Psykologi - masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-PSYKOL

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i psykologi

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Vil du lære mer om hvordan man kan forstå utenforskap og marginalisering? Hvordan man fremmer trivsel og læring fra skole til arbeidsliv? Eller hvordan man påvirker folks atferd til å bli mer miljøvennlig og bærekraftig? Eller hvordan man forebygger helseskadelig atferd?

Vi vet at psykologiske vansker utgjør samfunnskostnader for omtrent 290 milliarder per år. De siste årene har problemer som depresjon, angst, mobbing, utenforskap, marginalisering og ensomhet økt betraktelig. Du vil i løpet av studiet få en innføring i ledende forskning på disse og flere ulike områder, du vil få en inngående opplæring i forskningsmetode og få mulighet til å utvikle og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid i selve masteroppgaven.

Masterprogrammet i psykologi oppfyller derfor et nasjonalt behov for mer kompetanse innen psykologi, spesielt hvordan en fra et psykologisk perspektiv fremmer helsefremmende, lærende og mer inkluderende samfunn. Vår master i psykologi vil derfor kunne bidra til møte et nasjonalt behov ved å utdanne kandidater som kan jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid i skoler, ideelle organisasjoner, statlige foretak, kommuner og privat næringsliv.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått studium skal ha følgende læringsutbytte.

Kunnskap

Kandidaten skal ved fullført grad ha:

 • spesialisert innsikt i helsefremmende og forebyggende psykologi
 • inngående kunnskap om psykologiske og samfunnsrelaterte faktorer ved opplevd psykologisk helse
 • inngående kunnskap om ulike emosjonsforståelser og ulike forståelser av sosiale relasjoner
 • inngående kunnskap om relevante psykologiske teorier og empiri
 • avansert kunnskap om ulike forskningsdesign og tilhørende analyser
 • avansert kunnskap innen to av de psykologiske valgemner
 • inngående kunnskap om etiske problemstillinger relatert til helsefremmende og forebyggende arbeid

Ferdigheter

Kandidaten skal ved fullført grad kunne:

 • anvende kunnskap om hvordan man forebygger, samt fremmer psykologisk helse på individ, gruppe og samfunnsnivå
 • anvende emosjonspsykologisk og sosialpsykologisk kunnskap på individ, gruppe og samfunnsnivå
 • formulere og kommunisere kunnskap fra vitenskapelige studier
 • designe ulike studier (både kvalitative og kvantitative)
 • analysere data fra ulike forskningsdesign (både kvalitative og kvantitative)
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor psykologi og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • planlegge og utarbeide relevante intervensjoner for å forebygge og løse aktuelle utfordringer innenfor de valgte fagemner

Generell kompetanse

Kandidaten skal ved fullført grad kunne:

 • bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser innen helsefremmende og forebyggende psykologi
 • selvstendig begrunne bruk av psykologiske arbeidsmetoder på individ, gruppe og samfunnsnivå for å forebygge og fremme psykologisk helse
 • anvende kunnskap om hvordan sosiale relasjoner påvirker ulike emosjonelle opplevelser
 • analysere relevante psykologiske og forskningsetiske problemstillinger
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om psykologi på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske psykologiske uttrykksformer
 • kommunisere psykologiske problemstillinger, analyser og konklusjoner både med spesialister og til allmenheten

Hva kan du bli?

Mastergraden i psykologi gir inngående kunnskap som kvalifiserer til arbeid med helsefremmende og forebyggende arbeid i

 • Skoler
 • Ideelle organisasjoner
 • Statlige foretak
 • Kommuner
 • Privat næringsliv.

Graden Master i psykologi kvalifiserer for videre studier på doktorgradsnivå.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • MPSMAS: Masteroppgave i psykologi

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i psykologi (MPSMAS)

   Studiepoeng: 60

 • Obligatoriske emner

  • MPS110: Helse- og samfunnspsykologi

   Første år, semester 1

   Helse- og samfunnspsykologi (MPS110)

   Studiepoeng: 10

  • MPS120: Anvendt sosial og emosjonspsykologi

   Første år, semester 1

   Anvendt sosial og emosjonspsykologi (MPS120)

   Studiepoeng: 10

  • MPS130: Kvalitativ metode

   Første år, semester 1

   Kvalitativ metode (MPS130)

   Studiepoeng: 10

  • MPS140: Kvantitativ forskningsmetode og statistikk

   Første år, semester 2

   Kvantitativ forskningsmetode og statistikk (MPS140)

   Studiepoeng: 10

  • MPSMAS: Masteroppgave i psykologi

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i psykologi (MPSMAS)

   Studiepoeng: 60

 • Velg 2 emner i 2. semester

  • MPS150: Kognitiv og affektiv nevrovitenskap

   Første år, semester 2

   Kognitiv og affektiv nevrovitenskap (MPS150)

   Studiepoeng: 10

  • MPS160: Stress, psykisk helse og motivasjon i skolen

   Første år, semester 2

   Stress, psykisk helse og motivasjon i skolen (MPS160)

   Studiepoeng: 10

  • MPS180: Miljøpsykologi

   Første år, semester 2

   Miljøpsykologi (MPS180)

   Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester
Det vil være mulig for studenter å dra på utveksling primært i andre semester.

Emnevalg
Det er ikke lagt noen føringer på hvilke emner studentene må ta mens de er i utlandet utover det obligatoriske emnet i kvantitativ metode, så fremt det er emner på masternivå i psykologi og ikke overlapper med emner studentene allerede har tatt i studieprogrammet. Dette gir studentene stor fleksibilitet i valg av reisemål og hva de ønsker å fordype seg i. Alle emner skal likevel forhåndsgodkjentes av fagmiljøet og det vil bli gitt god faglig veiledning før studenten velger emner. Det vil bli gitt god informasjon om utvekslingsmulighetene og forhåndsgodkjenning av emner, sammen med annen informasjon om studieprogrammet (nettsider, studiestart, egne informasjonsmøter osv.)

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studiekonsulent Gro-Helen Østby Rikefor mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon.

Utveksling

 • Alle land

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

 • Sverige

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

Opptakskrav

Bachelorgrad og minimum 80 studiepoeng faglig fordypning i psykologi.

Det kreves et gjennomsnitt av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget på minst C i ECTS-skalaen, eller tilsvarende.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.

Kontaktinformasjon

 • Instituttleder: Kolbjørn Kallesten Brønnick
 • Kontorsjef: Stig Helleren
 • Faglig ansvarlig: Nicolay Gausel
 • Rådgiver/administrativ koordinator: Gro-Helen Østby Rike