Nyansatt ved UiS

Velkommen til oss! Du har nå blitt en del av en samfunnsviktig organisasjon i spennende utvikling. Her kan du lese om ansattgoder og arbeidsforhold for deg som nyansatt ved Universitetet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert
Trening
Foto: Geert Pieters

Nyttig informasjon fra A til Å

Bruk vårt intranett for å holde deg oppdatert og for å få oppdatert informasjon knyttet til din arbeidshverdag. Gjør deg kjent med intranettet når du har mottatt påloggingsinformasjon.

Ansattkort utstedes ved Driftsenheten. Husk å ta med gyldig legitimasjon og ansattnummer. Dette fremgår av e-post om aktivering av IT-konto.

De fire hovedorganisasjonene LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio er representert ved UiS. Disse organiserer arbeidstakere gjennom flere lokale foreninger.

Arbeidstakerorganisasjonene driver et utstrakt samarbeid med arbeidsgiver i saker som angår de ansattes arbeidssituasjon. De skal ivareta medlemmenes interesser og fungerer som representanter for disse både når det gjelder medbestemmelse etter hovedavtalen og forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår etter hovedtariffavtalen. 

Kontaktinformasjon til hovedtillitsvalgte finner du på intranett.

Arbeidstid for alle ansatte (i full stilling) er 37,5 timer netto per uke, hvorav 20 minutter spisepause er inkludert.

Ansatte i tekniske- og administrative stillinger, med unntak av drifts- og renholdspersonale, har fleksibel arbeidstid (fleksitid). Normalarbeidstid er fra kl. 08:00-15:30 med en kjernetid hvor alle må være tilstede fra 09:00-14:30. Arbeidstid registreres i SAP-portalen.

Ledere og ansatte i undervisnings- og forskerstillinger anses for å være i en uavhengig stilling og er dermed unntatt fra ordinær arbeidstidsregulering med arbeidstidsregistrering.

UiS er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste (BHT) som skal bistå arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Bedriftshelsetjenesten bidrar med kartlegging og vurdering av arbeidsmiljø, veiledning, opplæring, planlegging av nye lokaler og nytt utstyr.

Den enkelte ansatte kan få bistand med tilrettelegging av egen arbeidsplass. Mer informasjon finnes på intranett.

Universitetsbiblioteket tilbyr moderne bibliotektjenester for studenter og ansatte, og er lokalisert på Ullandhaug, i Bjergsted, ved Universitetssykehuset og ved Arkeologisk museum. Hovedavdelingen på Ullandhaug er døgnåpent.

Biblioteket har et bredt program av kurs og arrangement for stipendiater og ansatte. Vi anbefaler deg å ta turen til biblioteket og registrere deg som bruker.

Bokhandelen er Rogalands største fagbokhandel. Den er lokalisert i Kitty Kiellands hus på Campus Ullandhaug.

Universitetet har medlemsbevis i BATE boligbyggelag og OBOS som kan overføres til fast ansatte som ønsker å kjøpe bolig i boligbyggelag. Medlemsbevisene er ment til overføring til ansatte som ønsker å kjøpe ny bolig i borettslag.

Hensikten med overføringen er at den skal være en hjelp til nyansatte i fast stilling, ansatte ved spesielle behov og ansatte som ønsker å kjøpe bolig for første gang. Den ansatte som får overført andelsbevis må tegne nytt andelsbevis til UiS. Dersom overført andelsbevis ikke benyttes må dette tilbakeføres til universitetet.

Fast ansatte som er medlemmer av Statens Pensjonskasse, samt midlertidig ansatte som er ansatt i minst ett år og med minst 20% stilling, og pensjonister, kan søke om lån til kjøp, bygging, utbygging og ombygging av bolig samt skifteoppgjør og refinansiering av bolig.

For mer informasjon se www.spk.no.

Du logger deg på en rekke program og tjenester med FEIDE (nasjonal løsning for trygg innlogging i utdanning og forskning).

Ditt ansattnummer er brukernavn, og passord er det samme som du velger for din IT-bruker.

Du har rett og plikt til å ta ferie i den utstrekning du har opptjent feriepenger, enten ved UiS eller fra en tidligere arbeidsgiver.

Ferieønsker registreres i SAP-portalen. Derfra blir søknaden sendt elektronisk til din leder for godkjenning.

Kart over områdene er tilgengelig via Mazemap.

Ansatte er omfattet av en yrkesskadeforsikring i Statens Pensjonskasse (spk.no). Forsikringen dekker yrkesskade og yrkessykdom etter nærmere vilkår for skader som har oppstått under arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Ansatte er i tillegg dekket av reglene i Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser om ytelser ved yrkesskade. Den som er skadet har rett til erstatning etter de reglene som totalt sett gir best kompensasjon.

Ansatte er også omfattet av en gruppelivsforsikring i Statens Pensjonskasse (spk.no) som sikrer etterlatte et engangsbeløp ved den ansattes død. Gruppelivsordningen er ikke en del av medlemsrettighetene i Statens Pensjonskasse, men en del av lønnsvilkårene for Hovedtariffavtalen i staten. Ordningen gjelder derfor stort sett alle statsansatte, også midlertidig ansatte og deltidsansatte som har fast, ukentlig arbeidstid.

Som UiS-ansatt kan du reise så mye du vil med buss og tog i hele Rogaland samt få fri bruk av bysykler til en gunstig pris (kr 515 i måneden).

HjemJobbHjem er et samarbeidsprosjekt mellom KolumbusBysykkelen, Sykkelløftet, Statens vegvesen og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg og Rogaland fylkeskommune. Formålet er å redusere bilandelen, få bedre parkeringsforhold, bedre miljø og forbedre ansattes helse.

HjemJobbHjem-billetten kan brukes på buss og tog i hele Rogaland, Vassøy-ferja og hurtigbåt til og fra Byøyene og Hommersåk. Mer informasjon om ordningen er tilgjengelig ved oppstart på universitetets intranettsider.

Universitetet stiller høye krav til arbeidsmiljøet og sikkerhet på arbeidsplassen. Du vil få informasjon om enhetens HMS-arbeid og ev sikkerhetskrav så snart som mulig etter tiltredelse. 

For tilgang til UiS-nettet, filområder og programmer trenger du en IT-brukerkonto og en FEIDE-bruker.

Dersom du er månedslønnet blir det automatisk opprettet IT-konto ut fra registrering i lønn- og personalsystemet. Du får da tilsendt epost til din private epostadresse med informasjon om hvordan brukerkontoen aktiveres så snart du er registrert i vårt lønn- og personalsystem. Brukernavn er ditt ansattnummer 29xxxxx.

Etter aktivering av IT-konto får du tilsendt en epost med informasjon om din IT-bruker og annen nyttig informasjon, blant annet om FEIDE. Det er en funksjon for "glemt passord", eller endre passordet via https://konto.uis.no.

Servicedesken holder til i sokkeletasjen i Kitty Kiellands hus. De tar imot alle former for IT-relaterte henvendelser via portalen, på tlf 51833000, epost: it-hjelp@uis.no eller ved personlig fremmøte.

Sentralbord, tlf 51 83 10 00, er åpent fra 08.00–15.30
Vakttelefon, teknisk drift: tlf 976 96 442
Elektronisk post til UiS: post@uis.no 
Postadresse: Universitetet i Stavanger, Postboks 8600 Forus, 4036 Stavanger.
Besøksadresser:

 • Arne Rettedals hus, Kjell Arholms gate 41
 • Elise Ottesen-Jensens hus, Kjell Arholms gate 37
 • Ellen & Axel Lunds hus, Kjell Arholms gate 39
 • Kjell Arholms hus, Kjell Arholms gate 43
 • Kjølv Egelands hus, Kristine Bonnevies vei 22
 • Hulda Garborgs hus, Rektor Natvig-Pedersens vei 24
 • Hagbard Lines hus, Telegrafdirektør Heftyes vei 35
 • Campus Bjergsted, Bjergsted 1

Månedslønnede får utbetalt lønn den 12. i hver måned. Feriepenger utbetales i juni året etter opptjening. Overtid utbetales for pålagt arbeid utenom normalarbeidstiden. Timelønnede og oppdragstakere lønnes etter bilag.

Nøkkel til kontor- og kontorområde fås ved henvendelse til Driftsenheten i Paviljong 14 mandag-torsdag mellom kl 11:30 og 13:00. Husk å ta med ansattkort og nøkkelrekvisisjon fra leder.

Campus Bjergsted: Nøkkel til kontor og bygg får ved henvendelse til ekspedisjonen på campus.

Nyansatte er som hovedregel ansatt på prøve de første seks månedene av ansettelsesforholdet.

I prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsestid på fire uker. I prøvetiden har du rett på nødvendig veiledning, oppfølging og vurdering av arbeidet.

UiS har innført en prosedyre som skal bidra til trygghet for ansatte og pårørende når ansatte er på reise. Denne innebærer bl.a at:

 • alle reiser skal være godkjent på forhånd av leder, søknad om godkjenning sendes via SAP-portalen
 • forretningsreiser bestilles online gjennom nettside til reisebyrå
 • ansvarlig for reisen gjennomgår «Tenk sikkerhet» som er tilgjengelig i den elektroniske HMS-håndboken

UiS har innført kredittkort som betalingsmiddel for reiser. Kredittkortet er personlig og ansatte som har minst ett reisedøgn hvert år får dekket årsavgiften. Når reisen betales med kredittkortet er en også reiseforsikret. Som forsikringsgiver skal staten forsikre «skade og tap av reisegods» og for ulykker som skjer under tjenestereiser.

SAP-portalen er UiS sin elektroniske løsning for personaladministrasjon, hvor ansatte selv registrerer personlig informasjon, fravær, reiser- og utgifts refusjoner, samt kan se sine lønnsslipper og årsoppgaver.

Det er også her ansatte søker om ferie. Teknisk-administrativt ansatte registrerer også daglig sin arbeidstid i SAP-portalen.

SAP-portalen er tilgjengelig som Mobilapp under "DFØ selvbetjening". Pålogging via FEIDE.

Med «sidegjøremål» forstås arbeid som utføres og verv som innehas i tillegg til den ordinære stillingen ved universitetet. Arbeid som utføres gjennom et foretak eller selskap du eier anses også som sidegjøremål.

Noen sidegjøremål vil du ikke kunne inneha når du tiltrer stilling ved UiS, andre kan du inneha med leders godkjenning.

Informasjon om hvordan du melder/søker om sidegjøremål finner du på intranett.

UiS innhenter skatteopplysninger direkte fra Skatteetaten slik at du ikke trenger å levere skattekort. Har du nylig flyttet til Norge, må du søke om skattekort.

Inntil Skatteetaten har opprettet skattekort for deg, vil det bli trukket 50 % skatt av alle trekkpliktige utbetalinger fra UiS.

Universitet arbeider aktivt for å begrense sykefravær gjennom forebygging og oppfølging. Fravær grunnet sykdom skal meldes fra om til nærmeste overordnede så snart som mulig, og med opplysninger om sannsynlig varighet.

Ved fravær på 1 til 8 dager skal du fylle ut egenmelding i SAP-portalen. Ved fravær over 8 kalenderdager (inkl. helg) må du ha sykemelding fra lege.

For å kunne benytte egenmeldingsretten må du ha vært ansatt i minst to måneder.

Som ansatt ved UiS blir du automatisk medlem av Statens Pensjonskasse (SPK) dersom du har en 20% stilling eller mer. Som medlem betaler du et pensjonsinnskudd på to prosent av pensjonsgrunnlaget.

Vi oppfordrer våre ansatte til å reise kollektivt. Alt om busstilbudet og rutetidene finner du på Kolumbus.no. Se HjemJobbHjem om mulighet for kollektivtransport til gunstig pris.

Universitetet i Stavanger har 960 parkeringsplasser for sykler, 715 av disse er under tak. I det nye SV-bygget er det egen sykkelhall med låst dør som har plass til 160 sykler. Fra sykkelhallen er det direkte adgang til dusj og tørkerom. 

Det er egne parkeringsområder for ansatte på Campus Ullandhaug. For parkering på områder med særskilt parkeringstillatelse må du registrere deg i det digitale parkeringssystemet. Du vil få tilsendt en lenke for registrering i det digitale parkeringssystemet fra din leder. Parkering på Campus Ullandhaug er gratis.

Nyansatte som skal ivareta undervisning vil det første året delta på NyTi som er et obligatorisk integrerings- og veiledningsprogram. Programmet har en varighet på ett år og tilsvarer ca. 50 timer. Det forutsettes at du har minimum 50 prosent stilling og at ansettelsesforholdet gjelder for minimum 12 måneder. 

Basiskurset er et tilbud for deg som ikke tilfredsstiller kravet om pedagogisk basiskompetanse ved ansettelse i undervisnings- og forskerstilling.

Informasjon om påmelding står i arbeidskontrakten.

Utskriftsløsningen ved UiS kalles uniFlow. Løsningen gjør at du har tilgang til alle skrivere ved UiS og kan bruke ansattkortet ditt for å skrive ut, skanne og kopiere. Første gang du skriver ut må du aktivere kortet ditt. Dette gjør du på følgende måte:

 • Send et dokument til utskrift.
 • Skann ansattkortet ditt på skriveren.
 • Skriv inn ditt UiS brukernavn og passord i panelet på selve skriveren.
 • Skann ansattkortet på nytt for å logge på skriveren

Universitetet har en rekke velferdstiltak som forvaltes av velferdsutvalget. Det arrangeres bl.a grillfest, høstfest, bedriftskunstforening og bedriftsidrettslag.

 • Universitetet tilbyr alle ansatte å delta i «Trim i arbeidstiden». Du har anledning til å bruke inntil èn time av arbeidstiden til trening pr uke. Det er mulighet for gruppetreninger og egentrening. Egne regler gjelder, og finnes på interne intranett.
 • Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS) har en ny, moderne treningshall/treningssenter, SIS sportssenter. Ansatte har tilbud om medlemskap til reduserte priser. UiS har også inngått avtale med lokale treningskjeder om medlemskap til reduserte priser.
 • Gjennom bedriftsidrettslaget får du trim, gode opplevelser og du blir kjent med kolleger fra universitetet og andre steder gjennom ulike aktiviteter. Du kan delta på idrettsarrangement, turneringer og aktiviteter som Sør-Rogaland bedriftsidrettsråd arrangerer.
 • UiS kunstforening

Kjølv Egelandshus er åpent fra kl. 07:00-19:00.

Bjergsted er åpent fra kl. 08:00-15:30.

Øvrige bygninger er åpne fra kl. 07:00-18:00. Etter stengetid trenger du adgangskort (ansattkort) for å komme inn i bygningene. 

Les mer om å jobbe ved UiS

Ledige stillinger ved UiS

Det finnes mange spennende og attraktive stillinger ved UiS. Les om den enkelte stillingen på jobbnorge.no ved å følge l...

Jobb ved UiS: søkeprosessen

Universitetet trenger stadig nye medarbeidere som kan bidra til å styrke vår aktivitet innenfor utdanning, forskning, ku...

Karriere- og kompetanseutvikling

Et av universitetets strategiske målsettinger er å være en åpen, brukerorientert og lærende organisasjon, kjent for et g...

UiS som arbeidsplass

Vårt samfunnsoppdrag er høyere utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og innovasjon. Dette opp...