Priser ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger deler årlig ut priser for forskning, utdanning, formidling, innovasjon og arbeidsmiljø.

Published Endret

Lyse sin forskningspris

Forskningsprisen har til formål å fremme fremragende forskning i Stavanger, ved Universitetet i Stavanger (UiS) og NORCE.

Karina Aase tar imot pris og blomster fra Dagfinn Wåge
Lyses forskningspris for 2021 gikk til UiS-professor Siri Wiig for hennes forskning på pasientsikkerhet. Prisen ble delt ut av Dagfinn Wåge. Professor Karina Aase tok imot prisen på vegne av Wiig som oppholdt seg i Australia da prisen ble delt ut på UiS sin årsfest i oktober 2022. (Foto: Kristin Horne, UiS)

Vinnere av Lyses forskningspris

Prisen skal stimulere til fremragende forskning samt til utvikling av strategiske forskningsområder og gode fagmiljø. Prisen er en ærespris til ansatte ved UiS og NORCE som i løpet av de siste årene, og særlig for det kalenderåret prisen gjelder for, har utmerket seg med fremragende vitenskapelig arbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Prisen kan tildeles en forsker, en forskningsgruppe eller et forskningsmiljø ved UiS og/eller NORCE.

Prisen består av et stipend på 50 000 kroner fra Lyse og et særskilt diplom.

Alle ansatte og organisatoriske enheter ved UiS og NORCE kan nominere kandidater til prisen. Nomineringen av kandidater til prisen skjer innen 1. september i det påfølgende kalenderår prisen gjelder for.

Forslagene må begrunnes og dokumenteres i form av:

  • Kandidatens publikasjonsvirksomhet
  • Kandidatens anseelse, status og gjennomslagskraft i nasjonale og internasjonale fagmiljøer
  • Kandidatens betydning for eget fagmiljø når det gjelder miljøskapende og forskningsfremmende innsats.

Kandidater vurderes av en jury bestående av prorektor for forskining ved UiS (juryleder), leder i NORCE med arbeidssted i Stavanger, to eksterne medlemmer med professorkompetanse (oppnevnes av UiS og NORCE), StOr-leder samt en representant fra Lyse. Juryen kan i tillegg suppleres med ytterligere eksterne representanter ved behov. Juryen foretar den endelige utpeking av prisvinner.

Forskningsavdelingen ved UiS er sekretariat for juryen. Navnet på prisvinneren gjøres først offentlig under selve prisutdelingen. Prisen deles ut av en representant for Lyse på årsfesten for Universitetet i Stavanger. Styret for Universitetet i Stavanger fastsetter statutter for forskningsprisen.

Statutter Lyse for sin forskningspris - bokmål (pdf)
Statuttar Lyse for sin forskingspris - nynorsk (pdf)

Sparebank 1 SR-Bank sin innovasjonspris

Innovasjonsprisen har til formål å fremme forskningsbasert innovasjon i Stavanger, ved Universitetet i Stavanger (UiS) og NORCE.

Knut Erik Teigen Giljarhus får blomster og diplom av Vidar Aksland
Knut Erik Teigen Giljarhus ble tildelt SR-Banks innovasjonspris for 2021. Prisen ble delt ut av Vidar Aksland, direktør i SR-Bank. Giljarhus er førsteamanuensis i numerisk fluiddynamikk ved UiS og fikk prisen for å konkretisere forskningsresultat i patent og etablere selskap som tar forskningen videre. (Foto: Kristin Horne, UiS)

Vinnere av SR-Banks innovasjonspris

Prisen skal stimulere til forskningsbasert innovasjon. Prisen er en ærespris til ansatte som i løpet av det kalenderåret prisen gjelder for har utmerket seg med fremragende bidrag til verdiskaping gjennom forskningsbasert innovasjon og/eller kommersialisering av forskning.

Prisen kan tildeles ansatte eller miljøer ved UiS og/eller NORCE.

Prisen består av et stipend fra SpareBank 1 SR-Bank og et særskilt diplom.

Alle ansatte og organisatoriske enheter ved UiS, NORCE og Validé kan nominere kandidater til prisen. Nominering av kandidater til prisen skjer innen 1. september i det påfølgende kalenderår prisen gjelder for.

Forslagene må begrunnes og dokumenteres i form av:

  • Kandidatens innovasjonsarbeid i form av konkrete kommersialiseringer eller bidrag til innovasjoner i etablerte virksomheter
  • Andre synlige uttrykk for kandidatens bidrag til forskningsbasert innovasjon
  • Kandidatens betydning for verdiskaping

Kandidater vurderes av en jury bestående av prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS (juryleder), en leder i NORCE med arbeidssted i Stavanger, to eksterne medlemmer med kompetanse innen innovasjon og nyskaping (oppnevnes av UiS og NORCE), en studentrepresentant samt en representant fra SpareBank 1 SR-Bank. Juryen foretar den endelige utpeking av prisvinner.

Innovasjonsavdelingen ved UiS er sekretariat for juryen. Navnet på prisvinneren gjøres først offentlig under selve prisutdelingen. Prisen deles ut av en representant for Sparebank 1 SR-Bank på årsfesten ved UiS. Styret for Universitetet i Stavanger fastsetter statutter for innovasjonsprisen.

Statutter for innovasjonsprisen - bokmål (pdf)
Statuttar for innovasjonsprisen - nynorsk (pdf)

Universitetsfondets pris for formidling og samfunnsengasjement

Prisen har som formål å fremme fremragende formidling og samfunnsengasjement, ved Universitetet i Stavanger (UiS).

To kvinner med blomsterbukett og diplom
UiS-forsker Ingvil Hellstrand (t.v.) fikk Universitetsfondets pris for formidling og samfunnsengasjement for 2022. Prisen ble delt ut av Cecilie Claviez, daglig leder i Universitetsfondet. (Foto: Line Hausken)

Prisvinnere innen formidling

Prisen skal stimulere til forskningsformidling/-kommunikasjon, kunstnerisk formidling og samfunnsengasjement. Med forskningsformidling/-kommunikasjon og kunstnerisk formidling menes alle former for formidling fra kandidatens eget fagfelt til allmennheten og/eller eksterne brukergrupper. Inkludert i samfunnsengasjement er også deltakelse i samfunnsdebatten, samarbeid med samfunns- og næringslivet og deltakelse i styrer og offentlige råd/utvalg.

Prisen er en ærespris til ansatte og studenter som de siste årene, og i særlig for det kalenderåret prisen gjelder for, har utmerket seg innenfor disse områdene. Den kan tildeles en ansatt, student eller grupper av disse ved UiS.

Prisen består av et diplom og et stipend fra Universitetsfondet.

Studenter, ansatte og organisatoriske enheter ved UiS kan nominere kandidater til prisen. Nominering av kandidater til prisen skjer innen 1. mai i det påfølgende kalenderåret prisen gjelder for.

Forslag skal være begrunnet og dokumentert i form av:

  • Kandidatens formidlingsvirksomhet
  • Kandidatens samfunnsengasjement
  • Kandidatens profil i offentligheten og hos brukergrupper

Kandidater vurderes av en jury bestående av prorektor for innovasjon og samfunn (juryleder), en representant fra Universitetsfondet, en representant fra media, to representanter fra de vitenskapelig ansatte og leder av Studentorganisasjonen. Juryen foretar den endelige utpeking av prisvinneren.

Sekretariat for prisen er Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. Navnet på prisvinneren gjøres først kjent under selve prisutdelingen. Prisen deles ut av en representant fra Universitetsfondet under den offisielle semesteråpningen ved UiS i august hvert år. Styret ved Universitetet i Stavanger fastsetter statutter for prisen. Rektor har fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i statuttene.

Statutter Universitetsfondets pris - bokmål (pdf)
Statutter Universitetesfondets pris - nynorsk (pdf)

Utdannings- og læringsmiljøprisen

Utdannings- og læringsmiljøprisen har som mål å anerkjenna miljø eller enkeltpersonar ved Universitetet i Stavanger som lukkast med tilrettelegging for studentane si læring gjennom medviten, fagleg, pedagogisk og sosial innsats.

Joakim R. Ramsland, Eirik Bjorheim Abrahamsen og Klaus Mohn
Eirik Bjorheim Abrahamsen (i midten) blei tildelt Utdannings- og læringsmiljøprisen for 2022 for sitt engasjement i undervisings- og utdanningskvalitet og studentane sitt læringsmiljø. Prisen blei delt ut av rektor Klaus Mohn og nestleiar for læringsmiljø i StOr, Joakim R. Ramsland. (Foto: Kristin Horne, UiS)

Vinnere av Utdannings- og læringsmiljøprisen

Føremålet med utdannings- og læringsmiljøprisen ved Universitetet i Stavanger er å anerkjenna godt arbeid med utdanningskvalitet og læringsmiljø, og stimulera til systematisk kvalitetsarbeid i utdanningane. Spesiell innsats for tilrettelegging av det fysiske og psykososiale læringsmiljøet ved UiS kan òg leggast til grunn. I tillegg rettar prisen seg og mot godt utdanningsfagleg arbeid med utdanningane.

Prisen kan tildelast ein tilsett, eit institutt, eit studienivå innan eit studieløp, ei faggruppe ved eit institutt, ei administrativ eining eller annan eining ved Universitetet i Stavanger med ansvar for eit avgrensa studium eller undervisingseining.

Tiltaket som blir vurdert må vera gjennomført i samarbeid mellom studentar, undervisingspersonale, administrativt personale og evt. andre aktørar. 

Alle tilsette og studentar kan nominera kandidatar. Fristen for å nominera kandidatar til utdannings- og læringsmiljøprisen for 2022 er 5. mai 2022.

Vinnaren får prisen under UiS sin årsfest i oktober. Kandidatane vurderast av priskomitéen for utdannings- og læringsmiljøprisen og av utdanningsutvalet og læringsmiljøutvalet. Sekretariat for prisen er Utdanningsavdelinga.

Arbeidsmiljøprisen

Arbeidsmiljøutvalget ved Universitetet i Stavanger opprettet i 2021 en arbeidsmiljøpris. Prisen skal bidra til å synligjøre satsingsområdet i UiS sin strategi og bidra til et helsefremmende lærings- og arbeidsmiljø. Prisen ble delt ut for første gang i desember 2022.

To damer og en mann. Damen i midten holder en blomsterbukett.
Seniorrådgiver Jeanette Rollheim (i midten) ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora ble den første vinneren av arbeidsmiljøprisen. Her sammen med med hovedverneombud Erika Torgersen og rektor Klaus Mohn 

Prisen skal fremheve det gode arbeidsmiljøarbeidet som allerede utføres ved UiS, samtidig som den skal inspirere og stimulere til nytt engasjement og nye tanker omkring arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøprisen skal synliggjøre miljøer eller ansatte som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet ved UiS, og som har utmerket seg som en pådriver med særlig evne og vilje til å iverksette arbeidsmiljøforbedrende tiltak.

Ansatte og studenter kan fremme forslag til kandidater til arbeidsmiljøprisen.

Forslaget, med en kortfattet begrunnelse, sendes HR-avdelingen ved Arbeidsmiljøutvalgets sekretær Gry Åse Tjørhom, på e-post gry.tjorhom@uis.no.

Fristen for å nominere kandidater for 2022 er 30. april 2022.

Prisen deles første gang ut under rektors julesamling 2022.

For nærmere informasjon, se statutter.