Tunnelsikkerhet, øvelser,
erfaringsoverføring og læring E-BTS190 (5 stp)

Tunnelsikkerhet er avhengig av at brannvernledere, trafikkoperatører, redningspersonell og ledelsesapparatet forstår håndtering av hendelser som kan utvikle seg eller er utviklet til kriser. Til det trengs verktøy for læring innenfor beredskap og krisehåndtering.

Published Endret

Læringsutbytte

Med referanse til NKR og elementene Kunnskap, Ferdigheter og Generell kompetanse, skal kandidaten:

  • Kunne analysere og bruke risiko- og beredskapsanalyser og beredskapsplaner til opplæringsaktiviteter.
  • Planlegge og gjennomføre opplærings- og øvelsesopplegg for tunnelhendelser, med særlig vekt på branner.
  • Kunne justere pedagogisk opplegg til deltakernes kompetanse.
  • Forstå og diskutere læringsteorier.
  • Innsikt i krisehåndtering og menneskelig atferd i krisesituasjoner.
  • Evaluere øvelser og treningsaktiviteter med hensyn på læring.

Innhold

Kurset bruker sammenhenger mellom risikoanalyser, beredskapsanalyser, beredskapsplaner og dimensjonering av sikkerhetsutstyr for tunneler, i arbeidet med å designe opplæringsaktiviteter for ulike grupper med ansvar for tunnel(brann)sikkerheten. Ulike fagdidaktiske verktøy blir introdusert, og hvordan de medfører læring. Læringsteorier introduseres, med spesiell vekt på erfaringsbasert læring og profesjonslæring. Ut fra en læringsmodell skal kandidatene planlegge øvelser, alt fra table-top til større samvirkeøvelser. I den omfang det er mulig skal øvelsene gjennomføres på relevante fasiliteter.

Dato for samling:

Kommer

Forkunnskapskrav

For studenter som gjennomfører hele programmet skal modulene Samfunnssikkerhet, Bane og veg, trafikksikkerhet, og Bane og veg, tunnelsikkerhet være gjennomført og bestått.

Anbefalte forkunnskaper

Modulene Samfunnssikkerhet, Bane og veg, trafikksikkerhet, og Bane og veg, tunnelsikkerhet, Erfaring fra bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av tunneler. Deltakelse på ulike beredskapsøvelser.

Eksamen/vurdering

Praktisk design/planlegging av et øvelsesopplegg - skriftlig 50% 5 timer (A - F)
Presentasjon eller gjennomføring av øvelsesopplegg – muntlig/praktisk 50% 1 time (A-F)
Tilleggskrav:
For de som tar hele programmet inngår prosjektarbeid som obligatorisk krav, og vil for disse studentene bli drøftet opp mot denne modulen
Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Det er obligatorisk å delta på seminardagene.

Arbeidsformer

Seminarer, gruppediskusjoner, befaringer, praktiske øvelser, evaluering

Litteratur

  • Utvalgte deler av: Njå, O., Sommer, M., Rake, E. L. og Braut, G. S. (2020). Samfunnssikkerhet. Analyse, styring og evaluering. Universitetsforlaget
  • Utvalgte publikasjoner, som artikler, rapporter, bokkapitler med mer vil bli tilgjengelige på Canvas ved emnets oppstart.

Emneansvarlig

Professor i risiko- og sårbarhetsanalyse
51832268
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Administrative kontaktpersoner

Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning