Hopp til hovedinnhold

Ny kandidatundersøkelse fra UiS: 9 av 10 er i jobb

Majoriteten av kandidatene klarer seg godt, er i faste heltidsstillinger med god inntekt, er tilfreds med stillingene sine og opplever at kompetansen er relevant for jobbene de gjør. Studier ved UiS gir nettotilflytting til fylket, men andelen er mindre enn tidligere.

Publisert: Endret:

35 prosent av kandidatene som kommer utenfra Rogaland blir boende i fylket etter endt utdanning, mens 11 prosent av kandidatene fra Rogaland flytter vekk.

Det er tredje gang UiS gjennomfører kandidatundersøkelse. De forrige ble gjennomført henholdsvis i 2011 og 2015. 

Årets undersøkelse ble gjennomført fra 1. til 18. mars 2021. Alle tidligere studenter med fullført grad ved UiS med avgangsår mellom 2015 og 2020 ble invitert til å delta i undersøkelsen. I tillegg ble det sendt ut en kortere utgave av undersøkelsen til kandidater som fullførte studiene ved UiS mellom 2008 og 2014 for å kunne analysere mobilitet og karriereutvikling i et lengre tidsperspektiv etter avsluttede studier. Undersøkelsen er gjennomført av Rambøll Management Consulting.

–Viktig kunnskap

Totalt 20.822 kandidater fikk tilsendt undersøkelsen. 6.538 deltok. Det gir en deltakelse på totalt 31 prosent. 52 prosent av kandidatene har bachelorgrad fra UiS, 42 prosent master og 6 prosent har ph.d.

– Kandidatundersøkelsen bidrar med viktig kunnskap til videreutvikling av tilbudene ved UiS. Med grunnlag i undersøkelsen ser vi på tiltak knyttet til hele studietilbudet, til arbeidslivstilknytning og kvalitet i utdanningene generelt, sier prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS, Rune Dahl Fitjar.

– Ellers må vi ha i bakhodet at årets undersøkelse ble gjennomført etter et år med pandemi. Det kan ha påvirket arbeidsmarkedet og opplevelsen av kandidatenes situasjon i flere av bransjene, legger prorektoren til.

Konsekvenser av endringer i oljeindustrien

En betydelig endring siden 2015 er at færre kandidater er sysselsatt i privat sektor og spesielt i energi/industri/offshore-bransjen. Det tegner seg et bilde av at oljeprisfallet i 2014-2015 har hatt en betydelig påvirkning på situasjonen til kandidatene fra UiS.

Kandidatene fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er mest berørt av endringene i arbeidsmarkedet i bransjen, men også kandidatene fra de andre fakultetene er berørt.

Men analysene viser også at kandidatene finner seg jobber i andre bransjer. Blant kandidater som bytter bransje vekk fra energi/industri/offshore er det imidlertid lavere score på i hvilken grad de opplever å bruke kompetanse fra utdanningen i ny bransje.

Færre kandidater blir i regionen

Det er en reduksjon i andelen kandidater som blir boende i Rogaland sammenlignet med tidligere kandidatundersøkelser. Analysene tyder på at nedgangen er drevet av at arbeidsmarkedet i energi/industri/offshore har blitt vanskeligere.

En høy andel av kandidatene fra Det helsevitenskapelige fakultet og Fakultet for utdanning og humaniora blir boende i Rogaland etter studiene. Historisk ser man en nedgang av kandidater som blir boende i regionen for alle de andre fakultetene fra 2015 til 2021. Nedgangen er størst blant kandidater fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fra 2015 til 2021. I 2015 oppga 77 prosent av kandidatene Rogaland som nåværende bosted. I 2021 var tallet redusert til 56 prosent.

I 2021 er det 88 prosent av de som kom fra regionen som fortsatt oppgir Rogaland som bosted. Denne andelen utgjør en nedgang på 4 prosentpoeng fra 2015 og en nedgang på 7 prosentpoeng fra 2011.

Forskjeller utdanningsnivå

Kandidater med mastergrad fra UiS kommer raskere i fast jobb, er i større grad i fast jobb, har i gjennomsnitt bedre lønnsutvikling, en større andel får lederroller senere i karrieren og de har andre arbeidsoppgaver enn kandidater med bachelor fra UiS.

Men selv om flere med master får lederansvar senere i karrieren, får også en stor andel av bachelorkandidatene ulike former for lederansvar senere i karrieren.

Blant bachelorkandidatene er det en større andel som kom raskt ut i jobb enn blant masterkandidatene. Dette kan dreie seg om at det er flere yrkesrettede utdanninger blant bachelorutdanningene.

Få av kandidatene står uten jobb, men det er verdt å merke seg at det er en noe høyere andel som står uten jobb blant masterkandidatene enn blant bachelorkandidatene.

Lønn

Ved alle fakultetene ses den samme trenden hvor master har høyere lønn enn bachelor over år.

Over 40 prosent av kandidatene med master og ph.d. har bruttolønn over 600.000 i året. Blant bachelorkandidatene har 1 av 10 en bruttolønn over 600.000 i året.

Kjønnsforskjeller i midlertidig ansettelser

Det er en ganske stor forskjell i andelen midlertidige ansettelser mellom menn og kvinner. I avgangsårene 2020 til 2016 er det nesten dobbelt så store andeler kvinner som menn som er i midlertidige ansettelser. Forskjellene mellom kjønnene forsvinner imidlertid i 2014 og tidligere avgangsår. Det tyder på at de kvinnelige kandidatene fra UiS bruker noe lenger tid på å komme i fast jobb enn mannlige kandidater.

Kjønnsforskjellen med størst andel midlertidig ansettelse blant kvinner er til stede ved alle fakulteter med unntak av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Opplevelse av relevant kompetanse

Svarene på spørsmålet «I hvilken grad bruker du kompetanse og ferdigheter opparbeidet gjennom utdanningen fra UiS i jobben din?» viser at kandidater som opplever at utdanningen har gitt dem bedre muligheter i jobbmarkedet opplever signifikant høyere opplevelse av relevant kompetanse.

Ellers viser svarene at kandidater som har opplevd god informasjon om bruk av utdanningen i arbeidslivet opplever signifikant høyere relevans i jobben sin.

Videre har også det å dra nytte av nettverket sitt fra studietiden en signifikant positiv effekt. Dette betyr at kandidater som skaffet seg et nettverk under studietiden og har klart å dra nytte av det i arbeidslivet, i større grad bruker kompetanse og ferdigheter fra studiet i sin nåværende stilling.

Høy tilfredshet med fagmiljøet under studiene er også av betydning. Kandidater som er tilfredse med fagmiljøet de var en del av opplever i større grad at kompetansen deres er relevant i jobben deres.

Tekst: Elin Nyberg