Drama- og teaterkommunikasjon - årsstudium

Ønsker du å skape kunst- og kulturopplevelser som inkluderer og engasjerer barn og unge er dette studiet for deg!

Published Endret
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Studiepoeng

60

Antall studieplasser

15

Poenggrense

2022: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

I årsstudiet blir du utfordret til å utforske din egen kunstneriske stemme. (Foto: Pia Wall)

Om studiet

Drama- og teaterkommunikasjon har som formål å forberede studentene til å anvende teater som kunst og læringsform i grunnskole, kulturskole og videregående opplæring. Du vil bli utfordret til å utforske din egen kunstneriske stemme, hvordan du kan bruke drama og teater i klasserommet og samtidig tilegne deg kunnskaper og ferdigheter i å lære bort og inspirere ved hjelp av teaterets skapende verktøy.

Du vil få en undervisningskompetanse som gir dybdelæring og pedagogiske strategier med fokus på utvikling av kreativitet, innovasjon, samarbeid og entreprenørskap hos elevene.

Studentene vil lære skuespillerfag og teaterproduksjon, og hvordan dette anvendes i drama-og teaterpedagogikk i en flerkulturell kontekst. Undervisningen veksler mellom forelesning, drøfting, kunstneriske prosjekter og praktisk arbeid, hvor du får brukt dine kunstneriske evner.

Undervisningen gis med et hovedfokus på utforskende og skapende arbeid gjennom kunstneriske prosjekter, men krever også selvstendig refleksjon og innsikt i grunnleggende drama- og teaterfaglige teorier. All undervisning foregår i tett samarbeid med resten av studentgruppen.

Vi lover deg flere spennende teoretiske og praktiske muligheter til å utøve drama og teaterfaget blant barn og unge. Vi vil ha et kreativt søkelys på hvordan du kan utvikle sterke og skapende felleskap og trygge læringsarenaer i skolen og kulturlivet, gjennom drama- og teaterpedagogikkens formspråk og metoder. Du vil få personlig og tett oppfølging fra de faglig ansatte ved dramastudiet.

Studiet går over ett år, men som grunnskolelærerstudent kan du også velge det som et fordypningsemne over ett semester. Studiet kan også inngå i lektorutdanningen ved UiS.

I andre semester er studiet åpent for internasjonale studenter. Undervisningen foregår da i en interkulturell kontekst og undervisningsspråket er engelsk.

Studiet kvalifiserer til videre studier innen drama- og teater ved andre utdanningsinstitusjoner.

Liknende utdanninger

Hva kan du bli?

Du kan jobbe med å tilrettelegge og lede drama eller teaterarbeid i skole, kulturskole, interkulturelt arbeid og innen andre fritidstilbud.

Kombinerer du dramastudiet med lærerutdanning kan du jobbe med drama- og teaterfag i grunnskole, videregående og kulturskole.

Dersom du forsetter videre studier innen drama- og teater kan du bli også bli skuespiller, sceneinstruktør og kulturarbeider.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter fullført emne skal studentene:

 • Kunne redegjøre for sentrale trekk ved drama og teater som kunstfag og kunstpedagogikk
 • Ha kunnskap om hvordan drama og teater kan anvendes i estetiske læringsprosesser
 • Kunne redegjøre for sentrale trekk ved nyere tids teater i en internasjonal sammenheng
 • Ha kunnskap om dramaturgi, regi, scenografi og skuespillerkunst
 • Kunne redegjøre for relevante forskningsmetoder innen fagfeltet
 • Ha kunnskap om drama- og teaterkommnikasjon i en interkulturell kontekst
 • Ha kunnskap om bruk av teknologiske virkemidler og nye medier i det skapende drama- og teaterarbeidet.

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene:

 • Kunne beskrive, fortolke og vurdere kunstnerisk og skapende arbeid og kunne anvende denne kunnskapen kritisk og konstruktivt i tilbakemeldingssituasjonen.
 • Ha utviklet et reflektert og erfaringsbasert forhold til drama- og teaterfaglig undervisning
 • Kunne peke på sammenhengen mellom kunst og pedagogikk
 • Kunne anvende grunnleggende kunnskap om komposisjon, visualitet og scenerom i scenisk/regimessig/teaterfaglig arbeid
 • Kunne anvende sin kunnskap om samtidsteater i praktisk arbeid
 • Kunne anvende sin interkulturelle kompetanse og skapende evner til å kommunisere gjennom drama- ogteater
 • Kunne anvende relevante forskningsmetoder knyttet til fordypningsoppgaven
 • Kunne bruke digitale verktøy i teoretisk, praktisk og kunstnerisk formidling

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentene:

 • Kunne lede kreative prosesser i skapende og lærende fellesskap
 • Kunne stimulere til kreative prosesser og ha evne til kritisk refleksjon i sin praksis  
 • Kunne stimulere til læring, utvikling, vitebegjær og skaperkraft hos elever gjennom bruk av drama og teater som estetisk læringsprosess.  
 • Praktisere en endrings- og utviklingskompetanse
 • Kunne anvende dialog som grunnlag for sosial læring, og formidle verdien og betydningen av empati, respekt og vennskap i et skapende arbeid.
 • Praktisere en endrings- og utviklingskompetanse i sammarbeid og innovasjon
 • Kunne formidle kunnskap gjennom estetiske læringsprosesser og kunstneriske uttrykk
 • Kunne styrke den mangfoldige og flerkulturelle dimensjonen i eget arbeid

Etter fullført emne skal studentene:

Kunnskap

 • kunne redegjøre for sentrale dramapedagogiske retninger og uttrykksformer.
 • kunne redegjøre for den estetiske dimensjon og lærings- og erkjennelsespotensialet i dramafaget.
 • kunne redegjøre for sentrale trekk ved utviklingen av teateret i nasjonal og internasjonal sammenheng.
 • kunne redegjøre for teaterfaglige virkemidler.
 • kunne redegjøre for sentrale trekk ved drama som kunstfag og kunstpedagogikk.
 • kunne redegjøre for relevante forskningsmetoder.
 • ha kunnskap om mellommenneskelig og interkulturell kommunikasjon.

Ferdigheter

 • ha utviklet ferdigheter og reflekterte holdninger innen kommunikasjon, formidling og kreative prosesser. Dette skal gjenspeiles i deres arbeid.
 • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere dramapedagogiske undervisningsopplegg og anvende sin forståelse for den estetiske dimensjonen i dramafaget.
 • kunne anvende teaterhistoriske kunnskaper i praktisk arbeid.
 • kunne anvende kunnskaper og ferdigheter innenfor ulike dramapedagogiske retninger og dramatiske uttrykksformer i praktisk dramaarbeid.
 • kunne analysere og vurdere teaterforestillinger skriftlig og muntlig.
 • ha utviklet ferdigheter i å analysere sammenhengen mellom kunst og pedagogikk.
 • kunne anvende relevante forskningsmetoder og beherske og aktivt bruke IKT som redskap i drama/teaterfaglig- og vitenskapelig arbeid.
 • ha utviklet ferdigheter i å analysere sammenhengen mellom lek og pedagogikk.
 • kunne anvende sin interkulturelle kompetanse og skapende evner til å kommunisere gjennom teater.

Generell kompetanse

 • kunne bidra til kreative prosesser i et lærende felleskap.
 • kunne stimulere til demokratiske prosesser og ha evne til kritisk refleksjon i sin praksis
 • praktisere en endrings- og utviklingskompetanse.
 • kunne formidle kunnskap gjennom estetiske virkemidler og kunstneriske uttrykk
 • kunne styrke den estetiske, mangfoldige og flerkulturelle dimensjon ved eget arbeid

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Drama- og teaterkommunikasjon

   Første år, semester 1

   Drama- og teaterkommunikasjon (MGL0080)

   Studiepoeng: 30

  • Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst

   Første år, semester 2

   Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst (MGL0083)

   Studiepoeng: 30

Instruktør med ryggen til instruerer tre dramastudenter på en scene
Dramastudentar har førestilling
Bilde av jente med flosshatt og klovnenese på en scene.
Gruppe med skuespillere på sitter på et sett.
Gruppe med skuespillere ser og peker oppover på noe.
En dame står med en arm i været og med en mikrofon i den andre hånden.
Kvinne står på et sett. Det er to andre personer i bakgrunnen.
En gruppe personer danser på en scene.
Fem dramastudenter står oppstilt på en scene.
Instruktør med ryggen til instruerer tre dramastudenter på en scene.
To dramastudenter står blant hengende cd-plater.
Dramastudent sitter på en scene ikledd kostyme.
Dramastudent sitter på en scene ikledd kostyme.
En gruppe dramastudenter bukker på en scene ikledd kostymer.
Fire dramastudenter fremfører på en scene i kostymer.
Instruktør med ryggen til instruerer tre dramastudenter på en scene

Årsstudium i drama og teater på UiS var et fantastisk år både faglig, sosialt og personlig. Jeg fikk et innblikk i et bredt spekter av utrykksformer innenfor drama og teater, som ga meg viktig erfaring for veien videre.

Nysgjerrigheten og mestringsfølelsen jeg satt igjen med etter dette året var avgjørende for veien videre i teaterverdenen

Endre Sannes Hadland , tidl. student

Under årsstudiet på drama på UiS lærte jeg utrolig mye. Jeg utviklet meg som pedagog, som kunstner og som medmenneske - det er et år jeg aldri ville vært foruten! Gode forelesere som har nær tetthet til studentene, god variasjon mellom praktisk og teoretisk arbeid. Utrolig gøy å utvikle seg teaterfaglig samtidig som man også jobber pedagogisk og metodisk rettet. Vil anbefale studiet på det varmeste både til lærerstudenter og til de som vil utvikle sin teaterfaglige side og kompetanse.

Karoline Enoksen , tidl. student
spørsmål og svar SOS
ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar

Svar på noen av de vanligste spørsmålene vi får om dramastudiet ved UiS.

Trenger jeg å erfaring med drama og teater for å ta dette studiet?

Nei.

Får vi jobbe praktisk med forestillinger?

Ja!

Kan man ta dette som en videreutdanning?

Ja, dette er absolutt et interessant studium etter fullført utdannelse som gir dypere innsikt og forståelse innenfor et fag som handler om mennesker og kultur.

Lærer jeg hvordan jeg kan undervise ved flere trinn i skolen?

Ja, dersom du har en lærerutdanning ved siden av.

Er det praksis på studiet?

Ja, det er relevant praksis i grunnskole eller ved barne- og ungdomsteater eller annen kulturinstitusjon.

Er det studietur på dette studiet?

Ja, hvert semester er det studietur til ulike teaterfestivaler i inn og utland.

Er det mye skriftlig arbeid?

Du må regne med skriftlig arbeid, ja, men hovedvekten er absolutt på utforskende og skapende praktisk arbeid.

Portrettbilde av tidligere student Silje Moen Haukelid
Hva sier tidligere studenter?

Alumnportrett: - Drama var viktig for min utvikling som lærer

Silje Moen Haukelid går på grunnskolelærerutdanningen ved UiS, men hun har også tatt dramastudiet. Her forteller hun om erfaringene og hva de har hatt å si for rollen som lærer.

Drama og teater-faget har vært til uvurderlig hjelp for min utvikling som lærer! Jeg fikk så utrolig mange flere strenger å spille på i formidling av fagstoff og i kommunikasjon med elevene. Jeg lærte at drama og teater som metode i undervisningen er ypperlig for alle som er opptatt av tilpasset opplæring, fordi alle kan delta og lære i fellesskap ut i fra egne forutsetninger.

Ved bruk av de pedagogiske metodene jeg lærte her opplevde jeg at elevene i for eksempel norsk og samfunnsfag blir engasjerte og deltar aktivt i egen læring på en helt unik måte, slik at det for meg som lærer blir lettere å få elevene til å tenke selvstendig rundt de ulike temaene vi jobber med.

Jeg opplever når jeg bruker drama- og teater som metode i undervisningen at elevene får en helt annen nærhet til stoffet. De får bruke seg selv og hverandre på en kreativ og utforskende tilnærming til stoffet, og kan slik lettere få øye på fagstoff som er relevant for dem. En av de hyppigste tilbakemeldingen jeg får når jeg som grunnskolelærerstudent nå er ute i praksis, er at elevene setter stor pris på å få være md å påvirke undervisningen.

Sist, men ikke minst er jeg ikke i tvil om at min hverdag som lærer vil bli langt mer spennende og morsom, både for meg og mine elever takket være alt jeg lærte ved årskurset i Drama, teater og interkulturell kommunikasjon.

Fra Åpen dag 2021

Presentasjon Drama og teater årsstudium.
Bli med på UiS-omvisning!

Lurer du på noe? Ta kontakt med en av oss som underviser på drama og teaterkommunikasjon!

Førsteamanuensis i drama og teater
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetslektor i drama
51831313
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Fagmiljøet for drama ved UiS

Et bredt fagmiljø innen drama, teater og interkulturell kommunikasjon.

Fagmiljøet i drama, teater og interkulturell kommunikasjon har en variert akademisk og kunstneriske bakgrunn og solid kompetanse innen fagfeltet.

Fagmiljøet er tilknyttet Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap og Fakultet for utøvende kunstfag. De vitenskapelig ansatte har i en årrekke drevet med undervisning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og innovasjon på et høyt regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

I vår forskning fokuseres det på ulike dagsaktuelle drama og teaterfaglige forskningstema og- spørsmål relatert til områder som kunst, kultur og kreativitet, drama som estetiske læreprosess i skolen, teater i klasserommet, narrativ identitet og drama- og teaterpedagogisk praksis i en interkulturell kontekst.

I våre mange kunstpedagogiske utviklingsarbeid har vi initiert, utviklet og ledet kunstprosjekter i tett samarbeid med undervisnings- og kulturinstitusjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Et fokus her har vært å utforske teaterets formspråk i vår postdramatiske tidsalder og la elever og studenter delta i kunstprosjekter, formidling og innovasjon sammen med sentrale aktører i samfunnet.

Vi arbeider tett med lokale institusjoner som Rogaland teater, Tou Scene, Bjergsted Kulturpark, Stiftelsen Pasjon, Kapittel - Stavanger Internasjonale litteraturfestival, det frie scenekunstfeltet og filmmiljøet i regionen. Sentrale Internasjonale akademiske samarbeidsinstitusjoner er Bagamoyo University i Tanzania og An-Najah University, i Nablus, Palestina.