Hopp til hovedinnhold

Politiattest og skikkethetsvurdering

En del av studiene våre stiller særskilte krav til studentene. På denne siden finner du informasjon om hvilke studier det gjelder, og hvordan det fungerer.

Publisert: Endret:

Politiattest

Etter Lov om universiteter og høyskoler er det krav om politiattest ved opptak til studium der studentar i samband med obligatorisk praksisopplæring/klinisk undervisning kjem i kontakt med pasientar, barnehagebarn, elevar eller andre.

Ved UiS gjeld reglane om politiattest for følgjande studium: 

 • Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag 
 • Bachelor i dans med PPU 
 • Bachelor i paramedisin 
 • Bachelor i sjukepleie 
 • Bachelor i sosialt arbeid 
 • Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll
 • Bachelor og årseining i idrett
 • Barnehagelærarutdanning 
 • Barnevernspedagogutdanning 
 • Grunnskulelærarutdanning 
 • Master i barnehagevitenskap
 • Master i helsesjukepleie 
 • Master i jordmorfag 
 • Master i spesialpedagogikk (kun studentar i feltarbeid) 
 • Master i spesialsjukepleie 
 • Praktisk pedagogisk utdanning 
 • Vidareutdanning i barnehagepedagogikk
 • Vidareutdanning i kreftsjukepleie 
 • Vidareutdanning i småbarnspedagogikk

Kva skjer dersom eg ikkje leverer politiattest? 

Dersom ein student ikkje leverer politiattest, vil han bli utestengd frå praksisopplæring/klinisk undervisning, han vil ikkje få godkjend praksisperiode, noko som igjen vil føra til forseinkingar i studiet. Politiattestar med merknader skal leggjast fram for institusjonens klagenemnd som avgjer om studenten får lov til å delta i praksisopplæring/klinisk undervisning. 

Les meir i Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Følgjande rutine gjeld for politiattest

Søknad om politiattest skjer nå elektronisk. Sjå politiet sine nettsider for meir informasjon. Det trengs dokumentasjon på kva attesten skal brukast til – ha difor klar eit skriv der det står at du treng politiattest (Opptaksbrevet frå Samordna opptak eller UiS). Du bør rekne med god tid, det kan ta mange veker å få attest, fordi politiet til tider har stor pågang. Etter at politiattesten er motteken utan merknad, laster du attesten opp under «søknader» på Studentweb». Studentweb er ope for innlasting av politiattestar i perioden frem til 1. oktober.

Politiattesten kan ikkje vera eldre enn 3 månader når han blir registrert ved UiS. 

Etter registrering er politiattesten gyldig i heile studietida.  

Dersom UiS finn at det er behov for å kontrollere om det har skjedd endringar i vandel i løpet av studietida, kan institusjonen sjølv be politiet om oppdatert politiattest. I desse tilfella vil studenten få informasjon om anmodninga. 

Er det mogleg å få politiattesten min attende dersom eg skulle trenga han i samband med jobb etc.? 

Nei, dessverre! Etter registrering er me pålagde å makulera politiattesten, då me ikkje har lov til å oppbevara politiattestar etter at dei er nytta til det oppgjevne føremål. 

Skikkethetsvurdering

Lærer- og helse- og sosialutdanningene stiller spesielle krav til studentenes skikkethet.

Sykepleiestudent i uniform

Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell. 

En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. 

Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 lovfester skikkethetsvurdering. I Kunnskapsdepartementets Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning gås det nærmere inn på vurdering og behandling av saker. 

Skikkethetsvurdering inngår nå i 32 utdanningsløp. Ved Universitetet i Stavanger er det ved følgende utdanninger at det foreligger en plikt til å vurdere studentenes skikkethet: 

 • Barnehagelærerutdanning 
 • Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn 
 • Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn 
 • Lektorutdanning 8.-13. trinn 
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 
 • Spesialpedagogikk 
 • Barnevernspedagog 
 • Sosialt arbeid (sosionom) 
 • Sykepleie 
 • Jordmor 

Kontaktpersoner

Universitetslektor
51832392
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Tvilsmelding

Dersom du er i tvil om skikketheten til en av våre studenter, vil vi gjerne at du sender oss en tvilsmelding. Her finner du skjema og kontaktdetaljer (pdf).

Du er kanskje også interessert i

Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes krav til oppfyllelse i e...

Retningslinjer for bruk av Zoom til gjennomføring av lydopptak av intervjuer i studentoppgaver

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre intervju med oppmøte, vil det være mulig å benytte Zoom for å gjøre lydopptak av ...

Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning - ansatte

Fakultet for utøvende kunstfag har vedtatt egne etiske retningslinjer for undervisning og veiledning innen musikk og dan...

Lagring av informasjon

Denne guiden forteller hvor du kan behandle, lagre, og bearbeide informasjon.

Klassifisering av informasjon

Det er viktig å tenke gjennom hva slags type informasjon du jobber med. Dette vil hjelpe deg til å si noe om hvor godt i...

Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og forsøk på fusk. Både al...

Studentombudet ved UiS

Studentombudet bistår studenter som trenger hjelp, råd og informasjon i spørsmål som omhandler studiesituasjonen.

Eksamenforskrift for UiS

Her finner du Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. Denne ble sist oppdatert 11. juni 2020.

Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen

Vedtatt av Utdanningsutvalget 11. mai 2017 med hjemmel i forskrift og studier og eksamen ved UiS § 7-1.nr.1. Reglene tre...

Studenter må ha egen bærbar datamaskin

Det er et krav om at studenter ved Universitetet i Stavanger må ha egen bærbar datamaskin.

IT-reglement

Som bruker av IT-utstyr og tjenester ved UiS, så er du forpliktet til å kjenne til de regler som gjelder.

Studieplan for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap

Du kan lese mer om de ulike delene i studieplanen for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap

Rettigheter og betaling

Studieretten er utgangspunktet for alle rettigheter og plikter som student. På denne siden kan du lese om hvordan du får...

Regler og frister

Som student har du flere rettigheter, men du har også plikter du må forholde deg til. På denne siden får du oversikt ov...

Opptakskrav ved søknad om utveksling

Universitetet i Stavanger ønsker å legge til rette for at flest mulig studenter skal få muligheten til å reise på utveks...