Venner er viktig for de som blir mobbet

Elever som blir utsatt for mobbing opplever mindre støtte og tilsyn fra lærere enn elever som ikke blir mobbet. Men gode relasjoner til medelever betyr mer.

Published Endret
Om CIESL-prosjektet
15 skoler

Elever og lærere ved 15 skoler i Rogaland, Telemark og Møre og Romsdal deltar.

Finansiering

CIESL-prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Samarbeid

Et samarbeid mellom senteret og IGIS ved UiS og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Førsteamanuensis i pedagogikk
51832919
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Emosjonell støtte og tilsyn fra lærerne betyr mindre, hvis elevene har gode relasjoner til medelever. Foto: iStock.

Publisert første gang 27.02.2017

En ny studie fra Læringsmiljøsenteret, viser at elever som rapporterer at de blir utsatt for mobbing opplever svakere støtte og tilsyn fra lærere enn elever som ikke blir utsatt for mobbing. Studien viser også at hvis elevene har god relasjon til medelever, betyr emosjonell støtte og tilsyn fra lærerne mindre.

1571 elever i 5.–10. klasse ved ti norske skoler, har svart på spørsmål om sine opplevelser av lærernes emosjonell støtte, tilsyn fra lærer og læringsstøtte. De ble også spurt om sitt forhold til medelevene.

Undersøkelsen er del av forskningsprosjektet Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL).

Lærerens rolle er viktig for å stoppe mobbing

Hvert år blir ca. 50 000 elever i grunn- og videregående skole mobbet. Gode relasjoner mellom elever og lærere er avgjørende for å forebygge mobbing, men også for å avdekke mobbing og å gripe inn når mobbing har oppstått.

–  Å ha et godt forhold til lærerne er selvsagt viktig for alle elever, men det betyr aller mest for elever som er utsatte og sårbare, og det kan være avgjørende for elever som blir utsatt for mobbing, sier postdoktor Trude Havik. Dette inkluderer også hvordan lærere forebygger og stopper mobbing i skolen.

Viktig å ha venner i klassen

Emosjonell støtte og tilsyn fra lærerne betyr mindre, hvis elevene har gode relasjoner til medelever.

– Det kan bety at relasjoner til medelever er svært viktige for de som blir utsatt for mobbing, og kanskje enda mer enn relasjoner til lærere. Men det er selvsagt best med støtte fra både medelever og lærere, sier Havik.  

Følelsesmessig støtte, læringsstøtte og måten lærere organiserer klasserommet på har sammenheng med mobbing, men denne studien har også sett på relasjoner til medelever.

–  Lærere må jobbe mer med å skape gode relasjoner mellom elevene i klassen. Når de som blir utsatt for mobbing har gode relasjoner til medelever, opplever de også bedre relasjoner til lærere. I praksis kan dette bety at lærere må legge vekt på å skape et støttende nettverk mellom elevene i klassen, sier Havik.

Et godt nettverk kan hjelpe de som blir mobbet

Tidligere forskning viser at elever som har gode relasjoner til medelever, også tar mindre skade av mobbing som å oppleve mindre angst og depresjon enn elever som ikke har samme støtte blant medelever. I tillegg er venner en beskyttelsesfaktor for mobbing. Elever som blir utsatt for mobbing og som opplever mindre lærerstøtte, og samtidig har problemer med relasjoner til medelever, har større risiko for å utvikle psykiske problemer som stress, depresjon, ensomhet og skolevegring.

Å hjelpe elever med å etablere og beholde vennskap er viktig, særlig for mobbeofre. Konkrete tiltak kan være å koble elevene til en mentor eller en venn. Det kan hindre ytterligere mobbing, gi trygghetsfølelse og bedre selvfølelse.

– Men både lærere og foreldre bør oppmuntre og støtte elevene til å utvikle et nettverk av venner, spesielt viktig er det for de som er involvert i mobbing. Voksne modellerer også hvordan elevene skal være mot hverandre, sier Havik.

Mobbing gir alvorlige psykososiale påkjenninger

Det har vært mye oppmerksomhet rundt mobbing både nasjonalt og internasjonalt i mange år, og forskning bidrar til kunnskap om hvordan forebygge og stoppe mobbing. Likevel sliter mange skoler med mobbeproblematikken. En kunnskapsoppsummering fra Læringsmiljøsenteret og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, viser at de som blir utsatt for mobbing har alvorlige psykososiale belastninger. Oppsummeringen viser også at det er behov for å utvikle et system for tettere oppfølging av de som har blitt utsatt for mobbing.

Tekst: Marit O. Øvregård

Referanse

Havik, T. (2017). Bullying victims’ perceptions of classroom interaction. School Effectiveness and School Improvement. http://dx.doi.org/10.1080/09243453.2017.1294609

Les mer