Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - heltid

Har du fag- eller yrkesutdanning og har lyst til å bli lærer? Ta praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Stavanger og få undervisningskompetanse! Vi tilbyr både allmennfaglig og yrkesfaglig PPU.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Studiepoeng

60

Studieform

Heltid

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

155

Timeplan

Alle emner høst 2023

Alle emner vår 2024

Høstemner oppdateres medio juni og våremner primo desember.

Studiestart

August hvert år.

Linjeforeninger

FIKS UiS Lektorstudentene

Søknadsfrist

1. mars. Se oversikt over ledige studieplasser om vi har ledig plass innenfor ditt fagområde.

Personer sitter i ring og ser mot én person som prater.
PPU -studiet retter seg mot deg som fra før har en fag- eller yrkesutdanning. Foto: UiS.

Om studiet

Studiet retter seg mot deg som fra før har en fag- eller yrkesutdanning.

Med PPU allmennfag er du kvalifisert til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og videregående skole (trinn 5-13), og for yrkesfaglig PPU er du kvalifisert til arbeid på 8-13 trinn.

Du lærer om hvordan skolen fungerer, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø og hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål vekkes hos elevene.

Studiet består av 30 studiepoeng med pedagogikk, som er felles for alle studentene, og 30 studiepoeng fagdidaktikk med allmennfaglig eller yrkesfaglig retning.

Praksis

Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet, 6 uker i høstsemesteret og 6 uker i vårsemesteret. Praksis er på heltid og krever 100 % tilstedeværelse.

Du får tett oppfølging og veiledning av erfarne praksislærere i skolen. Gjennom ukene følger du praksislærer i alle fag og gjøremål, for å få god innsikt i skolehverdagen.

Du får praksis både på ungdomstrinn og videregående skole. For å bidra til god sammenheng mellom teori og praksis må en praksisperiode være gjennomført og bestått før eksamen i pedagogikkfaget i første semester kan avlegges. Når du har fullført PPU, skal du kunne planlegge samt gjennomføre undervisning. Samtidig skal du være bevisst ditt faglige ståsted og dine personlige holdninger til lærerarbeidet.

Studiet har løpende skikkethetsvurdering og krav om politiattest.

Hva kan du bli?

Avhengig av hvilken utdanning du har fra før kvalifiserer PPU deg til arbeid på mellom og ungdomstrinnet i grunnskolen og videregående skole (trinn 5 - 13), og for trinn 8-13 for yrkesfaglig PPU.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (allmennfag):

Kunnskap

Kandidaten

- har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn

- har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet

- har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen

- har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster

- har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag

- har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.

Ferdigheter

Kandidaten

- kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap

- kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser

- kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø

- kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

- kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå

- innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål

- kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling

- kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13

Kunnskap

Kandidaten

- har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante

for profesjons- og yrkesutøvelsen.

- har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk,

arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons-

og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS-tiltak.

- kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv

- har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det

helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- og

yrkesopplæring (8. - 13. trinn)

- har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike

sosiale og flerkulturelle kontekster.

- har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap

om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et

nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige

tiltak etter gjeldende regelverk.

- kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med

relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkes-

faglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

- kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske

kunnskaper.

- kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere

relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingens behov.

- kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter,

herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy

- kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte

tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen

læring.

- kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder

og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring

(8. - 13. trinn)

- behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og

kan reflektere over egen yreksutøvelse og justere denne under veiledning.

- kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede

valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid.

- kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert identifisere tegn

på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal

kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige

samarbeidspartnere til barnets beste.

Generell kompetanse

Kandidaten

har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle

sentralt fagstoff på norsk både skriftlig, muntlig og gjennom andre

dokumentasjonsformer.

- kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for

elevens/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet.

-kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklings-

kompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv

- kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt

arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen

- kan bygge gode relasjoner til eleverlærlinger og skape konstruktive og

inkluderende læringsmiljø

- kan bygge gode relasjoner til og samarbeid med foresatte og andre aktuelle

samarbeidspartnere.

Sletting av studielån

Du kan få slettet studielån dersom du tar en lærerutdanning og jobber tre år i skolen etter studiene. Dette gjelder i en del tilfeller også deg som tar PPU.

Det finnes særskilte ordninger for deg som bor i Finnmark eller Nord-Troms, for lærere som jobber i Nord-Norge og for deg som tar lærerutdanning innen realfag eller fremmedspråk.

Sjekk med Lånekassen hvilke ordninger som kan være relevante for deg!

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Veivalg: Allmennfaglig eller yrkesfaglig retning

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid, allmenne fag

   • Obligatoriske emner

    • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     Første år, semester 1

     Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU111)

     Studiepoeng: 15

    • Praksis del 1 - 6 uker

     Første år, semester 1

     Praksis del 1 - 6 uker (PPUP10)

     Studiepoeng: 0

    • Læring og pedagogisk virksomhet

     Første år, semester 2

     Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

     Studiepoeng: 15

    • Praksis del 2 - 6 uker

     Første år, semester 2

     Praksis del 2 - 6 uker (PPUP20)

     Studiepoeng: 0

   • Fagdidaktikk 2 x 15 SP (legges inn på basis av tidligere utdanning)

    • Matematikk fagdidaktikk del 1

     Første år, semester 1

     Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

     Studiepoeng: 7.5

    • Norsk fagdidaktikk del 1

     Første år, semester 1

     Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

     Studiepoeng: 7.5

    • Naturfag fagdidaktikk del 1

     Første år, semester 1

     Naturfag fagdidaktikk del 1 (PPU145)

     Studiepoeng: 7.5

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Første år, semester 1

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

     Studiepoeng: 7.5

    • Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Første år, semester 1

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid (PPU211)

     Studiepoeng: 15

    • Fremmedspråk fagdidaktikk del 1

     Første år, semester 1

     Fremmedspråk fagdidaktikk del 1 (PPU141)

     Studiepoeng: 7.5

    • Religion fagdidaktikk del 1

     Første år, semester 1

     Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

     Studiepoeng: 7.5

    • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

     Første år, semester 1

     Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

     Studiepoeng: 7.5

    • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

     Første år, semester 2

     Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

     Studiepoeng: 7.5

    • Engelsk fagdidaktikk del 1

     Første år, semester 1

     Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

     Studiepoeng: 7.5

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Første år, semester 2

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

     Studiepoeng: 7.5

    • Norsk fagdidaktikk del 2

     Første år, semester 2

     Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

     Studiepoeng: 7.5

    • Fremmedspråk fagdidaktikk del 2

     Første år, semester 2

     Fremmedspråk fagdidaktikk del 2 (PPU142)

     Studiepoeng: 7.5

    • Matematikk fagdidaktikk del 2

     Første år, semester 2

     Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

     Studiepoeng: 7.5

    • Naturfag fagdidaktikk del 2

     Første år, semester 2

     Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU146)

     Studiepoeng: 7.5

    • Engelsk fagdidaktikk del 2

     Første år, semester 2

     Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

     Studiepoeng: 7.5

    • Religion fagdidaktikk del 2

     Første år, semester 2

     Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

     Studiepoeng: 7.5

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid, yrkesfag

   • Obligatoriske emner

    • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     Første år, semester 1

     Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU111)

     Studiepoeng: 15

    • Praksis del 1 - 6 uker

     Første år, semester 1

     Praksis del 1 - 6 uker (PPUP10)

     Studiepoeng: 0

    • Læring og pedagogisk virksomhet

     Første år, semester 2

     Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

     Studiepoeng: 15

    • Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Første år, semester 1

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid (PPU211)

     Studiepoeng: 15

    • Praksis del 2 - 6 uker

     Første år, semester 2

     Praksis del 2 - 6 uker (PPUP20)

     Studiepoeng: 0

   • Yrkesdidaktikk- 15 SP

    • Fagspesifikk yrkesdidaktikk

     Første år, semester 2

     Fagspesifikk yrkesdidaktikk (PPU214)

     Studiepoeng: 15

    • Yrkesdidaktikk - helse- og oppvekstfag

     Første år, semester 2

     Yrkesdidaktikk - helse- og oppvekstfag (PPU260)

     Studiepoeng: 15

Opptakskrav

Ofte stilte spørsmål

Få svar på de vanligste spørsmålene om praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved UiS.

Er det obligatorisk fremmøte på studiet?

Som regel er det ikke det. Les emnebeskrivelsen for det enkelte emne for mer informasjon.

Går det an å utsette praksis?

For å få gå opp til eksamen har ett av emnene krav om at en må ha gjennomført praksis senest i det semesteret den er satt opp.

Kan jeg undervise i fag jeg ikke har fagdidaktikk i?

Etter fullført PPU vil du ha undervisningskompetanse i alle skolefag du har nok studiepoeng i, uavhengig av hvilke(t) fag du har tatt fagdidaktikk innen. Dette vil også gjelde for skolefag du eventuelt vil ta studiepoeng i, etter bestått PPU.

Hva er forskjellen på allmennfaglig og yrkesfaglig PPU?

Kort sagt så har allmennfaglig PPU krav til master, og en kan undervise fra trinn 5 – 13.

Yrkesfaglig PPU har andre opptakskrav, og en kan undervise fra trinn 8 – 13.

Hvordan er timeplanen?

Timeplan for høstsemesteret vil være tilgjengelig på nett medio juni og timeplan for vårsemesteret vil være tilgjengelig medio november. Da legger du inn emnekode i søkefeltet og søker opp det enkelte emne. Et av pedagogikkemnene har flere seminarer.

På seminarene bearbeider en videre det som er gjennomgått på forelesningen tidligere i uken. På seminarene er det lagt opp til mye studentaktivitet. Det tilbys flere seminarer, som alle er like, med tidspunkt både på dagtid og på ettermiddagstid. Det gjøres for at studentene skal ha mulighet til å velge et tidspunkt som passer for den enkelte. (Seminarene er ikke obligatoriske).

Fagtilbud på PPU heltid

UiS tilbyr fagdidaktikk i følgende fag på heltidsstudium for studieåret 2024/2025.

Allmennfaglig PPU 

 • Engelsk
 • Fremmedspråk (tysk, fransk, spansk)
 • Historie og samfunnsfag
 • Kroppsøving
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Norsk
 • Religion

Yrkesfaglig PPU 

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Helse- og oppvekstfag
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Håndverk, design og produktutvikling
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Elektro og datateknologi
 • Teknologi- og industrifag

Tilbudet gis under forutsetning at det er nok kvalifiserte søkere på det enkelte faget. Fagtilbudet og antall studieplasser avhenger også av tilgjengelige praksislærere på de ulike studieprogrammene.

Kontakt oss

Rådgiver
51832058
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS
Rådgiver
51831277
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS
Rådgiver
51831269
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS
Rådgiver
51831223
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IGIS