Fokus på god språkopplæring i barnehagen

Gjesdal kommune sette seg som mål å ha meir fokus på lesing og språkopplæring i kommunen sine barnehagar. Dette starta som eit samarbeid mellom Lesesenteret og Gjesdal i regional ordning for kompetanseutvikling. For dei tilsette i Oltedal barnehage gav meir kunnskap god grobotn for å utvikla ny praksis.

Published Endret

- Tidlegare har me kanskje planlagt litt mykje. Me legg til rette for nye leikeareal og har visse idear om korleis språk, litteratur og leik skal utførast under eit visst rammeverk. Så blir me kanskje litt skuffa når ungane ikkje lar seg engasjera over det som er planlagt, seier Irene Høiland, styrar i Oltedal barnehage.

Joanna Szalek - pedagogisk leiar, Oltedal barnehage
Joanna Szalek, pedagogisk leiar viser fram Dinoland. Foto: Birgit Rodvelt

Det var nettopp dette pedagogisk leiar, Joanna Szalek, klarte å snu på. I haust satt ho med eit ganske tomt leikeareal det ville vore kjekt å nytta til både læring og leik, og kommunen sitt fokus på god språkopplæring friskt i minne. I tillegg hadde eit av borna i avdelinga mykje kunnskap om eit spesifikt tema, og fortalte engasjert vidare om dette til dei andre. Joanna såg ein moglegheit i nettopp dette, og starta så smått med å gjera leikeområdet til det same temaet. Det blei starten på Dinoland.

Vegen blir til medan me går

- Me hadde ingen garanti for at temaet dinosaurar ville engasjera, men det var verdt eit forsøk. Me starta difor i det små, med figurar, jungel i taket og kunstige planter i vindauga, i tillegg til å nytta biblioteket til å finna bøker om temaet, fortel Joanna Szalek.

Borna i Oltedal barnehage laga dinosaurar i papir til leikeområdet
Borna laga mykje dinosaurrelatert i formgivinga Foto: Joanna Szalek.

Etter kvart som Joanna og hennar kollegaer såg at temaet og bøkene om dinosaurar engasjerte alle ungane, utvikla dei leikearealet meir, i samarbeid med ungane. Ein svær T-Rex i papp blei til i ei eigen temaveke om T-Rexen, og fleire bøker frå biblioteket blei lånt og lest, og temaet blei diskutert på tur ute i naturen.

I bokserien Daniel og dinosaurane skrive av Lisa Bjärbo trør guten Daniel inn i dinosaurane sitt land gjennom ein koffert, så det var klart at leikearealet òg måtte ha sin eigen koffert. Eit så enkelt grep førte til at ungane no fortel og leiker ut liknande dinosaurhistoriene på eigenhand når dei ikkje les i bøkene saman.

Gunn Helen Ofstad
Gunn Helen Ofstad, Lesesenteret UiS. Foto: Elisabeth Tønnessen.

Gunn Helen Ofstad er førstelektor i spesialpedagogikk ved Lesesenteret i Stavanger, og syns måten barnehagen har jobba på er eit godt døme på godt språkarbeid i praksis.

- Det Oltedal barnehage har gjort her, viser korleis godt språkabeid oppstår når dei vaksne i barnehagen skaper felles leikereferanser med borna gjennom bøker. Å saman utvikla ei så god innsikt i eit tema, gjer at ungane aktivt får brukt kunnskapen sin og utviklar språket samtidig, seier Gunn Helen Ofstad.  

Borna utviklar god forteljarkompetanse og godt språk gjennom det tematiske engasjementet.  

«Kan me lesa ei bok om det?»

Ungane i avdelinga har også skjønt at dei vaksne ikkje kan alt om dinosaurar, men at meir informasjon finnes i litteraturen. Når ungane vil vita meir, har dei spurt dei vaksne om å leita fram bøker som handlar om noko spesifikt. Då har ungane møtt på nye omgrep, og Joanna og kollegaene hennar har forklart det ytterlegare gjennom leik.

- Ungane fekk interesse for korleis ein finn skjeletta etter dinosaurane, og då snakka me mykje om paleontologi og arkeologi. For å visualisera dette, laga me ei lita sandkasse kor ungane med hjelp av malekostar skal forsiktig leite fram fossiler, seier Szalek.

To av borna i Oltedal speler dinosaurbingo
Dinobingo blei også ein populær aktivitet i barnehagen. Foto: Joanna Szalek.

Føresette merker også engasjementet på heimebane, både gjennom fyldige forteljingar om dinosaurar og spørsmål om å lesa bøker heime. Også det syns førstelektor Ofstad er med å byggja opp om godt språkarbeid:

- Når borna blir engasjerte og vil dela kunnskapen dei får i barnehagen også heime, får dei samstundes trening i god forteljarkompetanse og oppattaking av vanskelege ord og omgrep. For fleirspråklege barn får ein også moglegheit til å bruka omgrep på fleire språk, avsluttar Ofstad.

Joanna sine beste tips:

- Følg interessa til borna.
- Bli med på leiken.
- Skap litt magi i kvardagen.
- Finn ein raud tråd, som gjer at du kan knytta saman lesing, leikemiljø og periodeplanen.

Tekst: Birgit Rodvelt, Lesesenteret

Les mer om barnehageforskningen ved Lesesenteret:

En av tre foreldre oppgir at de leser ingen eller få bøker for barna sine

Høytlesing ser ikke ut til å være en så stor del av barndommen for alle norske barn som både forskere og mange foreldre ...

Spesialpedagogikk i barnehagen

Videreutdanningen Spesialpedagogikk i barnehagen gir barnehagelærere en helhetlig tilnærming til spesialpedagogikk. På d...

Informasjon til deltakere i Sprell

På denne siden finner du informasjon til deltakerne og barnehageansatte i Sprell på norsk, arabisk, litauisk og polsk./ ...

Vi ber barnehagelærere dele sin kunnskap om lesing i barnehagen

Forskere ved Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, trenger kunnskap om lesing i norske barneh...

Sprell: Samtalebaserte lesepraksiser

I Sprell samarbeider forskere med barnehagelærere og foreldre om å utvikle flerspråklige digitale bildebøker for barn.

Da bøkene var «overalt», våknet barnas interesse for lesing

Praksisfortelling: I barnehagen var bøkene plassert i en egen lesekrok, og det var ganske sjelden at barna ba om å bli l...

Slik ble stellesituasjonen en språkarena i barnehagen

PRAKSISFORTELLING: Stellesituasjonen i barnehagen var typisk et sted der de ansatte kommuniserte med hverandre mens de f...

Utvikling av flerspråklige barns morsmål hjemme

Hvordan kan barnehagen støtte foreldrene?

Bokstavkjennskap, bokstavnavn og bokstavlyd

I barnehagen skal barna "utforske og gjøre seg erfaringer med ulike skriftuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver"...

Skap forventning og engasjement rundt lesinga

På glimrande vis skapar pedagogisk leiar Ingunn i Haugland Gardsbarnehage forventning og engasjement til tekstane i ”Bok...

Bokstavsommaren

I rammeplanen står det at ungar i barnehagen skal verta kjende med bokstavane, men mykje av ressursane og småbøkene bygg...

Suksess for SPrELL-prosjektet i Forskingsrådet

Forskingsprosjektet SPrELL ved Lesesenteret, UiS, har blitt tildelt 15 millionar kroner frå Forskingsrådets satsing på å...

Blogg: Skolestart: Se til barnehagene!

Barnehagene har lenge sett til skolen når de forbereder femåringene til skolestart. Vår oppfordring er at skolen også re...

"Mine to oldemødre" av Lisa Aisato

Boken kan brukes til å snakke om flere emner, den er mangfoldig og rik på de gode og store følelsene. I Fantoft Gård bar...

"Timothy mister seg sjølv" av Vegard Markhus

"Timothy mister seg sjølv" er engasjerande, morosam og rar.

"Hvem"-bøkene av Stina Wirsén

Handlingen i bøkene oppleves som veldig aktuell for barnegruppa.

"Buri and the marrow" av Henriette Barkow og Lizzie Finlay

Et spennende og nydelig illustrert eventyr som gir mange muligheter for å stimulere ulike deler av barnas språk. Vi har ...

"Habeen wanaagsan Guuleed" - God natt, Albert Åberg, av Gunilla Bergström

Ytre Tasta barnehage har hatt eit leseprosjekt retta spesielt mot dei tospråklege barna. Eit av måla var å involvere hei...

Skarpe tenner av Erna Osland

Boka "Skarpe tenner" blir i en barnehage brukt både i uformelle lesestunder og som inspirasjon for formingsarbeid og sam...

"Bronto Biff på Café Olala" - omgrep og språkleik

"Bronto Biff på Café Olala av Nuh Diep inneheld tekst og bilder som byr på utfordringar for lesaren og gir inngangar til...

"Hva handler den om?" - Å lage en bok

"Hva handler den om?" av Max Estes har blitt brukt til leseaktivitet og som inspirasjon til å lage en egen bok med tekst...

"Lars er Lars" av Svein Nyhus

I aktiviteter der de har hatt søkelys på bevegelse, har Egenes idrettsbarnehage brukt denne bildeboka.

"Lars er ikke" av Svein Nyhus

"Lars er ikke" er én av bøkene i serien om Lars, laget for de yngste barna.

Pulverheksa av Ingunn Aamodt

I Lykkentreff barnehage har de brukt bøkene om Pulverheksa som utgangspunkt for mange store og små prosjekter, som til s...

"Mopp og Mikko elskar dyr" av Kari Stai

Boka av Kari Stai har blitt brukt i leseaktivitetar i Ølensjøen FUS barnehage.

Barns språkutvikling og språklæring

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og tilbys i to varianter: Du kan studere ne...

Bok i bruk i barnehagen: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

Hvordan kan vi styrke barnehagens arbeid med språkstimulering? Hvilke sammenhenger finner vi mellom språkstimulering og ...

To år gamle jenter er mer selvstendige og sosiale enn gutter

En studie fra Stavangerprosjektet viser at 2 ½ år gamle jenter mestrer de fleste hverdagsaktiviteter bedre enn guttene.

Språksvake toåringer faller utenfor i lek

2-åringer som har svake språklige ferdigheter fungerer langt dårligere i lek enn sine jevnaldrende, og kan falle utenfor...

– Ser barnet tydeligere gjennom observasjon

Barnehagen skal se hele barnet – og gode kartleggingsverktøy er til hjelp når man ikke ser alt, mener erfarne barnehagel...

Gutter må oppfordres til å ta del i språkaktivitetene i barnehagen

Språkaktivitetene i barnehagen fenger jenter mer enn gutter, og guttene kan derfor få mindre språklig stimulering. - Vi ...

Bedre kunnskap om norske barnehagebarns matematiske utvikling

Allerede tidlig i barnehagealderen er matematikklæringen i gang, gjennom lek, rutiner og samspill. Men hva er det vanlig...

Det viktige blikket for hvert barn

Det er vanskelig å forutse hvordan barn vil utvikle ferdighetene sine gjennom barnehageårene, bekrefter to nye studier. ...

Språkløyper – Gratis skolebasert kompetanseutvikling om språk, lesing og skriving i barnehage, grunnskole og videregående skole.

Jobb sammen i kollegiet med gratis kompetanseutviklingspakker utviklet av Lesesenteret og Skrivesenteret. Språkløyper er...

Stavangerprosjektet: Det lærende barnet

Stavangerprosjektet var en tverrfaglig, longitudinell studie med fokus på barns utvikling fra 2–10 år.

Fagbok: Les for meg, pliiis! Om barn, litteratur og språk

Barns møte med tekst har stor verdi. Leseaktiviteter, som høytlesning og samtaler rundt tekst gir opplevelser og glede. ...

Språkmedvitne vaksne i småbarnsavdelinga er viktige for barna si språkutvikling

Når dei tilsette i småbarnsavdelinga skaper eit godt språkmiljø, har det positiv innverknad på ordforrådet til barna på ...

Lesemiljøet i hjemmet har stor betydning for barns leseferdigheter

Barn som blir lest for hjemme, og som har foreldre som leser mye selv, har gode forutsetninger når de begynner på skolen...

Blogg: Gode råd for høytlesing – via skjermen

Høytlesing på Zoom? Det går fint an! Barnehageforskerne Natalia Kucirkova og Trude Hoel gir sine beste råd.

Digitale verktøy i barnehagen gir muligheter, men det må være en tanke bak bruken

Digitale verktøy skal inn i barnehagen. Hvordan kan teknologi få plass i en norsk barnehagehverdag?