Energisystem i endring

Grønn omstilling og bærekraftig utvikling handler om å bruke ressursene smartere og mer effektivt. Forskerne i prosjektet ENSYSTRA ser på hvilke løsninger som kan gi fortgang på omstillingen til et mer bærekraftig energisystem.

Published Endret
Ensystra - Energisystem i endring
ENSYSTRA

ENergy SYStems in TRAnsition Innovative Training Network

UiS-forskere

3 ph.d.-er 2 professorer 1 amanuensis

Varighet

2017–2021

Finansiering

Horisont 2020 Innovative Training Networks (ITN) i Marie S. Curie-programmet.

Overgangen fra et energisystem med lagret fossilt brensel til et system som baserer seg på en energimiks med betydelig mindre CO2-utslipp, kan bare skje ved en samfunnsomvelting.

Mohsen Assadi , professor i energiomstilling ved UiS
OM PROSJEKTET

Hvordan kan industrien i Nord-Europa bli mer miljøvennlig?

De teknologiske løsningene for å gjøre industrien mer miljøvennlig fins. Det er politisk handlekraft som trengs for å få fortgang på det grønne skiftet.

Den treige utviklingen mot et mer bærekraftig energisystem skjer ikke på grunn av manglende teknologiske løsninger. Det er økonomiske, politiske eller sosiale årsaker som gjør at utviklingen går tregt.

For å få til løsninger som faktisk skaper denne omstillingen vi så sårt trenger, må teknologer og samfunnsvitere samarbeide tett. Bare slik kan vi unngå at vi får løsninger som fungerer teknisk, men ikke økonomisk og sosialt.

Seks UiS-forskere – teknologer og samfunnsvitere – deltar i ENSYSTRA-prosjektet, som er et forskingssamarbeid som involverer seks europeiske universiteter og en rekke industripartnere.

Prosjektet tar sikte på å utdanne 15 stipendiater til å bli høyt kvalifiserte energi-eksperter med kunnskap om både teori og praksis. Framover skal disse forskerne finne de løsningene som er mest framgangsrike når det gjelder å utvikle et samfunn med tilnærmet hundre prosent fornybar energi.

Forskerne ser på ulike teknologiske, samfunnsmessige og økonomiske muligheter for å redusere utslippene fra industrien. Funnene vil bidra til å utforme et mer effektivt, fleksibelt og miljøvennlig energisystem for framtiden.

Forskergruppa ved UiS

Professor i gassteknologi
51832010
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Instituttleder
51831508
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i bærekraftig energi
51832534
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Ekstern U/lønn
51832841
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Universitetslektor i miljøpolitikk og politikk
51831625
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Stipendiat i energisystemskiftet
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Ph.d.-prosjekt

Energieffektivitet og gjenvinning av avfall

Abhinav Bhaskar utforsker hvordan hydrogenteknologi kan bidra til å redusere utslippene fra industrien i Nordsjø-regionen. Han ser særlig på hvilken rolle Norge kan spille i denne overgangen.

Foto av store master med strømnett i siluett med himmel bak.
Norsk strøm kan være nøkkelen til framtidens hydrogensamfunn.

Avkarbonisering av næringer vil hjelpe samfunnet vårt med å nå målene om bærekraftig utvikling. Det snakkes mye om å kutte utslipp fra kraftproduksjon, transport og byggesektor, men det har vært lite oppmerksomhet rundt å kutte CO2-utslippene i industrien.

Energikrevende industri som jern og stål, kjemikalier og sement, bruker fossilt brensel som energikilde.

Hydrogen kan være ett av alternativene til fossilt brensel. Hydrogen kan enten produseres fra naturgass eller gjennom elektrolyse av vann. Norge har tilgang til billig naturgass og billig strøm og kan bli en eksportør av hydrogen.

Bhaskar ser på hvordan hydrogen kan blir en viktig teknologi for en bærekraftig framtid for Norge – Europa og verden.

Ph.d.-kandidat: Abhinav Bhaskar
Veileder: Mohsen Assadi
Partnere: Chalmers University of Technology

PH.D.-PROSJEKT

Sanntidsmodellering for å kontrollere strømtilførselen bedre

Qian Zhang utvikler en løsning som skal gjøre det lettere å ta i bruk sol- og vindkraft i framtidens strømnett.

Foto av solcellepanel tett på
Mer solenergi skal inn i energimiksen til nordeuropeere.

ENSYSTRA-prosjektet har som mål at sol og vind skal være energi-hovedkilden til Nordsjø-regionen i 2050. Men det er i dag en stor utfordring å kople på sol og vind i det eksisterende energisystemet.

Sol- og vind er uforutsigelige kilder og gir store variasjoner i tilførsel av energi. Ved hjelp av kunstig intelligens skal Zhang finne en smart løsning for å forutsi hvor mye fornybar energi man kan forvente seg og hvordan man kan dra nytte av fornybar energi på den mest effektive måten.

Med et sanntids-optimalisert system vil Zhang hjelpe politikerne og operatører til å ta de riktige avgjørelsene når det gjelder planlegging for tilførsel og distribusjon av energi.

Ph.d.-kandidat: Qian Zhang
Veileder: Mohsen Assadi
Partnere: ARGE Netz, Scottish Power Energy Networks

PH.D.-PROSJEKT

Politiske rammevilkår for energisamarbeid over landegrensene

Benjamin Silvester utforsker hvordan norsk vannenergi kan brukes som et lager med potensielt store mengder elektrisk strøm, som kan integreres i et internasjonalt energisystem.

Norsk vannkraft bidrar inn i det europeiske energisystemet.

Europa har et felles energisystem bestående av ulike nasjonale energisystemer. For å få til et mer bærekraftig energisystem samlet sett, må vi samarbeide internasjonalt.

Vannkraft er en fleksibel energikilde og kan lagre store mengder energi i vannmagasin til seinere bruk. Dette kan utgjøre en viktig komponent i det europeiske energisystemet. På hvilken måte kan norske politikere legge føringer for at norsk vannkraft kan utnyttes best mulig i det europeiske energisystemet?

Benjamin Silvester utforsker barrierene og mulighetene for hvordan norsk vannenergi kan brukes som et batteri – et gunstig lager med potensielt store mengder elektrisk strøm – som kan integreres i et internasjonalt energisystem. Et slikt samarbeid over landegrensene kan føre en større andel av fornybare energikilder i den europeiske energimiksen.

Silvester søker å lage et godt rammeverk som gjør det mulig for politikerne å legge til rette for en mer miljøvennlig energimiks og mer miljøvennlig energibruk i hele Europa.

Ph.d.-kandidat: Benjamin Silvester
Veileder: Oluf Langhelle
Partnere: Statkraft Sverige, Universitetet i Edinburgh

Mer om energi

Framtidens yrker: Energi-ingeniør

– Dere skal redde verden, så enkelt er det. Ingeniørkompetansen skal brukes til å gi alle bærekraftig energi. Det er ikk...

Framtidens yrker: Bærekraftsleder

– En bærekraftsleder pusher bedriften til å innfri bærekraftmålene. Du må kunne noe om energipolitikk, du må vite hva so...