Hege Rangnes

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24131

Bio

Jeg er førsteamanuensis i utdanningsvitenskap ved Lesesenteret. Jeg disputerte i september 2021 med en  avhandling hvor jeg undersøkte mellomtrinnlæreres forståelse av undervisning som støtter elevenes utvikling av akademisk språk i samtaler om tekster. Mine interesser er knyttet til språkopplæring som en integrert del av leseopplæringen - både for elever med norsk som  førstespråk og for elever med norsk som andrespråk. Jeg deltar i en forskergruppe hvor vi arbeider med å utvikle modeller for språktrening ved bruk av språkteknologi. I tillegg er jeg prosjektleder for et tre-årig skoleutviklingsprosjekt ved en skole med hovedvekt av elever med norsk som andrespråk. Jeg deltar også i forskningsprosjektet  Partners in practice. I dette prosjektet samarbeider forskere, skoler og lærerutdanninger om å utvikle skolens praksis med fokus på dialogisk undervisning og elevmedvirkning. Jeg er også involvert i det NRF-finansierte innovasjonsprosjektet DigUp som har som mål å utvikle et digitalt didaktisk planleggingsverktøy for lærere. I prosjektet AdaptVurder er jeg involvert i utvikling av ressurser for pedagogisk oppfølging av prøveresultater fra en adaptiv leseprøve for 3. trinn. Jeg har utviklet flere ressurser for læreres kompetanseutvikling, blant annet en  kompetansepakke i Språkløyper.

Jeg har emneansvar for den samlingsbaserte videreutdanningen Andrespråkspedagogikk (30 studiepoeng) ved Lesesenteret, og jeg veileder studenter både på bachelor- og masternivå. 

Jeg har bakgrunn som lærer i mange år på en flerkulturell skole.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni ; Rangnes, Hege; Sæbø, Johanne Ur

   (2023)

   Læringsaktiviteter. I: God undervisningsplanlegging - med det digitale verktøyet DigUp.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202773816.

   s.63-107.

  • Rangnes, Hege

   (2021)

   "Vi vet at vi skal jobbe med begrep, men ikke så mye annet". En studie av læreres forståelse av undervisning som støtter utvikling av akademisk språk i språkheterogene klasserom på 5.-7. trinn.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-016-1.

 • Formidling
  • Rangnes, Hege; Bakken, Arild Michel

   (2023)

   Å pakke ut språk og innhold i sakprosatekster.

  • Rangnes, Hege; Hoem, Toril Frafjord; Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   Veiledet lesing i samtale om tekst. Fire læreres erfaringer med en læringsressurs i språkheterogene klasserom på ungdomstrinnet.

   NOA 2023: Den 10. nasjonale forskingskonferansen om norsk som andrespråk;

   2023-05-25.

  • Rangnes, Hege

   (2023)

   : Arbeid med tekster. To læringsressurser. Innlegg på planleggingsdag Breidablik læringssenter.

   Foredrag;

   2023-02-01 - .

  • Rangnes, Hege; Hoem, Toril Frafjord

   (2023)

   Å pakke ut språk og innhold i sakprosatekster. Innlegg på Nasjonal lesekonferanse .

   Foredrag;

   2023-03-28 - .

  • Rangnes, Hege; Hoem, Toril Frafjord

   (2023)

   Veiledet lesing i samtale om tekst. Fire læreres erfaringer med en læringsressurs i språkheterogene klasserom. Innlegg på NOA-konferansen .

   Foredrag;

   2023-05-25 - .

  • Rangnes, Hege

   (2023)

   Å pakke ut språk og innhald i sakprosatekster og veiledet lesing. To læringsressurser for å støtte elevenes utvikling av språk- og leseferdigheter. Innlegg på planleggingsdag Breidablik læringssenter .

   Foredrag;

   2023-09-25 - .

  • Rangnes, Hege; Hoem, Toril Frafjord; Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   «Det ble veldig sånn tekstnært». Fire ungdomsskolelæreres erfaringer med å bruke læringsressursen. Veiledet lesing i samtale om tekst. Innlegg på MuMo, Muntlighetsdidaktik i modersmålsfaget-seminar .

   Foredrag;

   2023-11-14 - .

  • Rangnes, Hege

   (2023)

   Oversikt over doktorgradsavhandlinger innen andrespråk og flerspråklighet i Norden 2021–2022: Vi vet at vi skal jobbe med begrep, men ikke så mye annet”: En studie av læreres forståelse av undervisning som støtter utvikling av akademisk språk i språkheterogene klasserom på 5.–7. trinn.

   Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.

   ISSN 0809-9227.

   Volum 18.

   Hefte 1.

   s.80-80.

   DOI: 10.18261/nordand.18.1.5

  • Hoem, Toril Frafjord; Rangnes, Hege; Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   Veiledet lesing i samtale om tekst. .

  • Rangnes, Hege; Aasen, Marit

   (2023)

   Eksplisitt undervisning i leseforståelse: smarte grep for å utvikle elevenes leseferdigheter.

  • Rangnes, Hege

   (2022)

   Læreres forståelse av støtte til flerspråklige elevers tekstforståelse på 5.–7. trinn.

   Nordand 15 Conference 2022;

   2022-05-24 - 2022-05-26.

  • Rangnes, Hege

   (2022)

   “Vi vet at vi skal jobbe med begrep, men ikke så mye annet” Læreres arbeid med fagtekster i språkheterogene klasserom .

   Nasjonal konferanse om lesing 2022;

   2022-04-04 - 2022-04-05.

  • Skaftun, Atle; Berge, Ingeborg Margrete; Jensen, Ingeborg Marie; Nygard, Arne Olav; Rangnes, Hege; Sønneland, Margrethe; Wagner, Åse Kari H.

   (2022)

   Partners in Practice: Establishing a system for educational development.

   MUMO, Muntlighedsdidaktik i modersmålsfaget;

   2022-11-29 - 2022-11-30.

  • Wagner, Åse Kari H.; Rangnes, Hege; Jensen, Ingeborg Marie

   (2022)

   Lærere og elevers forståelse av praksis og roller i norskfaget.

   Skriv! Les!;

   2022-05-09 - 2022-05-11.

  • Rangnes, Hege; Bakken, Arild Michel

   (2022)

   Å pakke ut språk og innhold i sakprosatekster. En pedagogisk ressurs for å støtte elevers språk- og leseutvikling i samtaler om tekster (under arbeid).

   Nettverkssamling Mundtlighedsdidaktik i Modersmålsfaget;

   2022-11-29 - 2022-11-30.

  • Rangnes, Hege

   (2021)

   Språksnakk.

  • Ofstad, Sissel; Rangnes, Hege

   (2021)

   Lærere står i et dilemma i flerspråklige klasserom.

  • Rongved, Elisabeth; Rangnes, Hege

   (2021)

   Lærere står i et dilemma i flerspråklige klasserom.

  • Rangnes, Hege; Sædberg, Leif Tore

   (2018)

   Korleis arbeider lærarar med fagtekster i undervising for fleirspråklege elevar?.

  • Rangnes, Hege

   (2018)

   Å lese fagtekster. Læreres identifiserte utfordringer for flerspråklige elevers tilgang til fagtekster i samfunnsfag på mellomtrinnet.

   Multilingualism and Education: Interdisciplinary and International Perspectives;

   2018-05-07 - 2018-05-08.

  • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   A Study of Norwegian Teachers' Conversation About the Use of Test Results for Instructional Purposes.

   The 19th Annual AEA-Europa Conference;

   2018-11-07 - 2018-11-10.

  • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Læreres samtale om pedagogisk bruk av flerspråklige elevers prøveresultater.

   NOA-konferansen 2018: Livslang utdanning og læring;

   2018-10-11 - 2018-10-12.

  • Rangnes, Hege

   (2018)

   Flerspråklige elevers tekstforståelse i samtale om fagtekster.

   Muntlighet i Vest;

   2018-10-25 - 2018-10-26.

  • Rangnes, Hege

   (2017)

   How do teachers engage second language learners in challenging dialogues about expository texts?.

   Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Rangnes, Hege; Aasen, Marit

   (2016)

   Arbeid med ord i førlesingsfasen - del 1.

   Nasjonal lesekonferanse;

   2016-03-14 - 2016-03-15.

  • Rangnes, Hege

   (2016)

   Arbeid med ord i førlesingsfasen - del 1.

   Introduksjonsamling Språkløyper;

   2016-04-25 - 2016-04-28.

  • Rangnes, Hege

   (2015)

   Å velge ut nyttige ord fra en tekst.

   Nettbasert kompetanseutviklingsprogram;

   2015-10-29 - .

  • Rangnes, Hege

   (2015)

   Å tilrettelegge leseopplæringen til elever med norsk som andrespråk.

   Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere;

   2015-11-26.

  • Rangnes, Hege; Karlsen, Anne Mette Færøyvik

   (2015)

   Arbeid med ord.

   Introduksjonssamling for Språkløyper;

   2015-10-29.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Rangnes, Hege; Aasen, Marit

   (2017)

   Arbeid med språk og vokabular.

  • Rangnes, Hege

   (2016)

   Arbeid med ord i førlesingsfasen - del 1, Språkløyper.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway