Lektorutdanning trinn 8.–13. - master

Har du lyst til å arbeide med mennesker? Er du i tillegg samfunnsengasjert og har evnen til å formidle og kommunisere? Da bør du søke lektorutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Etter studiet får du tittelen lektor, og du er kvalifisert til å undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole.

Published Endret
Fakta
Varighet

5 år / 10 semestre

Studiepoeng

300

Antall studieplasser

67

Poenggrense

2022: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass.

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak.

Om studiet

Ved Universitetet i Stavanger kan du velge å ta en lektorutdanning for trinn 8.-13 eller en lektorutdanning i realfag for 8.-13. trinn. Lektorutdanning for trinn 8-13 er et femårig studium som gir deg en kombinasjon av faglig fordypning, kunnskap om læring og praktisk erfaring med å undervise.

I løpet av studiet får du kompetanse til å undervise i to fag på ungdomstrinnet i grunnskolen og på videregående skole. Fag 1 er fordypningsfaget du tar master i. Du kan velge mellom historie, nordisk og engelsk. Fag 2 utgjør en årsenhet, og her kan du velge mellom historie, nordisk, engelsk, matematikk, religion, naturfag og idrett. For å kunne ta matematikk eller naturfag må søker dekke realfagskravene. Dersom du velger historie som fag 1 kan du velge mellom nordisk, engelsk eller matematikk som fag 2.

Du vil lære å planlegge og gjennomføre undervisning i henhold til de nasjonale læreplanene. Du vil få det pedagogiske grunnlaget du trenger for å møte utfordringer i dagens skole og for å reflektere over egen undervisningspraksis.

Liknende utdanninger

PROMO

Profesjonsrettet mentorordning for lektorstudenter- tilbud til alle førsteårsstudenter ved lektor 8-13

Møt våre lektorstudenter

Hva kan du bli?

Etter dette studiet får du tittelen lektor, og du er kvalifisert for å undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Mastergraden er på et akademisk nivå som kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor valgte fag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant fagområde
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål
 • har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk, og kan anvende denne på nye områder som er relevant for profesjonsutøvelsen
 • har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier innenfor fagområdene
 • kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer på ulike områder
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter og planlegge og lede undervisning på ulike læringsarenaer som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag.
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i opplæringen
 • kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå
 • kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Opptakskrav

Det er krav om generell studiekompetanse. Det er to alternative måter å dekke opptakskravet på.

Les om generell studiekompetanse

Du må enten dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

eller

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 40 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Dersom du skal skal søke Lektor i realfag er det i tillegg til generell studiekompentanse krav om: Matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav: matematikk R2 eller fysikk 1 og 2 eller kjemi 1 og 2 eller biologi 1 og 2 eller informasjonsteknologi 1 og 2 eller geofag 1 og 2 eller teknologi og forskningslære 1 og 2. 

Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist:20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Framtidens yrke
Spillpedagog

Spill kan fungere som en type læring hvis du tilrettelegger for det, hvis du har litt kreativitet og oppfinnsomhet som lærer. Skal man bruke spill i undervisningen er det akkurat som med litteratur: du må ha lest boken og være litt glad i boken. Sånn bør det være med spill også. Du må kjenne spillet så inngående at du kan tilrettelegge for det i en undervisningssituasjon. Mange vil kanskje spørre hvorfor dette skal ha noe med skole og utdanning å gjøre. Til det er det å si at en skal ta på alvor den kulturen som fins der ute blant de unge nå. Lær mer om spillpedagogikk!

Didaktisk Digitalt Verksted

Bli med inn i framtidens klasserom

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Historie fag 1

  • Historie fag 1- obligatoriske emner

   • Europeisk historie fra antikken til nytid

    Første år, semester 1

    Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

    Studiepoeng: 15

   • Innføring i historiske emner

    Første år, semester 1

    Innføring i historiske emner (LHIS185)

    Studiepoeng: 15

   • Observasjonspraksis

    Første år, semester 1

    Observasjonspraksis (LPRA10)

    Studiepoeng: 0

   • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

    Første år, semester 2

    Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (LHIS175)

    Studiepoeng: 15

   • Moderne historie

    Første år, semester 2

    Moderne historie (LHIS165)

    Studiepoeng: 15

   • Følgepraksis del 1

    Andre år, semester 3

    Følgepraksis del 1 (LPRA20)

    Studiepoeng: 0

   • Følgepraksis del 2

    Andre år, semester 4

    Følgepraksis del 2 (LPRA30)

    Studiepoeng: 0

   • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

    Tredje år, semester 5

    Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

    Studiepoeng: 7.5

   • Praksis 7 uker del 1

    Tredje år, semester 5

    Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

    Studiepoeng: 0

   • Bacheloroppgave i historie

    Tredje år, semester 6

    Bacheloroppgave i historie (LHIS290)

    Studiepoeng: 15

   • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

    Fjerde år, semester 8

    Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

    Studiepoeng: 7.5

   • Praksis 7 uker del 2

    Fjerde år, semester 8

    Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

    Studiepoeng: 0

  • Velg ett emne i 6. termin

   • Fordypning i historiske temaer

    Tredje år, semester 6

    Fordypning i historiske temaer (LHIS271)

    Studiepoeng: 15

   • Fordypning i historie 1

    Tredje år, semester 6

    Fordypning i historie 1 (LHIS272)

    Studiepoeng: 15

  • Valg av fag 2

   • Engelsk fag 2

    • Introduksjon til engelskspråklig litteratur

     Andre år, semester 3

     Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115)

     Studiepoeng: 15

    • Innføring i engelsk språk

     Andre år, semester 3

     Innføring i engelsk språk (LENG145)

     Studiepoeng: 15

    • Amerikansk litteratur og kultur

     Andre år, semester 4

     Amerikansk litteratur og kultur (LENG175)

     Studiepoeng: 15

    • Engelsk fonetikk og fonologi

     Andre år, semester 4

     Engelsk fonetikk og fonologi (LENG195)

     Studiepoeng: 15

    • Engelsk fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

     Studiepoeng: 7.5

    • Engelsk fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

     Studiepoeng: 7.5

   • Nordisk fag 2

    • Språkstruktur og språkbruk

     Andre år, semester 3

     Språkstruktur og språkbruk (LNOR125)

     Studiepoeng: 15

    • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

     Andre år, semester 3

     Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (LNOR165)

     Studiepoeng: 15

    • Språkhistorie og talemål

     Andre år, semester 4

     Språkhistorie og talemål (LNOR135)

     Studiepoeng: 15

    • Tekst i kontekst

     Andre år, semester 4

     Tekst i kontekst (LNOR145)

     Studiepoeng: 15

    • Norsk fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

     Studiepoeng: 7.5

    • Norsk fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

     Studiepoeng: 7.5

  • Opptak til emner på masternivå -historie

   • Obligatoriske emner -masternivå (historie)

    • Historie og historiedidaktikk masteroppgave

     Femte år, semester 9

     Historie og historiedidaktikk masteroppgave (LMHIMAS)

     Studiepoeng: 45

    • Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget

     Femte år, semester 9

     Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget (MHI330)

     Studiepoeng: 15

   • Valgfrie emner -masternivå (historie)

    • Fortid i samtid

     Fjerde år, semester 7

     Fortid i samtid (MHI305)

     Studiepoeng: 15

    • Menneskerettigheter for lærere

     Fjerde år, semester 7

     Menneskerettigheter for lærere (MGL4052)

     Studiepoeng: 15

    • Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling

     Fjerde år, semester 7

     Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling (MHI325)

     Studiepoeng: 15

    • Historien gjennom 20 ting

     Fjerde år, semester 7

     Historien gjennom 20 ting (MHI327)

     Studiepoeng: 15

  • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

   • Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

    Tredje år, semester 5

    Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

    Studiepoeng: 15

   • Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

    Fjerde år, semester 8

    Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

    Studiepoeng: 15

 • Lektorprogram med spesialisering i humanistiske fag

  • Engelsk fag 1

   • Engelsk fag 1 - obligatoriske emner

    • Introduksjon til engelskspråklig litteratur

     Første år, semester 1

     Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115)

     Studiepoeng: 15

    • Innføring i engelsk språk

     Første år, semester 1

     Innføring i engelsk språk (LENG145)

     Studiepoeng: 15

    • Observasjonspraksis

     Første år, semester 1

     Observasjonspraksis (LPRA10)

     Studiepoeng: 0

    • Amerikansk litteratur og kultur

     Første år, semester 2

     Amerikansk litteratur og kultur (LENG175)

     Studiepoeng: 15

    • Engelsk fonetikk og fonologi

     Første år, semester 2

     Engelsk fonetikk og fonologi (LENG195)

     Studiepoeng: 15

    • Følgepraksis del 1

     Andre år, semester 3

     Følgepraksis del 1 (LPRA20)

     Studiepoeng: 0

    • Følgepraksis del 2

     Andre år, semester 4

     Følgepraksis del 2 (LPRA30)

     Studiepoeng: 0

    • Engelsk fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

     Studiepoeng: 7.5

    • Praksis 7 uker del 1

     Tredje år, semester 5

     Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

     Studiepoeng: 0

    • Bacheloroppgave i engelsk

     Tredje år, semester 6

     Bacheloroppgave i engelsk (LENG290)

     Studiepoeng: 15

    • Engelsk fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

     Studiepoeng: 7.5

    • Praksis 7 uker del 2

     Fjerde år, semester 8

     Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

     Studiepoeng: 0

   • Fordypning engelsk - velg mellom LENG271 og LENG272 (semester 6)

    • Fordypning i engelsk litteratur

     Tredje år, semester 6

     Fordypning i engelsk litteratur (LENG271)

     Studiepoeng: 15

    • Fordypning i engelsk språk

     Tredje år, semester 6

     Fordypning i engelsk språk (LENG272)

     Studiepoeng: 15

   • Valg av fag 2

    • Nordisk fag 2

     • Språkstruktur og språkbruk

      Andre år, semester 3

      Språkstruktur og språkbruk (LNOR125)

      Studiepoeng: 15

     • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

      Andre år, semester 3

      Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (LNOR165)

      Studiepoeng: 15

     • Språkhistorie og talemål

      Andre år, semester 4

      Språkhistorie og talemål (LNOR135)

      Studiepoeng: 15

     • Tekst i kontekst

      Andre år, semester 4

      Tekst i kontekst (LNOR145)

      Studiepoeng: 15

     • Norsk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

      Studiepoeng: 7.5

     • Norsk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

      Studiepoeng: 7.5

    • Historie fag 2

     • Europeisk historie fra antikken til nytid

      Andre år, semester 3

      Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

      Studiepoeng: 15

     • Innføring i historiske emner

      Andre år, semester 3

      Innføring i historiske emner (LHIS185)

      Studiepoeng: 15

     • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

      Andre år, semester 4

      Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (LHIS175)

      Studiepoeng: 15

     • Moderne historie

      Andre år, semester 4

      Moderne historie (LHIS165)

      Studiepoeng: 15

     • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

      Studiepoeng: 7.5

     • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

      Studiepoeng: 7.5

    • Religion fag 2

     • Kristendom og jødedom

      Andre år, semester 3

      Kristendom og jødedom (LREL125)

      Studiepoeng: 15

     • Hinduisme, buddhisme og islam

      Andre år, semester 3

      Hinduisme, buddhisme og islam (LREL185)

      Studiepoeng: 15

     • Religion, kunst og populærkultur

      Andre år, semester 4

      Religion, kunst og populærkultur (LREL135)

      Studiepoeng: 15

     • Religionsvitenskap, etikk og livssyn

      Andre år, semester 4

      Religionsvitenskap, etikk og livssyn (LREL195)

      Studiepoeng: 15

     • Religion fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

      Studiepoeng: 7.5

     • Religion fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

      Studiepoeng: 7.5

    • Idrett fag 2

     • Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

      Andre år, semester 3

      Fysiologi, anatomi og bevegelseslære (IDR131)

      Studiepoeng: 15

     • Idrettsaktiviteter 1

      Andre år, semester 3

      Idrettsaktiviteter 1 (IDR132)

      Studiepoeng: 15

     • Friluftsliv og idrettsaktiviteter

      Andre år, semester 3

      Friluftsliv og idrettsaktiviteter (IDR134)

      Studiepoeng: 15

     • Treningslære

      Andre år, semester 4

      Treningslære (IDR133)

      Studiepoeng: 15

     • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

      Studiepoeng: 7.5

     • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

      Studiepoeng: 7.5

   • Opptak til emner på masternivå -engelsk

    • Obligatoriske emner -masternivå (engelsk)

     • Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions

      Femte år, semester 9

      Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions (MLI355)

      Studiepoeng: 15

     • Masteroppgave med muntlig eksamen

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave med muntlig eksamen (LMLIMAS)

      Studiepoeng: 45

    • Valgfrie emner -masternivå (engelsk)

     • Authors, Readers, and Texts

      Fjerde år, semester 7

      Authors, Readers, and Texts (MLI305)

      Studiepoeng: 15

     • First and Second Language Literacy Development

      Fjerde år, semester 7

      First and Second Language Literacy Development (MLI335)

      Studiepoeng: 15

     • Reading Verbal and Visual Signs

      Fjerde år, semester 7

      Reading Verbal and Visual Signs (MLI345)

      Studiepoeng: 15

   • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

    • Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

     Tredje år, semester 5

     Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

     Studiepoeng: 15

    • Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

     Fjerde år, semester 8

     Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

     Studiepoeng: 15

  • Nordisk fag 1

   • Nordisk fag 1 - obligatoriske emner

   • Valg av fag 2

    • Engelsk fag 2

     • Introduksjon til engelskspråklig litteratur

      Andre år, semester 3

      Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115)

      Studiepoeng: 15

     • Innføring i engelsk språk

      Andre år, semester 3

      Innføring i engelsk språk (LENG145)

      Studiepoeng: 15

     • Amerikansk litteratur og kultur

      Andre år, semester 4

      Amerikansk litteratur og kultur (LENG175)

      Studiepoeng: 15

     • Engelsk fonetikk og fonologi

      Andre år, semester 4

      Engelsk fonetikk og fonologi (LENG195)

      Studiepoeng: 15

     • Engelsk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

      Studiepoeng: 7.5

     • Engelsk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

      Studiepoeng: 7.5

    • Historie fag 2

     • Europeisk historie fra antikken til nytid

      Andre år, semester 3

      Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

      Studiepoeng: 15

     • Innføring i historiske emner

      Andre år, semester 3

      Innføring i historiske emner (LHIS185)

      Studiepoeng: 15

     • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

      Andre år, semester 4

      Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (LHIS175)

      Studiepoeng: 15

     • Moderne historie

      Andre år, semester 4

      Moderne historie (LHIS165)

      Studiepoeng: 15

     • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

      Studiepoeng: 7.5

     • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

      Studiepoeng: 7.5

    • Religion fag 2

     • Kristendom og jødedom

      Andre år, semester 3

      Kristendom og jødedom (LREL125)

      Studiepoeng: 15

     • Hinduisme, buddhisme og islam

      Andre år, semester 3

      Hinduisme, buddhisme og islam (LREL185)

      Studiepoeng: 15

     • Religion, kunst og populærkultur

      Andre år, semester 4

      Religion, kunst og populærkultur (LREL135)

      Studiepoeng: 15

     • Religionsvitenskap, etikk og livssyn

      Andre år, semester 4

      Religionsvitenskap, etikk og livssyn (LREL195)

      Studiepoeng: 15

     • Religion fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

      Studiepoeng: 7.5

     • Religion fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

      Studiepoeng: 7.5

    • Idrett fag 2

     • Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

      Andre år, semester 3

      Fysiologi, anatomi og bevegelseslære (IDR131)

      Studiepoeng: 15

     • Idrettsaktiviteter 1

      Andre år, semester 3

      Idrettsaktiviteter 1 (IDR132)

      Studiepoeng: 15

     • Friluftsliv og idrettsaktiviteter

      Andre år, semester 3

      Friluftsliv og idrettsaktiviteter (IDR134)

      Studiepoeng: 15

     • Treningslære

      Andre år, semester 4

      Treningslære (IDR133)

      Studiepoeng: 15

     • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

      Studiepoeng: 7.5

     • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

      Studiepoeng: 7.5

   • Opptak til emner på masternivå - nordisk

    • Obligatoriske emner -masternivå (nordisk)

     • Masteroppgave i lesevitenskap

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i lesevitenskap (LMLEMAS)

      Studiepoeng: 45

    • Valgfrie emner -masternivå (nordisk)

     • Literacy og læring i digitale omgivelser

      Fjerde år, semester 7

      Literacy og læring i digitale omgivelser (MLE335)

      Studiepoeng: 15

     • Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

      Fjerde år, semester 7

      Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring (MLE355)

      Studiepoeng: 15

     • Lesing: teori og metode

      Fjerde år, semester 7

      Lesing: teori og metode (MLE305)

      Studiepoeng: 15

     • Norsk som andrespråk

      Fjerde år, semester 7

      Norsk som andrespråk (MLE365)

      Studiepoeng: 15

   • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

    • Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

     Tredje år, semester 5

     Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

     Studiepoeng: 15

    • Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

     Fjerde år, semester 8

     Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

     Studiepoeng: 15

  • Historie fag 1

   • Historie fag 1- obligatoriske emner

    • Europeisk historie fra antikken til nytid

     Første år, semester 1

     Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

     Studiepoeng: 15

    • Innføring i historiske emner

     Første år, semester 1

     Innføring i historiske emner (LHIS185)

     Studiepoeng: 15

    • Observasjonspraksis

     Første år, semester 1

     Observasjonspraksis (LPRA10)

     Studiepoeng: 0

    • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

     Første år, semester 2

     Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (LHIS175)

     Studiepoeng: 15

    • Moderne historie

     Første år, semester 2

     Moderne historie (LHIS165)

     Studiepoeng: 15

    • Følgepraksis del 1

     Andre år, semester 3

     Følgepraksis del 1 (LPRA20)

     Studiepoeng: 0

    • Følgepraksis del 2

     Andre år, semester 4

     Følgepraksis del 2 (LPRA30)

     Studiepoeng: 0

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

     Studiepoeng: 7.5

    • Praksis 7 uker del 1

     Tredje år, semester 5

     Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

     Studiepoeng: 0

    • Bacheloroppgave i historie

     Tredje år, semester 6

     Bacheloroppgave i historie (LHIS290)

     Studiepoeng: 15

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

     Studiepoeng: 7.5

    • Praksis 7 uker del 2

     Fjerde år, semester 8

     Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

     Studiepoeng: 0

   • Velg ett emne i 6. termin

    • Fordypning i historiske temaer

     Tredje år, semester 6

     Fordypning i historiske temaer (LHIS271)

     Studiepoeng: 15

    • Fordypning i historie 1

     Tredje år, semester 6

     Fordypning i historie 1 (LHIS272)

     Studiepoeng: 15

   • Valg av fag 2

    • Engelsk fag 2

     • Introduksjon til engelskspråklig litteratur

      Andre år, semester 3

      Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115)

      Studiepoeng: 15

     • Innføring i engelsk språk

      Andre år, semester 3

      Innføring i engelsk språk (LENG145)

      Studiepoeng: 15

     • Amerikansk litteratur og kultur

      Andre år, semester 4

      Amerikansk litteratur og kultur (LENG175)

      Studiepoeng: 15

     • Engelsk fonetikk og fonologi

      Andre år, semester 4

      Engelsk fonetikk og fonologi (LENG195)

      Studiepoeng: 15

     • Engelsk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

      Studiepoeng: 7.5

     • Engelsk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

      Studiepoeng: 7.5

    • Nordisk fag 2

     • Språkstruktur og språkbruk

      Andre år, semester 3

      Språkstruktur og språkbruk (LNOR125)

      Studiepoeng: 15

     • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

      Andre år, semester 3

      Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (LNOR165)

      Studiepoeng: 15

     • Språkhistorie og talemål

      Andre år, semester 4

      Språkhistorie og talemål (LNOR135)

      Studiepoeng: 15

     • Tekst i kontekst

      Andre år, semester 4

      Tekst i kontekst (LNOR145)

      Studiepoeng: 15

     • Norsk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

      Studiepoeng: 7.5

     • Norsk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

      Studiepoeng: 7.5

   • Opptak til emner på masternivå -historie

    • Obligatoriske emner -masternivå (historie)

     • Historie og historiedidaktikk masteroppgave

      Femte år, semester 9

      Historie og historiedidaktikk masteroppgave (LMHIMAS)

      Studiepoeng: 45

     • Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget

      Femte år, semester 9

      Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget (MHI330)

      Studiepoeng: 15

    • Valgfrie emner -masternivå (historie)

     • Fortid i samtid

      Fjerde år, semester 7

      Fortid i samtid (MHI305)

      Studiepoeng: 15

     • Menneskerettigheter for lærere

      Fjerde år, semester 7

      Menneskerettigheter for lærere (MGL4052)

      Studiepoeng: 15

     • Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling

      Fjerde år, semester 7

      Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling (MHI325)

      Studiepoeng: 15

     • Historien gjennom 20 ting

      Fjerde år, semester 7

      Historien gjennom 20 ting (MHI327)

      Studiepoeng: 15

   • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

    • Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

     Tredje år, semester 5

     Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

     Studiepoeng: 15

    • Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

     Fjerde år, semester 8

     Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

     Studiepoeng: 15

 • Nordisk fag 1

  • Nordisk fag 1 - obligatoriske emner

  • Valg av fag 2

   • Engelsk fag 2

    • Introduksjon til engelskspråklig litteratur

     Andre år, semester 3

     Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115)

     Studiepoeng: 15

    • Innføring i engelsk språk

     Andre år, semester 3

     Innføring i engelsk språk (LENG145)

     Studiepoeng: 15

    • Amerikansk litteratur og kultur

     Andre år, semester 4

     Amerikansk litteratur og kultur (LENG175)

     Studiepoeng: 15

    • Engelsk fonetikk og fonologi

     Andre år, semester 4

     Engelsk fonetikk og fonologi (LENG195)

     Studiepoeng: 15

    • Engelsk fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

     Studiepoeng: 7.5

    • Engelsk fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

     Studiepoeng: 7.5

   • Historie fag 2

    • Europeisk historie fra antikken til nytid

     Andre år, semester 3

     Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

     Studiepoeng: 15

    • Innføring i historiske emner

     Andre år, semester 3

     Innføring i historiske emner (LHIS185)

     Studiepoeng: 15

    • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

     Andre år, semester 4

     Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (LHIS175)

     Studiepoeng: 15

    • Moderne historie

     Andre år, semester 4

     Moderne historie (LHIS165)

     Studiepoeng: 15

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

     Studiepoeng: 7.5

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

     Studiepoeng: 7.5

   • Religion fag 2

    • Kristendom og jødedom

     Andre år, semester 3

     Kristendom og jødedom (LREL125)

     Studiepoeng: 15

    • Hinduisme, buddhisme og islam

     Andre år, semester 3

     Hinduisme, buddhisme og islam (LREL185)

     Studiepoeng: 15

    • Religion, kunst og populærkultur

     Andre år, semester 4

     Religion, kunst og populærkultur (LREL135)

     Studiepoeng: 15

    • Religionsvitenskap, etikk og livssyn

     Andre år, semester 4

     Religionsvitenskap, etikk og livssyn (LREL195)

     Studiepoeng: 15

    • Religion fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

     Studiepoeng: 7.5

    • Religion fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

     Studiepoeng: 7.5

   • Idrett fag 2

    • Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

     Andre år, semester 3

     Fysiologi, anatomi og bevegelseslære (IDR131)

     Studiepoeng: 15

    • Idrettsaktiviteter 1

     Andre år, semester 3

     Idrettsaktiviteter 1 (IDR132)

     Studiepoeng: 15

    • Friluftsliv og idrettsaktiviteter

     Andre år, semester 3

     Friluftsliv og idrettsaktiviteter (IDR134)

     Studiepoeng: 15

    • Treningslære

     Andre år, semester 4

     Treningslære (IDR133)

     Studiepoeng: 15

    • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

     Studiepoeng: 7.5

    • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

     Studiepoeng: 7.5

  • Opptak til emner på masternivå - nordisk

   • Obligatoriske emner -masternivå (nordisk)

    • Masteroppgave i lesevitenskap

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i lesevitenskap (LMLEMAS)

     Studiepoeng: 45

   • Valgfrie emner -masternivå (nordisk)

    • Literacy og læring i digitale omgivelser

     Fjerde år, semester 7

     Literacy og læring i digitale omgivelser (MLE335)

     Studiepoeng: 15

    • Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

     Fjerde år, semester 7

     Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring (MLE355)

     Studiepoeng: 15

    • Lesing: teori og metode

     Fjerde år, semester 7

     Lesing: teori og metode (MLE305)

     Studiepoeng: 15

    • Norsk som andrespråk

     Fjerde år, semester 7

     Norsk som andrespråk (MLE365)

     Studiepoeng: 15

  • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

   • Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

    Tredje år, semester 5

    Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

    Studiepoeng: 15

   • Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

    Fjerde år, semester 8

    Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

    Studiepoeng: 15

spørsmål og svar SOS
OFTE STILTE SPØRSMÅL

Spørsmål og svar

Få svar på vanlige spørsmål om lektorutdanningen for 8.-13. trinn.

Det varierer. På mange av grunnemnene (de første emnene du tar) er det ikke mye obligatorisk undervisning, men det er noe obligatorisk oppmøte på bachelor- og masterplan. Emnebeskrivelsen til hvert enkelt emne vil spesifisere om det er obligatorisk frammøte eller ikke.

På hvert emne er det opptil seks undervisningstimer i uka.

Du kan få godkjent inntil 60 studiepoeng.

Lærere i Norge får en lønn som det går an å leve av. Du starter på minst 532 800 kroner.

Lønnen til lærere bestemmes av flere faktorer, men den viktigste er hvilken utdannelse læreren har. Lengden på lærerutdanningen, og dermed lønna, har gått opp de siste årene.

Lektor 8-13 er en femårig mastergrad, og når du er ferdig får du tittelen lektor. Lønnskalkulatoren til KS viser at en nyutdannet lektor hadde en minstelønn på 532 800 kroner i 2021.

Oslo er et eget lønnsområde, så der gjelder det andre regler.  Begynnerlønnen for en nyutdannet lektor der var 541 500 kroner i 2021.

Grunnskolelærer for 5.-10 trinn gir deg rett til å undervise i skolen på 5.- 10. trinn, altså mellomtrinnet og ungdomsskolen. Det er en femårig utdanning som gir deg mastergrad og tittel lektor. I 5.-10. trinn blir det lagt vekt på grunnleggende ferdigheter, prøvesystem, klasseledelse og vurdering av elevers læring.

Du kan også bli lektor ved å ta lektorutdanningen for 8.-13. trinn. Med denne lektorutdanningen kan du undervise i ungdomsskolen og på videregående. Du får kompetanse til å undervise i to fag på skolen.

Se hva som skiller de ulike lærerutdanningene ved UiS fra hverandre.

Ja. Hvis du fullfører lektorutdanning trinn 8-13, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt.

Betingelsene at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter at du har fullført utdanningen.

Det finnes særskilte ordninger for deg som bor i Finnmark eller Nord-Troms og for lærere i Nord-Norge, og for lektorer med utdanning i realfag og fremmedspråk. Det fine er at de forskjellige ordningene kan kombineres! Sjekk med Lånekassen hvilke ordninger som kan være relevante for deg.

Studenter kan innvilges permisjon i inntil to år.

Den finner du i en lenke til Leganto i emnebeskrivelsen (som du finner under «Studieplan og emner»)

Mannlig lektorstudent forklarer noe for en elev i praksis

Praksis

Som lektorstudent skal du ut i praksis på både ungdomsskoler og videregående skole.

Praksisopplæringen er en integrert del av studiet. I løpet av studietiden skal du ha ulike typer praksis, med økende ansvar for å gjennomføre selvstendig undervisning. Du lærer å knytte teori og praksis sammen og gjør deg egne erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner. Dette skjer under veiledning av en erfaren lærer på praksisskolen.

All praksis er obligatorisk. Som student ved lektorutdanningen ved UiS vil du bli utplassert ved en av våre praksisskoler på Nord-Jæren og omegn. Praksisutplasseringen gjøres på bakgrunn av skolenes veiledningskapasitet og studentenes fagkombinasjon. 

Her finner du mer informasjon om praksis i lærerutdanningene generelt, og praksis for lektorutdanningen spesielt.

Dataspill i framtidas klasserom

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. og 4. semester: Ta hele eller deler av ditt fag 2 i utlandet.

6. semester: Skriv bacheloroppgave og ta emner ved Det norske studiesenteret i York (gjelder studenter med engelsk som fag 1)

Utdanningsplanen på lektorstudiet åpner også for utveksling i 7. semester (masternivå), men erfaringsmessig er det mer utfordrende å finne emner ved partneruniversitetene på masternivå. Vi anbefaler derfor utveksling på bachelornivå.

Hvorfor et utenlandsopphold?
Den norske skolen er i høyeste grad internasjonal med behov for lærere med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av elever. Ved å ta deler av studiet ditt i utlandet, vil du få personlig erfaring med hvordan det er å bo og leve i et annet land, i tillegg til å utvide din faglige horisont.

Aktuelle utvekslingsavtaler
På de universitetene i utlandet som er anbefalt for lektorstudentene, vil det variere hvilke fag og emner som tilbys eller er omfattet av utvekslingsavtalen som er inngått.

Oversikt over utvekslingsmuligheter sortert på fagområder

Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg. Husk at det er lurt å være ute i god tid.

For studenter som har nordisk som sitt fag 2, finnes det forhåndsgodkjente utvekslingspakker ved universitetene i Uppsala og Helsingfors i 4. semester.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Anne-Marie Nygaard, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Adam Mickiewicz University in Poznan

  Adam Mickiewicz (AMU) i Poznan er et av Polens viktigste og største universiteter som ble åpnet i sin nåværende form i 1919, men forløperen til universitetet ble grunnlagt allerede i 1611 og er dermed et av de eldste universitetene i Polen.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Charles University, Prague

  Charles University i Praha ble grunnlagt i 1348, noe som gjør det til et av verdens eldste universiteter. Universitetet scorer høyt på en rekke internasjonale rankinger. Et utvekslingsopphold i Praha vil være en uforglemmelig opplevelse!

  Corvinus University of Budapest

  Corvinus University of Budapest also called CUB is an internationally recognised institution in the areas of both education and research. Do you want to live in a colourful metropolis and develop your academic knowledge in an international environment? Apply to Corvinus University of Budapest!

  Eötvös Loránd University

  Eötvös Lórand University (ELTE) sin historie går tilbake til 1635, og universitetet ligger midt i Budapest. ELTE er den største vitenskapelige institusjonen og det mest populære lærestedet i Ungarn. Bli en del av dette studentmiljøet, og vandre på historisk grunn mens du studerer historie!

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  Jagiellonian University in Cracow

  Study at one of the oldest universities in Europe and go on exchange studies in the second largest city in Poland. Apply to the Jagiellonian University in Cracow!

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Lingnan University

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin -partner Tecnológico de Monterrey.

  National Institute of Education

  Singapore er på toppen av OECD sin PISA-rangering, hvor man kartlegger 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag verden over. Som lektorstudent ved UiS kan du reise enten på utveksling eller kortere praksisopphold til National Institute of Education (NIE).

  Nipissing University

  Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Freiburg

  The Albert-Ludwigs Universität Freiburg is a cosmopolitan, open-minded, welcoming platform for International and intercultural exchange. Apply if you wish to develop your German language skills and experience an outstanding international study environment.

  University of Helsinki

  Universitetet i Helsinki er Finlands eldste og største universitet.

  University of Innsbruck

  The University of Innsbruck was officially founded in 1669, in fact financed by an extraordinary tax on salt (!).

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

  University of Mannheim

  Studér i storslagne omgivelser! University of Mannheim er lokalisert i et av de store barokkslottene i Europa: Schloss Mannheim som huser 12 000 studenter.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Seville

  University of Seville er et av de best rangerte universitetene i Spania, og har over 65 000 studenter. Universitetet er kjent for sin forskning innen teknologi og vitenskap.

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Australia

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Canada

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

  Nipissing University

  Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • Danmark

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Finland

  University of Helsinki

  Universitetet i Helsinki er Finlands eldste og største universitet.

 • Hong Kong

  Lingnan University

 • Italia

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Polen

  Adam Mickiewicz University in Poznan

  Adam Mickiewicz (AMU) i Poznan er et av Polens viktigste og største universiteter som ble åpnet i sin nåværende form i 1919, men forløperen til universitetet ble grunnlagt allerede i 1611 og er dermed et av de eldste universitetene i Polen.

  Jagiellonian University in Cracow

  Study at one of the oldest universities in Europe and go on exchange studies in the second largest city in Poland. Apply to the Jagiellonian University in Cracow!

 • Singapore

  National Institute of Education

  Singapore er på toppen av OECD sin PISA-rangering, hvor man kartlegger 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag verden over. Som lektorstudent ved UiS kan du reise enten på utveksling eller kortere praksisopphold til National Institute of Education (NIE).

 • Slovenia

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

 • Spania

  University of Seville

  University of Seville er et av de best rangerte universitetene i Spania, og har over 65 000 studenter. Universitetet er kjent for sin forskning innen teknologi og vitenskap.

 • Storbritannia

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Tsjekkia

  Charles University, Prague

  Charles University i Praha ble grunnlagt i 1348, noe som gjør det til et av verdens eldste universiteter. Universitetet scorer høyt på en rekke internasjonale rankinger. Et utvekslingsopphold i Praha vil være en uforglemmelig opplevelse!

 • Tyskland

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of Freiburg

  The Albert-Ludwigs Universität Freiburg is a cosmopolitan, open-minded, welcoming platform for International and intercultural exchange. Apply if you wish to develop your German language skills and experience an outstanding international study environment.

  University of Mannheim

  Studér i storslagne omgivelser! University of Mannheim er lokalisert i et av de store barokkslottene i Europa: Schloss Mannheim som huser 12 000 studenter.

 • USA

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

 • Ungarn

  Corvinus University of Budapest

  Corvinus University of Budapest also called CUB is an internationally recognised institution in the areas of both education and research. Do you want to live in a colourful metropolis and develop your academic knowledge in an international environment? Apply to Corvinus University of Budapest!

  Eötvös Loránd University

  Eötvös Lórand University (ELTE) sin historie går tilbake til 1635, og universitetet ligger midt i Budapest. ELTE er den største vitenskapelige institusjonen og det mest populære lærestedet i Ungarn. Bli en del av dette studentmiljøet, og vandre på historisk grunn mens du studerer historie!

 • Østerrike

  University of Innsbruck

  The University of Innsbruck was officially founded in 1669, in fact financed by an extraordinary tax on salt (!).

Studentliv i Stavanger

Som student ved Universitetet i Stavanger er mulighetene dine endeløse!

En god lærer er avgjørende i et kunnskapssamfunn. En engasjerende lærer skaper også iver etter å lære mer.

Lurer du på noe?

Seniorrådgiver
51833512
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS
Nyutdannede lektorer kan få slettet studielån

Du kan få slettet studielån dersom du utdanner deg til lektor, og jobber tre år i skolen etter studiene.

Det finnes også særskilte ordninger for deg som bor i Finnmark eller Nord-Troms, for lærere i Nord-Norge og for deg som tar lærerutdanning innen realfag eller fremmedspråk.

Det fine er at de forskjellige ordningene kan kombineres!

Sjekk med Lånekassen hvilke ordninger som kan være relevante for deg.

Linjeforeninger

Du er kanskje også interessert i

Hushjørne med Ullandhaugtårnet i bakgrunnen

Fagmiljøet ved Institutt for kultur-og språkvitenskap

Lektor 8-13 er knyttet til Institutt for kultur- og språkvitskap (IKS). Der arbeider de ansatte med undervisning, forskning og formidling innen religion, kultur, språk, litteratur, historie og pedagogikk. Siden lektorutdanningen gir deg undervisningskompetanse i flere fag, vil du som student oppleve at du kommer i kontakt med ulike fagmiljø ved instituttet i løpet av studietiden din ved UiS.

Nordisk

Fra runer til rap – fra papir til podkast! Vi lever i en tekstuell verden, og den er rik! Dessuten blir den stadig rikere, ikke minst på grunn av teknologiske endringer. Studiet av nordisk språk og litteratur tar opp mangfoldige og multimodale tekstkulturer både i fortid og nåtid. To eksempler: Jan Kristian Hognestad forsker på talespråk, men lurer også på det språklige uttrykket i rap. Ingrid Nielsen er litteraturforsker, men ser også i vid sammenheng på naturfremstillinger fra Håvamål til Greta Thunberg. Begge ser på språk og litteratur som levende prosesser som påvirker vår relasjon til verden. Og vårt arbeidsmateriale gjenspeiler ikke bare verden, men former den.

Religion, kultur og samfunn

Religion er innvevd i politikk, utdanning, kunst – i hele kulturen. Fagmiljøet religionsvitenskap har forsknings- og undervisningskompetanse som dekker mangfold og indre variasjoner i de største verdensreligionene, samt nyreligiøsitet og samtidsreligion. I tillegg inngår samfunnsnyttig forskning om religion knyttet til skole, kjønn, menneskerettigheter, politikk, populærkultur og grønt medborgerskap. Fagmiljøet kan også skilte med UNESCO-professor Geir Skeie innenfor temaet religiøst mangfold. Forskningsbidrag i senere tid innbefatter så forskjellige tema som nåtidens vikinginteresse, feminisme i islam, katolsk ungdomskultur og hinduismen og klimaendringer. Faggruppen av stipendiater- og postdok forskere deltar aktivt i et internasjonalt og spennende fagfellesskap. 

Engelsk

Det engelske fagmiljøet er et av de mest varierte og dynamiske ved UiS. Undervisningen er drevet av forskningsinteressene til akademikere som publiserer på internasjonalt nivå, og med en kompetanse som dekker et bredt spekter av interesser i enkeltstående – men sammenknyttede – grener av litteratur, språk og didaktikk. Ekspertisen innen litteraturfeltet inkluderer forskning på en rekke ulike epoker som inkluderer renessanse, modernisme og postmodernisme i britisk og amerikansk litteratur, litterære økologier, samt kjønnsstudier. Innenfor språkfeltet er forskningsarbeidet særlig konsentrert rundt gammelengelsk og mellomengelsk, særlig gjennom arbeidet til professor Merja Riitta Stenroos, som publiserer på skrivesystemer og stavemåter. Innen denne fagdisiplinen finner vi også professor Oliver Traxel, hvis forskning konsentrerer seg om moderne og delvis tverrfaglige felt, gjennom for eksempel studier av verkene til forfatter JRR Tolkien. Andre fokusområder i det engelske fagmiljøet er sosiolingvistikk og didaktikk, sistnevnte med særlig oppmerksomhet på de ulike problemstillingene som ligger til grunn for språkundervisning i klasserommet. Seksjonen kan også skilte med et knutepunkt for akademikere, ledet av professor Janne Stigen Drangsholt, som i tillegg til forskning publiserer skjønnlitterære bøker. Samlet sett legger forskerne og lærerne i avdelingen stor vekt på å delta i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk, og fortsetter å være i forkant av dagens forskning innen humaniora.

Historie

Historiemiljøet ved UiS er sammensatt. Vi ser ikke bare historie som noe som har skjedd i fortiden, men noe som gjør det mulig for oss i dag å definere hvem vi er som enkeltindivider og grupper, og forstå og orientere oss i vår egen samtid. Vi fødes inn i historier om suksesser og nederlag og vi selv bruker historie for å utdanne og påvirke andre. Vi undersøker dette gjennom begreper som historiebevissthet, historisk tenkning, historisk literacy, historiebruk, historiekultur, kollektive og kulturelle minner.

Et tverrfaglg, internasjonalt prosjekt som blant annet historikerne er med, handler om kritisk tenkning, i lag med Jærskulen. Hvordan står det til med kritisk tekstforståelse og selvstendig refleksjon hos elevene, som også er svært viktig både for å lykkes i skolefagene og for å kunne være aktive samfunnsborgere og utvikle en demokratisk og kritisk kompetanse?

Miljøhumaniora

Miljøhumaniora er et samlebegrep for forskning og undervisning om klima og miljø som er historisk, kulturelt og filosofisk fundert, og ofte inngår i tverrfaglige felleskap. Sentralt står dialog, formidling og debatt rundt store endringer i klima og miljø på tvers av faglige skillelinjer innen både humaniora, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Dette er et felt i vekst i Norge og en erkjennelse av at naturvitenskapen alene kan ikke løse klimakrisen.

Ved UiS er The Greenhouse et samlingspunkt, som et miljøhumanistisk forskningsinitiativ. Det støtter en voksende skare av akademikere som bruker historie, litteratur, media, religion, filosofi og kunst for å forstå hvordan mennesker forholder seg til natur og miljø. Forskningsprosjektene våre ser blant annet på museer som historiefortellere. Hvordan kan vi formidle meningsfulle fortellinger om forholdet mellom menneske og natur i en raskt skiftende verden? Hvordan snakker vi om utryddede arter? Hvordan man vi oppmuntre folk til å være mer miljøbevisste gjennom engasjement med grasrotforskning? Vi kartlegger hvordan og forklarer hvorfor aktuelle bekymringer om bærekraft, identitet og statsborgerskap fører til økende kulturell og åndelig etterspørsel etter vikingene og den norrøne fortiden.