Hopp til hovedinnhold

Slik kan skoler avdekke mobbing

For å kunne stoppe mobbingen, er det avgjørende at skolen har oversikt over hvilke elever som blir mobbet. Det finnes flere nyttige verktøy for å skaffe seg oversikt. Læringsmiljøsenteret tilbyr to forskjellige, Innblikk og Spekter.

Publisert: Endret:

Avdekke mobbing

Fakta
Innblikk

er spesielt utviklet for å avdekke skjult mobbing.

Spekter

er et ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse.

Avdekking

er bare første skritt i en prosess mot å få stoppet mobbingen.

Nina Grini: Si fra til en voksen om du blir mobbet

Forebygging er ikke nok

Et godt læringsmiljø er viktig, men ikke tilstrekkelig for å hindre mobbing. Alle skoler må derfor arbeide kontinuerlig for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing, og at det settes inn tiltak som er rettet direkte mot mobbingen.

Trist gutt hviler holdet på pulten. Foto: iStock.
Det finnes flere gode verktøy du kan bruke i arbeidet mot mobbing. Foto: iStock.

Et godt miljø i klassen forebygger mobbing til en viss grad. Dette gjelder både det sosiale miljøet – relasjoner og sosiale normer – og den delen av miljøet som i særlig grad knytter seg til læring av fag. Det er viktig å merke seg at slike kvaliteter ved læringsmiljøet bare forklarer en moderat del av forskjellene mellom skoler og klasser når det gjelder omfanget av mobbing.

Hvordan avdekke mobbing?

Det finnes flere gode verktøy du kan bruke i arbeidet mot mobbing. Et av dem er Innblikk. Det er et sosial-analytisk verktøy som er utviklet spesielt for å avdekke og forebygge skjult mobbing. Du kan lese mer om Innblikk lenger ned på siden.

En effektiv rutine for å avdekke mobbing er å be hver elev i klassen om å svare på et ikke-anonymt spørreskjema om mobbing. Skjemaet bør inneholde spørsmål om både tradisjonell og digital mobbing. På denne måten får kontaktlærer god oversikt over de sosiale mønstrene i klassen og kan umiddelbart gripe inn for å stoppe atferd som krenker. Undersøkelsen må følges opp med individuelle samtaler. Læringsmiljøsenteret har utviklet spørreundersøkelsen Spekter, som sammen med elevsamtalene gir samlet et godt grunnlag for å gripe inn. Undersøkelsen anbefales fra 3. klasse. Du kan lese mer om Spekter lenger ned på siden.

Innblikk

Avdekk skjult mobbing med Innblikk

Innblikk er et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing.

Beskåret omslag til heftet Innblikk
Innblikk er et verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing.

Metodene i Innblikk er spesielt utviklet for å avdekke skjult mobbing. Opplysningene som fremkommer gjennom samtale og kartlegging har til hensikt å gi informasjon om hvem som er pådrivere i eventuell mobbing og hvordan den i så fall foregår.

Gjennom Innblikk får du en utførlig beskrivelse av hvordan skolen kan observere samspill mellom elever på skolen og gjennomføre elevsamtaler som gir innblikk i hva som foregår. Innblikk gir også en detaljert beskrivelse ved hjelp av case om hvordan opplysninger kan systematiseres og analyseres.

Verktøyet gir en praktisk innføring i hvordan skolen kan samle inn og analysere informasjon som egner seg til å få oversikt over hva som foregår av positiv og negativ kommunikasjon mellom elever på skolen.

Innblikk er utviklet av Tove Flack.

Bestill heftet Innblikk eller last ned som pdf

ikke-anonym spørreundersøkelse

Avdekk mobbing med Spekter

Den ikke-anonyme mobbeundersøkelsen Spekter er et nyttig verktøy i avdekking av mobbing. Den er lett å gjennomføre og gir god informasjon om hva som rører seg i klassen.

Jente med hendene foran ansiktet. Fire medelever peker og ler i bakgrunnen. Foto: iStock.
Den ikke-anonyme mobbeundersøkelsen SPEKTER er et nyttig verktøy for å avdekke mobbing. Foto: iStock.

God klasseledelse bidrar til avdekking fordi elevene får tillit til læreren og tør fortelle. I tillegg vil en god klasseleder ofte bli godt kjent med elevene og kan lettere lese tegn.

De som har vakt i friminuttene kan fange opp mye nyttig informasjon, særlig dersom personalet er bevisst og trent i å se etter både den åpne og skjulte mobbingen.

Nyttig verktøy

Et godt, trent blikk er viktig, men det kan også være svært nyttig med andre verktøy iavdekking av mobbing og mekanismer i et krevende klassemiljø. Den ikke-anonyme mobbeundersøkelsen Spekter er et slikt nyttig verktøy. Den er lett å gjennomføre og gir god informasjon om hva som rører seg i klassen.

Når informasjonen fra Spekter er systematisert av kontaktlæreren eller andre, følger man opp med individuelle elevsamtaler om det eleven har svart på skjemaet; alle elevene eller noen utvalgte.

De ordinære elevsamtalene, der en tar opp mobbing for å forebygge, egner seg også til å avdekke. En kan be eleven fortelle om sin egen situasjon, men også om annet som eleven måtte vite. Læreren kan gjerne informere de foresatte på et klasseforeldremøte om at dette blir gjort.

For å avdekke digital mobbing er det særlig viktig at læreren får hjelp fra elevene, spesielt fra mobbeofferet selv. Det er forebyggende å si i klassen og på foreldremøter at digital mobbing bør dokumenteres ved lydopptak eller lagring av tekst og visuelt materiale, og at saker kan anmeldes og avsender spores av politiet.

Tekst: Erling Roland og Grete Sørensen Vaaland

Les mer om Spekter

Forebygge mobbing

Hvordan jobbe forebyggende?

Stoppe mobbing

Hvordan stoppe mobbing?

Oppfølging etter mobbing

Hvordan følge opp etter mobbing?