Karriere- og kompetanseutvikling

Et av universitetets strategiske målsettinger er å være en åpen, brukerorientert og lærende organisasjon, kjent for et godt arbeids- og læringsmiljø og en samarbeidskultur preget av nytenkning, engasjement og gjensidig respekt. Vi skal ha fokus på karriereutvikling og videreutvikle kvaliteten i virksomheten gjennom gode ordninger for kompetanseutvikling.

Publisert Sist oppdatert

UiS tilbyr ulike tiltak for karriere- og kompetanseutvikling til sine ansatte. I tillegg til interne kurs, har ansatte mulighet til individuell karriereutvikling i form av kurs og videreutdanning. Plan for dette fastsettes i de årlige utviklingssamtalene med nærmeste leder, som er det viktigste verktøyet i en systematisk kompetanseutvikling. Vitenskapelig ansatte har kompetanseutvikling som en del av sine arbeidsplaner gjennom tildeling av FOU-tid. Det finnes en utdanningsfaglig meritteringsordning for vitenskapelig ansatte. Videre arbeides det med å utvikle en helhetlig karriereplan for vitenskapelig ansatte.

Lederutvikling

UiS tilbyr støtte til ledere gjennom lederforum, lederopplæring og lederutvikling.

Hender og tablets

Lederforum er rektors ledersamling. Samlingen er en arena for dialog og kunnskapsutveksling på tvers av organisasjonen omkring strategiske målsetninger. Lederforum er også en arena for å skape felles forståelse rundt strategiske institusjonsovergripende målsettinger, og for å bidra til problemløsning, dialog og kjennskap på tvers av institusjonen. Lederforum er både en anledning til å forankre beslutninger og en lyttepost for rektor og strategisk ledergruppe. Lederforum arrangeres normalt 2 - 3 ganger per semester.

Målet med lederopplæringen er å gi opplæring i arbeidsgiverrollen, virksomhetsstyring, organisasjonsforståelse, lov og regelverk, samt rutiner og prosedyrer som er av betydning for den daglige utøvelsen av ledelse ved UiS.

Lederopplæringen ved UiS er todelt: èn lederopplæring som er rettet mot nye ledere, og èn som er rettet mot en samlet ledergruppe.

Nye ledere inviteres hver høst til ukentlige halvdags temasamlinger for en introduksjon om praksis ved UiS og universitetets strategiske målsetting.

Opplæring for en samlet ledergruppe vil bestå av løpende kurstilbud som annonseres på intranett.

Et viktig strategisk mål med lederutvikling er å skape en felles forståelse for hva som kjennetegner god og faglig strategisk ledelse ved UiS. I lederutvikling fokuserer vi både på den enkelte leders utvikling, og på utvikling av ledergrupper. Lederutviklingen består av to hoveddeler; den individorienterte lederutviklingen og ledergruppeutvikling. I tillegg tilbys individuell lederveiledning.

Individorientert lederutvikling «Jeg som leder»
Her vil vi jobbe med bevisstgjøring på, og utvikling av, de lederferdighetene som er nødvendige for å utøve god og faglig ledelse. Hvem er jeg som leder? Hva er mine styrker, og hva er mine utviklingsområder? Hvordan kan jeg få de jeg har personalansvar for til å jobbe bra sammen, hvordan utnytte deres kompetanse på best mulig måte slik at vi leverer god forskning, undervisning og formidling. Strategisk ledelse kan i UiS sammenheng sees på som tredelt: forskningsledelse, utdanningsledelse og personalledelse, med hovedfokus på relasjons-orientert ledelse. Et eksempel på god ledelse innebærer at lederne må foreta prioriteringer og implementere overordnede mål innenfor UiS sine strategiske kjerneområder ved å skape oppslutning og entusiasme blant både interne og eksterne aktører omkring disse valgene.

Den individuelle lederutviklingen vil bli bestå av 3 moduler strukturert i; (A) Utdanningsledelse, (B) Forskning, utvikling og innovasjonsledelse, og (C)Personalledelse. Det vil legges stor vekt på erfaringsdeling mellom deltakerne og nettverksbygging, for å dra nytte av lederkompetansen som finnes på tvers i organisasjonen. Det vil legges opp til varierte arbeidsmetoder, med stor vekt på deltakelse og egenaktivitet mellom og under samlingene. Hver samling vil ha sin overskrift, hvor lederrollens ansvar, handlingsrom og utfordringer i tilknytning til en utvalgt problemstilling vil utforskes og tydeliggjøres.

Ledergruppeutvikling
Dette tilbudet gis først og fremst til direktører/dekanenes ledergrupper, og rektors utvidede ledergruppe med dekaner og museumsdirektør. Målet med ledergruppeutvikling er å jobbe med ledergruppens evne til å sette strategiske mål, og ta gode beslutninger, kommunikasjon og samspill mellom deltakerne, dynamikken i gruppen og gruppens utviklingsorientering.

Individuell lederveiledning
Ledere kan få individuell veiledning og bistand med jurist og psykolog i vanskelige personalsaker og konflikthåndtering. Leder kan også få veiledning i begrenset tidsform med mål om personlig utvikling i lederrollen. Nye ledere kan få oppnevnt en mentor i første fase av sin lederperiode. Mentoren vil være en erfaren leder på samme nivå.

UiS tilbyr med jevne mellomrom alle studieprogramledere modulbaserte samlinger med fokus både på strategiske og personlige utfordringer i rollen som studieprogramledere. Målet med samlingene er også å utvikle nettverk og samarbeid på tvers av fagdisipliner og fagmiljøer, og at en skal få kompetanseoverføring og mulighet til å dele gode erfaringer med kolleger i samme rolle.

UiS tilbyr forskningsledere uten personalansvar kurs i forskningsledelse som går over to semestre med fire todagerssamlinger, hvor det også vil bli delt ut oppgaver som deltakerne jobber med parvis eller i grupper mellom samlingene. Dette er et viktig strategisk satsingsområde da disse forskningslederene er svært betydningsfulle for utviklingen av robuste, effektive og utmerkede forskningsmiljøer ved UiS, samtidig som de faller utenfor det ordinære lederutviklingsprogrammet, da de ikke har personalansvar.

Kvinner til topps

Opprykksprogram til professor.

Kvinne
Foto: Michael Dam

20 kvinner i førsteamanuensisstilling kan søke om å få å delta i et opprykksprogam hvor en får veiledning i kompetanseutviklingsprosessen frem mot opprykk til professor. De som deltar i programmet, gjennomgår en prøveevaluering tilnærmet lik en faktisk professorevaluering. Målet med programmet er å kartlegge hva kandidatene eventuelt mangler for å oppnå professorkompetanse, gi motivasjon og støtte i prosessen frem mot kvalifikasjonsopprykk til professor.

Career Development Program

- Et karriereutviklingsprogram for forskere på et tidlig stadiet av karrieren.

Stein på stein
Foto: Brad West

Forskningsavdelingen har opptak til karriereutviklingsprogrammet hver vår. Programmet er tilpasset forskere som planlegger å søker eksterne prosjektmidler. Career Development Program kjøres kun på engelsk. Vi tilbyr kompetanseheving innen karriereplanlegging, internasjonalisering, kommunikasjon og prosjektutvikling. I tillegg inngår mentorordning og karriereveiledning som en del av opplegget. Ta kontakt med Birgitte Dambo, Forskningsavdelingen.

Supervisory Qualification Program

Tilbys til vitenskapelig ansatte som ønsker å kvalifisere seg til PhD-veileder eller fornye sin veileder kompetanse.

Solastranden i Rogaland med strå i forgrunnen.

Dette populære kurset består av tre moduler som gjennomføres i vårsemesteret. Opptak foregår i november-desember. Fakultetene anbefaler deltakere Informasjon sendes på e-post til instituttledere og fakultetsledelsen i november. Programmet er et samarbeid mellom Forskningsavdelingen og erfarne veiledere på fakultetene. Se nettside for mer informasjon.

Meritteringsordning

Vitenskapelig ansatte kan søke status som merittert underviser. Status som merittert underviser har en årlig utlysing med søknadsfrist 1. november.

Books - Photo by Kari Shea
Foto: Kari Shea

Oppnådd status for merittert underviser vedtas i universitetsstyret mars påfølgende år. Meritterte underviser får en årlig lønnsøkning på kr 50.000 bto.

Ordningen omfatter stillingskategoriene professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor. Kriteriene for merittering er felles for alle stillingene, men blir vurdert i lys av utdanningskontekst og stillingskategori. Du må dokumentere progresjon og bredde på aktiviteter knyttet til undervisning og veiledning.

NyTi

NyTi er et ettårig obligatorisk veiledningsprogram for alle nyansatte som skal ivareta undervisning. Deltakelse i programmet forutsetter at du er ansatt i minimum 50 prosent stilling for minimum 12 måneder.

Foto: Andrik Langfield

NyTi er ikke bare en undervisningsrelatert veiledning, men også et integreringsprogram for nyansatte for raskt å bli kjent med institusjonen og praksis ved UiS når det gjelder spørsmål knyttet til undervisning og alt det som undervisning er basert på. NyTi gir muligheten til å bli bedre kjent med andre vitenskapelig ansatte og utvikle akademiske nettverk.

NyTi startar opp ved byrjinga av kvart nye semester. UniPed gruppen, som er ansvarlig for gjennomføring av programmet, oppnevner veileder for den nyansatte. Veileder skal være ansatt i vitenskapelig stilling ved universitetet og ha gjennomført studier i profesjonell veiledning.

Basiskurs - utdanningsfaglig kompetanse

Universitetet legger vekt på god undervisningskvalitet og krever at den som ansettes i fast undervisnings- og forskerstilling kan dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning.

Foto: Sharon McCutcheon

Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Kurset som tilbys er på 150 timer. Aktuelle tema i kurset har så langt vært planlegging, gjennomføring og vurdering av emne og undervisning, studentaktive læringsformer, og hvordan forberede forelesningen, vurdering og eksamen. Et annet viktig område er kollegalæring og bruk av kollegaer som "kritiske venner".

Mentorprogram

...for kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag.

Med mål om å øke andel kvinner i vitenskapelige stillinger innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag tilbys kvinner i postdoktor- og stipendiatstillinger å delta i et eget mentorprogram som skal motivere for en forskerkarriere ved UiS. Den som deltar i programmet får en professor ved universitetet som mentor.

Følge forelesninger ved universitetet

Ansatte kan følge forelesninger ved universitetet i inntil fire timer per uke.

Foto: Edwin Andrade

Det forutsettes at fagene er relevante for dine arbeidsoppgaver ved universitetet og at det på forhånd inngås en skriftlig avtale med nærmeste leder. Slik avtale forutsetter at din deltakelse på forelesninger ikke går vesentlig ut over driften ved enheten. Du har rett til lesedager og fri på eksamensdagen og får refundert utgiftene til semesteravgift etter at eksamen er bestått.

Interne kurs

Flere enheter ved universitetet tilbyr kurs for ansatte.

IT ikon

Her nevnes noen:

  • IT-avdelingen tilbyr jevnlig ulike kurs for ansatte i bruk av ulike verktøy.
  • Universitetsbiblioteket tilbyr bl.a kurs om akademisk skriving, søk etter faglitteratur og bruk av ulike digitale verktøy ved skriving.
  • Forskningsavdelingen tilbyr kurs om forskningsveiledning og søknadsskriving.
  • HR-avdelingen tilbyr bl.a ergonomisamlinger og lederutviklingskurs.

Internasjonal mobilitet med Erasmus +

Gjennom Erasmus+ kan vi tilby ansatte ulike støtteordninger for kompetanseutvkling:

Erasmus+ logo

  • Hovedmålet med Erasmus+ ansattmobilitet er å støtte kompetanseutvikling for ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner og styrke kapasiteten til den enkelte ansatte til å arbeide i en internasjonal kunnskapsbedrift. Ansatte ved UiS kan søke om støtte fra Erasmus+. Stipend kan brukes til hospitering, kurs og opplæringsaktiviteter enten ved partnerinstitusjon eller annen organisasjon/bedrift i utlandet.
  • Hovedmålet med ERASMUS+ undervisningsopphold er å bidra til å internasjonalisere utdanningstilbudet i Europa, øke språk- og kulturkunnskaper og -forståelse og skape tettere bånd mellom utdanning og arbeidsliv. Vitenskapelig ansatte ved UiS kan søke om støtte fra Erasmus+. Stipend kan brukes til undervisningsoppdrag i utlandet hos en av universitetets partneruniversitet eller til å invitere gjesteforelesere fra bedrift/organisasjon i utlandet til UiS for undervisning.  Hensikten er å styrke forbindelsene mellom utdanning og arbeidsliv.
  • Erasmusprogrammets stipend kan også brukes til å dekke reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med språkkurs, enten det er for å forbedre generelt språknivå eller gå på spesialiserte kurs.

European Association for International Education (EAIE) tilbyr workshops for ansatte i høyere utdanning som trenger kompetanse innen internasjonalisering, strategi og ledelse, nettverksarbeid, språk, veiledning av internasjonale studenter m.m. Disse er enten organisert som frittstående kurs, eller i EAIE Academy, et ukestilbud med intensiv kursvirksomhet.

Gjennom ECIU-nettverket og Staff Mobility Programme har ansatte mulighet for å tilegne seg kunnskap og erfaring gjennom utveksling med andre universiteter i nettverket.

Ansatte kan også reise på utveksling til nordiske land gjennom NORDPLUS-programmets mobilitetsordninger.

Difi-kurs

Digitaliseringsdirektoratet (Difi) tilbyr en rekke e-læringskurs og andre opplæringstiltak som ansatte kan delta på.

Les mer om å jobbe ved UiS:

Ledige stillinger ved UiS

Det finnes mange spennende og attraktive stillinger ved UiS. Les om den enkelte stillingen på jobbnorge.no ved å følge l...

Jobb ved UiS: søkeprosessen

Universitetet trenger stadig nye medarbeidere som kan bidra til å styrke vår aktivitet innenfor utdanning, forskning, ku...

Nyansatt ved UiS

Velkommen til oss! Du har nå blitt en del av en samfunnsviktig organisasjon i spennende utvikling. Her kan du lese om an...

UiS som arbeidsplass

Vårt samfunnsoppdrag er høyere utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og innovasjon. Dette opp...