Hopp til hovedinnhold

Samfunnssikkerhet (5 stp)

Tunnelsikkerhet er en del av samfunnssikkerheten, og denne innledende modulen beskriver rammene for sikkerhetsarbeidet i samfunnet, metodene det jobbes etter og hvordan regelverket bygger opp om sikkerhetsarbeidet. Samferdsel og tunnelsikkerhet blir koplet til samfunnssikkerhet.

Publisert: Endret:

Læringsutbytte

Med referanse til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for

livslang læring (NKR) og elementene Kunnskap, Ferdigheter og Generell kompetanse, skal kandidaten:

  • Kunne introdusere begreper i arbeidet med samfunnssikkerhet og gi en forståelse av bruken av begrepene, for eksempel risiko, beredskap, ytelse, samfunnssikkerhet, systemteori og kritiske samfunnsfunksjoner.
  • Skaffe en oversikt over analyseverktøy og hva de brukes til.
  • Kunne analysere og evaluere regelverk som skal ivareta sikkerheten.
  • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i samfunnssikkerhet og transportsektorens karakteristikker.
  • Bidra til å utvikle gode praksiser i samfunnssikkerhetsarbeidet
  • Vite om forskningsarbeid innenfor samfunnssikkerhet og transportsektoren

Innhold

Viktige begreper er kritiske samfunnsfunksjoner, systemer, dimensjoneringskrav, ulykkeslaster, risiko og ytelse av beredskap (pålitelighet, effektivitet, sårbarhet). Begrepene koples mot veg- og jernbanetrafikk. Kurset vektlegger samhandlingen mellom mennesker og tekniske sikkerhetssystemer, og systemene imellom.

Gjennom kurset vil vesentlige samfunnsfunksjoner bli gjennomgått for at studentene skal kunne se helheten, hvor tunneler er vesentlige element som vil kunne påvirke eller bli påvirket av svikt i funksjonene. Slike funksjoner kan være strømforsyning, IKT-sikkerhet og redningstjenesten. Ulykker og uønskede hendelser må forstås i et systemteoretisk perspektiv. Undervisningen legger opp til å introdusere ulike forståelser av ulykker og risikoforestillinger.

Samfunnssikkerhetskoordinatorens rolle vil bli vektlagt.

Dato for samling:

Modul 1:        uke 39, 2022

Forkunnskapskrav

Ingen, utover godkjent realkompetanse for opptak.

Ta kurset som enkeltemne

Kurset kan tas separat etter søknad om opptak til enkeltemne.

Klikk her for å søke opptak til enkeltemne.

Pris: 10 000,-

Søknadsfrist: 25.08.2022

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av tunneler.

Eksamen/vurdering

Muntlig eksamen 1 time (A - F)

Tilleggskrav:

Prosjektarbeid (modul 6) inngår som obligatorisk krav, og vil for disse studentene bli drøftet

opp mot denne modulen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk å delta på seminardagene.

Arbeidsformer

Seminarer, gruppediskusjoner, befaringer, veiledning

Litteratur

- Utvalgte deler av: Njå, O., Sommer, M., Rake, E. L. og Braut, G. S. (2020).

Samfunnssikkerhet. Analyse, styring og evaluering. Universitetsforlaget

- Utvalgte publikasjoner, som artikler, rapporter, bokkapitler med mer vil bli

tilgjengelige på Canvas ved emnets oppstart

Samling – tidsplan og innhold

Sted: Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland, SASIRO. Endringer i planen kan forekomme. Datoer kommer.

Dag 1 - mandag

TidspunktTemaForeleser/Ansvarlig
08:30 - 11.30Registrering, bli kjent og lunsj
11.30 - 12.30Introduksjon til kurset, presentasjon av deltakere, tema for gruppearbeid. Orientering om studiet og prosjektarbeidet.Ove Njå, Universitetet i Stavanger
12.30 - 13.30Introduksjon: kritiske samfunnsfunksjonerDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og UiS
13.30 - 13.45Pause
13.45 - 15.30Befaring: Statsforvalter og fylkesberedskapsrådet

Forståelse av regionalt sikkerhets- og beredskapsarbeid
Statsforvalteren i Rogaland
16.00 - 16.45Informasjon om kollokvier, gruppearbeid og studieprosesser.Ove Njå, UiS

Ståle Kristiansen, SASIRO
18.00Felles middag
Endringer kan forekomme

Dag 2 - tirsdag

TidspunktTemaForeleser/Ansvarlig
08:30 - 10.00Introduksjon til jernbane og veg som transportsystemer + rolle i samfunssikkerhetenOtto Breivik, BaneNOR

Oddvar Kaarmo, Statens Vegvesen
10.00 - 13.00Befaring: Hovedredningssentralen i Sør-NorgeHRS-S
13.30 - 16.00Samfunnssikkerhet, risiko, beredskap og vesentlige teorier som ligger til grunn for samfunnssikkerhetGeir Sverre Braut, Stavanger Universitetssykehus
16.00 - 17.00Gruppearbeid - kollokvier, kaffe og uformelle diskusjoner
18:00Felles middag
Endringer kan forekomme

Dag 3 - onsdag

TidspunktTemaForeleser/Ansvarlig
08:30 - 10.00Sammenhenger mellom mål, virkemidler og rammebetingelser. Hvordan dimensjonere transportsystemer.Ove Njå, UiS

Henrik Bjelland, UiS/Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS)
10.00 - 10.15Kaffe
10.15 - 12.00Regelverket som styrer samfunnssikkerhetenGeir Sverre Braut, Stavanger Universitetssykehus Christian Kuran, UiS
12.00 - 12.30Lunsj
12:30 - 13.30Gruppearbeid, kollokvier, diskusjonerOve Njå, UiS
13.30 - 14.30En kommunes syn på samfunnssikkerhet, med tunneler som sentralt elementTorstein Nielsen, Beredskapssjef i Stavanger kommune
14.30 - 14.45Pause
14.45 - 16.00Måleverktøyene for samfunnssikkerhet - dimensjoneringspraksisHenrik Bjelland, UiS/Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS)
18:00Felles middag
Endringer kan forekomme

Dag 4 - torsdag

TidspunktTemaForeleser/Ansvarlig
08:30 - 10.00Tunneler som kritiske element i samfunnssikkerhetenHenry Ove Berg, rådgiver/tidligere brannsjef

Bjørn Arild Fossen, Rogaland Fylkeskommune

Oddvar Kaarmo, Statens Vegvesen

Otto Breivik, Bane NOR
10.00 - 10.15Kaffe
10.15 - 12.00Presentasjon av gruppearbeidene - diskusjonerAlle
12.00Lunsj/avreise
Endringer kan forekomme

Emneansvarlig

Professor
51832268
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Administrative kontaktpersoner

Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning

Ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Stav...