Ny kunnskap og teknologi for mer bærekraftig oppdrett av laks til havs

Målet med forskningsprosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» er å levere ny kunnskap og teknologi som fører til reduserte klimagassutslipp, lavere miljøavtrykk og god fiskevelferd i offshore havbruk.

Published Sist oppdatert
Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs
Prosjektleder

Professor Ragnar Tveterås, UiS

Koordinering

BluePlanet

Prosjektperiode

2021–2024

Finansiering

Forskningsrådet – Grønn Plattform

Budsjett

185 millioner totalt 93 millioner i statlig støtte

Norges forvaltning av olja har kommet hele det norske folk til gode. Laks er på mange måter den nye olja, og nå haster det med å få inn mer kunnskap, skape ny teknologi og lage reguleringer for et nytt eventyr til havs.

Ragnar Tveterås , professor ved Handelshøgskolen ved UiS

Å flytte oppdrettsanlegg lenger ut til havs gir næringen nye utfordringer som for eksempel ekstreme bølge- og vindforhold. Det vil også kreve nye løsninger for logistikk og det å håndtere lange avstander.
Havbruk til havs defineres som havbruk i utaskjærs områder og ytre sjøområder. Det vil si områder som ligger utenfor plan og bygningslovens virkeområde, og minst 20 nautiske mil utenfor grunnlinjen og områder som ligger lenger ut fra kysten, men innenfor norsk økonomisk sone.

Oppdrett til havs er mer krevende og gir nye utfordringer sammenlignet med oppdrett langs kysten. Samtidig vil det å flytte lakseproduksjonen ut til havs gjøre det mulig å produsere laks på en mer bærekraftig måte samtidig som fisken får gode livsbetingelser. For å få til dette kreves det mer kunnskap – og ikke minst ny teknologi.

Grønn Plattform-prosjektet skal bidra til produksjon av bærekraftig lakseprotein med et vesentlig lavere klimaavtrykk per kilo enn kjøttproteiner fra landbruket. Prosjektet skal også redusere miljøavtrykket og bidra til å sikre biologisk mangfold i hav og elver. Samtidig skal det sikres en årlig verdiskaping på hundre milliarder kroner.

Det UiS-ledede forskningsprosjektet omfatter hele verdikjeden fra postsmolt produksjon i lukkede sjøanlegg via sjøtransport til offshore havfarmer. Selskaper i hele verdikjeden og elleve forskningsinstitusjoner deltar. Gjennom sju delprosjekter skal de involverte selskapenes og forskningsinstitusjonenes arbeid blant annet lede frem til innovasjoner innenfor disse områdene:

 • Grønn pellet for undervannsfôring til havs
 • Robust postsmolt i lukkede sjøanlegg
 • Elektrifisering av oppdrett til havs
 • Kontrollsystem for semi-autonome oppdrettsanlegg til havs
 • Bedre fiskevelferd og økt overlevelse
 • Logistikk til havs
 • Kompetanseprosjekt med hovedmål å utvikle kunnskap og teknologi som bidrar til miljømessig, økonomisk og sosialt bærekraftig utvikling av verdikjeder for havbruk til havs

Gjennom organiserte dialoger mellom de offentlige og de private aktørene skal prosjektet bidra til ansvarlig utvikling av offentlige reguleringer og tilsyn som ikke er etablert i dag. Prosjektet vil gi kunnskap til myndighetenes videre arbeid med standardisering og sertifisering – det å lage et offentlig rammeverk og en tilsynsordning.

Les mer om prosjektet og se publikasjoner i Forskningsrådets prosjektbank.

Forskere i prosjektet (UiS)

Professor i industriell økonomi
51831640
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Prorektor for innovasjon og samfunn
51833764
UiS Business School, Elise Ottesen-Jensens house, Campus Ullandhaug
Divisjon for innovasjon og samfunn
Førsteamanuensis i industriell økonomi
51831781
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i marin teknologi og marine operasjoner
51831112
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Deltakende selskaper

 • Skretting
 • Salma
 • Grieg Seafood
 • Moreld Aqua

 • FishGlobe
 • Hauge Aqua
 • ABB

Deltakende forskningsinstitusjoner

 • Norce
 • Havforskningsinstituttet
 • Veterinærinstituttet
 • Simula Research Laboratory AS
 • HVL – Høgskolen på Vestlandet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Stavanger
 • NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • University of Melbourne
 • University of Florida

Aktuelt om bærekraftig havbruk