Spekter

Spekter er et ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse.

Publisert Sist oppdatert
Viktig melding

Fra 2021 har Læringsmiljøsenteret inngått et partnerskap med Frontkom EDU. Partnerskapet innebærer at Frontkom overtar driften av Spekter Digital inkludert salg, kundeservice og videreutvikling av verktøyet, mens Læringsmiljøsenteret fremdeles vil ha det faglige ansvaret for Spekter.

Fakta om Spekter Digital
Følge med

Spekter Digital kan brukes som et av flere verktøy på skolen for å følge med på utviklingen av læringsmiljøet. 

Varslingssystem

Verktøyet kan brukes som varslingssystem for elever som ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø.

Utvikling

Spekter Digital er nyttig for å hente ut positiv informasjon om arbeidet som har blitt gjort for å bygge et godt læringsmiljø i klassen.

Kontaktinfo
E-post

For support, bestillinger eller lignende, send en e-post til post@spekterdigital.no

Hva er Spekter og hvorfor bruke verktøyet?

Spekter er utviklet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, med spørsmål utarbeidet av professor Erling Roland.

Spekter er også et nyttig verktøy for å hente ut positiv informasjon om arbeidet som har blitt gjort for å bygge et godt læringsmiljø i klassen. Foto: Getty Images

Spekter er et ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. Spørsmålene i Spekter er forskningsbaserte og systematisk sammensatt, det er derfor ikke mulig med egne tilpasninger.

Hvorfor bruke Spekter?

Spekter kan brukes jevnlig på skolen for å følge med på utviklingen av læringsmiljøet. Kartleggingsverktøyet kan også brukes for å avdekke forhold knyttet til læringsmiljøet ved mistanke eller varsling om f.eks. mobbing.

Ved å ta i bruk Spekter kan du få mange opplysninger om både mobbing, bråk i klassen, popularitet, maktrelasjoner, grupperinger og holdninger. Dette kan være viktig informasjon når du skal forstå en mobbesak og gjennomføre tiltak. Merk at den nye forskriften om ikke-anonyme spørreundersøkelser stiller krav til at man ikke skal stille spørsmål om negative relasjoner der elever blir navngitt, med mindre det er konkret mistanke. Les mer her.

Spekter er også et varslingssystem for elever som ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø. Skolen er ansvarlig for å hente inn informasjon om elevenes læringsmiljø, og Spekter kan brukes som en ikke-anonym digital elevsamtale.

Spekter er også et nyttig verktøy for å hente ut positiv informasjon om arbeidet som har blitt gjort for å bygge et godt læringsmiljø i klassen. Informasjonen kan gi en pekepinn på om iverksatte rutiner og tiltak har hatt en positiv effekt.

En versjon av Spekter inkluderer spørsmål som kan avdekke om elever blir krenket av voksne på skolen.

Spekter er lett å gjennomføre og er på bokmål, nynorsk og engelsk. 

Resultatene vises som sosiogram eller tabell.

Hvem kan ta Spekter-undersøkelsen?

Undersøkelsen kan benyttes av elever fra 3./4. klasse på barneskolen til og med videregående skole. 

Spekter kan også brukes ved gjennomføring av elevsamtaler med elever på trinn 1–3, eller for eldre elever som ikke kan gjennomføre Spekter selv.

Når og hvor ofte bør du gjennomføre en Spekter-undersøkelse?

Vi anbefaler at Spekter gjennomføres én til to ganger i året og ved behov, f.eks. etter Elevundersøkelsen og ved konkrete varsler/mistanker om mobbing.

Det vanligste er å gjennomføre Spekter 4–6 uker etter skolestart på høsten og i vårsemesteret, gjerne mot slutten av januar. Vi anbefaler også at undersøkelsen kommer tidlig i uka og ikke før en langhelg, pga. responstid og varsling.

Dersom Spekter skal brukes i flere klasser, er det viktig at klasser som har mye med hverandre å gjøre gjennomfører den samtidig. Undersøkelsen bør gjennomføres over et kortest mulig tidsspenn. Dette for å unngå at innholdet blir videreformidlet til andre på skolen som ikke har gjennomført den. 

Dag og tid for undersøkelsen bør ikke være varslet. 

Revidert forskrift om ikke-anonyme spørreundersøkelser

Den reviderte forskriften til opplæringslova trådte i kraft 01.08.21. Den inneholder bestemmelser om ikke-anonyme undersøkelser, som Spekter Digital. Den gir oss konkrete krav og kriterier for når og hvordan slike undersøkelser kan benyttes.

Den reviderte forskriften til opplæringslova beskriver at ikke-anonyme undersøkelser kan brukes:

  • til informasjonsinnhenting der formålet har et forebyggende perspektiv med tanke på skolemiljøarbeid
  • til informasjonsinnhenting på bakgrunn av konkret mistanke etter opplæringslova § 9A-4 og § 9A-5, ved langvarige, uoversiktlige eller kompliserte utfordringer i skolemiljøet, og andre undersøkelsesmetoder ikke har ført frem.

For at undersøkelser skal gjennomføres på en måte som i minst mulig grad griper inn i personvernet til elevene, er det eksplisitt påpekt at spørsmål om negative relasjoner der elever blir navngitt, kun kan benyttes i undersøkelser som gjennomføres på bakgrunn av konkret mistanke.

Læringsmiljøsenteret og Frontkom har skreddersydd Spekter Digital for å kunne ivareta undersøkelsesbehovet både i et forebyggende perspektiv og ved konkret mistanke. Les mer på Spekter Digital.

Vi er glad for at det er kommet en forskrift som tydeliggjør bruken av ikke-anonyme undersøkelser, og mener at Spekter Digital vil være et nyttig og nødvendig verktøy for å bidra til å skape trygge og gode skolemiljø.

Les hele forskriften:

Les også