Disputas om hvordan lærere forstår undervisning av akademisk språk

Torsdag 30. september kl 10.00-14.00. Hege Rangnes disputerer for ph.d. med en avhandling om hvordan lærere forstår undervisning av akademisk språk i flerspråklige klasserom på 5.-7. trinn.

Published Sist oppdatert
Velkommen til disputas

Tid og sted: Torsdag 30. september 2021 I KE E-164 og digitalt på Zoom. Prøveforelesning kl. 10:00 Disputas kl. 12:00 Zoom møte-ID: 614 4734 4734 Passord: 937720 Tittel på avhandlingen: «’Vi vet at vi skal jobbe med begrep, men ikke så mye annet’. En studie av læreres forståelse av undervisning som støtter utvikling av akademisk språk i språkheterogene klasserom på 5.-7. trinn». Emne for prøveforelesning: «Gjør rede for og drøft sammenhenger mellom språklige forutsetninger, leseforståelse og tilegnelse av fagkunnskap for elever med flerspråklig bakgrunn»

Bedømmelseskomité: Førsteamanuensis Helle Pia Laursen, DPU, Aarhus universitet Professor Vibeke Grøver, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo Førsteamanuensis Magne Ove Rogne, IGIS, UiS Hovedveileder: Professor Per Henning Uppstad, Lesesenteret, UiS Medveiledere: Professor Åse Kari Hansen Wagner og førsteamanuensis Aslaug Gourvennec Lesesenteret, UiS Leder av disputasen: Professor Kjersti Lundetræ, senterleder, Lesesenteret

lærer i klasserommet

I denne avhandlingen rettes oppmerksomheten mot hvordan lærere forstår undervisning som støtter utvikling av akademisk språk i språkheterogene klasserom på 5-7. trinn. Dette er en periode der fagtekster i økende grad karakteriseres av et akademisk språk. Akademisk språk skiller seg fra måten vi snakker sammen på i dagligdagse situasjoner, og mange elever er ukjente med det akademiske språket.

Læreres forståelse av hvordan de kan støtte elevenes språkutvikling og tekstforståelse, vil ha betydning for mange elevers muligheter til å utvikle både språk- og leseferdigheter. Dette gjelder blant annet flerspråklige elever som har norsk som andrespråk. Selv om mange flerspråklige elever kan beherske andrespråket i dagligdagse samtaler, vil mange likevel ha behov for støtte til å lære det akademiske språket som karakteriserer fagtekstene.

Lærere kan oppleve et dilemma

I dette avhandlingsarbeidet deltok 15 engasjerte lærere med lang erfaring fra undervisning i språkheterogene klasserom. Avhandlingen som helhet viser at lærerne hovedsakelig forstod undervisning som støtter utvikling av akademisk språk som å være ensbetydende med samtaler om ord i tekster. I samtalene viste lærerne stor oppmerksomhet mot å inkludere elevene i utviklingen av ordforklaringer, men de var mindre oppmerksomme på at elevene skulle ta i bruk akademiske ord.

Samtidig var lærerne observante på trekk ved akademisk språk som pekte utover vokabular, for eksempel behovet for å se sammenhengen i en tekst. Dette kom likevel ikke til syne i observert undervisning. Lærernes oppmerksomhet var i størst grad rettet mot at elevene skulle få tematisk kunnskap, heller enn at de skulle utvikle språk- og leseferdigheter. Det betyr at tekstens funksjon i undervisningen i størst grad ble forstått som å formidle et tema, og samtalene var en oversettelsesarena fra akademisk språk til hverdagsspråk.

Det kan dermed tyde på at lærerne opplevde å stå i et dilemma mellom å skulle undervise i komplekse fagtekster på den ene siden og på den andre siden deres forståelse av elevenes forutsetninger for å forstå disse tekstene. Lærernes felles forståelse av undervisning som best støtter flerspråklige elever, gjenspeiler forskning som i stor grad har vektlagt vokabular som en utfordring for flerspråklige elevers leseforståelse.  Flere av lærerne uttrykte et ønske om mer kunnskap om hvordan best kunne støtte flerspråklige elever i undervisningen generelt og i leseopplæringen spesielt.

Viktig kunnskap for lærerutdanninger

Avhandlingens resultater har implikasjoner for både videreutdanninger for lærere og lærerutdanningene. For å være bedre rustet til å støtte flerspråklige elevers språkutvikling innenfor rammene av ordinær undervisning, må lærere få muligheten til å videreutvikle sin forståelse av hva akademisk språk er. De må få redskaper til hvordan de kan støtte alle elevers utvikling av fagforståelse og språk- og leseferdigheter som en integrert prosess.

Kontakt:

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk
51831153
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking