Livsmestring i barnehagen

Livsmestring som begrep har fått økt aktualitet i barnehage og skole, og begrepet livsmestring ble først benyttet i den nye læreplanen for skolen (Meld. St. 28 (2015-2016)).

Publisert Sist oppdatert

Livsmestring

Livsmestring handler om å imøtekomme barns behov for lek, trygghet og mestring i hverdagen. De gode erfaringene barn gjør i møte med andre barn og sensitive ansatte vil bidra til at robusthet, trygghet og motstandsdyktighet vil øke

Drugli & Lekhal
Det e godt og ha någen
I barnehagen handler livsmestring i første rekke om å bidra til at barna utvikler et positivt selvbilde gjennom mestringsopplevelser, skriver Henning Plischewski og Marianne Torve Martinsen. Foto: iStock.

I Rammeplanen for barnehager er Livsmestring og helse blitt en del av barnehagens verdigrunnlag (Kunnskapsdepartementet, 2017). Rammeplanen beskriver at livsmestring handler om:

  • fysisk helse
  • psykisk helse
  • bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd
  • forebygge krenkelser og mobbing
  • forebygge og oppdage barn som er utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep

Livsmestring kan defineres som «å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte, samt å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden» (LNU, 2017). I barnehagen handler dette i første rekke om å bidra til at barna utvikler et positivt selvbilde gjennom mestringsopplevelser. Barnehagen skal støtte barna i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser (Utdanningsdirektoratet, 2017). I praksis handler dette om noe mer enn bare å forebygge eller unngå problemer. Det handler også om å oppleve nytelse og glede samt fravær av negative følelser og opplevelser. Livsmestring utvikles ved at vi får mulighet til å bruke egne evner og utvikle oss, oppleve mening, autonomi og dele mål og verdier i et fellesskap (Helsedirektoratet, 2017). Når barndommen som leves i barnehagen er preget av livsglede og lykke vil det være et godt utgangspunkt for å oppnå livsmestring (Størksen, 2018).

Rammeplanens omtale av livsmestringsbegrepet kan forklares på denne måten (Drugli & Lekhal, 2018, s. 31).

Kritikken mot innføring av begrepet livsmestring i barnehage og skole har vært at nå skal barna også lære seg å mestre livet. I stedet hevdes det at barn skal få leve livet. Dette bør ikke være noen motsetning da et godt liv for barn i barnehagealder handler om legge til rette for gode hverdager her og nå, noe som også vil ruste de til å håndtere det livet som kommer. Livsmestring handler om å imøtekomme barns behov for lek, trygghet og mestring i hverdagen. De gode erfaringene barn gjør i møte med andre barn og sensitive ansatte vil bidra til at robusthet, trygghet og motstandsdyktighet vil øke (Drugli & Lekhal, 2018).

Tekst: Henning Plischewski og Marianne Torve Martinsen

Referanser:

Drugli, M. B. & Lekhal, R. (2018). Livsmestring og psykisk helse. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Helsedirektoratet (2017). Psykisk helse og livsmestring i skolen. Hentet 26.5.2018 fra https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-i-skolen/psykisk-helse-og-livsmestring-i-skolen

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) (2017). Livsmestring i skolen. Hentet 26.05.2018 fra https://www.lnu.no/wp-content/uploads/2017/01/lis-sluttrapport-1.pdf (NB! Laster ned pdf-en direkte til din maskin)

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen - innhold og oppgaver.  Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 28 (2015-2016), Fag – fordypning – forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Størksen, I. (Red.). (2018). Livsmestring og livsglede i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Les mer