Hopp til hovedinnhold

Tunnelsikkerhet, øvelser,erfaringsoverføring og læring (5 stp)

Tunnelsikkerhet er avhengig av at brannvernledere, trafikkoperatører, redningspersonell ogledelsesapparatet forstår håndtering av hendelser som kan utvikle seg eller er utviklet tilkriser. Til det trengs verktøy for læring innenfor beredskap og krisehåndtering.

Publisert: Endret:

Læringsutbytte

Med referanse til NKR og elementene Kunnskap, Ferdigheter og Generell kompetanse, skal kandidaten:

  • Kunne analysere og bruke risiko- og beredskapsanalyser og beredskapsplaner til opplæringsaktiviteter.
  • Planlegge og gjennomføre opplærings- og øvelsesopplegg for tunnelhendelser, med særlig vekt på branner.
  • Kunne justere pedagogisk opplegg til deltakernes kompetanse.
  • Forstå og diskutere læringsteorier.
  • Innsikt i krisehåndtering og menneskelig atferd i krisesituasjoner.
  • Evaluere øvelser og treningsaktiviteter med hensyn på læring.

Innhold

Kurset bruker sammenhenger mellom risikoanalyser, beredskapsanalyser, beredskapsplaner og dimensjonering av sikkerhetsutstyr for tunneler, i arbeidet med å designe opplæringsaktiviteter for ulike grupper med ansvar for tunnel(brann)sikkerheten. Ulike fagdidaktiske verktøy blir introdusert, og hvordan de medfører læring. Læringsteorier introduseres, med spesiell vekt på erfaringsbasert læring og profesjonslæring. Ut fra en læringsmodell skal kandidatene planlegge øvelser, alt fra table-top til større samvirkeøvelser. I den omfang det er mulig skal øvelsene gjennomføres på relevante fasiliteter.

Forkunnskapskrav

For studenter som gjennomfører hele programmet skal modulene Samfunnssikkerhet, Bane og veg, trafikksikkerhet, og Bane og veg, tunnelsikkerhet være gjennomført og bestått.

Ta kurset som enkeltemne

Kurset kan tas separat etter søknad om opptak til enkeltemne.

Klikk her for å søke opptak til enkeltemne.

Pris: 10 000,-

Anbefalte forkunnskaper

Modulene Samfunnssikkerhet, Bane og veg, trafikksikkerhet, og Bane og veg, tunnelsikkerhet, Erfaring fra bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av tunneler. Deltakelse på ulike beredskapsøvelser.

Eksamen/vurdering

Praktisk design/planlegging av et øvelsesopplegg - skriftlig 50% 5 timer (A - F)

Presentasjon eller gjennomføring av øvelsesopplegg – muntlig/praktisk 50% 1 time (A-F)

Tilleggskrav:

For de som tar hele programmet inngår prosjektarbeid som obligatorisk krav, og vil for disse studentene bli drøftet opp mot denne modulen

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk å delta på seminardagene.

Arbeidsformer

Seminarer, gruppediskusjoner, befaringer, praktiske øvelser, evaluering

Litteratur

  • Utvalgte deler av: Njå, O., Sommer, M., Rake, E. L. og Braut, G. S. (2020). Samfunnssikkerhet. Analyse, styring og evaluering. Universitetsforlaget
  • Utvalgte publikasjoner, som artikler, rapporter, bokkapitler med mer vil bli tilgjengelige på Canvas ved emnets oppstart.