Drama- og teaterkommunikasjon - årsstudium

Går du med en skuespiller i magen? Ønsker du å skape kunst- og kulturopplevelser som inkluderer og engasjerer? Dette studiet lar deg utforske skuespillerfaget, teaterproduksjon og pedagogikk i en mangfoldig kontekst. Gjennom varierte arbeidsmetoder får du verktøy til å inspirere, undervise og bruke drama og teater i klasserommet.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Studiepoeng

60

Antall studieplasser

15

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Spørsmål om opptak kan sendes opptak@uis.no

Poenggrense

2023: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

I årsstudiet blir du utfordret til å utforske din egen kunstneriske stemme. (Foto: Pia Wall)

Om studiet

Årsstudium i drama og teater på UiS var et fantastisk år både faglig, sosialt og personlig. Jeg fikk et innblikk i et bredt spekter av utrykksformer innenfor drama og teater, som ga meg viktig erfaring for veien videre.

Nysgjerrigheten og mestringsfølelsen jeg satt igjen med etter dette året var avgjørende for veien videre i teaterverdenen.

Endre Sannes Hadland , tidligere student

Hva kan du bli?

Dette årsstudiet lærte meg utrolig mye. Jeg utviklet meg som pedagog, som kunstner og som medmenneske ‒ det er et år jeg aldri ville vært foruten! Gode forelesere som er tett på studentene, god variasjon mellom praktisk og teoretisk arbeid. Utrolig gøy å utvikle seg teaterfaglig samtidig som man også jobber pedagogisk og metodisk rettet. Vil anbefale studiet på det varmeste både til lærerstudenter og til de som vil utvikle sin teaterfaglige side og kompetanse.
 

Karoline Enoksen , tidligere student ved drama- og teaterkommunikasjon årsstudium.

Fagmiljøet for drama- og teaterkommunikasjon

Førsteamanuensis i drama og teater
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Instruktør med ryggen til instruerer tre dramastudenter på en scene
Dramastudentar har førestilling
Bilde av jente med flosshatt og klovnenese på en scene.
Gruppe med skuespillere på sitter på et sett.
Gruppe med skuespillere ser og peker oppover på noe.
En dame står med en arm i været og med en mikrofon i den andre hånden.
Kvinne står på et sett. Det er to andre personer i bakgrunnen.
En gruppe personer danser på en scene.
Fem dramastudenter står oppstilt på en scene.
Instruktør med ryggen til instruerer tre dramastudenter på en scene.
To dramastudenter står blant hengende cd-plater.
Dramastudent sitter på en scene ikledd kostyme.
Dramastudent sitter på en scene ikledd kostyme.
En gruppe dramastudenter bukker på en scene ikledd kostymer.
Fire dramastudenter fremfører på en scene i kostymer.
Instruktør med ryggen til instruerer tre dramastudenter på en scene

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter fullført emne skal studentene:

 • Kunne redegjøre for sentrale trekk ved drama og teater som kunstfag og kunstpedagogikk
 • Ha kunnskap om hvordan drama og teater kan anvendes i estetiske læringsprosesser
 • Kunne redegjøre for sentrale trekk ved nyere tids teater i en internasjonal sammenheng
 • Ha kunnskap om dramaturgi, regi, scenografi og skuespillerkunst
 • Kunne redegjøre for relevante forskningsmetoder innen fagfeltet
 • Ha kunnskap om drama- og teaterkommnikasjon i en interkulturell kontekst
 • Ha kunnskap om bruk av teknologiske virkemidler og nye medier i det skapende drama- og teaterarbeidet.

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene:

 • Kunne beskrive, fortolke og vurdere kunstnerisk og skapende arbeid og kunne anvende denne kunnskapen kritisk og konstruktivt i tilbakemeldingssituasjonen.
 • Ha utviklet et reflektert og erfaringsbasert forhold til drama- og teaterfaglig undervisning
 • Kunne peke på sammenhengen mellom kunst og pedagogikk
 • Kunne anvende grunnleggende kunnskap om komposisjon, visualitet og scenerom i scenisk/regimessig/teaterfaglig arbeid
 • Kunne anvende sin kunnskap om samtidsteater i praktisk arbeid
 • Kunne anvende sin interkulturelle kompetanse og skapende evner til å kommunisere gjennom drama- ogteater
 • Kunne anvende relevante forskningsmetoder knyttet til fordypningsoppgaven
 • Kunne bruke digitale verktøy i teoretisk, praktisk og kunstnerisk formidling

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentene:

 • Kunne lede kreative prosesser i skapende og lærende fellesskap
 • Kunne stimulere til kreative prosesser og ha evne til kritisk refleksjon i sin praksis
 • Kunne stimulere til læring, utvikling, vitebegjær og skaperkraft hos elever gjennom bruk av drama og teater som estetisk læringsprosess.
 • Praktisere en endrings- og utviklingskompetanse
 • Kunne anvende dialog som grunnlag for sosial læring, og formidle verdien og betydningen av empati, respekt og vennskap i et skapende arbeid.
 • Praktisere en endrings- og utviklingskompetanse i sammarbeid og innovasjon
 • Kunne formidle kunnskap gjennom estetiske læringsprosesser og kunstneriske uttrykk
 • Kunne styrke den mangfoldige og flerkulturelle dimensjonen i eget arbeid

Etter fullført emne skal studentene:

Kunnskap

 • kunne redegjøre for sentrale dramapedagogiske retninger og uttrykksformer.
 • kunne redegjøre for den estetiske dimensjon og lærings- og erkjennelsespotensialet i dramafaget.
 • kunne redegjøre for sentrale trekk ved utviklingen av teateret i nasjonal og internasjonal sammenheng.
 • kunne redegjøre for teaterfaglige virkemidler.
 • kunne redegjøre for sentrale trekk ved drama som kunstfag og kunstpedagogikk.
 • kunne redegjøre for relevante forskningsmetoder.
 • ha kunnskap om mellommenneskelig og interkulturell kommunikasjon.

Ferdigheter

 • ha utviklet ferdigheter og reflekterte holdninger innen kommunikasjon, formidling og kreative prosesser. Dette skal gjenspeiles i deres arbeid.
 • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere dramapedagogiske undervisningsopplegg og anvende sin forståelse for den estetiske dimensjonen i dramafaget.
 • kunne anvende teaterhistoriske kunnskaper i praktisk arbeid.
 • kunne anvende kunnskaper og ferdigheter innenfor ulike dramapedagogiske retninger og dramatiske uttrykksformer i praktisk dramaarbeid.
 • kunne analysere og vurdere teaterforestillinger skriftlig og muntlig.
 • ha utviklet ferdigheter i å analysere sammenhengen mellom kunst og pedagogikk.
 • kunne anvende relevante forskningsmetoder og beherske og aktivt bruke IKT som redskap i drama/teaterfaglig- og vitenskapelig arbeid.
 • ha utviklet ferdigheter i å analysere sammenhengen mellom lek og pedagogikk.
 • kunne anvende sin interkulturelle kompetanse og skapende evner til å kommunisere gjennom teater.

Generell kompetanse

 • kunne bidra til kreative prosesser i et lærende felleskap.
 • kunne stimulere til demokratiske prosesser og ha evne til kritisk refleksjon i sin praksis
 • praktisere en endrings- og utviklingskompetanse.
 • kunne formidle kunnskap gjennom estetiske virkemidler og kunstneriske uttrykk
 • kunne styrke den estetiske, mangfoldige og flerkulturelle dimensjon ved eget arbeid

Aktuelt fra drama og kunst og håndverk

Årelangt samarbeid styrkar seg

Pandemi etterfulgd av urolege tider i Nablus og på Vestbredden til trass; Erasmus+ -programmet for utveksling mellom UiS...

Gjør Ibsen på engelsk

Studentene ved Drama and Intercultural communication har den siste tiden jobbet med bearbeidelser av nasjonalskattene in...

– Å vere lærar er som å stå på ei scene

Ferske lærarstudentar kan dra nytte av å ha fagbakgrunn innan drama. – Ein lærar som har teke drama, veit korleis han ka...

Studier ved Fakultet for utøvende kunstfag

På Fakultet for utøvende kunstfag i Bjergsted utdanner vi musikere, dirigenter, dansere, instrumentalpedagoger, danseped...