Å oppdage at barnehagebarn strever med språket, er ikke nok for å sikre dem god hjelp

Mange barn som strever med språket, blir oppdaget i barnehagen. Men for at disse barna skal få riktig hjelp, må kartleggingsverktøyene være av god kvalitet, og de som skal hjelpe, må ha kompetanse innenfor språkutvikling og språkforstyrrelser. Det viser en fersk doktoravhandling fra Nasjonalt lesesenter.

Publisert Sist oppdatert

Jente leker på gulvet i barnehagen. Vi ser deler av en voksen kvinne i kanten av bildet.
Det er ikke alltid samsvar mellom hva de ansatte i barnehagen oppdager, og hvilke språklige utfordringer barna faktisk har. Den spesialpedagogiske hjelpen som ble tilbudt barna i studien varierte også i kvalitet. (Illustrasjonsfoto: Getty.)

Når barnehagen er bekymret for et barns språkutvikling, kan barnet bli henvist til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

I en slik henvisning finnes det en rekke ulike dokumenter i det som kalles en spesialpedagogisk tiltakskjede. Dette er dokumenter som henvisninger, tester, sakkyndige vurderinger, vedtak, møtereferat og lignende.

Maya Dybvig Joner ved Nasjonalt lesesenter har nå undersøkt dokumentene i den spesialpedagogiske tiltakskjeden for en gruppe barnehagebarn i Stavanger. Felles for barna var at barnehagen henviste dem til PPT med bekymring for språkutviklingen. Ved å undersøke dokumentene knyttet til barna, kan man få mye kunnskap om hvilken oppfølging barnet har fått.

17. november 2023 disputerer Maya Dybvig Joner med avhandlingen «Fange opp - følge opp. Tidlig innsats for barn i barnehage med språkforstyrrelser, og relasjonen mellom tidlige svake språkferdigheter og senere leseferdigheter».

Barna har større vansker enn barnehagen oppdager

Studien viser at gode observasjonsverktøy brukt i barnehagen, der de ansatte observerer barnet i sitt daglige samspill med andre, kan identifisere barn med svake språkferdigheter allerede ved 33 måneder.

– Det er imidlertid ikke alltid samsvar mellom hvilke utfordringer de ansatte i barnehagen oppdager at barnet har, og hvilke språklige utfordringer barna faktisk har. Når barn i barnehagen strever med språket, er det ofte uttalevansker de ansatte i barnehagen mener er hovedproblemet. Når barna utredes hos PPT, viser det seg imidlertid at barna kan ha et bredere spekter av språkproblemer enn bare uttalevansker, forklarer Joner.

Studien viser også at den spesialpedagogiske hjelpen som ble tilbudt disse barna varierte i kvalitet, og at samarbeidet mellom barnehagen og PPT og innholdet i tiltakene kunne fremstå som fragmentert.

Tiltakene er ikke alltid rettet mot enkeltbarnets behov

Joner fant også at tiltakene som ble satt i verk i barnehagen, før PPT ble koblet på, i hovedsak gikk ut på inndeling av barna i mindre grupper, i stedet for at det ble gjort spesifikke tiltak rettet mot språkproblemene.

– Studien bekrefter tidligere forskning som tyder på at barnehagen "venter" på PPT etter en henvisning, før de setter ut andre tiltak enn å dele barna inn i mindre grupper. Vi ser også at tiltakene som ble iverksatt etter PPT-utredningen riktignok var forskningsbaserte, men ofte generelle. De var ikke nødvendigvis tilpasset det enkelte barnets spesifikke behov, sier hun.

Barn som strever med språket kan komme inn i en ond sirkel, hvor de utvikler adferdsproblemer som en konsekvens av språkproblemene.

Maya Dybvig Joner

Språkproblemer kan knyttes til adferdsvansker

Manglende spesifikk oppfølging kan ha hatt konsekvenser for disse barna, sier hun.

– Dette kan ha vært en medvirkende årsak til at behovet for spesialpedagogisk hjelp økte i takt med barnets alder. Mange av disse barna begynte også å slite sosialt, på grunn av svake språkferdigheter. Barn som strever med språket kan komme inn i en ond sirkel, hvor de utvikler adferdsproblemer som en konsekvens av språkproblemene. Derfor er det så viktig å være tett på disse barna, og gi dem målrettet og riktig hjelp.

Tidlig identifisering er ikke nok

Avhandlingen tar utgangspunkt i et syn på at barns språkutvikling og språklæring styres av et vekselspill mellom barnets biologiske forutsetninger og miljøet det er i.

– Tidlig innsats i barnehagen har et stort potensial til å utgjøre en forskjell i barnets språklige og sosiale utvikling. Men studien viser at tidlig identifisering alene ikke er tilstrekkelig for å sikre rask og effektiv hjelp til disse barna, sier Joner.

– Blant annet viser den hvor viktig det er å bruke kartleggingsmateriell av god kvalitet når man skal kartlegge barnas språk. I tillegg må de ulike aktørene rundt barnet, altså barnehagen og PPT, sette i gang med tilrettelegging med en gang de blir bekymret for et barns språkutvikling. Dette viktige laget rundt barnet må ha en felles forståelse av sine roller for å kunne tilby et godt og helhetlig tilrettelagt tilbud til barna som strever.

En del av en stor studie med 1000 barn

Studien er en del av Stavangerprosjektet – det lærende barnet, som fulgte utviklingen til 1000 barn i Stavanger i en tiårsperiode. Den viser også at tidlige språkvansker hos barn har en beskjeden sammenheng med senere leseferdigheter.

– Det unike med denne studien er derfor at jeg har hatt tilgang til samtlige dokumenter som inngikk i den spesialpedagogiske hjelpen for disse barna, over flere år. Det har vært behov for mer kunnskap om hvordan barn med språkvansker følges opp, og hvordan de utvikler seg på sikt. Jeg håper funnene fra studien vil tas i bruk både av barnehageansatte og i PPT, sier Joner.

Av: Elisabeth Rongved, Nasjonalt lesesenter, UiS

Mer informasjon:

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk/utdanningsvitenskap/lesevitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Les mer om barnehageforskningen ved UiS:

Leik og lesing som satsing i barnehagen

Gjesdal kommune sette seg som mål å ha meir fokus på lesing og språkopplæring i kommunen sine barnehagar. Dette starta s...

En av tre foreldre oppgir at de leser ingen eller få bøker for barna sine

Høytlesing ser ikke ut til å være en så stor del av barndommen for alle norske barn som både forskere og mange foreldre ...

Sprell: Samtalebaserte lesepraksiser

I Sprell samarbeider forskere med barnehagelærere og foreldre om å utvikle flerspråklige digitale bildebøker for barn.

Da bøkene var «overalt», våknet barnas interesse for lesing

Praksisfortelling: I barnehagen var bøkene plassert i en egen lesekrok, og det var ganske sjelden at barna ba om å bli l...

Utvikling av flerspråklige barns morsmål hjemme

Hvordan kan barnehagen støtte foreldrene?

Suksess for SPrELL-prosjektet i Forskingsrådet

Forskingsprosjektet SPrELL ved Lesesenteret, UiS, har blitt tildelt 15 millionar kroner frå Forskingsrådets satsing på å...

Blogg: Skolestart: Se til barnehagene!

Barnehagene har lenge sett til skolen når de forbereder femåringene til skolestart. Vår oppfordring er at skolen også re...

Bok i bruk i barnehagen: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

Hvordan kan vi styrke barnehagens arbeid med språkstimulering? Hvilke sammenhenger finner vi mellom språkstimulering og ...

To år gamle jenter er mer selvstendige og sosiale enn gutter

En studie fra Stavangerprosjektet viser at 2 ½ år gamle jenter mestrer de fleste hverdagsaktiviteter bedre enn guttene. ...

Språksvake toåringer faller utenfor i lek

2-åringer som har svake språklige ferdigheter fungerer langt dårligere i lek enn sine jevnaldrende, og kan falle utenfor...

Gutter må oppfordres til å ta del i språkaktivitetene i barnehagen

Språkaktivitetene i barnehagen fenger jenter mer enn gutter, og guttene kan derfor få mindre språklig stimulering. - Vi ...

Bedre kunnskap om norske barnehagebarns matematiske utvikling

Allerede tidlig i barnehagealderen er matematikklæringen i gang, gjennom lek, rutiner og samspill. Men hva er det vanlig...

Det viktige blikket for hvert barn

Det er vanskelig å forutse hvordan barn vil utvikle ferdighetene sine gjennom barnehageårene, bekrefter to nye studier. ...

Fagbok: Les for meg, pliiis! Om barn, litteratur og språk

Barns møte med tekst har stor verdi. Leseaktiviteter, som høytlesning og samtaler rundt tekst gir opplevelser og glede. ...

Språkmedvitne vaksne i småbarnsavdelinga er viktige for barna si språkutvikling

Når dei tilsette i småbarnsavdelinga skaper eit godt språkmiljø, har det positiv innverknad på ordforrådet til barna på ...

Blogg: Gode råd for høytlesing – via skjermen

Høytlesing på Zoom? Det går fint an! Barnehageforskerne Natalia Kucirkova og Trude Hoel gir sine beste råd.

Digitale verktøy i barnehagen gir muligheter, men det må være en tanke bak bruken

Digitale verktøy skal inn i barnehagen. Hvordan kan teknologi få plass i en norsk barnehagehverdag?

Lag en plan for nettbrettlesing i barnehagen

Når målet er samtalebasert lesing, er det én metode som ser ut til å virke best.

Digitale verktøy og lesing i barnehagen

Lesesenteret forsker på hvordan digitale tekster kan brukes i barnehagens språkarbeid.

Språkstimulering gjennom naturfag i barnehagen

Skrukketroll gir gode muligheter til språkstimulering!

Førskolelek med språk: 3 filmer til foreldremøtet

Lese- og skriveopplæring skjer i skolen, men mange førskolebarn er opptatt av å lese og skrive. De voksne rundt barnehag...

Leseråd til foreldre

Har du lyst å hjelpe barnet ditt i gang med lesingen? Her er 10 gode råd!

Barns norsk kommer ikke av seg selv

Minoritetsspråklige barns læring av norsk blir i for stor grad overlatt til tilfeldigheter. For at disse barna skal behe...

Det er uansvarlig hvis barnehagen ikke prioriterer norsk

– Flerspråklighet er en stor og udiskutabel ressurs – men barnehagens og skolens ansvar er primært norsk, sier professor...

Tidleg innsats - å tenne gneisten hos alle barna

Tidleg innsats er å tenne gneisten hos alle barna – der dei er i si språkutvikling. På den måten sikrer vi eit språkleg ...

Språkstimulering i barnehagen: Slik fenger du guttene

Det er mye som tyder på at språkaktivitetene i barnehagen appellerer mest til jentene. Professor Trude Hoel har gode råd...

Bruk leselogg i barnehagen

Ved hjelp av leselogg kan vi på en systematisk måte få oversikt over hvilke barn som er med, hvilke bøker og lesemåter s...

6 inspirasjonsfilmer om lesing i barnehagen

Til inspirasjon har vi laget seks korte filmer hvor foreldre og barnehagebarn leser sammen - på ulike morsmål.

Heilskapleg læring i barnehagen

Gjennom tre filmar kan du sjå korleis noko så enkelt som eit egg kan stimulere til mange ulike typar opplevingar og læri...

Lekende og lærende språkmiljø i barnehagen

Studenter ved Barns språkutvikling og språklæring 2 ved Universitetet i Stavanger gir et teoretisk grunnlag og konkrete ...

Tekstskaping i barnehagen

Det å lage egne tekster gir barna mulighet til å bruke språket muntlig, og utvikle språket sammen med en voksen. I Jordb...

Med boka som utgangspunkt for utforskende samtaler

Utforskende samtaler handler om samtaler som er åpne, med ikke fastgitte svar, med store rom for fabulering og nysgjerri...

Hvordan lese bøker med gjentagende mønster

Det å lese bøker med gjentakende mønster kan være en god innfallsvinkel i barnehagens språkarbeid. I denne filmen kan du...

Overgangen fra barnehagen til skolen med fokus på de flerspråklige barna

I denne ressursen får du informasjon om arbeidet med overgangen fra barnehagen til skolen og en kort innføring i et verk...

Med blikk for språk i barnehagehverdagen

En av barnehagens viktige, men utfordrende oppgaver er å sørge for at hvert enkelt barn få god språklig støtte, og utfor...