Hopp til hovedinnhold

Jobb ved UiS: søkeprosessen

Universitetet trenger stadig nye medarbeidere som kan bidra til å styrke vår aktivitet innenfor utdanning, forskning, kunstnerisk utvikling, formidling og innovasjon. Vi har behov en stor bredde av kompetanse og erfaringsbakgrunn, og er takknemlig for at du vurderer å søke jobb hos oss.

Publisert: Endret:

I 2020 hadde UiS 335 stillingsutlysninger
82

teknisk-administrative stillinger

253

vitenskapelige stillinger

Søkeprosessen

Takk for at du vil søke jobb hos UiS! Her har vi samlet noen tips til jobbsøknaden og litt informasjon om rekrutteringsprosessen.

Bilde av en CV
Foto: Markus Winkler

Kvalifikasjonsprinsippet står sentralt i vårt arbeid med å rekruttere nye medarbeidere. Det vil si at den søkeren som best tilfredsstiller kompetansekravene skal tilbys ansettelse.

Vi skal gjøre det vi kan for å holde deg godt orientert i prosessen, og vil nedenfor kort oppsummere normal saksgang og behandlingstid.

..............................................................................................................................................................................................

 • Les utlysningsteksten nøye - har du forstått jobben?
 • Få frem hvilken utdanning du har som er relevant for stillingen.
 • Få frem hvilken arbeidserfaring du har som er relevant for stillingen.
 • Få frem hvilke personlige egenskaper som gjør at du er personlig egnet for stillingen.
 • Få frem din motivasjon for stillingen.
 • Hold søknaden kortfattet. Du trenger ikke å gjenta informasjon som allerede står i CVen, som ikke er spesielt relevant for stillingen.
 • Sørg for at det fremkommer tydelig av CV eller søknad at du oppfyller kvalifikasjonskravene.
 • Husk å legge ved vedleggene utlysningsteksten spør etter.
 • Sørg for at CVen din er oppdatert.
 • Søk elektronisk gjennom Jobbnorge - og husk søknadsfristen!

Vi i rekrutteringsteamet gjør det vi kan for at du som søker skal bli ivaretatt gjennom hele søknadsprosessen. Vi etterstreber å sende ut oppdatert informasjon om prosessen fortløpende.

Vår rekrutteringsprosess:

 • Rekrutteringsprosessen tar normalt 1 - 3 måneder fra søknadsfrist til vedtak om ansettelse.
 • Etter søknadsfristen mottar du informasjon om søkerliste og plan for prosessen.
 • De søkerne som ut fra leders vurdering anses som best kvalifisert inviteres til intervju. Intervjupanelet sammensettes normalt av leder, ansattrepresentant samt en representant fra HR. Søkere som ikke inviteres til intervju får tilbakemelding om dette.
 • Intervju avholdes og etter endt intervjurunde tar leder en vurdering på om det er aktuelt å kalle inn flere kandidater til intervju.
 • Leder vurderer hvilke kandidater som går videre i prosessen. Kandidatene informeres om de går videre, eller ikke.
 • Etter intervju kan aktuelle kandidater bli bedt om å gjennomføre evne- og personlighetstester. Kandidaten får en gjennomgang av sine testresultater med en representant fra HR.
 • Det innhentes referanser for kandidater som vurderes innstilt.
 • Leder fremmer sin innstilling overfor ansettelsesrådet.
 • Ansettelsesrådet (sammensatt av representanter fra arbeidsgiver og arbeidstaker) fatter vedtak om ansettelse og rangering av normalt tre kvalifiserte kandidater.
 • Vi sender ut tilbud om ansettelse i samsvar med vedtaket.
 • Alle søkere informeres om hvem som er ansatt i stillingen.
 • Vi ønsker den nyansatte velkommen til UiS og håper at øvrige kandidater ved en senere anledning vil søke på relevante stillinger hos UiS!

Vi i rekrutteringsteamet gjør det vi kan for at du som søker skal bli ivaretatt gjennom hele søknadsprosessen. Vi etterstreber å sende ut oppdatert informasjon om prosessen fortløpende.

Vurdering av søknad på undervisnings- og forskerstilling:

 • Rekrutteringsprosessen tar normalt 4-9 måneder fra søknadsfrist til vedtak om ansettelse.
 • Etter søknadsfristen mottar du informasjon om søkerliste og plan for prosessen.
 • Det oppnevnes en sakkyndig komité på to-tre medlemmer som blir bedt om å foreta en faglig vurdering av søknadene. Du får informasjon om komitésammensetning. Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før komitéen oppnevnes.
 • Sakkyndig komité leverer sin uttalelse, normalt innen 1-3 mnd.
 • Du får tilsendt komitéens uttalelse og gis anledning til å komme med merknader til denne innen 10 dager. Leder vurderer om eventuelle merknader skal sendes til komitéen for tilleggsuttalelse.
 • De søkerne som ut fra komitéens vurdering anses som best kvalifisert inviteres til intervju og prøveforelesning. Intervjupanelet sammensettes normalt av leder, en representant fra faggruppen, ansattrepresentant og studentrepresentant fra ansettelsesutvalget samt en representant fra HR.
 • Vi innhenter referanser for de kandidatene som vurderes innstilt for ansettelse.
 • Leder fremmer sin innstilling overfor ansettelsesutvalget.
 • Ansettelsesutvalget (normalt sammensatt av dekan, to prodekaner, ansattrepresentant og studentrepresentant) fatter vedtak om ansettelse og rangering av normalt tre kvalifiserte kandidater.
 • Vi sender ut tilbud om ansettelse i samsvar med vedtaket.
 • Alle søkere informeres om hvem som er ansatt i stillingen.
 • Vi ønsker den nyansatte velkommen til UiS og håper at øvrige kandidater ved en senere anledning vil søke på relevante stillinger hos UiS!

Vi i rekrutteringsteamet gjør det vi kan for at du som søker skal bli ivaretatt gjennom hele søknadsprosessen. Vi etterstreber å sende ut oppdatert informasjon om prosessen fortløpende.

Vurdering av søknad på rekrutteringsstillinger:

 • Rekrutteringsprosessen tar normalt 3-6 måneder fra søknadsfrist til vedtak om ansettelse.
 • Etter søknadsfristen mottar du informasjon om søkerliste og plan for prosessen.
 • Det oppnevnes en intern komité på to-tre medlemmer som blir bedt om å foreta en faglig vurdering av søknadene. Du får informasjon om komitésammensetning.
 • De søkerne som ut fra komiteens vurdering anses som best kvalifisert inviteres til intervju. Intervjupanelet sammensettes normalt av enhetsleder, veileder(e), student- og ansattrepresentant fra ansettelsesutvalget.
 • Det innhentes referanser for de søkerne som vurderes innstilt for ansettelse.
 • Leder fremmer sin innstilling overfor ansettelsesutvalget.
 • Ansettelsesutvalget (normalt sammensatt av dekan, to prodekaner, ansattrepresentant og studentrepresentant) fatter vedtak om ansettelse og rangering av normalt tre kvalifiserte kandidater.
 • Vi sender ut tilbud om ansettelse i samsvar med vedtaket.
 • Alle søkere informeres om hvem som er ansatt i stillingen.
 • Vi ønsker den nyansatte velkommen til UiS og håper at øvrige kandidater ved en senere anledning vil søke på relevante stillinger hos UiS!

Som søker på ledig stilling har du rett på informasjon om hvem andre som har søkt stillingen (utvidet søkerliste). I samsvar med innarbeidet praksis i sektoren får du som søker til ordinær undervisnings- og forskerstilling tilsendt den sakkyndige komiteens vurdering. Du kan be om å få vite hvem som ble innstilt for ansettelse og i hvilken rekkefølge, men begrunnelse for innstillingsrekkefølgen har du ikke innsyn i. Du kan også be om å få se søknad (med vedlegg) fra søkere som ble innstilt. Vedtak om ansettelse er offentlig. Reglene om partsoffentlighet i ansettelsessaker fremgår av forvaltningslovforskriften kap 5.

Offentliggjøring av søkerlister

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

En hammer
Foto: Tingey Injury Law Firm

Dersom anmodning ikke blir tatt til følge vil søker bli varslet om dette.

Søkere til ledig stilling har rett på informasjon om samtlige søkere, sammenfattet i utvidet søkerliste. Dette i henhold til forskrift til forvaltningsloven § 15.

Utvidet søkerliste med informasjon om søkers utdanning og arbeidserfaring registrert av søker i Jobbnorges CV mal, gjøres tilgjengelig for søkere i Jobbnorge.

Offentlig søkerliste med informasjon om navn, alder, stilling/yrkestittel og bostedskommune, er kun tilgjengelig for andre på forespørsel.

Mangfold

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold.

Mennesker

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet .

Les mer om å jobbe ved UiS:

Innovasjonsavdelingen ved UiS søker studentassistent

Studerer du multimedieproduksjon eller andre relevante studier på UiS, og kan bidra til design og produksjon av multimed...

Vil du bli UiS sin neste studentambassadør?

UiS søker etter studenter som har lyst og anledning til å være med å rekruttere nye studenter. Alle som studerer ved UiS...

Stilling ledig: Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap

Lesesenteret har ledig inntil to stillinger som førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap

Ledige stillinger ved UiS

Det finnes mange spennende og attraktive stillinger ved UiS, les mer om den enkelte stilling på jobbnorge.no ved å trykk...

Karriere og videreutvikling

Et av universitetets strategiske målsettinger er å være en åpen, brukerorientert og lærende organisasjon, kjent for et g...

Ny ved UiS

Velkommen! Du har nå blitt en del av en samfunnsviktig organisasjon i spennende utvikling. På denne siden finner du nytt...

UiS som arbeidsplass

Vårt samfunnsoppdrag er høyere utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og innovasjon. Dette opp...