UiS som arbeidsplass

Vårt samfunnsoppdrag er høyere utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og innovasjon. Dette oppdraget har vi konkretisert og gjort til vårt motto: "Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente."

Publisert Sist oppdatert
Fakta

1.900 ansatte

12.000 studenter, herav 1.500 utenlandske

UiS har et mangfold av undervisnings-, forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Slik er det å jobbe hos oss

Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon.

Kjell Arhoms hus

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt. Vi skal være en serviceorientert, handlings- og endringsdyktig organisasjon, kjent for en universitetskultur preget av innovasjon og nytenking, gjensidig respekt og samarbeid.

Den faglige virksomheten er organisert i seks fakultet og ved Arkeologisk museum. 

Bli med på å utfordre og utforske! 

Ansattgoder

Noen av våre ansattgoder: Trening i arbeidstiden, HjemJobbHjem, pensjon og forsikring, arbeidstid og fleksitid og bolig og boliglån.

Trening
Foto: Geerts Pieters

Universitetet har en rekke velferdstiltak som forvaltes av velferdsutvalget. Vi har bedriftskunstforening og bedriftsidrettslag. I tillegg arrangeres det bl.a. årsfest, høstfest og grillfest.

 • Universitetet tilbyr alle ansatte å delta i «Trim i arbeidstiden». Du har anledning til å bruke inntil én time av arbeidstiden til trening per uke. Det er mulighet for gruppetreninger og egentrening. Egne regler gjelder, og finnes på de interne ansattsidene.
 • Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS) har en ny, moderne treningshall/treningssenter, SIS sportssenter. Ansatte har tilbud om medlemskap til reduserte priser. UiS har også inngått avtale med lokale treningskjeder om medlemskap til reduserte priser.
 • Gjennom bedriftsidrettslaget får du trim, gode opplevelser og du blir kjent med kollegaer fra universitetet og andre steder gjennom ulike aktiviteter. Du kan delta i idrettsarrangement, turneringer og aktiviteter som Sør-Rogaland bedriftsidrettsråd arrangerer.

Som UiS-ansatt kan du reise så mye du vil med buss og tog i hele Rogaland samt få fri bruk av bysykler til en gunstig pris (pr kr 515 i måneden).

HjemJobbHjem er et samarbeidsprosjekt mellom KolumbusBysykkelenSykkelløftet, Statens vegvesen og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg og Rogaland fylkeskommune.

Formålet er å redusere bilandelen, få bedre parkeringsforhold, bedre miljø og forbedre ansattes helse. HjemJobbHjem-billetten kan brukes på buss og tog i hele Rogaland, Vassøy-ferja og hurtigbåt til og fra Byøyene og Hommersåk. 

Mer om ordningen er tilgjengelig ved oppstart på universitetets intranettsider.

Ansatte med 20% stilling eller mer, blir automatisk medlem av Statens pensjonskasse (spk.no).

Ansatte er omfattet av yrkesskadeforsikring i Statens Pensjonskasse (spk.no). Forsikringen dekker yrkesskade og yrkessykdom etter nærmere vilkår for skader som har oppstått under arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Ansatte som omfattes av Hovedtariffavtalen i staten er i tillegg dekket av reglene i avtalens fellesbestemmelser om ytelser ved yrkesskade. Den som er skadet har rett til erstatning etter de reglene som totalt sett gir best kompensasjon.

Ansatte er også omfattet av en gruppelivsforsikring i Statens Pensjonskasse (spk.no) som sikrer etterlatte et engangsbeløp ved den ansattes død. Gruppelivsordningen er ikke en del av medlemsrettighetene i Statens Pensjonskasse, men en del av lønnsvilkårene for arbeidstakere som omfattes av Hovedtariffavtalen i staten. Ordningen gjelder derfor stort sett alle statsansatte, også midlertidig ansatte og deltidsansatte som har fast, ukentlig arbeidstid.

Arbeidstid for alle ansatte (i full stilling) er 37,5 timer netto pr uke, hvorav 20 minutter spisepause er inkludert.

Ansatte i tekniske- og administrative stillinger, med unntak av drifts- og renholdspersonale, har fleksibel arbeidstid (fleksitid). Normalarbeidstid er fra kl 08:00-15:30 med en kjernetid hvor alle må være tilstede fra 09:00-14:30. Arbeidstid registreres i SAP-portalen.

Ledere og ansatte i undervisnings- og forskerstillinger anses for å være i en særlig uavhengig stilling og er dermed unntatt fra ordinær arbeidstidsregulering med arbeidstidsregistrering.

Fast ansatte som er medlemmer av Statens Pensjonskasse, samt midlertidig ansatte som er ansatt i minst ett år og med minst 20% stilling, og pensjonister, kan søke om lån til kjøp, bygging, utbygging og ombygging av bolig samt skifteoppgjør og refinansiering av bolig. For mer informasjon se SPKs internettsider, www.spk.no

Universitetet har medlemsbevis i BATE boligbyggelag og OBOS som kan overføres til fast ansatte som ønsker å kjøpe bolig i boligbyggelag. Medlemsbevisene er ment til overføring til ansatte som ønsker å kjøpe ny bolig i borettslag. Hensikten med overføringen er at den skal være en hjelp til nyansatte i fast stilling, ansatte ved spesielle behov og ansatte som ønsker å kjøpe bolig for første gang. Den ansatte som får overført andelsbevis må tegne nytt andelsbevis til UiS. Dersom overført andelsbevis ikke benyttes må dette tilbakeføres til universitetet.

Ved ansettelse i undervisnings- og forskerstilling tilbys kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS, mulighet for faglig utvikling og anledning til å søke kvalifikasjonsopprykk i samsvar med nasjonale regler.

Relocation-program ved flytting til Norge, inkluderer bl.a støtte og språkkurs for partnere.

Universitetet har en rekke velferdstiltak som forvaltes av velferdsutvalget. Det arrangeres bl.a grillfest, høstfest, bedriftskunstforening og bedriftsidrettslag.

 • Universitetet tilbyr alle ansatte å delta i «Trim i arbeidstiden». Du har anledning til å bruke inntil èn time av arbeidstiden til trening pr uke. Det er mulighet for gruppetreninger og egentrening. Egne regler gjelder, og finnes på interne intranett.
 • Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS) har en ny, moderne treningshall/treningssenter, SIS sportssenter. Ansatte har tilbud om medlemskap til reduserte priser. UiS har også inngått avtale med lokale treningskjeder om medlemskap til reduserte priser.
 • Gjennom bedriftsidrettslaget får du trim, gode opplevelser og du blir kjent med kolleger fra universitetet og andre steder gjennom ulike aktiviteter. Du kan delta på idrettsarrangement, turneringer og aktiviteter som Sør-Rogaland bedriftsidrettsråd arrangerer.
 • UiS kunstforening

Les om praktiske forhold som nyansatt ved UiS.
Les om karriere- og utviklingsmuligheter.

EURAXESS (EMC)

EURAXESS-teamet skal få utenlandske arbeidstakere raskere i gang med arbeidet, gjøre terskelen for å flytte til Stavanger lavere og bidra til at oppholdet blir så bra som mulig.

EURAXESS-teamet skal samordne og se til at hver enkelt utenlandsk ansatt tas imot og følges opp gjennom hele oppholdet. 

Oppholdet i Stavanger starter med en felles "Area Orientation Day" i regi av de lokale handelskammeret. Der får du praktisk informasjon om hvordan det er å bo i Norge, om kultur, historie, transportmuligheter, kombinert med en omvisning av byen.

Kurset er lagt opp i små grupper, sånn at de som deltar kan bli kjent med hverandre og stille spørsmål. Deltagerne blir da medlem i Næringsforeningen og fortsetter å få informasjon og invitasjoner til ulike kurs og turer

Har du spøsmål, ta kontakt:
EMC - Euraxess Mobility Centre UiS: emc@uis.no

HR Excellence in Research

UiS har mottatt utmerkelsen HR Excellence in Research (europa.eu) som en godkjenning av sitt arbeid med Charter & Code. Dette er EUs kvalitetsstempel for institusjoner som jobber aktivt for mobilitet av forskere, og som gir forskerne attraktive arbeidsvilkår og mulighet for å utvikle sin karriere.

HR excellence in research

Charter and Code ved UiS

UiS støtter aktivt EUs initiativ for å styrke forskeres arbeidsvilkår og har implementert Charter og Code. Videreutvikling av vitenskapelig ansattes arbeidsvilkår og karriere er et sentralt mål i UiSs strategi og gjenstand for flere pågående prosjekter.

Hvordan er Charter og Code ivaretatt ved UiS?

European Charter for Researchers and Code of Conduct for the recruitment of researchers (Charter and Code) (ec.europa.eu) legger til rette for at vitenskapelig ansatte og forskere har de samme rettigheter og plikter på tvers av forskningsinstitusjoner i Europa.

Charter og Code er delt inn i fire områder som beskriver roller, ansvar og rettigheter for forskere og arbeidsgivere når det gjelder forskerkarrierer:

 • etiske og faglige forhold
 • åpen rekruttering
 • arbeidsbetingelser
 • og karriereutvikling

En analyse utført av Norges Forskningsråd viser at nasjonal lovgivning samsvarer med prinsippene i Charter og Code, og UiSs avviksanalyse viser at UiSs personalpolitikk og praksis følger dette. Det er likevel områder som kan og bør forbedres, og utvikling av våre ansattes arbeidsvilkår og muligheter er en kontinuerlig prosess.

Både Charter og Code og UiSs strategi, vektlegger arbeid med mobilitet og tilrettelegging for bedre internasjonalisering, bedre og tydeligere rekrutteringsprosesser, og muligheter for kompetanseutvikling og karriereutvikling for vitenskapelig ansatte. Disse områdene følges opp gjennom tiltak og prosjekt definert i UiSs årsplaner.

EU-kommisjonen stiller krav til kontinuerlig arbeid med Charter og Code for de deltagende organisasjonene. Disse er nedfelt i verktøyet HR-strategi for forskere (HRS4R) (ec.europa.eu) og er underkastet en treårig oppfølgingssyklus med ekstern evaluering. UiS hadde sin første eksternevaluering i 2019, og jobber i perioden 2019-2022 videre med en rekke prosjekter. Dato for neste eksternevaluering er av kommisjonen satt til 08.01.2023.

Prosjekter i perioden 2019-2022

 1. Mobilitet
 2. Rekruttering: Rekrutteringsstrategi i tråd med Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Recruitment of Researches (OTM-R), nytt rekrutteringssystem og rekrutteringspolitikk for vitenskapelige stillinger
 3. Karriereutvikling: Prosjekt for karrierepolitikk

Vitenskapsombud

Professor Geir Skeie er oppnevnt som ombud for forskningsetiske spørsmål ved UiS for en periode på to år.

Foto: Mari Hult

Vitenskapsombudet skal sikre oppmerksomhet omkring etiske dilemmaer og etiske tema knyttet til forskning ved UiS. I tillegg til å øke bevissthet om forskningsetiske spørsmål, skal ombudet være en som ansatte og studenter kan henvende seg til dersom man har spørsmål som gjelder etikk i forskning.

Les mer om å jobbe ved UiS

Ledige stillinger ved UiS

Det finnes mange spennende og attraktive stillinger ved UiS. Les om den enkelte stillingen på jobbnorge.no ved å følge l...

Jobb ved UiS: søkeprosessen

Universitetet trenger stadig nye medarbeidere som kan bidra til å styrke vår aktivitet innenfor utdanning, forskning, ku...

Karriere- og kompetanseutvikling

Et av universitetets strategiske målsettinger er å være en åpen, brukerorientert og lærende organisasjon, kjent for et g...

Nyansatt ved UiS

Velkommen til oss! Du har nå blitt en del av en samfunnsviktig organisasjon i spennende utvikling. Her kan du lese om an...