Vidareutdanning for deg i skulen

Ta vidareutdanning tilpassa kvardagen din!

Publisert Sist oppdatert
Alle vidareutdanningane ved UiS er anten samlingsbaserte eller digitale. (Foto: Elisabeth Tønnessen/ Læringsmiljøsenteret, UiS)

Emne:

Vil du læra meir om kva som kjenneteikner god begynnaropplæring? Vil du ha forskingsoppdatert fagleg påfyll om korleis du kan gje god undervisning i lesing, skriving og rekning for elevar på 1. til 7. trinn?

Då kan emnet Begynneropplæring vera noko for deg.

Les meir og søk på emnet.

Andrespråkspedagogikk er ei samlingsbasert vidareutdanning som passar for deg som vil auka din kompetanse innan fleirspråklegheit og andrespråkslæring.

Les meir om emnet og søk.

Du får grunnleggjende kompetanse i fagfeltet norsk som andrespråk gjennom både teoretiske, didaktiske og praktiske innganger og konkrete verktøy for tilrettelegging av opplæring i norsk for voksne innlærarar.

Med denne vidareutdanninga tilfredsstiller du Integreringslovas krav om 30 studiepoeng i norsk som andrespråk som underviser.

Les meir og søk på emnet.

Få formell undervisningskompetanse i faget, og ein grundig innføring i metoder og teknikker.

Les meir og søk på emnet.

Få formell undervisningskompetanse i faget, og ein grundig innføring i metoder og teknikker.

Les meir og søk på emnet.

Har du allereie tatt 60 studiepoeng innan lærarspesialistutdanninga?

Ordninga er vedteke lagd ned, men UiS vil tilby studentar ei siste gong moglegheita til å fullføra masteroppgåva frå hausten 2024.

Les meir om tilbodet.

Bli kvalifisert til å arbeide som praksislærar, veilede kollegaer og nytte veiledning som strategi i utviklingsprosessar.

Profesjonsretta vidareutdanning på masternivå.

Les meir og søk på emnet.

Dette er ei vidareutdanning for leiarar i barnehage og skule som ønskjer auka kunnskap og ferdigheiter for å fremje trygge og gode læringsmiljø.

Emnet skal også styrkje kunnskapen til leiarane omkring førebygging, avdekking og handtere mobbing og anna krenkjande åtferd.

Dette blir gjort ved å leggje vekt på rolla og oppgåvene deira som utdanningsleiarar, gjennom teoretisk fordjuping og arbeid med praktiske oppgåver.

Les meir og søk på emnet.

Psykiske lidingar er både nasjonalt og globalt ein av dei største helseutfordringane våre.

Ved UiS tilbyr vi fire emne innan psykisk helsepedagogikk. Du vel sjølv kor mange du vil ta, og i kva rekkjefølgje.

Les meir og søk på emnene.

Studiet er for deg som jobbar i skulen og ønskjer å bli betre til å handtere mobbeproblematikk i praksis.

Studiet gir grunnleggjande kunnskap og forståing om mobbing slik at du blir betre rusta til å følgje opp aktivitetsplikten i kapittel 9A. Dette ved å setje i verk forskingsbaserte metodar for å:  førebyggje, avdekkje og stoppe mobbing, i tillegg til å følgje opp i etterkant av ei mobbesak.

Les meir og søk på emnet.

UiS tilbyr fire emner innan IKT i læring og undervisning. Emna tek for seg alt frå personvern, lovverk, digital kommunikasjon og klasseleiing i teknologiske klasserom.

Emna kan tas enkeltvis.

Les meir om vidareutdanninga innan IKT.

UiS tilbyr to emner innan kritisk tenking, der det eine byggjer på det andre.

Du utvikler innsikt og forståing om korleis kritisk tenkning som teori kan gjerast om til praktisk klasseromsundervisning.

Les meir og søk på emnene.

Vil du styrka din kompetanse knytta til lesing, skriving og muntligheit?

Tekstarbeid i norskfaget har som mål å styrka din kompetanse innan lese- og skriveopplæringa nært knytt til praksis.

Studiet er egna for deg som jobbar i ungdomsskule eller vidaregåande skule, eller manglar 30 studiepoeng for å gjera det.

Les meir om emnet.

Lær deg grunnleggjande programmering til bruk i skolefaga i grunnskulen! Kurset er retta mot lærarar og lærerstudentar som underviser matematikk i grunnskulen og vil lære deg å planleggje og gjennomføre opplæring i programmering.

Les meir om emnet.For deg på høgskule/universitet

Jobbar du med utdanning og undervisning av lærarstudentar på eit universitet eller ein høgskule? Dette emnet er for deg som vil ha ny og oppdatert kunnskap om norskdidaktikk retta mot begynnaropplæringa.

For å kvalifisera til opptak, må du vera tilsett ved ein offentleg godkjent lærarutdanningsinstitusjon.

Les meir om emnet her.

Få økonomisk støtte for å ta vidareutdanning

Fleire av UiS sine vidareutdanningsfag inngår i ordninga Kompetanse for kvalitet.

Når eit fag er med i denne ordninga kan ein søke økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet. Det fins to ordningar: ein vikarordning og ein stipendordning.

Ordninga søkast om gjennom Udir. Merk at søknadsfristen for KFK kan vere annleis enn fristen for å søka på sjølve faget du vil ta.

Les meir om Kompetanse for kvalitet.

Inspirasjonen jeg kjenner på etter samlingsdager på studiet gir økt motivasjon til å gå i gang med kunst og håndverksfaget, i tillegg til et fornyet syn på det å undervise generelt. Jeg ser jeg kan bruke mye mer "kunst", lek og kreativitet i alle fag.

Fleire videreutdanningar