Psykiske problemer er tabu blant unge

Frykt for ryktespredning hindrer mange unge i å søke hjelp for mentale problemer. Det forteller ungdom i en studie.

Publisert Sist oppdatert

Speilbilde av en ung dame i et sprukket speil
Ifølge ungdommene i studien ville det å oppsøke hjelp for mentale helseproblemer ødelegge bildet av hvem de vil være. (Foto: iStock)

Mange av tenåringene svarer de er bekymret for at andre ville fått vite om problemene deres dersom de hadde oppsøkt hjelp.

– Ungdommene er redde andre ville sett dem på venterommet dersom de hadde gått på helsestasjonen for unge, sier postdoktor Kjersti Balle Tharaldsen ved Læringsmiljøsenteret og forsker ved Dalane distriktpsykiatrisk senter.

De unge i undersøkelsen er redde for ryktespredning. Ifølge dem ville det å oppsøke hjelp for mentale helseproblemer ødelegge bildet av hvem de vil være.

Psykiske problemer blir beskrevet som tabu.

I undersøkelsen blir åtte tenåringer dybdeintervjuet. Selv om undersøkelsen er basert på et relativt lavt antall personer, gir den et viktig innblikk i hva ungdom mener hindrer unge i å søke hjelp for psykiske helseproblemer.

Sju av deltakerne er 18 år og en er 17 år når intervjuene finner sted.

Kjersti Balle Tharaldsen
– Hvis du befinner deg i toppen av popularitetsstigen og viser at du har psykiske problemer, blir du ikke værende der lenge, ifølge tenåringene i undersøkelsen, sier Kjersti Balle Tharaldsen. Foto: Jeanette Larsen.

Statusen synker

De unge snakker om at statusen synker dersom du har psykiske problemer.

Tenåringene forteller om en rangorden der noen er mer populære enn andre.

– Hvis du befinner deg i toppen av popularitetsstigen og viser at du har psykiske problemer, blir du ikke værende der lenge, ifølge tenåringene i undersøkelsen, opplyser Tharaldsen.

Mentale problemer blir assosiert med mange fordommer.

– Ungdommene i undersøkelsen har en forventning om at folk vil bli møtt med fordommer dersom de sier de har psykiske  problemer. Det å ha mentale problemer blir ansett som et tegn på svakhet, legger hun fram.

Hun tror likevel det er mindre fordommer blant ungdommene enn det tenåringene selv frykter.

– Dersom jeg hadde spurt dem «hva ville du tenkt dersom du så en person på helsestasjonen for unge?», tror jeg de ville svart at de synes det var fint at personen fikk hjelp med problemene sine, sier Tharaldsen.

Kommer sent til helsesøster

Helsesøster Jorunn Klungland Opstad på Sola videregående skole og Sola helsestasjon for unge bekrefter at psykiske problemer er tabu blant mange.

– Ungdommene kommer så seint til meg. De kommer ikke før det får konsekvenser for dem på arenaer de er, som på skolen, hjemme, forholdet til venner eller aktiviteter, sier hun.

Ofte tar lærere kontakt med helsesøster for å høre om hun kan hjelpe en elev.

– De må oppfordres til å komme, sier Opstad.

Kunnskap hjelper mot fordommer

Hva kan gjøres for at det skal bli mindre fordommer knyttet til psykiske problemer?

Forskning viser at de som har lite kunnskap om mentale helseproblemer ofte har mer negative holdninger til slike problem enn de som vet mer.

Den viser også at holdninger kan snus nettopp ved at du får mer kunnskap.

Regjeringen har startet et arbeid med å fornye fagene i skolen. Folkehelse og livsmestring er et tverrfaglig tema som skal prioriteres.

– Når lærerne skal ta inn mental helse i flere forskjellige fag, er jeg redd det blir pulverisert. Drømmen min er at det blir et eget fag, hvor også hele skolen jobber bevisst med temaet. Vi har et eget fag for fysisk helse, gym, så hvorfor kan vi ikke ha mental helse som eget fag? spør Tharaldsen.

I Finland har skolene et eget fag som er om både fysisk og psykisk helse fra syvende til tolvte klasse. I årene før integreres temaet i andre fag.


Tekst: Ida Gudjonsson

Artikkelen er også publisert på forskning.no

Referanse

Tharaldsen, K. B.; Stallard, P.; Cuijpers, P.; Bru, L. E. & Bjåstad, J. F. (2016). ‘It’s a bit taboo’: a qualitative study of Norwegian adolescents’ perceptions of mental healthcare services. Emotional and Behavioural Difficulties, s.1–16. doi: 10.1080/13632752.2016.1248692

Forskningsnyheter fra Læringsmiljøsenteret

Skandinavisk barnehageforskning gjennom 16 år: Trender, mangler og muligheter

Forskere ved Kunnskapssenter for utdanning og Filiorum - Senter for barnehageforskning har i samarbeid publisert en kunn...

Ensomme elever har økt sjanse for frafall

Elever som er ensomme på videregående skole, har større sjanse for å falle fra og ikke fullføre utdanningen, viser ny fo...

Elevers engasjement varierer fra time til time

– Engasjement er ikke en gitt egenskap hos elever og kan påvirkes av blant annet omgivelsene og interaksjoner med lærere...

Kodelek og matematikk kan hjelpe barn til å ta i bruk kritisk tenkning

En ny doktorgrad trekker frem tre ting som kan være særlig viktige for at barns skal utvikle sine evner innen høyere ord...

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehag...

Hvordan kan PP-rådgiveren bli en inkluderingsagent i skolen?

En ny doktorgrad har vært med å bidra til utvikling av en samarbeidspraksis mellom PP-tjeneste og skole som involverer e...

Holdningene til skolefravær blant skoleansatte fagpersoner

En ny, systematisk kunnskapsoversikt er den første i sitt slag som kartlegger den eksisterende forskningen på fagpersone...

Bruk av CLASS i barnehagen førte til økt samspillskvalitet

Samspillskvaliteten mellom barna og de ansatte i barnehagen økte ved bruk av observasjonsverktøyet CLASS, viser funn fra...

Dykkar inn i implementeringa av undervisningsopplegget ROBUST

I si doktorgrad undersøkjer Jeanette Halvorsen om undervisningsopplegget ROBUST har vorte implementert som planlagt. – D...

God selvregulering hos barn kan avgjøre hvilke liv de får

God selvregulering kan ikke bare gjøre hverdagen bedre for barna. Det kan også ha noe å si for hvordan det går med dem r...

Verdens største konferanse om mobbing til Norge

Aldri før har så mange barn og unge rapportert om mobbing i Norge. Internasjonalt er omfanget av mobbing også økende. Nå...

Elever med konsentrasjonsvansker opplever mindre læringsstøtte

Ny forskning viser at elever som rapporterte om manglende konsentrasjon også opplevde liten grad av læringsstøtte fra læ...

Høyere kvalitet i forskning på kvalitet i barnehagen

En ny, systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning og Læringsmiljøsenteret har undersøkt hvilke side...

Tydelig sammenheng mellom prestasjonsorientert klima og emosjonelle problemer

Ungdom i videregående skole forteller om en økning av problemer som kan stamme fra stress på skolen.

Hvordan kan læreren fremme tilhørighet i flerkulturelle klasser?

For å oppleve tilhørighet må elevene føle seg trygge i klassen. Men hvordan får man det til, og hvilken rolle har lærere...

Oversikt over nordisk forskning om inkludering i skolen viser stor variasjon

En systematisk kartlegging av nordisk forskning på inkludering av elever med særskilte behov, utarbeidet av Kunnskapssen...

Podkast for deg som jobber i barnehage eller skole

Hvis du er opptatt av at barn og unge skal ha et trygt og godt læringsmiljø, er Læringsmiljøsenterets podkast noe for de...

Forskere mener små barn bør lære å tenke kritisk

Ved å svare på åpne spørsmål lærer barna i barnehagen en ferdighet som er viktig også når de blir voksne.

En god sofakrok kan faktisk føre til mer høytlesing

Tidligere forskning konkluderer med at lesing er viktig for barn og deres utvikling, men hva med foreldrene? Hva tenker ...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar fortel at ho høyrer barnehagetilsette ofte seier det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkje...

Hvordan få til kollektiv profesjonell læring blant lærere?

En ny studie viser at det er en vei å gå for skoler når det gjelder å tilrettelegge for kollektive profesjonelle lærings...

– Skulerådgjevarane har ei nesten umogleg oppgåve

Norske skular har ulik praksis for elevane sitt tilbod om rådgjeving. – Retningslinene for tilbodet må verte tydelegare,...

Voksne som krenker barn på skolen – et globalt problem

Over hele verden finnes det barn som blir utsatt for mobbing av voksne på skolen. Disse elevene kan også ha økt risiko f...

Foreldre er lite fornøyde med skolens oppfølging i mobbesaker

Innvandrerforeldre var likevel mer fornøyde enn etnisk norske foreldre, ifølge en studie. – Kanskje forventer de mindre ...

Mobber selv om de vet at det er galt – skolenes tiltak virker ikke

Elever som mobber andre vet at det de gjør er galt, men bruker moralsk frakobling for å unngå å håndtere de negative føl...

Hva er det som svikter når elever vurderer å slutte på skolen?

Ny studie fra Læringsmiljøsenteret ser nærmere på prosessen hos videregående-elever som tenker på å slutte.

«One size does not fit all»: Kompetanseutvikling av lederskap i klasserommet bør differensieres

En ny studie fra Læringsmiljøsenteret viser stor variasjon i læringsstøtten til elever på ungdomstrinnet. Resultatene in...

Hvor inkluderende er egentlig innføringsklasser og lignende språktiltak for nyankomne elever?

Forskere ved Læringsmiljøsenteret har sett nærmere på språklæringstiltakene for nyankomne elever og stiller seg noe krit...

«Kurs» i førstehjelp med Henry-dukken var effektiv læring for barnehagebarn

Studie fra Læringsmiljøsenteret viser at barn som deltok i Henry-opplegget ble mer i stand til å håndtere mindre skader ...

Elevers tro på å mestre læringsaktiviteter i skolen er forbundet med sosiale og emosjonelle kompetanser

Spesielt interessant er det at elevenes emosjonsregulering har en klar sammenheng med mestringstro. Dette ser ut til å v...

Land som gjør det bra i PISA-undersøkelsen har én ting felles: Høy grad av likestilling

Det mest gjennomgående ved land som er «skolevinnere» er hvor likestilt kjønnene i befolkningen er. Forsker Janine Campb...

Derfor er implementeringsteori viktig i utdanningsforskning

Endringsarbeid i barnehage og skole er ofte krevende. Implementeringsteori kan være en nyttig ressurs for å lykkes i dis...

Apekatten Ani Banani hjelper forskere med å studere barns tidlige matematikk-utvikling

Norske og internasjonale forskere ønsker å bruke nettbrett-testen som er utviklet av Læringsmiljøsenteret og UiS. En omf...

Forskningsnyheter

Læringsmiljøsenteret jobber for et trygt og godt læringsmiljø i barnehage og skole, gjennom å forske, undervise og formi...

Dette er oppdragerstilen som fungerer

En bestemt måte å utøve voksenrollen på viser seg bedre enn alle andre i utviklingen hos barn og unge. Den fungerer like...

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får en god start. – Skol...

Slik kan du hjelpe elever tilbake til skolen

Disse tiltakene kan få elever som sitter hjemme til å komme tilbake på skolebenken.

Blir vi kvitt mobbing og trakassering i barnehagen?

I januar 2021 ble barnehageloven endret. Den nye loven sier at barnehagen skal ha nulltorelanse mot krenkelser, utesteng...

Impact case: Agderprosjektet

Forskere ved UiS har utviklet og testet lekbaserte læringsaktiviteter for barn som går siste året i barnehagen. Det er e...

– SFO må få høyere status

SFO skal få rammeplan. Endelig, vil mange si. Men hva bør SFO være?