Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole?

En ny bok om elevmangfold gir flerfaglige perspektiver på hva som skal til for at en mangfoldig elevgruppe skal få en bedre skolehverdag. – Boka bidrar til å både forstå konsekvensene av elevmangfold samt utfordringene mangfoldet reiser, sier Hildegunn Fandrem.

Publisert Sist oppdatert

Hildegunn Fandrem, Geir Skeie og Stein Erik Ohna
F.v: Hildegunn Fandrem ved Læringsmiljøsenteret, Geir Skeie ved Institutt for kultur- og språkvitenskap og Stein Erik Ohna ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

Bokas utgangspunkt, er at elevmangfoldet, som gjør seg gjeldende i alle fag og på tvers av fag i skolehverdagen, både er en realitet, en ressurs og en utfordring, sier professor Hildegunn Fandrem ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Sammen med Geir Skeie og Stein Erik Ohna har hun vært redaktør for boka «Hvordan arbeide med elevmangfold». Andre bidragsytere fra Læringsmiljøsenteret har vært Hanne Jahnsen, Stein Erik Nergaard og Solveig Iren Roth.

Fra ulike fagområder, men med felles mål

Bidragsyterne i boka er alle deltagere i det tverrfaglige programområdet for forskning «Mangfold, inkludering og utdanning» og i arbeidet til UNESCO Chair ved UiS. De representerer ulike faglige ståsteder og disipliner ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS og VID vitenskapelige høgskole i Stavanger. I tillegg bidrar Peder Haug, professor emeritus ved Høgskulen i Volda med et oppsummerende kapittel der perspektiver på inkludering belyses og knyttes sammen med mangfold. Selv om bidragsyterne representerer ulike faglige ståsted, har de alle et felles utgangspunkt og mål, ifølge Fandrem:

Vi hadde et felles mål, nemlig at det finnes et elevmangfold som gjør seg gjeldende i alle klasserom, og vi ønskte å finne ut hvordan vi best kan arbeide med dette elevmangfoldet på en måte som gjør at den samlingen av enkeltindivider i klassen med ulik bakgrunn, verdier, interesser og mål, kan bli et læringsfelleskap der alle medlemmene kan delta på lik linje og på egne premisser.

Setter i gang nye tanker

Professor Stein Erik Ohna ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk forteller at motivasjonen å starte arbeidet med denne boken har vært å arbeide med et felles prosjekt i programområdet, for å bli bedre kjent med hverandres faglige perspektiver.

Medlemmene kommer fra ulike fagtradisjoner med en felles interesse for inkludering og mangfold i utdanningssystemet. Arbeidet har vært lærerikt, og gitt grunnlag for gode faglige diskusjoner. Ikke minst har det vært interessant å følge samarbeidet med Fagbokforlaget om utvikling og ferdigstilling av en Open Access bok, sier han.

Professor Geir Skeie ved institutt for kultur- og språkvitenskap synes det har vært spennende å diskutere seg fram til felles perspektiver på mangfold og inkludering med så ulike faglige forankringer som forfatterne presenterer.

–  Samtidig har det vært givende å oppdage hvor mye felles vi har når det gjelder begrepsforståelse og grunnleggende verdier. Vi presenterer ikke enkle løsninger på dilemmaer og praktiske utfordringer i denne boka, men til sammen synes jeg at boka gir mange innspill til både forskning og praksis, og den setter nye tanker i gang, sier professoren, som i tillegg er UNESCO Chair.

Har vært spennende å jobbe med

Boka er delt opp i tre deler, der de to første bidragene tar opp overordnede perspektiver og nøkkelbegreper og diskuterer disse. Bokas andre del består av fire bidrag som undersøker ulike sider ved skolens organisasjon og ledelse, samt samspillet med foresatte og andre systemer utenfor skolen. Bokas tredje og siste del, setter søkelys på kjernevirksomheten i klasserommet, nemlig fagundervisningen og hvordan den kan knyttes til ulike aspekter ved mangfold og inkludering.

I arbeidet med å skrive boka, har bidragsyterne jobbet sammen på ulike skriveseminarer der de blant annet gav tilbakemelding på hverandres bidrag. Fandrem forklarer at hun synes det har vært veldig spennende å jobbe med denne boka.

Det har gjort at vi har blitt konfrontert med, og fått utvidet egne perspektiver, og vi har samtidig fått sjansen til å se feltet fra andres ståsted. Det har vært veldig nyttig og givende, sier Fandrem.

Nyttig for praktikere, lærerstudenter og forskere

De ulike kapitlene i boka bidrar til å både forstå konsekvensene av elevmangfold, samt utfordringene mangfoldet reiser, og det gis eksempler på måter å arbeide med elevmangfold på. Kapitlene omfatter både teoretiske og aspekter ved mangfold og inkludering i utdanningsfeltet, forklarer Fandrem.

Boka er myntet på de som arbeider i skolen, de som utdanner lærere og de som forsker på skole, som alle har en felles oppgave i å bidra til at den mangfoldige elevgruppen kan få en bedre skole. For å lykkes med det trengs blant annet mer forskningsbasert kunnskap.

Derfor vil denne boka være nyttig både for praktikere, lærerstudenter, lærerutdannere og forskere, legger Fandrem til.

Fått gode tilbakemeldinger

Boka ble lansert tidligere i vår, og i midten av juni var det duket for boklansering på universitetets campus på Ullandhaug. Boka er en såkalt «Open Access», og kan derfor lastes ned gratis på nettet.

Her kan du lese boka

Det er programområdet som har finansiert boka, som er en god ressurs for lærere, lærerstudenter og forskere. Selv om boka ikke har vært tilgjengelig lenge, har redaktørene allerede fått flere tilbakemeldinger fra ivrige lesere der ute.

Vi har fått noen svært positive tilbakemeldinger fra lærere som har lest boka, som sier at den er et nyttig verktøy for å jobbe med inkludering, og at den kommer på riktig tidspunkt. Det er så klart en veldig kjekk tilbakemelding å få, sier Fandrem med et smil.

Tekst og foto: Maria Gilje Strand