Hopp til hovedinnhold

Geo- og energiressurser - bachelor

To utfordringer i samfunnet er energi og miljø. Bachelor i geo- og energiressurser bygger på geologi og teknologi knyttet til energiressurser i undergrunnen. Vann, vind og sol bidrar til energimiksen som kommer til å bestå både av fossil energi og fornybar energi - i overskuelig fremtid.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

3 år, 6 semester

Antall studieplasser

15

Studiepoeng

180

Poenggrense

2020: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

15. april via samordna opptak

Kamilla studerer bachelor i geo- og energiressurser

Tiden er inne for et energiskifte som innebærer mindre fossil energi og mer energimiks. Skiftet innebærer bruk av både fornybar og fossil energi for å oppnå en bærekraftig utvikling.

Samtidig bidrar befolkningsvekst, økt levestandard og energietterspørsel til samfunnsutfordringer i overgangen til lavkarbonenergi.

På bachelorprogrammet i geo- og energiressurser tar vi for oss disse utfordringene. Studiet vil øke din forståelse av:

 • De geologiske ressursene for energimiksen
 • Letingen og utviklingen av disse ressursene
 • Rollene av hver energitype i energimiksen
 • Reduksjon av karbonandelen fra energiutslipp

En bachelorgrad i geo- og energiressurser åpner for flere mastergradsprogrammer avhengig av emnekombinasjoner i bachelorgraden.

Blant annet kan du søke masterstudier i Petroleum Geosciences EngineeringpetroleumsteknologiComputational Engineering og Risikostyring og samfunnssikkerhet.

Undergrunnen, atmosfæren og hydrosfæren

Som student på bachelorprogrammet i geo- og energiressurser vil du få innsikt i sammenhengen mellom undergrunnen, atmosfæren og hydrosfæren.

Energiressursene er resultatet av geologiske prosesser i jordkloden. Undergrunnen bidrar til ca. 80% av energimiksen og derfor er forståelsen for geologiske prosesser i undergrunnen viktig i overgangen til bærekraftig energiproduksjon.

Andelen karbondioksid i atmosfæren kan for eksempel reduseres ved å lagre CO2 i reservoarer i undergrunnen. Dette kan samtidig gi bærekraftig produksjon av hydrokarboner som kan imøtekomme verdens økende energibehov.

I tillegg er kunnskapen om undergrunnen essensiell ved utviklingen av gruvedrift (både på land og offshore), geotermisk energi, varmelagring, og hydrogenlagring. Vann-, vind- og solenergi er ellers hovedsakelig relatert til jordens overflate og atmosfære, men er også avhengig av geologi.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Med bachelor i geo- og energiressurser får du kompetanse som bidrar direkte i arbeidet med å nå målene for en bedre verden.

 • FNs bærekraftsmål nr. 6: Rent vann og gode sanitærforhold
 • FNs bærekraftsmål nr. 7: Ren energi til alle
 • FNs bærekraftsmål nr. 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
 • FNs bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
 • FNs bærekraftsmål nr. 13: Stoppe klimaendringene
 • FNs bærekraftsmål nr. 14: Livet i havet
 • FNs bærekraftsmål nr. 15: Livet på land
Nasjonalt IOR-senter
Forskning på økt oljeutvinning

Senteret bidrar med forskning som skal øke utvinningsgraden av petroleumsressursene fra modne og nye felt på norsk sokkel.

"Increased Oil Recovery" / IOR -konferansen avholdes ved UiS

Hva kan du bli?

Etter fullført grad vil kandidaten være kvalifisert for arbeid innen både offentlig- og privat sektor. I dag er tradisjonelle oljeselskap utfordret til å ha mer fokus på energi gjennom fornybare energikilder, i tillegg til å bli mer effektive på petroleumsleting- og produksjon. Dette krever en ny generasjon av kandidater til arbeidsmarkedet som har en bredere forståelse av energiressurser, energimikser og teknologien som kreves for å få til denne utviklingen, og samtidig inneha en høy kompetanse innenfor undergrunnen.

En bachelorgrad i geo- og energiressurser åpner for flere muligheter innenfor mastergradsstudier avhengig av de valgte valgemner i bachelorgraden. Blant annet kan masterstudier i Petroleum Geosciences Engineering, petroleumsteknologi, Computational Engineering og risikostyring og sikkerhet ved Universitetet i Stavanger være aktuelle.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i geo- og energiressurser skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap  

K1: Kandidaten har kunnskap om jordsystemet, dets fortidige og fremtidige utfordringer, og de ulike typene energiressurser som er tilgjengelig i det.  

K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskap om undergrunnens rolle som energisystem (for eksempel for petroleum og geotermisk energi), eller lagringssystem (som CO2).  

K3: Kandidaten har bred kunnskap om de grunnleggende prosessene som styrer dannelsen og utviklingen av energiressurser fra et geologisk og ingeniørfaglig utgangspunkt, med hovedvekt på undergrunnen. Derfor har kandidaten også grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag, og om hvordan disse kan integreres for å forstå geo- og energiressurser.  

K4: Kandidaten har kunnskap om fagets historie og utvikling, og om ingeniørens rolle i samfunnet. Kandidaten har også kunnskap om konsekvenser som følger av industriell virksomhet som har jordens ressurser som basis.  

K5: Kandidaten har god kunnskap- og kan oppdatere sin kunnskap om hvordan energiressurser skapes, hvor de finnes, hvordan de kan utvinnes, deres indre verdi med tanke på reserver og investering i energigjenvinning, om de er bærekraftige eller ikke, og hvordan bruken av disse energiressursene påvirker miljøet. Dette skal kandidaten klare både gjennom informasjonshenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.  

K6: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevante metoder og arbeidsmåter som brukes for geo- og energiressurser.  

Ferdigheter  

F1: Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å vurdere og begrunne forekomst av ulike typer energiressurser, deres utvikling, økonomisk og miljømessig påvirkning.  

F2: Kandidaten kan utvikle geologiske modeller av undergrunnen ved å benytte både berggrunns-tolkning og digital prosessmodellering støttet av analogdata, både med bruk av relevant programvare og programmering.  

F3: Kandidaten kan arbeide i felt, fysiske og digitale laboratorier og behersker relevante metoder og verktøy som grunnlag for målrettet innovativt geo- og energiressursarbeid.  

F4: Kandidaten kan, både selvstendig og i team, identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter som leder til utvikling av ingeniørtekniske modeller basert på fysiske og kjemiske prinsipper for å simulere og forutse utfallet av prosesser i undergrunnen, hydrosfæren og atmosfæren.  

F5: Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser problemstillinger om jordens ressurser, både skriftlig og muntlig.  

F6: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom å evaluere effektive og bærekraftige måter for utvinning av energiressurser, og også påvirkningen av lagring av avfall (som CO2) i undergrunnen basert på dannelsen av energiressurser og -reserver.  

 

Generell kompetanse  

G1: Kandidaten har innsikt i hvordan utnyttelse av de ulike energiressursene påvirker samfunn, etikk, miljø, helse og økonomi, og forstå bakgrunnen for ulike kort- og langsiktige energipolitiske alternativer.  

G2: Kandidaten kan formidle, både skriftlig og muntlig og både på norsk og engelsk, utfordringer rundt energiskiftet basert på analyser av geologiske og ingeniørfaglige data, og usikkerheten ved denne analysen.  

G3: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen.  

G4: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner om jordens ressurser og bruket av disse, og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.  

G5: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT i energisektoren.  

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Hvordan søke?

Kontakt
Opptakskontoret

E-post: opptak@uis.no Telefon: 51 83 10 52 Besøksadresse 1. etasje, Arne Rettedals hus

Åpningstider

Mandag til fredag Kl. 09:00-11:30 og kl. 12:00-15:00

Livet som student i Stavanger

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

 • Valg av studieorientert retning 3. semester

  • Geovitenskapelig orientert retning

  • Teknologiorientert retning

 • Valg av studiefordypning eller utveksling 5. semester

  • Fordypning 1: Geovitenskap

   • Anbefalte valgemner

    • Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

     Studiepoeng: 10

    • Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

     Tredje år, semester 5

     Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

     Studiepoeng: 10

    • Petrologi

     Tredje år, semester 5

     Petrologi

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner

    • Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne

     Studiepoeng: 5

  • Fordypning 2: Energi- og petroleumsteknologi

   • Obligatorisk emne

    • Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

     Studiepoeng: 10

   • Valgbare emner

  • Fordypning 3: Computational Engineering

   • Obligatorisk emne

    • Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

     Tredje år, semester 5

     Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

     Studiepoeng: 10

   • Valgbare emner

  • Fordypning 4: Økonomi, risiko og sikkerhetsledelse

   • Anbefalte valgemner

    • Politikk, beslutninger og risiko

     Tredje år, semester 5

     Politikk, beslutninger og risiko

     Studiepoeng: 10

    • Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne

     Studiepoeng: 5

    • Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

     Tredje år, semester 5

     Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

     Studiepoeng: 10

    • Økonomi og marked

     Tredje år, semester 5

     Økonomi og marked

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner

    • Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 5. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

5. semester Opplegg for utvekslingen

Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.5. semester på bachelorprogrammet i geo- og energiressurser er tilrettelagt for utveksling. Dette semesteret har 30 studiepoeng valgemner. Det er viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.Flere muligheter

Som student på geo- og energiressurser har du mulighet til å ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) som en del av utdanningen. Ta gjerne kontakt med studiekoordinator for mer informasjon. 

Studenter fra UiS kan også søke om å delta på Geological Field School på UniLaSalle i Frankrike. Dette er et emne på 10 studiepoeng som går hvert år i mai og juni. Du må søke om dette via Internasjonal seksjon ved UiS. Mer informasjon her.

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Karina SanniGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s – and tomorrow’s – smartest teachers and researchers.”

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  California State University-Bakersfield

  California State University, Bakersfield (CSUB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  The University of Adelaide

  Universitetet i Adelaide ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i Australia. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s – and tomorrow’s – smartest teachers and researchers.”

 • USA

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  California State University-Bakersfield

  California State University, Bakersfield (CSUB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet i Adelaide ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i Australia. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av vanligste spørsmålene vi får om å studere geo- og energiressurser ved Universitetet i Stavanger.

spørsmål og svar SOS

Hvilke studentorganisasjoner kan jeg melde meg inn i?

Her er det flere aktuelle for geofagene. Noen av dem er Synergy, SEG og AAPG.

Har instituttet en egen Facebook-side for studenter?

Ja, Institutt for energiressurser kan nås på denne Facebook-siden. Her legger vi ut informasjon som er relevant for dine studier og studentlivet.

Hvem bør jeg kontakte hvis jeg vil melde meg på et kurs? Og hvem bør jeg kontakte hvis jeg vil vite mer om studiet?

For spørsmål angående kursregistrering, ta kontakt med studiekonsulent Karina Sanni (se nederst). Har du spørsmål om innholdet i studiet, kan du ta kontakt med Lisa Jean Watson (lisa.j.watson@uis.no).

Hvordan finner jeg fram på campus?

Vår elektroniske kartløsning (MazeMap) leder deg rett til rommet eller auditoriet du leter etter! Kartet inneholder også annen viktig informasjon om bygninger og uterom.

Har UiS en oversikt over laboratorier og labutstyr? Hva slags mikroskop finnes?

Plattformen URLabs gir deg en god oversikt over hva som finnes av utstyr på de ulike laboratoriene på UiS. Her kan du også booke tid, og se gjennom manualer og videoer om de ulike verktøyene. Les mer om fagmiljøet her.

Se presentasjon om Geo- og energiressurser fra Åpen dag 2021.
Bli med på UiS-omvisning!

Din linjeforening

Synergy

Linjeforeningen for geo- og energiressursstudentene ved UiS

Om Synergy

Synergy UIS er studentorganisasjonen for geologi- og reservoarstudenter ved Universitetet i Stavanger. Eventuelle spørsmål kan rettes til: uis.geode@gmail.com

Kontakt

Førsteamanuensis
51832284
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for energiressurser
Instituttleder energiressurser
51832259
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for energiressurser
Rådgiver
51831145
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Presentasjon av fagmiljøet

Geo- og energiressursmiljøet ved UiS

Institutt for energiressursar er et sterkt fagmiljø ved Universitetet i Stavanger, med forskning og utdanning som holder høyt internasjonalt nivå.

Illustrasjonsbilder til studieprogrammet Computational Engineering. Aksel Hiorth og Tonje Hovden. Foto: Mari Løvås

Institutt for energiressursar, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, har et internasjonalt miljø med vitenskapelige ansatte som driver forskning i energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi.

Studieprogram ved instituttet tilbyr kurs i leting og utvinning av petroleum- og naturressurser. Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklige studium og stor mobilitet blant vitenskapelige ansatte og studenter.

Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og leder Nasjonalt senter for økt oljeutvinning (IOR) (engelske sider), opprettet av Olje- og energidepartementet. Les mer om fagmiljøet her.