Spesialpedagogikk - masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-SPESPED

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i spesialpedagogikk

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold i studiet

Mastergradsutdanning i spesialpedagogikk ved UiS er et to-årig utdanningsprogram (fire år på deltid). Studiet skal bidra til å styrke spesialpedagogisk kompetanse i barnehage og skole, og i institusjoner med ansvar for barn og unges utvikling og læring. Studentene skal gjennom faglig fordypning tilegne seg innsikt i teoretiske og praktisk-pedagogiske problemstillinger innen spesialpedagogikk.

Masterprogrammet vil gi en grundig innføring i forskningsmetoder og forskningsetikk. I studiet vil studentene gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt. Gjennom studiet vil studentene tilegne seg kompetanse til å bruke forskning aktivt i profesjonsutøvelsen.

I studieprogrammet inngår tre fagprofiler; inkluderende pedagogikk, lese- og skrivevansker og læringsmiljø og atferd.

Felles for alle fagprofiler er følgende emner:

Forskningsmetode og vitenskapsteori (15 sp)

Spesialpedagogikk - en introduskjon (15 sp)

Masteroppgave (30 sp)

Inkluderende pedagogikk

Fagprofilen inkluderende pedagogikk retter oppmerksomheten mot mangfoldet i barnehage og skole og er konsentrert om vilkår for læring, deltakelse og likeverd. Studentene får innsikt i sosiale og samfunnsmessige inkluderingsprosesser, samt i marginaliserings- og ekskluderingsprosesser og hvordan disse kan reduseres.

Innen denne fagprofilen tilbys disse emnene:

Deltagelse og læring i mangfoldige læringsfelleskap (15 sp)

Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold (15 sp)

Lese- og skrivevansker

Innen fagprofilen lese- og skrivevansker får studentene økt spesialpedagogisk kompetanse og forskningsbasert kunnskap om å forebygge, avdekke og utrede lese- og skrivevansker og om å iverksette forskningsbaserte tiltak med sikte på å fremme mestring, læring og faglig og sosial inkludering.

Innen denne fagprofilen tilbys disse emnene:

Introduksjon til lese- og skrivevansker (15 sp)

Lese- og skrivevansker 2 (15 sp)

Læringsmiljø og atferd

Innen fagprofilen læringsmiljø og atferd får studentene en forståelse av hvilke forhold som bidrar til emosjonell og sosial sårbarhet og utagerende utfordringer, samt hvordan barnehage og skole kan tilrettelegge for et best mulig læringsmiljø.

Innen denne fagprofilen tilbys disse emnene:

Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge (15 sp)

Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole (15 sp)

Studentene søker seg inn på den fagprofilen der de ønsker å skrive masteroppgaven etter gjennomført introduksjonsemne og metodeemne (etter første semester for heltidsstudenter, etter andre semester for deltidsstudenter). Dette betyr at studentene spesialiserer seg innenfor en fagprofil ved å ta to emner med et samlet omfang på 30 studiepoeng, samt å skrive masteroppgaven (30 stp). Studentene velger i tillegg to emner innenfor de andre fagprofilene.

Arbeids- og undervisningsformer

Master i spesialpedagogikk er en samlingsbasert master. Emneplanene gir nærmere beskrivelse av antall samlinger i hvert emne og av arbeids- og undervisningsformer.

Studiet er underlagt løpende skikkethetsvurdering (ref. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning - Lovdata).

Læringsutbytte

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap:

 • Ha inngående kunnskap innen de emnene som inngår i studentens fagprofil
 • Ha inngående kunnskap om forskningsdesign, forskningsmetoder og forskningsetikk

Ferdigheter:

 • Kunne analysere og forholde seg kritisk til faglitteratur og forskning
 • Kunne gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning
 • Kunne bidra til utvikling av ny forskningsbasert kunnskap innen den valgte fagprofilen

Generell kompetanse:

 • Kunne vurdere behov for ny kunnskap og bidra til fagutvikling
 • Kunne formidle egen og andres forskning
 • Kunne utvikle og anvende kunnskap med faglig og forskningsetisk bevissthet og integritet

Fagplan

I masterstudiet i spesialpedagogikk inngår både emner og valgemner. 

 

Følgende emner er obligatoriske for alle studentene:

 • Forskningsmetode og vitenskapsteori (15 sp)
 • Spesialpedagogikk: en introduksjon (15 sp)
 • Masteroppgave (30 sp)

Følgende valgemner tilbys:

Fagprofil inkluderende pedagogikk

 • Deltakelse og læring i mangfoldige læringsfellesskap (15 sp)
 • Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold (15 sp)

Fagprofil læringsmiljø og atferd

 • Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge (15 sp)
 • Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole (15 sp)

Fagprofil lese- og skrivevansker

 • Introduksjon til lese- og skrivevansker (15 sp)
 • Lese- og skrivevansker 2 (15 sp)

Hva kan du bli?

En mastergrad i spesialpedagogikk vil styrke dine kvalifikasjoner for et bredt spekter av arbeidsoppgaver innen barnehage og skole, PPT og i andre institusjoner med ansvar for barn og unges utvikling og læring.

Fullført studium kan kvalifisere for å søke opptak til doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger (ref. phd.-forskrift). 

Dette studiet gir ikke undervisningskompetanse. Studenter som ikke allerede har undervisningskompetanse og som ønsker dette, må i tillegg ta ett eller flere undervisningsfag og PPU.

Studiet kvalifiserer for å søke opptak på ph.d.- program (ref. ph.d.-forskrift).

Emneevaluering

UiS skal være et attraktivt universitet av høy internasjonal kvalitet, med studier som er tilpasset fremtidens arbeidsliv. UiS har utarbeidet et dialogbasert kvalitetssystem, og emnene og programmet vil bli evaluert i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevalueringer.

Studieprogrammet ledes av studieprogramleder(e), som har ansvar for løpende koordinering og kvalitetsarbeid for studieprogrammet. Studieprogramlederen(e) er også ansvarlig for å etablere nødvendige arenaer for kunnskapsutveksling om kontinuerlig kvalitetsarbeid i studieprogrammets fagmiljø.

Masterstudiet administreres av en studiekoordinator, som spiller en viktig rolle i den daglig kvalitetssikring av studiet. Det er tett kontakt mellom studenter, studiekoordinator og faglærere. Det er opprettet et studieprogramråd (SPR) for studiet. Studieprogramrådet muliggjør dialog mellom representanter for alle partene i studiet (faglig ansatte, administrativt ansatte og studenter) og er viktig i arbeidet med kvalitetssikring av studiet.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske fellesemner

  • MSPMAS: Masteroppgave - Spesialpedagogikk

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave - Spesialpedagogikk (MSPMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Valg av fagprofil

  • Fagprofil læringsmiljø og adferd

   • Læringsmiljø og adferd -obligatoriske emner

    • MSP325: Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom

     Andre år, semester 3

     Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom (MSP325)

     Studiepoeng: 15

   • Læringsmiljø og adferd - valgemner 2. og 3. semester

    • MSP335: Lese- og skrivevansker 2

     Andre år, semester 3

     Lese- og skrivevansker 2 (MSP335)

     Studiepoeng: 15

    • MSP315: Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold

     Andre år, semester 3

     Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold (MSP315)

     Studiepoeng: 15

  • Fagprofil lese- og skrivevansker

   • Lese- og skrivevansker- obligatoriske emner

    • MSP335: Lese- og skrivevansker 2

     Andre år, semester 3

     Lese- og skrivevansker 2 (MSP335)

     Studiepoeng: 15

   • Lese- og skrivevansker- valgemner 2. og 3. semester

    • MSP315: Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold

     Andre år, semester 3

     Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold (MSP315)

     Studiepoeng: 15

    • MSP325: Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom

     Andre år, semester 3

     Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom (MSP325)

     Studiepoeng: 15

  • Fagprofil inkluderende pedagogikk

   • Inkluderende pedagogikk -obligatoriske emner

    • MSP315: Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold

     Andre år, semester 3

     Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold (MSP315)

     Studiepoeng: 15

   • Inkluderende pedagogikk - valgemner 2. og 3. semester

    • MSP325: Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom

     Andre år, semester 3

     Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom (MSP325)

     Studiepoeng: 15

    • MSP335: Lese- og skrivevansker 2

     Andre år, semester 3

     Lese- og skrivevansker 2 (MSP335)

     Studiepoeng: 15

 • Obligatoriske fellesemner

  • MSP300: Forskningsmetode og vitenskapsteori

   Første år, semester 1

   Forskningsmetode og vitenskapsteori (MSP300)

   Studiepoeng: 15

  • MSP303: Spesialpedagogikk, en introduksjon

   Første år, semester 1

   Spesialpedagogikk, en introduksjon (MSP303)

   Studiepoeng: 15

  • MSPMAS: Masteroppgave - Spesialpedagogikk

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave - Spesialpedagogikk (MSPMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Valg av fagprofil

  • Fagprofil læringsmiljø og adferd

   • Læringsmiljø og adferd -obligatoriske emner

    • MSP320: Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole

     Første år, semester 2

     Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole (MSP320)

     Studiepoeng: 15

    • MSP325: Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom

     Andre år, semester 3

     Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom (MSP325)

     Studiepoeng: 15

   • Læringsmiljø og adferd - valgemner 2. og 3. semester

    • MSP330: Introduksjon til lese- og skrivevansker

     Første år, semester 2

     Introduksjon til lese- og skrivevansker (MSP330)

     Studiepoeng: 15

    • MSP310: Deltakelse og læring i mangfoldige læringsfellesskap

     Første år, semester 2

     Deltakelse og læring i mangfoldige læringsfellesskap (MSP310)

     Studiepoeng: 15

    • MSP335: Lese- og skrivevansker 2

     Andre år, semester 3

     Lese- og skrivevansker 2 (MSP335)

     Studiepoeng: 15

    • MSP315: Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold

     Andre år, semester 3

     Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold (MSP315)

     Studiepoeng: 15

  • Fagprofil lese- og skrivevansker

   • Lese- og skrivevansker- obligatoriske emner

    • MSP330: Introduksjon til lese- og skrivevansker

     Første år, semester 2

     Introduksjon til lese- og skrivevansker (MSP330)

     Studiepoeng: 15

    • MSP335: Lese- og skrivevansker 2

     Andre år, semester 3

     Lese- og skrivevansker 2 (MSP335)

     Studiepoeng: 15

   • Lese- og skrivevansker- valgemner 2. og 3. semester

    • MSP310: Deltakelse og læring i mangfoldige læringsfellesskap

     Første år, semester 2

     Deltakelse og læring i mangfoldige læringsfellesskap (MSP310)

     Studiepoeng: 15

    • MSP320: Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole

     Første år, semester 2

     Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole (MSP320)

     Studiepoeng: 15

    • MSP315: Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold

     Andre år, semester 3

     Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold (MSP315)

     Studiepoeng: 15

    • MSP325: Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom

     Andre år, semester 3

     Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom (MSP325)

     Studiepoeng: 15

  • Fagprofil inkluderende pedagogikk

   • Inkluderende pedagogikk -obligatoriske emner

    • MSP310: Deltakelse og læring i mangfoldige læringsfellesskap

     Første år, semester 2

     Deltakelse og læring i mangfoldige læringsfellesskap (MSP310)

     Studiepoeng: 15

    • MSP315: Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold

     Andre år, semester 3

     Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold (MSP315)

     Studiepoeng: 15

   • Inkluderende pedagogikk - valgemner 2. og 3. semester

    • MSP320: Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole

     Første år, semester 2

     Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole (MSP320)

     Studiepoeng: 15

    • MSP330: Introduksjon til lese- og skrivevansker

     Første år, semester 2

     Introduksjon til lese- og skrivevansker (MSP330)

     Studiepoeng: 15

    • MSP325: Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom

     Andre år, semester 3

     Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom (MSP325)

     Studiepoeng: 15

    • MSP335: Lese- og skrivevansker 2

     Andre år, semester 3

     Lese- og skrivevansker 2 (MSP335)

     Studiepoeng: 15

Utveksling

Utvekslingssemester
Vi anbefaler utveksling i 2. eller 3. semester for heltidsstudenter, og 3., 4., 5. eller 6. semester for deltidsstudenter. 

Hvorfor et utenlandsopphold?
Et utenlandsopphold vil gi deg interkulturell kompetanse, mulighet for faglig spesialisering og personlig vekst.

Dette er en unik mulighet til å få et utvidet perspektiv på fagfeltet spesialpedagogikk og arbeidet som spesialpedagog. 

Opplegg for utvekslingen
Opplegget for utveksling er å finne et emnetilbud ved en av UiS sine samarbeidspartnere i utlandet som du kan få godkjent et emnet som en del av graden du tar ved UiS. Du søker om å få emnene forhåndsgodkjent før du reiser.

Vær obs på at søknadsfristen for utveksling i 2. semester er allerede 1. september.

Vi vil invitere til et digitalt informasjonsmøte for interesserte studenter hver høst. 

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Solveig Röwekamp Hulda Garborgs hus, R-216.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

 

Utveksling

 • Alle land

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

 • Danmark

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

 • USA

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

Opptakskrav

For å bli tatt opp på studiet kreves det minst en av følgende kvalifikasjoner:

 • Godkjent allmennlærer-/grunnskolelærer eller lektorutdanning.
 • Treårig førskole-/barnehagelærerutdanning,
 • Treårig faglærerutdanning
 • Yrkesutdanning/ fagbrev/ bachelor og/eller annen høyere utdanning med fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Bachelorutdanning i pedagogikk/spesialpedagogikk (må inneholde minimum 80 studiepoeng pedagogikk/spesialpedagogikk).
 • Treårig utdanning i barnevern, sosialt arbeid (sosionom), vernepleie. Søkeren må kunne dokumentere totalt 80 studiepoeng i pedagogiske emner.
 • Annen relevant treårig høyere utdanning kan også vurderes.

Det er satt en nedre karaktergrense for opptak på 2,5.

Søkere med lærerutdanning fra utlandet må dokumentere godkjenning som lærer fra Utdanningsdirektoratet eller NOKUT (f.o.m. 2020).

Hvis du er en søker til Kompetanse for kvalitet, anbefaler vi deg å søke om tidlig opptak til dette studiet ved å krysse av for det i Søknadsweb og laste opp dokumentasjon som viser behov for tidlig svar.

Politiattest:
Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1. mars

Kontaktinformasjon

Solveig Röwekamp (studiekoordinator)

Solveig.Rowekamp@uis.no

Telefon: 51 83 36 24