årene har praksisperiodene fått preg av mer samarbeid og kollektiv tankegang.

– Man snakker i dag i mindre grad om «min time», i større grad om «vår time.» Erfaringer fra TasS prosjektet viste at studenten ofte planla undervisningsopplegget alene og gjennomførte det overfor klassen mens medstudentene så på. I Lesson Study arbeider studentene sammen om en forskningstime, der medstudentene planlegger sammen og planmessig observerer, for slik å hente ut data om undervisningen. Så diskuterer man funnene sammen og stiller spørsmål på en måte skaper utvikling og læring for gruppen, forklarer UiS-professoren.

Krevende, men givende

Hun legger ikke skjul på at en slik måte å jobbe på kan være arbeidskrevende og i tillegg utfordrende å holde gående over tid.

– Likevel har faglærerne hos oss erfart at Lesson Study-prinsippene er så nyttige og positive at de er verdt å bruke videre, avslutter Nina Helgevold, professor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger.

PS: Det finnes en Facebook-gruppe om Lesson Study, som administreres fra UiS, som du finner via denne lenken.

Tekst: Leif Tore Sædberg,

.

Vitenskapelig litteratur om Lesson Study:

2013:

2014:

 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2014). Fra “de” til “vi”? – fokus i lærerstudenters refleksjoner før og etter en praksisperiode i matematikk. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Akademika forlag ISBN 978-82-321-04215. s.192-200.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2014). Veiledningssamtaler i lærerstudenterspraksis perioder - innhold og prosesser. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Akademika forlag ISBN 978-82-321-04215. s.133-141.
 • Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne; Munthe, Elaine (2014) Muligheter og begrensninger for studenters læring i praksisopplæring – eksempel fra en førveiledningsdialog i matematikk.  Nordisk matematikkdidaktikk, Volum 19. Hefte 1. s.53-73. http://ncm.gu.se/wp-content/uploads/2020/06/19_1_053074_bjuland.pdf

2015:

 • Munthe, Elaine; Helgevold, Nina; Bjuland, Raymond (2015). Lesson Study i utdanning og praksis, Cappelen Damm Akademisk, ISBN: 978-82-02-47063-0. https://www.ark.no/boker/Elaine-Munthe-Lesson-study-9788202470630?gclid=EAIaIQobChMIgfnz_8eJ9gIVYUaRBR0xVQE9EAAYASAAEgIE8fD_BwE&gclsrc=aw.ds
 • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine (2015). Lesson Study og lærerstudenters fokus på elevers læring i veiledningssamtaler.  Acta Didactica Norge Volum 9. Hefte 1. s.1-17. DOI: 10.5617/adno.1299
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar (2015). Lesson study in teacher education: Learning from a challenging case.  Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies  ISSN 0742-051X. Volum 52. s.83-90. DOI: 10.1016/j.tate.2015.09.005
 • Larssen, Deborah; Drew, Ion (2015). The influence of a Lesson Study cycle on a 2nd grade EFL picture book-based teaching practice lesson in Norway.. Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM) ISSN 1894-2245.Volum 3. Hefte 2. s.92-105.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2015). Key focus areas and use of tools in mentoring conversations during internship in initial teacher education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies  ISSN 0742-051X. Volum 49. s.128-137. DOI: 10.1016/j.tate.2015.03.005

2016:

 • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina (2016) Lesson study in field practice: a time-lagged experiment in initial teacher education in Norway.  International Journal for Lesson and Learning Studies , 5 (2) s.142-154. DOI: 10.1108/IJLLS-12-2015-0047
 • Helgevold, Nina; Munthe, Elaine (2016) Veiledning på elevens vilkår. I: Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturliv. Fagbokforlaget, s.81-100. ISBN 9788245017816.
 • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina (2016). Hva er forskningsgrunnlaget for Lesson Study som metode til styrking av profesjonskunnskap i skolen?. I: Lesson study i en nordisk kontekst. Gyldendal Akademisk s.33-50. ISBN 9788205490888.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2016). Aktivitetsteoretiske perspektiver på Lesson Study og praksisopplæring i grunnskolelærerutdanning. I: Lesson study i en nordisk kontekst. Gyldendal Akademisk ISBN 9788205490888. s.178-194.
 • Helgevold, Nina; Johannessen, Øystein Lund (2016). Lesson Study som arbeidsform i læreres utforsking av mangfoldsorientert undervisning. I: Mangfold i skolen: fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet?. Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-1969-8. s.105-125.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2016). Lesson Study som redskap i forskningsbasert lærerutdanning. I: Lesson study i en nordisk kontekst. Gyldendal Akademisk ISBN 9788205490888. s.162-177.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Drew, Ion Patrick Francis (2016). Student teacher reflections on the experiences of undertaking an EFL Lesson Study project in initial teacher education. I: Lesson study i en nordisk kontekst. Gyldendal Akademisk ISBN 9788205490888. s.214-229.
 • Juhler, M., & Håland, B. (2016). The impact of Lesson Study and Content Representation on student teachers' science teaching. In B. O. Hallås, & G. Grimsæth (Eds.), Lesson Study i en nordisk kontekst (Lesson Study in a Nordic context) (pp. 195-213). Gyldendal Akademisk.
 • Juhler, Martin Vogt. (2016).  The Use of Lesson Study Combined with Content Representation in the Planning of Physics Lessons During Field Practice to Develop Pedagogical Content Knowledge. Journal of Science Teacher Education;Volum 27.(5) s. 533-553

2017:

 • Munthe, Elaine; Baugstø, Tone; Haldorsen, Anne Karin (2017). Lesson Study for skolebasert kompetanseutvikling, Bedre Skole nr 4. https://utdanningsforskning.no/artikler/2017/lesson-study--for-skolebasert-kompetanseutvikling/
 • Juhler, Martin Vogt. (2017).  Assessment of Understanding: Student Teachers’ Preparation, Implementation and Reflection of a Lesson Plan for Science. Research in Science Education s. 1-18.
 • Juhler, M. (2017). Educating pre-service science teachers. Promoting PCK development through the use of Lesson Study combined with Content Representation. Stavanger:
 • University of Stavanger, Norway, ISBN 978-82-7644-706-4. PhD-thesis.

2018:

 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Fauskanger, Janne; Wood, Phil; Baldry, Fay; Jakobsen, Arne; Bugge, Hans Erik; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Norton, Julie E. (2018). A literature review of lesson study in initial teacher education: perspectives about learning and observation.  International Journal for Lesson and Learning Studies  ISSN 2046-8253. Volum 7. Hefte 1.s.8-22. DOI: 10.1108/IJLLS-06-2017-0030
 • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina (2018). Dialogic processes that enable student teachers' learning about pupil learning in mentoring conversations in a Lesson Study field practice. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies  ISSN 0742-051X. Volum 70. s.246-254. DOI: 10.1016/j.tate.2017.11.026
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Drew, Ion Patrick Francis (2018). Using lesson study as a developmental tool in initial teacher education with English as a foreign language student teachers. I: Teaching Languages and Cultures: Developing Competencies, Re-thinking Practices. Cambridge Scholars Publishing ISBN 978-1-5275-0893-4. s.3-17.
 • Juhler, Martin Vogt. (2018). Pre-service teachers' reflections on teaching a physics lesson: how does lesson study and content representation affect pre-service teachers'potential to start developing PCK during reflections on a physics lesson. Nordic Studies in Science Education ;Volum 14.(1) s. 22-36

2019:

 • Larssen, Deborah Lynn Sorton (2019). An introduction to lesson study. I: Lesson study in initial teacher education : Principles and practices. Emerald Group Publishing Limited ISBN 9781787567986. s.17-30. DOI: 10.1108/978-1-78756-797-920191002
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Larssen, Deborah Lynn Sorton (2019). Reflective practice and the lesson study process in initial teacher education. I: Lesson study in initial teacher education : Principles and practices. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 9781787567986. s.105-118. DOI: 10.1108/978-1-78756-797-920191008
 • Bjuland, Raymond (2019)Preface : mathematics teacher preparation and lesson study. I: Theory and practice of lesson study in mathematics : an international perspective.  Springer Nature . s.459-463. DOI: 10.1007/978-3-030-04031-4_22
 • Helgevold, Nina; Wilkins, Chris (2019). International changes and approaches in initial teacher education. I: Lesson study in initial teacher education : Principles and practices. Emerald Group Publishing Limited ISBN 9781787567986. s.1-15. DOI: 10.1108/978-1-78756-797-920191001
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Østrem, Sissel (2019). Lesson Study as a professional tool to strengthen collaborative enquiry in mentoring sessions in Initial Teacher Education. European Journal of Teacher Education ISSN 0261-9768. DOI: 10.1080/02619768.2019.1641487
 • Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Helgevold, Nina (2019). Lesson study: analytic stance and depth of noticing in post-lesson discussions. International Journal for Lesson and Learning Studies  ISSN 2046-8253. Volum 8. Hefte 4. s.290-304. DOI: 10.1108/IJLLS-04-2019-0034
 • Helgevold, Nina; Murata, Aki (2019). Understanding student diversity through intersubjectivity : introducing lesson study in teacher education in Norway and the United States. I: Transformative pedagogies for teacher education : critical action, agency and dialogue in teaching and learning contexts. Information Age Publishing ISBN 9781641137003. s.1-18.
 • Wood, Phil; Cajkler, Wasyl; Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina (2019). The future of lesson study in initial teacher education. I: Lesson study in initial teacher education : Principles and practices. Emerald Group Publishing Limited ISBN 9781787567986. s.203-213. DOI: 10.1108/978-1-78756-797-920191017
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2019). Tools for helping student-teachers learning the complex work of teaching in lesson study cycles.. I: Lesson study in initial teacher education : Principles and practices.  Emerald Group Publishing Limited ISBN 9781787567986. s.133-146. DOI: 10.1108/978-1-78756-797-920191010
 • Norton, Julie; Helgevold, Nina; Bjuland, Raymond (2019). The role of collaborative planning : How to use joint planning as a learning process in lesson study. I: Lesson study in initial teacher education : Principles and practices.  Emerald Group Publishing Limited  ISBN 9781787567986. s.61-73. DOI: 10.1108/978-1-78756-797-920191005
 • Ni Shuilleabhain, Aoibhinn; Bjuland, Raymond (2019). Incorporating lesson study in ITE: organisational structures to support student teacher learning.  Journal of Education for Teaching ISSN 0260-7476. Volum 45. Hefte 4. s.434-445. DOI: 10.1080/02607476.2019.1639262

2020:

 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Larssen, Deborah Lynn Sorton (2020). Scaffolding student teachers professional noticing when using lesson study. I: Stepping up lesson study. An Educator`s Guide to Deeper Learning. Routledge ISBN 9780367433390. s.76-85.DOI: 10.4324/9781003002536
 • Kvam, Edel Karin; Munthe, Elaine (2020). Strengthening knowledge development in teachers` conversations in lesson study. I: Stepping up lesson study. An Educator`s Guide to Deeper Learning.  Routledge ISBN 9780367433390. s.66-75. DOI: 10.4324/9781003002536

2021:

 • Huang, Rongjin; Helgevold, Nina; Lang, Jean (2021). Digital technologies, online learning and lesson study. International Journal for Lesson and Learning Studies ISSN 2046-8253. Volum 10. Hefte 2. s.105-117. DOI: 10.1108/IJLLS-03-2021-0018
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond  (2021) Opportunities to learn ambitious mathematics teaching from co-planning instruction.. Nordisk matematikkdidaktikk. Volum 26. Hefte 3-4. s.53-70