Informasjonsbrev om Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS)

Vi er snart halvveis inn i prosjektperioden og godt i gang med planlagte aktiviteter for å nå prosjektets hovedmål.

Publisert Sist oppdatert

Besøk KATS’ nettside og følg vår LinkedIn-profil for nyheter og informasjon om prosjektets aktiviteter.

KATS er ett av sju pågående kapasitetsløft under Forskningsrådets program, Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION). Universitetet i Stavanger er vertsinstitusjon for prosjektet og ivaretar prosjektledelse ved førsteamanuensis II Henrik Bjelland. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, Rogaland fylkeskommune og gjennom egeninnsats fra Universitetet i Stavanger (UiS) og prosjektpartnerne. Vårt hovedmål er å bygge forskningsbasert kompetanse som gjør tunnelsikkerhetsnæringen i stand til å levere verdiskapende løsninger for tunnelsikkerhet. Dette underbygges gjennom følgende delmål og arbeidspakkestruktur:

Bilde: Arbeidspakkestruktur_KATS_NO

Hvert delmål og arbeidspakke (AP) blir fulgt opp gjennom flere aktiviteter og prosjekter i et samarbeid mellom prosjektledelsen, styringsgruppen, ekspertgruppen, forskerne og samarbeidspartnerne. Henrik Bjelland er leder for AP2. Førsteamanuensis Naeem Khademi leder AP4, og professor Ove Njå leder AP1 og 3.

KATS startet i 2018 og har en varighet på maksimalt seks år. Det gis bevilgning for tre år om gangen og vi jobber nå med å søke om videreføring av prosjektet til fase 2. I fase 1 jobbet vi mest med aktivitetene i AP 1-4, som handler om felles systemforståelse og byggeklosser i tunnelsikkerhetsarbeidet. I fase 2 av prosjektet ønsker vi å forsterke dette arbeidet gjennom økt forskningskapasitet. Vi vil også bruke fase 2 til å skape nye felles aktiviteter (AP5 og 6) med partnerne i tunnelsikkerhetsnæringen, både FoU- og industriprosjekter.

Hva har vi gjort det siste året?

AP1: Arbeidspakke 1 handler om å utvikle felles systemforståelse i tunnelssikkerhetsnæringen. Utvikling av tilpassede kurs i samarbeid med næringen er en viktig del av dette. I fase 1 har KATS utviklet fire separate seminarrekker, hver med fire seminardager og tilhørende problembasert undervisning gjennom UiS sin avdeling for etter og videreutdanning. Tema for seminarrekkene er: 1. Passiv brannbeskyttelse, 2. Vedlikeholdsplanlegging, 3. Informasjonsteknologiens muligheter i tunnelsikkerhetsarbeidet, og 4. innovasjoner omkring sensorsystemer og kommunikasjonsteknologi. Covid-19-situasjonen har påvirket dette arbeidet, men vi planlegger å kjøre første runde av seminarrekkene våren 2021.

Det er dannet en "Tunnelgruppe" bestående av alle tunneleierne, samfunnsbedriftene (representerer brann- og redningsvesen) og UiS (representerer akademia og KATS). Gruppen har sendt søknad om finansiering av et nasjonalt kompetansesenter for tunnelsikkerhet (Cotinus). KATS er en aktiv pådriver for å tilrettelegge for Cotinus sine aktiviteter og tjenester. Svar på søknaden forventes i løpet av dette året. Cotinus vil underbygge målsetningene i AP1 og være et godt virkemiddel for måloppnåelse i AP5 og 6 i fase 2.

AP2: I AP2 er målet å utvikle felles forståelse omkring innovasjoner og innovasjonssystemet i tunnelsikkerhetsnæringen. For å kartlegge behov og hvilke faktorer som fremmer og hemmer innovasjon, gjennomfører forskere ved NORCE en studie av innovasjonssystemet for tunnelnæringen.  I forlengelsen av denne studien vil det bli gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot VIAs medlemsbedrifter, for å kartlegge nettverk og samarbeid om innovasjoner mellom aktører i tunnelnæringen. 

Vi rekrutterer en PhD-kandidat med planlagt oppstart 1. januar for å forsterke forståelsen av innovasjonssystemer i tunnelnæringen. I starten av 2021 vil vi også gjennomføre et "skulle ønske vi hadde-seminar". Her vil aktører som representerer offentlige oppgaver og ansvar komme sammen med representanter for private tjeneste- og produkttilbydere gjennom innlegg og workshop med utgangspunkt i virksomhetenes innovasjonsbehov. Den 27. november bidrar KATS på en av parallellsesjonene ved konferansen Beyond a Tunnel Vision, hvor førsteamanuensis Naeem Khademi og Rune Winter (Multiconsult) skal holde innlegg om digitalisering i tunnelindustrien.

AP3: I AP3 jobber vi videre med igangsatte forskningsprosjekter. Professor Ove Njå er hovedveileder for tre pågående PhD-prosjekter: 1. Tonja Knapstad: Nullvisjonens rolle i tunnelsikkerhetsarbeidet. 2. Gabriela Bjørnsen: Prinsipper, metoder og modeller i brann- og redningstjenesten. 3.  Syed Taha: Vedlikeholdsplanlegging i tunnelindustrien. Les mer om deres prosjekter på vår nettside.

Gexcon arbeider med en litteraturstudie om konsekvensmodellering og kunnskapsgrunnlaget knyttet til tunneler. Dette arbeidet vil være en del av grunnlaget for samarbeidet med RISE Sverige om å utvikle rammeverk for designscenarioer i tunneler. Arbeidet vil pågå noen måneder inn i 2021. Njå samarbeider også med Lene Østrem om artikler med vekt på toksisitet i brannrøyk og gass-spredning i tunneler. Stavanger Universitetssykehus (SUS) er i ferd med å videreutvikle dette temaet med en PhD- og en post.doc-stilling, hvor røykgassers eksponering av mennesker vil bli studert fra et helsefaglig perspektiv. Professor Geir Sverre Braut er involvert i dette arbeidet.

AP4: Sensorteknologi og automatisering er viktige temaer i AP4. Partner Sintef Digital (Oslo) samarbeider med Khademi og andre prosjektpartnere om et forprosjekt for utvikling av modell for sanntids risikobeskrivelse. Det vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for tunneloperatører, nødetater og trafikanter. KATS arbeider også med å strukturere og utvikle samarbeidet med Statens Vegvesen og Vegtrafikksentralen. Prosessen er i god driv og samarbeidet vil øke forståelse omkring styringssystemer, informasjonsbehov, operasjonelle utfordringer og muligheter for innovasjoner.

Khademi er initiativtaker og leder for en nylig etablert forskningsgruppe om ITS-basert sikkerhet i tunneler (i-TSRG). Dette innebærer samarbeid på tvers av fagmiljø innen sikkerhetsfaglige perspektiver og IKT-miljøet. Her arbeides det blant annet for at studenter, i første omgang ved UiS, skal finne en arena for samarbeid med virksomheter i tunnelsikkerhetsnæringen for å kunne utvikle og gjennomføre bachelor- og master-prosjekter i tunnelsikkerhetstematikk.

AP5-6: AP5 og 6 legger grunnlaget for felles aktiviteter for å generere flere relevante tunnelsikkerhetsprosjekter. Det pågår den type innsats allerede, KATS deltar i Advisory Board for prosjektet HyTunnel CS, og vi er involvert i nylig innsendte SFF- og Infrastruktursøknader (HySAGO og HySALA). Målet er at dette er aktiviteter som skal pågå etter at KATS er avsluttet. Ett eksempel på en pågående aktivitet er EU-prosjektet SafeInTunnels med RBR og stipendiat Gabriela Bjørnsen som prosjektpartnere.  Prosjektet, som er finansiert gjennom Erasmus+-programmet i EU, skal bidra til økt læring og kompetanseheving i brann og redningstjenesten i forbindelse med tunnelsikkerhet. Vi samarbeider med NORCE og Rogaland fylkeskommune rundt andre initiativ i regionale FoU-programmer.

Publikasjoner: Se her for en oversikt over publikasjoner relatert til kapasitetsløftet og fagfeltet tunnelsikkerhet.

Capacity Boost Tunnel Safety (KATS) - Information letter

For more information about KATS, visit our website and the project's LinkedIn-profile.

KATS constitutes one out of seven capacity boosts in total as part of a program at the Norwegian Research Council called, Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION). The University of Stavanger (UiS) are the project owners and the project management is led by Associate Prof. II Henrik Bjelland. KATS is funded by the Norwegian Research Council, Rogaland County Municipality (RFK) and through own efforts at UiS and by project partners. Our main goal is to build research-based expertise that enables the tunnel safety industry to deliver value creating solutions for tunnel safety. This is supported by the following sub-goals and work package structure:

Bilde: Arbeidspakkestruktur_KATS_EN

Every sub-goal and work package (WP) are carried out through several activities and projects, in a collaboration between the project management, steering committee, expert group, researchers and collaborators. Henrik Bjelland is the leader for WP2, Associate Prof. Naeem Khademi for WP4 and Professor Ove Njå is the leader for WP1 and 3.

The KATS-project started in 2018 and have a maximum duration of six years. Grants are handed out for three years at a time. We are currently working on applying for the continuation of the project to phase 2. Until now, the main focus has been on activities within WP1-4 which is about common understanding and building blocks in the tunnel safety work. In phase 2 we want to strengthen this work through increased research capacity. In addition, we want to create new joint activities (WP5 and 6) with partners in the tunnel safety industry, both R&D and industrial projects.  

What have we achieved over the last year?

WP1: This WP is about developing a common system understanding in the tunnel safety industry. Development of customized courses together with our collaborators is an important part of this. Four separate seminar series are being prepared in phase 1, each with four seminar days and associated problem-based teaching through the department of "continuing and further education" at UiS. The themes for these seminar series are: 1. Passive fire protection, 2. Maintenance planning, 3. Opportunities of information technology in tunnel safety work, and 4. Innovations in sensor systems and communication technology. The Covid-19 situation has affected this work, but it is being planned to run the first round of seminar series in the spring of 2021.

There has been established a "Tunnel Group" consisting of all the tunnel owners, the social enterprises (representing the fire and rescue service) and UiS (representing academia and KATS). This group has applied for funding of a national competence center for tunnel safety (Cotinus). KATS are active in promoting the facilitation of Conitus' activities and services. A response to the application is expected during this year. Cotinus will support the objectives in WP1 and be a good means for goal achievement on WP5 and 6 in phase 2.

WP2: The aim of this WP is to develop a common understanding regarding innovations and the innovation system in the tunnel safety industry.  To map the needs and factors that promote and inhibit innovation, researchers at NORCE are conducting a study of the innovation system for the tunnel industry. Further, they plan to conduct a survey of cluster members, to map networks and collaboration between actors in the tunnel industry regarding innovation.

We are in the process of recruiting a new PhD-fellow starting 1. January 2021. In Jan/Feb 2021 we will also conduct a "wish we had"-seminar. Here, actors representing the public perspective and service- and production perspective will come together to discuss their needs related to innovation, through presentations and workshop. On 27. November KATS will contribute to one of the parallel sessions at the conference Beyond a Tunnel Vision, where Naeem Khademi and Rune Winther (Multiconsult) will give a presentation on digitalization in the tunnel industry.

WP3: In this WP we continue to work on initiated research projects. Ove Njå is the main supervisor for three PhD-projects: 1. Tonja Knapstad: Nullvisjonens rolle i tunnelsikkerhetsarbeidet. 2. Gabriela Bjørnsen: Prinsipper, metoder og modeller i brann- og redningstjenesten. 3.  Syed Taha: Asset management in the tunnel industry. You can read more about these projects on our website.

Gexcon are currently conducting a literature study on consequence modelling and the knowledge base related to tunnels. This will part of the basis for our collaboration with RISE Sweden to develop a framework for design scenarios in tunnels. This work will continue for a few months into 2021. Njå is also working together with Lene Østrem on papers focusing on fire smoke toxicity and gas spread in tunnels. Stavanger University Hospital (SUS) is in the process of further developing this topic with a PhD- and a postdoctoral position, where flue gas exposure will be studies from a health professional perspective. Professor Geir Sverre Braut is involved in this work.

WP4: Sensors technology and automation are important topics in this WP. Partner Sintef Digital (Oslo) are collaborating with Naeem Khademi and other partners on a project contributing to the development of a pilot for real-time risk description. This will provide a better basis for decision-making for tunnel operators, rescue services and road users when handling incidents in tunnels. KATS are also working on further develop our collaboration with the Norwegian Public Roads Administration (SVV and VTS). The process is well underway, and the collaboration will increase our understanding of management systems, information needs, operational challenges, and opportunities for innovation.

Khademi initiated and is the leader of a newly established research group at UiS, focusing on ITS-based safety in tunnels (i-TSRG). This is a multidisciplinary research group with members and collaborators representing the fields of ICT and tunnel safety. Amongst other things, work is being done to ensure that students, initially at UiS, get to collaborate with companies in the tunnel safety industry to further develop and carry out bachelor- and master projects related to tunnel safety.

WP5-6: WP5 and 6 lay the foundation for joint activities aiming to generate several relevant tunnel safety projects. This type of effort is already underway, KATS is participating in the Advisory Board for the HyTunnel CS project, and we are involved in recently submitted SFF- and infrastructure applications (HySAGO and HySALA). The goal is that these activities will continue after KATS has ended. One example of an ongoing activity is the EU project SafeInTunnels with Rogaland fire and rescue service (RBR) and PhD-fellow Gabriela Bjørnsen as project partners. This project which is funded by the EU Erasmus+-program, aims to contribute to increased learning and skills development in the fire and rescue service in connection with tunnel safety. Also, KATS collaborates with NORCE and Rogaland County Municipality (RFK) on other initiatives in regional R&D programs.

Publications: A presentation of publications related to KATS and the tunnel safety field is available at our website.