Hopp til hovedinnhold

Samfunnssikkerhet (5 stp)

Tunnelsikkerhet er en del av samfunnssikkerheten, og denne innledende modulen beskriver rammene for sikkerhetsarbeidet i samfunnet, metodene det jobbes etter og hvordan regelverket bygger opp om sikkerhetsarbeidet. Samferdsel og tunnelsikkerhet blir koplet til samfunnssikkerhet.

Publisert: Endret:

Læringsutbytte

Med referanse til NKR og elementene Kunnskap, Ferdigheter og Generell kompetanse, skal kandidaten:

  • Kunne introdusere begreper i arbeidet med samfunnssikkerhet og gi en forståelse av bruken av begrepene, for eksempel risiko, beredskap, ytelse, samfunnssikkerhet, systemteori og kritiske samfunnsfunksjoner.
  • Skaffe en oversikt over analyseverktøy og hva de brukes til.
  • Kunne analysere og evaluere regelverk som skal ivareta sikkerheten.
  • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i samfunnssikkerhet og transportsektorens karakteristikker.
  • Bidra til å utvikle gode praksiser i samfunnssikkerhetsarbeidet
  • Vite om forskningsarbeid innenfor samfunnssikkerhet og transportsektoren

Innhold

Viktige begreper er kritiske samfunnsfunksjoner, systemer, dimensjoneringskrav, ulykkeslaster, risiko og ytelse av beredskap (pålitelighet, effektivitet, sårbarhet). Begrepene koples mot veg- og jernbanetrafikk. Kurset vektlegger

samhandlingen mellom mennesker og tekniske sikkerhetssystemer, og systemene imellom. Gjennom kurset vil vesentlige samfunnsfunksjoner bli gjennomgått for at studentene skal kunne se helheten, hvor tunneler er

vesentlige element som vil kunne påvirke eller bli påvirket av svikt i funksjonene. Slike funksjoner kan være strømforsyning, IKT-sikkerhet og redningstjenesten. Ulykker og uønskede hendelser må forstås i et systemteoretisk perspektiv. Undervisningen legger opp til å introdusere ulike forståelser av ulykker og risikoforestillinger.

Samfunnssikkerhetskoordinatorens rolle vil bli vektlagt.

Dato for samling:

Modul 1        18. – 20/21. januar, Sasiro, Sandnes

Forkunnskapskrav

Ingen, utover godkjent realkompetanse for opptak.

Ta kurset som enkeltemne

Kurset kan tas separat etter søknad om opptak til enkeltemne.

Klikk her for å søke opptak til enkeltemne.

Pris: 10 000,-

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av tunneler.

Eksamen/vurdering

Muntlig eksamen 1 time (A - F)

Tilleggskrav:

Prosjektarbeid (modul 6) inngår som obligatorisk krav, og vil for disse studentene bli drøftet

opp mot denne modulen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk å delta på seminardagene.

Arbeidsformer

Seminarer, gruppediskusjoner, befaringer, veiledning

Litteratur

- Utvalgte deler av: Njå, O., Sommer, M., Rake, E. L. og Braut, G. S. (2020).

Samfunnssikkerhet. Analyse, styring og evaluering. Universitetsforlaget

- Utvalgte publikasjoner, som artikler, rapporter, bokkapitler med mer vil bli

tilgjengelige på Canvas ved emnets oppstart

Emne ansvarlig

Professor
51832268
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Administrative kontaktpersoner

Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning