Videreutdanning: Kunst og håndverk

Underviser du i kunst og håndverk uten formell kompetanse i faget? Denne videreutdanningen vil gi en grundig innføring i ulike metoder og teknikker og hvordan du kan overføre dette til praktisk undervisning på ulike trinn.

Published Endret
Neste oppstart

Høsten 2023

Undervisningsform

Samlingsbasert og nettstudium

Studiepoeng

30 (15 +15)

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og i jobb som lærer. Tilgang til å undervise i faget deler av studieåret.

Samlinger høst 2023-2024

12. - 15.sep 31.okt - 3.nov 24. - 26.jan 20. - 22.mar 24. - 26.apr

Søknadsfrist

1. mars

Videreutdanningen er et tilbud til deg som er lærer i grunnskolen og som ønsker fagdidaktisk kunnskap og praktisk erfaring i kunst- og håndverksfaget.
NYHET FRA HØSTEN 2023

Hvem passer studiet for?

Videreutdanningen er et tilbud til deg som er lærer i grunnskolen og som ønsker fagdidaktisk kunnskap og praktisk erfaring i kunst- og håndverksfaget. Dette er et studium for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i faget kunst og håndverk. Studiet er viktig for alle som skal undervise i kunst og håndverk og kreative arbeidsprosesser i grunnskolen.

Undervisningen er tilrettelagt for at deltakerne skal kunne kombinere jobb og studium. Det vil være to samlinger à fire dager høstsemesteret, og tre samlinger à tre dager vårsemesteret. 

Hva lærer du?

Høstsemester

 • Grunnleggende opplæring i tegning, maleteknikker, grafikk, animasjon, programmering og koding.
 • Problemstillinger knyttet til todimensjonal form innen bilde, kunst og digitale uttrykk som undervisningsområde i skolen.
 • Bruke kunst, kultur og elevenes erfaringsverden som ressurs og utgangspunkt for oppgaver og faglige samtaler.
 • Hvordan planlegge for gode og meningsfulle kunst og kulturmøter og skapende prosesser for elever i grunnskolen.
 • Få innsikt i og øves i å drøfte faget kunst og håndverks rolle i skolen i et moderne flerkulturelt samfunn med tanke på identitet, danning, kommunikasjon, bærekraftig utvikling og demokratisering.
 • Undervisning i å bruke faget kunst og håndverk i tverrfaglig og tema- og prosjektarbeid og ivareta den estetiske dimensjon i opplæringen i samhandling med andre fag og som en del av skolehverdag generelt.

Vårsemester

 • Grunnleggende opplæring i tre, tekstil, leire og 3D-modellering.
 • Problemstillinger knyttet tredimensjonal form innen design, produktutvikling, redesign, materialforståelse og håndverkskunnskap som undervisningsområde i skolen.
 • Hvordan bruke design fra vår samtid, fortid og ulike kulturer som ressurs og utgangspunkt for eget skapende arbeid og faglige samtaler.
 • Hvordan planlegge og tilrettelegge undervisning i faget kunst og håndverk ut fra et bærekraftig perspektiv.
 • Hvordan gjøre rede for hvordan valg av materialer, arbeidsformer og tema bidrar til gjenbruk, vedlikehold og omtanke for miljø og bærekraftig utvikling.
 • Lærer å planlegge undervisning for skapende og utforskende arbeid med materialer som utfordrer ulike sanser.
 • Forstå og koble egen skapende prosess, relevant teori og praksis og bruke dette som refleksjonsgrunnlag i den fagdidaktiske kompetansen.

Studiet består av disse to emnene

Vurderingsform

Studentene blir vurdert på grunnlag av en prosjektoppgave som gjennomføres individuelt hvert semester. Arbeidskrav knyttes til samlingene og arbeid i mellomperiodene.

Praktisk informasjon

Det er to samlinger à fire dager høstsemesteret og tre samlinger à tre dager vårsemesteret. For vurdering kreves 80% frammøte på samlingene.

Det er obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen og det kreves minimum 80% nærvær for å kunne gå opp til eksamen. Studiedag er tirsdager, som innebærer obligatorisk nettforelesning. Alle arbeidskrav, oppgaver og samlinger er obligatoriske. Ved fravær fra undervisning vil det i hvert enkelt tilfelle bli vurdert godkjenning eller underkjenning av studiet, men som hovedregel kreves det minimum 80% tilstedeværelse i emnet. Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. 

Faglige kontaktpersoner

Universitetslektor i kunst og håndverk, kunst og visuell kommunikasjon
51834467
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetslektor i kunst og håndverk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Studiekoordinator

Rådgiver
51832877
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IGIS

Flere videreutdanninger for deg som er lærer i skolen

IKT i læring og undervisning

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i læring og undervisning.

Studietilbud ved Lesesenteret 2023/24

"Norsk 2" med oppstart høsten 2023 og "Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid - videreutdanning for PPT" har oppst...

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lær...

Kritisk tenkning i teori og praksis

Videreutdanningstilbud for lærere. Universitetet i Stavanger tilbyr 2 moduler a 15 studiepoeng i kritisk tenkning i teo...

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme trygge og gode lærin...

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2)

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntligh...

Begynneropplæring 1.–7. trinn

I dette studiet vil du lære mer om hva som kjennetegner god begynneropplæring særlig knyttet til lesing, skriving og reg...

Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn

Andrespråkspedagogikk er en samlingsbasert videreutdanning rettet mot lærere i grunnskolen (1-10) som ønsker å styrke si...

CLASS - Observasjon av kvalitet i skolen

Gjennom CLASS får kursdeltakeren forskningsbasert innsikt i hvordan voksne i skolen kan samhandle enda bedre med elever ...

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

GÅR UT: Lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, 1.–10. trinn

Det er ikke satt opp midler fra UDIR til å starte opp et nytt kull på lærerspesialistutdanning høsten 2022. Studenter so...

Erfaringsbasert master for lærerspesialister

Dette er en erfaringsbasert master innen lærerspesialistutdanningen. For å søke dette studiet må du ha 60 stp. innen et ...

GÅR UT: Lærerspesialist i begynneropplæring

Det er ikke satt opp midler fra UDIR til å starte opp et nytt kull på lærerspesialistutdanning høsten 2022. Studenter so...

GÅR UT: Lærerspesialist

Dette er et tilbud til lærere i grunnskolen som ønsker en faglig karrierevei, samtidig som de beholder undervisning som ...

Videreutdanning for barnehagelærere og lærere

UiS tilbyr en rekke videreutdanninger og studier for barnehagelærere og lærere. Her kan du lese mer om våre tilbud.

Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen

Ønsker du å være praksislærer for praksisstudenter? Ønsker du å være veileder for nyutdannede lærere i, grunnskole og vi...

Matematikk 2 (5.–10. trinn)

Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk? Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstri...

Videreutdanning: Matematikk 1 (1.–7. trinn)

På dette studiet vil du lære mer om matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal un...

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

Tilbake på skolebenken

Til vanlig arbeider de som lærere på ulike grunnskoler og ungdomsskoler i Stavangerområdet. Flere dager dette studieåret...

Kompetanse for kvalitet- videreutdanning for lærere

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Da bør du søke videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet ved Universi...

Slik lykkes du med videreutdanning ved siden av jobb

Mange har lyst å ta videreutdanning, men synes det virker krevende å studere ved siden av å være i jobb. Her får du de b...