Hopp til hovedinnhold

Risk Analysis master

Vil du bli en ekspert i risikostyring og samfunnssikkerhet? Vår toårige master gir deg både vitenskapelig grunnlag og praktiske kvalifikasjoner for et bredt spekter av jobber.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år/ 4 semestre

Antall studieplasser

31 for lokale søkere og 26 for internasjonale søkere

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart

August hvert år

Se hvorfor du bør velge Risk Analysis.Tilsyn

Ønsker du å bli en høyt kvalifisert risikoekspert, med sterk kompetanse innen risikovitenskap, risikoanalyse og -vurdering, risikopersepsjon, risikokommunikasjon, risikostyring, «risk governance» og policy? En ekspert som kan støtte generering av kunnskap om risiko for alle typer problemer og støtte håndteringen av nåværende og fremvoksende risikoproblemer som samfunnet står overfor i dag, for eksempel terrorisme, pandemier, komplekse teknologiske risikoer og klimaendringer.

Som student på masterprogrammet i Risk Analysis ved Universitetet i Stavanger vil du bli medlem av en av de sterkeste vitenskapelige gruppene innen risikovitenskap i hele verden, og få opplæring i det å være en risikoekspert av ledende professorer innenfor risikofag.

Risiko og sikkerhet blir stadig viktigere, inkludert sikring i samfunnet, og utfordringene er mange. Gjeldende praksis innen risikoanalyse og risikostyring har alvorlige svakheter og det er et presserende behov for forbedringer. Det er behov for nye ideer om og perspektiver på risiko, risikoanalyse og risikostyring. Studiet belyser slike ideer og perspektiver, og har som mål å bidra til å styrke det vitenskapelige grunnlaget for risikofagfeltet og -vitenskapen, inkludert relevante sikkerhetsspørsmål.

En mastergrad i Risk Analysis fra Universitetet i Stavanger vil gi deg avansert kunnskap i fundamentale temaer innen risikofag. Dette er en attraktiv kompetanse, enten du ser etter fremtidig arbeid som risikoforsker, som risikoanalytiker, eller som leder. Programmet kvalifiserer for stillinger i både privat og offentlig sektor.

Mastergraden i Risk Analysis bygger på konsepter og ideer utviklet innen Society for Risk Analysis de siste 40 årene. Risk Analysis brukes i bred forstand for å inkludere risikovurdering, risikokarakterisering, risikopersepsjon, risikokommunikasjon, risikostyring og policy knyttet til risiko, i sammenheng med risikoer som angår enkeltpersoner, offentlige og private organisasjoner, og til samfunnet på et lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Studieprogrammet inkluderer emner som dekker alle aspekter av risiko som fremhevet ovenfor. Sentrale aspekter av sikkerhet (safety og security) og resiliens dekkes også, samt temaer knyttet til beredskap og krisehåndtering.

Studiet har to spesialiseringer: En spesialisering for studenter uavhengig av type bakgrunn, og en spesialisering for studenter med ingeniørfaglig bakgrunn. Studenter med ingeniørfaglig bakgrunn må velge den ingeniørfaglige spesialiseringen og vil da være kvalifisert for tilleggstittelen “Master i teknologi/sivilingeniør”.

Hva kan du bli?

Avhengig av studentens bakgrunn og profilen på studiet skapt i form av kombinasjon av valgemner, vil uteksaminert kandidater være kvalifisert for en rekke forskjellige jobber. Både i privat og offentlig sektor er det generelt høy etterspørsel etter folk med sterk kompetanse innen risikofag. Uteksaminerte kandidater finner vanligvis arbeid som analytikere, rådgivere, konsulenter eller ledere.

 

En fullført mastergrad i Risk Analysis med et karaktersnitt på minimum B og minimum karakteren B på masteroppgaven kan kvalifisere for opptak til ph.d.-programmet i naturvitenskap og teknologi med spesialisering i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i Risk Analysis skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har avansert kunnskap innen risikostyring (risk analysis), relatert til konsepter, teorier, prinsipper, tilnærminger, rammeverk, metoder og modeller for å forstå, vurdere, karakterisere, kommunisere, håndtere og styre risiko og sikkerhet (safety og security).

K2: Kandidaten kan anvende denne kunnskapen på nye typer problemer, særlig praktiske problemstillinger i samfunnet, industri/næringsliv, osv.

 

Ferdigheter

S1: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre analyser (tolket i en vid forstand) av risiko og sikkerhet (safety og security) ved å bruke ovenfornevnte kunnskaper.

S2: Kandidaten kan utvikle metoder og modeller innen risikostyring. 

S3: Kandidaten kan veilede beslutningstakere og andre interessenter i hvordan forstå, analysere, vurdere, håndtere og styre risiko og sikkerhet (safety og security).

S4: Kandidaten kan bruke relevante metoder for forskning og vitenskapelig arbeid på en selvstendig måte.

S5: Kandidaten kan analysere og behandle kritisk forskjellige kilder til informasjon og bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter.

S6: Kandidaten kan på en kritisk måte evaluere prinsipper, metoder og modeller som brukes innen risikostyring.

S7: Kandidaten kan gjennomføre et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk.

 

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan analysere relevante risiko- og sikkerhetsproblemstillinger.

G2: Kandidaten er i stand til å evaluere anvendeligheten av forskjellige verktøy og tilnærminger som er relevante for risikostyring, og undersøke de kortsiktige og langsiktige effektene av forskjellig praksiser og løsninger.

G3: Kandidaten kan bruke sin kunnskap og ferdigheter for å håndtere spørsmål knyttet til risikostyring.

G4: Kandidaten er kjent med og kan bruke den gjeldende terminologien innen fagfeltet.

G5: Kandidaten kan kommunisere om vitenskapelige problemstillinger innen fagområdet, både med spesialister og allmennheten.

G6: Kandidaten kan bidra til ny utvikling innen fagområdet.

Opptakskrav

Opptaksregler for spesialisering i Risk Analysis and Governance

Gjennomført og bestått bachelorgrad eller tilsvarende type grad med 3 års varighet (tilsvarende 180 ECTS). Grader som kvalifiserer for opptak vil være grader i byplanlegging og samfunnssikkerhet, i toll, vareførsel og grensekontroll, samt grader i samfunnsvitenskapelige fag, naturvitenskapelige fag, ingeniørvitenskapelige fag, matematikk eller statistikk. Søkere med annen type utdanningsbakgrunn vil bli vurdert av opptakskomiteen. Andre studieprogrammer som kan oppfylle kravene til opptak inkluderer:: Sosialfag, Helse- og samfunnsfag, Økonomi og administrasjon, Hotell og turisme, Politiutdanning, Lærerutdanning , Journalistikk, Historie og vitenskapsfilosofi   

Opptaksregler for spesialisering i Engineering Risk Analysis and Management 

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag. Denne spesialiseringen gir en bredrisikokompetanse, med særlig vekt på risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring. Spesialiseringen har en ingeniørfaglig profil og dekker temaer som sannsynlighetsregning og statistikk, pålitelighetsanalyse og teknisk sikkerhet. Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, minimum 5 studiepoeng i statistikk og minimum 7,5 studiepoeng i fysikk.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til den master i risk analysis, spesialisering in Engineering Risk Analysis and management, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør. 

Alle søkere:

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Utfyllende regler for opptak

Hvordan søke?

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Møt masterstudent Mohaimin Khan fra Bangladesh.
Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske fellesemner

  • Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap

   Første år, semester 1

   Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap

   Studiepoeng: 10

  • Risiko, samfunn og styring

   Første år, semester 1

   Risiko, samfunn og styring

   Studiepoeng: 10

  • Risk assessment, economic evaluation and decisions

   Første år, semester 2

   Risk assessment, economic evaluation and decisions

   Studiepoeng: 10

  • Risk Management, Communication and Policy

   Første år, semester 2

   Risk Management, Communication and Policy

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i Risikostyring og samfunnssikkerhet

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i Risikostyring og samfunnssikkerhet

   Studiepoeng: 30

 • Valg av spesialisering

  • Risk Analysis and Governance

   • Risk Analysis and Governance - obligatoriske emner

    • Philosophy of Science and Research Methods

     Første år, semester 1

     Philosophy of Science and Research Methods

     Studiepoeng: 10

    • Utvalgte tema innen risikostyring

     Første år, semester 2

     Utvalgte tema innen risikostyring

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner ved UiS eller utveksling 3. semester

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner 3. semester

      • Energy, Societal Safety and Sustainable Development

       Andre år, semester 3

       Energy, Societal Safety and Sustainable Development

       Studiepoeng: 10

      • Beslutninger i kriser

       Andre år, semester 3

       Beslutninger i kriser

       Studiepoeng: 10

      • Terrorsikring og resiliens

       Andre år, semester 3

       Terrorsikring og resiliens

       Studiepoeng: 10

      • Anvendt risikoanalyse

       Andre år, semester 3

       Anvendt risikoanalyse

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 3. semester

      • Praksis / studioarbeid 2

       Andre år, semester 3

       Praksis / studioarbeid 2

       Studiepoeng: 10

      • Internasjonale humanitære kriser

       Andre år, semester 3

       Internasjonale humanitære kriser

       Studiepoeng: 10

      • Enterprise risk and information security

       Andre år, semester 3

       Enterprise risk and information security

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 3. semester

  • Engineering Risk Analysis and Management

   • Engineering Risk Analysis and Management - obligatoriske emner

    • Sannsynlighetsregning og statistikk 2

     Første år, semester 1

     Sannsynlighetsregning og statistikk 2

     Studiepoeng: 10

    • Pålitelighetsanalyse

     Første år, semester 2

     Pålitelighetsanalyse

     Studiepoeng: 10

   • Emner ved UiS eller utveksling 3. semester

Spørsmål og svar

Kan jeg ta studiet på deltid? Kan jeg dra på utveksling?

spørsmål og svar SOS

Er det mulig å gjennomføre studiet på deltid, eller som fjernundervisning?Studiet er lagt opp som heltidsstudium, og det er mange obligatoriske gruppebaserte innleveringer i omtrent alle emnene. Vi anbefaler derfor ikke å ta studiet som fjernundervisning. I og med at studiet er et heltidsstudium, er det ikke mulig å få et deltidsopptak, men en student med opptak til en 2-årig mastergrad har tilgang som student i tre år og kan derfor også selv fordele emnene/studiet over tre år istedenfor to år.

Jeg har tidligere bestått emner ved en annen utdanningsinstitusjon. Kan jeg få godkjent noen av disse emnene inn i ny grad?

Ja, det er mulig å søke om å få godkjent tidligere beståtte emner som ikke er del av opptaksgrunnlaget inn i ny grad.

Er det mulig å søke om permisjon fra studiene?

Ja, det er fullt mulig å søke om permisjon fra studiene.

Har jeg mulighet for å dra på utveksling i løpet av studiene mine?

Studiet er lagt opp for utveksling i 3. semester. Hvilke studiesteder det er mulig å søke utveksling til finnes det en oversikt over nedenfor.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. Dette i tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.

Tredje semester i studieprogrammet er tilrettelagt for utveksling. Dette semesteret har 30 studiepoeng valgemner. Det er viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.  

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene .

 

For veiledning og forhåndsgodkjenning av emner, kontakt din studiekonsulent ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Generelle spørsmål om utveksling:

Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus

utveksling@uis.no

 

Faglig anbefalte læresteder

 • Lunds Universitet, Sverige         
 • Politecnico di Milano, Italia         
 • INSA Toulouse, Frankrike         
 • University of Trentino, Italia
 • University of Bologna, Italia         
 • Delft University, Nederland         

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Sabrina Ebenhoch

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA)

  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, also called INSA Toulouse, is located in beautiful Southern France. If you wish to combine cutting-edge science within engineering programs in a lively and multicultural city, apply!

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitet`historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  University of Bologna

  The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in the Western world. Its history is intertwined with that of the great names of science and literature; it is a keystone and a point of reference for European culture. Apply and enjoy Italy` fascinating and rich culture for one semester!

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Frankrike

  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA)

  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, also called INSA Toulouse, is located in beautiful Southern France. If you wish to combine cutting-edge science within engineering programs in a lively and multicultural city, apply!

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Bologna

  The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in the Western world. Its history is intertwined with that of the great names of science and literature; it is a keystone and a point of reference for European culture. Apply and enjoy Italy` fascinating and rich culture for one semester!

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Nederland

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

 • Sverige

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitet`historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

Kontakt oss

Førstekonsulent
51831444
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Professor
51831908
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Vårt fagmiljø

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging (ISØP)

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging er eit av dei mest forskingstunge institutta i Noreg. Instituttet har ei rekkje masterstudium innan svært aktuelle område.

Instituttet har i mange år vore blant Noregs mest aktive forskingsmiljø, målt i publikasjonspoeng per vitskapleg tilsett.

Les meir om studietilbod og forsking ved instituttet.

Mer fra institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Hold av datoen!

Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 arrangeres 2. mai.

Konsekvenser av grunnleggende endringer i risikoregulering (RISKY)

RISKY-prosjektet studerer de praktiske konsekvensene av en ny risikodefinisjon basert på usikkerhet.

Temaanalyse av ulykker på motorsykkel

Professor Ove Njå og stipendiat Tone Iversen har fått tildelt et oppdrag fra Statens vegvesen om å gjennomføre temaanaly...

Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon – en studie av innovasjonssystemet og -prosesser relatert til valg av sikkerhets...

Toppjobb i Lyse

– Det jeg satte størst pris på var nærheten studiet hadde til arbeidslivet, sier Svein Grude (32). Alumnien er konsernco...

BYplanlegging og SAMfunnssikkerhet henger sammen

Byer er komplekse og uferdige organismer som gir store muligheter for forbedring og utvikling. Det motsatte blir stagnas...

Møt risikoingeniør Daniel

Gjennomfører risiko- og ulykkesanalyser for Ferjefri E39 i Statens vegvesen.

Møt doktorgradsstipendiat Ingrid

– Du får muligheten til å studere risikoanalyse i et av de mest internasjonalt anerkjente forskningsmiljøene innen denne...

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi...

UiS-forskarar fekk medhald i Pressens faglege utval

Lakseskatt-forskarane Bård Misund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen følte seg uthengde av VG og E24. No har dei fått ...

Nytt samarbeid skal identifisere smartby-prosjekt

Eit samarbeid mellom universitetet, næringslivet og offentleg sektor skal finne ut kva utfordringar regionen kan løyse v...

Solenergipioneren

Professor Harald N. Røstvik ved UiS er fremhevet som en av verdens fremste solenergi-pionerer i perioden 1970-2020.

Årets unge risikoanalytiker

Professor Roger Flage utpekes som en av de mest talentfulle risikoanalytikerne i verden.

Gir nye perspektiver på korona-samfunnet

Korona-viruset kastet Norge ut i en langvarig krisesituasjon. Våre eksperter innenfor samfunnssikkerhet, risiko og krise...

ROADMAP – European observatory on disaster risk and crisis management best practices

Roadmap-prosjektet skal bidra til å etablere en europeisk tenketank innen risikostyring.

Hvordan fungerer klimatilpasningen?

Prosjektet RISKSEC 2.0 analyserer hvordan ulike strategier for klimatilpasning fungerer - eller ikke fungerer - sammen.

ISØP-forskere tildelt EU-prosjekt

Claudia Morsut og Bjørn Ivar Kruke ble nylig tildelt 40.000 euro til å forske på beste praksis for krisehåndtering. Fors...

Prinsipper, metoder og modeller

Hvordan kan brann- og redningstjenesten utrustes med prinsipper, metoder, modeller og andre verktøy for å oppnå økt læri...

Kombinerer to fagområder i nytt bachelorprogram

UiS har etablert bachelorprogram i byplanlegging og samfunnssikkerhet (Bysam) og tar opp studenter fra høsten 2021.

Ph.d. - program i Risikostyring og samfunnssikkerhet

Risikostyring og samfunnssikkerhet er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. S...

Saman for eit tryggare Noreg

Samfunnstryggleik og nye trusselbilete var tema då nærmare 250 deltakarar var samla på Samfunnssikkerhetskonferansen 202...

Kirsten Welschemeyer vann Gullhammeren 2018

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og styreleiar Sissel Leire i Bygg21 delte ut dei fem gullhamrane under...

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging er eit av dei mest forskingstunge institutta i Noreg. Instituttet har e...

Framtidens yrker: Urban Risk Manager

– I 2050 kan vi ha en situasjon der 80-90 prosent av verdens befolkning lever i byer. Mange av dem bor i veldig utsatte ...

Gransking av massegraver kan forsone fiender

Volden har opphørt i det tidligere Jugoslavia. Men ikke konfliktene. – Rettsvitenskapelige granskinger av massegraver ka...