Politiattest og skikkethetsvurdering

En del av studiene våre stiller særskilte krav til studentene. Se hvilke studier det gjelder, og hvordan det fungerer.

Published Endret

Politiattest

Etter Lov om universiteter og høyskoler er det krav om politiattest ved opptak til studium der studentar i samband med obligatorisk praksisopplæring/klinisk undervisning kjem i kontakt med pasientar, barnehagebarn, elevar eller andre.

Ved UiS gjeld reglane om politiattest for følgjande studium: 

 • Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag 
 • Bachelor i utøvande musikk
 • Bachelor i paramedisin 
 • Bachelor i sjukepleie 
 • Bachelor i sosialt arbeid 
 • Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll
 • Bachelor i idrett
 • Barnehagelærarutdanning 
 • Barnevernspedagogutdanning 
 • Grunnskulelærarutdanning 
 • Master i spesialpedagogikk
 • Master i barnevernsarbeid
 • Master i helsesjukepleie 
 • Master i jordmorfag 
 • Master i spesialsjukepleie 
 • Praktisk pedagogisk utdanning 
 • Vidareutdanning i barnehagepedagogikk
 • Vidareutdanning i kreftsjukepleie 
 • Vidareutdanning i småbarnspedagogikk

Kva skjer dersom eg ikkje leverer politiattest? 

Dersom ein student ikkje leverer politiattest, vil han bli utestengd frå praksisopplæring/klinisk undervisning, han vil ikkje få godkjend praksisperiode, noko som igjen vil føra til forseinkingar i studiet. Politiattestar med merknader skal leggjast fram for institusjonens klagenemnd som avgjer om studenten får lov til å delta i praksisopplæring/klinisk undervisning. 

Les meir i Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Følgjande rutine gjeld for politiattest

Etter at du har fått studierett, logg deg inn i Studentweb og finn lenka til bestilling av politiattest. I løpet av bestillinga blir du overført til politiet si nettside, der bestillinga blir fullført.

Svaret på attesten sender politiet til den digitale postkassa di. Etter at du har motteke attesten går du inn i Studentweb og vel «søknader». Last opp fila under «politiattest». Hugs at den politiattesten du lastar opp skal vere utan merknad. Dersom politiattesten har merknad skal den leverast direkte til fakultetet.

Hugs å last opp politiattesten i Studentweb så snart du har motteke den av politiet.

Etter registrering er politiattesten normalt gyldig i heile studietida.  

Dersom UiS finn at det er behov for å kontrollere om det har skjedd endringar i vandel i løpet av studietida, kan institusjonen sjølv be politiet om oppdatert politiattest. I desse tilfella vil studenten få informasjon om anmodninga. 

Skikkethetsvurdering

Lærer- og helse- og sosialutdanningene stiller spesielle krav til studentenes skikkethet.

Sykepleiestudent i uniform

Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell. 

En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. 

Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 lovfester skikkethetsvurdering. I Kunnskapsdepartementets Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning gås det nærmere inn på vurdering og behandling av saker. 

Skikkethetsvurdering inngår nå i 32 utdanningsløp. Ved Universitetet i Stavanger er det ved følgende utdanninger at det foreligger en plikt til å vurdere studentenes skikkethet: 

 • Barnehagelærerutdanning 
 • Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn 
 • Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn 
 • Lektorutdanning 8.-13. trinn 
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 
 • Spesialpedagogikk 
 • Barnevernspedagog 
 • Sosialt arbeid (sosionom) 
 • Sykepleie 
 • Jordmor 

Skikkethetsnemndas sammensetning 2022-2025

 • Leder Odd Magne Bakke, dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.
 • Nestleder Institusjonsansvarlige Ingunn Øyre, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag og Mette Irene Hvalby, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, IGIS.
 • Førsteamanuensis Trond Erik Grønnestad, Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for folkehelse.
 • Professor Ketil Knutsen, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora; Institutt for kultur- og språkvitenskap
 • Studentrepresentant Jacob Hummelsung Grung (2022-2023)
 • Studentrepresentant Lene Kristine Solesvik (2022-2023)
 • Vara for studentrepresentant Thomas Kleppa Hanssen (2022-2023)

Eksterne:

 • Avdelingssjef Anne Marie Joa, Stavanger universitetssykehus
 • Virksomhetsleder Monica Kapstad Ranck, Kvalabergbarnehagene
 • Politiadvokat Torbjørg Ristesund, jurist

Sekretær

 • Miriam Wallenborg

Les mer

Tvilsmelding

Dersom du er i tvil om skikketheten til en av våre studenter, vil vi gjerne at du sender oss en tvilsmelding. Her finner du skjema og kontaktdetaljer (pdf).

Kontaktpersoner

Førstelektor i pedagogikk
51832392
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetslektor i sosialt arbeid
51834208
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag

Du er kanskje også interessert i

Nemnd for studentsaker ved UiS

Nemnd for studentsaker ved Universitetet i Stavanger skal sikre studentene en saklig og upartisk klagebehandling, der pr...

Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes krav til oppfyllelse i e...

Retningslinjer for bruk av Zoom til gjennomføring av lydopptak av intervjuer i studentoppgaver

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre intervju med oppmøte, vil det være mulig å benytte Zoom for å gjøre lydopptak av ...

Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning - ansatte

Fakultet for utøvende kunstfag har vedtatt egne etiske retningslinjer for undervisning og veiledning innen musikk og dan...

Lagringsguide for ansatte

Lagringsguiden beskriver felles verktøy som er godkjent for behandling, lagring og bearbeiding av informasjon ved UiS pe...

Klassifiseringsguide

Oversikten nedenfor vil hjelpe deg til å si noe om hvilken klasse informasjon du jobber med og hvilke overordnede krav s...

Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og forsøk på fusk. Både al...

Studentombudet ved UiS

Studentombudet bistår studenter som trenger hjelp, råd og informasjon i spørsmål som omhandler studiesituasjonen.

Eksamenforskrift for UiS

Her finner du Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. Denne ble sist oppdatert 11. juni 2020.

Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen

Vedtatt av Utdanningsutvalget 11. mai 2017 med hjemmel i forskrift og studier og eksamen ved UiS § 7-1.nr.1. Reglene tre...

Studenter må ha egen bærbar datamaskin

Det er et krav om at studenter ved Universitetet i Stavanger må ha egen bærbar datamaskin.

IKT-reglement

Som bruker av IT-utstyr og tjenester ved UiS, så er du forpliktet til å kjenne til de regler som gjelder.

Studieplan for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap

Du kan lese mer om de ulike delene i studieplanen for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap

Rettigheter og betaling

Studieretten er utgangspunktet for alle rettigheter og plikter som student. På denne siden kan du lese om hvordan du får...

Regler og frister

Som student har du flere rettigheter, men du har også plikter du må forholde deg til. På denne siden får du oversikt ove...

Opptakskrav ved søknad om utveksling

Universitetet i Stavanger ønsker å legge til rette for at flest mulig studenter skal få muligheten til å reise på utveks...