Publisering med åpen tilgang

Biblioteket hjelper med å publisere med åpen tilgang, også kalt Open Access. Med Open Access-publisering ligger forskningsresultater åpent tilgjengelig for alle, slik at din forskning kan nå ut til et større publikum.

Published Endret

Du kan få støtte til publisering i åpne tidsskrifter.
Tidligere kom støtten fra UiS publiseringsfond, men fra 2022 er det fakultetene som dekker utgiftene til åpen publisering av artikler når du må betale en publiseringsavgift, gjerne kalt «article processing charge» (APC).

Universitetsbiblioteket administrerer støtten til publisering i åpne tidsskrift. Støtte gis kun til artikler i tidsskrift, ikke bøker eller andre publikasjoner. Publiseringsutgiften må være godkjent av instituttleder på forhånd. 

Mange tidsskrifter fra flere store forlag er omfattet av en forlagsavtale (les- og publiseravtale), slik at det ikke er nødvendig å betale publiseringsavgiften. Dersom du publiserer i tidsskrift utgitt av MDPI, SAGE eller Frontiers vil forlagsavtalene sikre en rabatt på publiseringsgebyret.    

Send inn søknad om publiseringsstøtte.

Vilkår for støtte til åpen publisering

 1. Midlene skal dekke forfatterbetaling i Open Access-tidsskrift som gir åpen tilgang umiddelbart uten opphold eller embargo.
 2. Ekstrautgifter dekkes ikke (f.eks farge / illustrasjoner el.l.).
 3. Frikjøp av artikler i abonnementsbaserte tidsskrift dekkes ikke.
 4. Artikler som er basert på ekstern finansiering får ikke støtte.
 5. Tidsskriftene må være godkjente publiseringskanaler i NSDs Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) på nivå 1 eller 2, og registrert i Directory of Open Access Journals.
 6. Artikkelen må være antatt av tidsskriftet, men ikke utgitt, før støtte kan gis.
 7. Artikkelen må også lastes opp i Cristin i fulltekst, og må kunne legges i UiS Brage.
 8. Hovedforfatter må være tilknyttet UiS, og tilhørigheten må framgå i artikkelens angivelse av forfatters institusjonstilhørighet.
 9. Publiseringsutgiften må være godkjent av instituttleder på forhånd.
    
 10. Det er ingen søknadsfrist, Universitetsbiblioteket behandler søknadene fortløpende.

Retningslinjer for vilkårene:

 1. Vilkårene vedtas av Open Science-gruppen ved Universitetsbiblioteket og bibliotekdirektøren.
 2. Universitetsbibliotekets avgjørelser er endelige og kan ikke påklages.

Sikt-konsortiet har forhandlet frem avtaler om åpen publisering med flere av de største tidsskriftforlagene, også kalt transformative avtaler. Disse markerer en overgang fra tidligere abonnementsavtaler med forlagene. Avtalene innebærer at UiS kun betaler én sum som dekker adgang til både å lese og publisere artikler med åpen tilgang uten å måtte betale noe ekstra i hybride tidsskrift (abonnementstidsskrift), eller med en betydelig rabatt på publiseringsgebyr (APC) i «gull» (helt åpne) tidsskrift.

Vi har avtaler med

 • Elsevier: Gratis publisering i de fleste hybridtidsskrift, 15 prosent rabatt på gull APC. Gjelder for 2023- 2024. Enkelte titler er unntatt publiseringsavtalen.
 • Springer: Gratis publisering i de fleste hybridtidsskrift, 10 prosent rabatt på gull APC. Gjelder for 2023- 2024.
 • Taylor & Francis: Avtalen gjelder for 2023-24. Gratis publisering i hybridtidsskrift, 10 prosent rabatt på gull APC.
 • SAGE: Gratis publisering i hybridtidsskrift, 10 prosent rabatt på gull APC. Gjelder for 2023. Enkelte tidsskrift er unntatt avtalen.
 • Cambridge University Press (CUP): Ubegrenset publisering i hybrid- og gulltidsskrift, med noen society-tidsskrift som unntak.
 • Wiley: Gratis publisering i hybridtidsskrift. Enkelte tidsskrift er unntatt avtalen. Gjelder for 2023-2024. Mer informasjon kommer.
 • MDPI: Dette er et rent Open Access-forlag (OA). Det vil alltid være et gebyr (APC) for å publisere, men avtalen gir 20 prosent rabatt. Husk å få godkjenning av instituttleder eller avdelingsleder på forhånd og send inn søknad. Les mer ovenfor under «Publiseringsstøtte ved UiS».
 • Frontiers: Dette er et rent OA-forlag. Det vil alltid være et gebyr (APC) for å publisere, men avtalen gir 10 prosent rabatt. Husk å få godkjenning av instituttleder eller avdelingsleder på forhånd og send inn søknad. Les mer ovenfor under «Publiseringsstøtte ved UiS».
 • American Chemical Society: Ubegrenset publisering i hybrid- og gulltidsskrift. Gjelder for 2023-24.

Sjekk tidsskriftet du ønsker å publisere i

Søk opp tidsskriftet i Kanalregister, og sjekk om det er en A under Publiseringsavtale. I så fall er tidsskriftet omfattet av en avtale. Sjekk også at dette er en av avtalene som UiS er med på, da det finnes noen avtaler som ikke inkluderer UiS.

Hva skal du gjøre hvis du ønsker (eller må) publisere åpent, men det ikke finnes noen avtale?

Du kan betale APC (publiseringsgebyr) med egne midler (forskningsmidler), men det beste er å oppnå open access ved hjelp av egenarkivering, såkalt «grønn» open access. Da kan du publisere «lukket», altså bak en betalingsmur, men du må laste opp en akseptert versjon av artikkelen («author accepted manuscript» / «post-print») i Cristin. Når du laster opp filen i Cristin vil den bli høstet i UiS Brage.

Biblioteket sjekker at dette er lov og kan hjelpe med fremgangsmåten som kun tar et par minutter, så bare ta kontakt med oss i biblioteket.

Merk at i mange tilfeller kan UiS fremdeles betale APC i helt åpne («gull») tidsskrift. Les mer om det under «Publiseringsstøtte ved UiS».

Open Access er litteratur som ligger åpent tilgjengelig på nett, og som kan leses og lastes ned uten at det koster noe.

Det finnes fire typer Open Access:

 • Gull: Publisering i et tidsskrift som er åpent, men krever publiseringsavgift (APC). Slike tidsskrifter er ikke begrenset av abonnement og alle som er interessert kan lese. Dersom tidsskriftet du velger ikke er dekket av Sikts avtaler kan du søke om støtte til å dekke APC. UiS sitt publiseringsfond dekker kostnaden, opp til 20 000 kr.
 • Grønn: Du kan legge ut artikler og andre publikasjoner på egen nettside eller i et åpent vitenarkiv, som UiS Brage.
 • Diamant: Hvis tidsskriftet ikke krever en publiseringsavgift kalles det diamant Open Access. Slike tidsskrifter er ikke begrenset av abonnement. Alle kan lese dem.
 • Hybrid: Et tidsskrift som krever abonnement, men som tilbyr frikjøp av enkelte artikler, dvs. at du betaler en publiseringsavgift (APC) for å gjøre artikler åpent tilgjengelige. UiS sitt publiseringsfond dekker ikke publiseringsavgift i hybride tidsskrift. Sjekk om tidsskriftet du publiserer i er dekket av en Sikt-avtale som gir adgang til å publisere uten å betale APC.
 1. Open Access gir et større publikum tilgang til forskningsresultater:
  Når forskningsresultater formidles gratis og åpent har de mulighet til å nå et større publikum enn om de ligger i abonnementsdatabaser. Publikasjoner man kun får tilgang til gjennom abonnement krever at man er ved en institusjon med god nok økonomi til å abonnere.
 2. Det er et krav ifølge Plan S:
  Plan S gjelder i Norge fra 2021, og ifølge den er det et krav at alle vitenskapelige publikasjoner skal publiseres åpent, uten embargo.
 3. Open Access er økonomisk fordelaktig:
  Helt siden 1990-tallet har prisen på vitenskapelige tidsskrifter økt langt mer enn konsumprisindeksen. Stadig mer av bibliotekenes budsjetter går med til å betale disse tidsskriftene, noe som går ut over den øvrige driften.
  Innen Open Access er det vanlig å kreve betaling fra forfatteren, i stedet for å kreve betaling for abonnement. Dette kalles gull Open Access. Seriøse tidsskrifter krever betaling etter at en artikkel har gått gjennom fagfellevurdering. Man kan ikke kjøpe seg tilgang i et seriøst tidsskrift dersom artikkelen ikke er god nok. For de fleste institusjoner vil det på sikt sannsynligvis bli billigere å betale publiseringsavgift enn det i dag er å betale for dyre tidsskriftabonnement.
  Svært mange gode Open Access-tidsskrifter krever ikke forfatterbetaling i det hele tatt. Dette kalles for diamant Open Access.
 4. Forfatter beholder rettighetene til eget arbeid:
  Tradisjonelle tidsskrifter overtar som oftest rettighetene til artikler de publiserer. Forfatteren må altså gi fra seg rettighetene til eget arbeid. Open Access-tidsskrifter lar i de fleste tilfeller forfatteren beholde rettighetene.

Ved tradisjonell publisering overlater forfatter rettighetene til forlaget. Innen Open Access er det et hovedprinsipp at forfatteren selv beholder rettighetene.

Det er ofte mulig å legge ut en artikkel som er publisert i et tradisjonelt tidsskrift i et institusjonelt arkiv, for eksempel UiS Brage. Forlagene har forskjellig praksis når det gjelder muligheten for åpen tilgjengeliggjøring. Hvis man lurer på hvilke regler et forlag har kan databasen Sherpa/Romeo brukes.

Ikke alle forlag og utgivere finnes i denne basen. Dersom du vil vite hvilke regler en utgiver praktiserer kan du kontakte Linda Johnsen eller John David Didriksen på biblioteket.

I Directory of Open Access Journals kan du søke etter tidsskrift og artikler som ligger åpent tilgjengelig.

Hovedprinsippet i Plan S er at alle vitenskapelige artikler som stammer fra offentlig finansiert forskning skal gjøres umiddelbart tilgjengelige med åpen tilgang (open access). Det innebærer at de må publiseres åpent i et tidsskrift, eller at de straks lastes opp i UiS Brage. Man kan også gjøre begge deler. Det er som regel mulig og ønskelig å også arkivere åpne artikler i Brage.

Fra 2021 må vitenskapelig ansatte som får tilskudd fra Forskningsrådet eller EU forholde seg til regelverket i Plan S. Forskningsrådet og cOAlition-S gir mer informasjon.

Bruk gjerne Journal Checker Tool: Plan S Compliance Validator for å sjekke om tidsskriftet du ønsker å publisere i oppfyller kravene. Legg inn informasjon om tidsskrift, finansiør og institusjon, så vil du få svar på om kravene oppfylles. Det er viktig at tidsskriftet er helt åpent eller tilbyr frikjøp av enkelte artikler, eller at det tillater egenarkivering uten embargo.

I den grad det er nødvendig å betale publiseringsgebyr (APC) for å kunne publisere artikler med open access, sier Forskningsrådet at det er institusjonen som skal betale, ikke den enkelte forsker. Foreløpig vil det i de fleste tilfeller kunne løses ved at tidsskriftet er dekket av en Sikt-avtale, eller at tidsskriftet og forfatteren oppfyller kravene til støtte fra UiS sitt publiseringsfond.

Egenarkivering skjer via Cristin. Hvis artikkelen er publisert med open access og en Creative Commons-lisens, kan du laste opp forlagets PDF-versjon. Ellers må du velge «Akseptert fagfellevurdert versjon / Postprint».

Framveksten av «predatory journals», røvertidsskrifter på norsk, er en betydelig utfordring. Dette er useriøse tidsskrifter og forlag, med lav kvalitet og manglende fagfellevurdering. Grunnen til at de har oppstått er at det kan være lettjente penger å hente, ved at forfatterne betaler APC (Article Processing Charge, publiseringsgebyr) for å publisere.

Hva er røvertidsskrifter (PDF).

Vi er kjent med at forskere på UiS får e-poster om å bidra i slike useriøse tidsskrifter. Vårt råd å være skeptisk til ukjente tidsskrifter som henvender seg via e-post. Merk at det trenger ikke være juks, og det er vanlig å betale APC, men vær kritisk!

Vi advarer spesielt mot utgiverne Lambert Publishing, Omics International og David Publishing. Disse er ikke egentlig verre enn mange andre useriøse aktører, men de er veldig aktive med å kontakte forskere. Dersom du får en henvendelse fra et av disse forlagene kan den trygt slettes.

Hvordan unngå røvertidsskrifter (PDF).

Kvalitetssikring av tidsskrifter

Det finnes forskjellige metoder for å kvalitetssikre tidsskrifter. Det viktigste er å sjekke om tidsskriftet finnes i NSDs register over godkjente publiseringskanaler, og om det der er på nivå 1 eller 2.

Andre måter å kvalitetssjekke tidsskrifter:
 • Når du sjekker et tidsskrifts nivå i NSDs register kan du også se om det er registrert i Directory of Open Access Journals.
 • Dersom utgiveren er medlem av Open Access Scholarly Publishers Association er det et godt tegn. De slipper ikke til useriøse utgivere. 
 • Nettstedet Stop Predatory Journals har lister over tidsskrifter og forlag som bør unngås, men disse er ikke helt oppdatert.
 • Sjekk litt: Ser tidsskriftet seriøst ut? Er artiklene relevante? Har redaktørene utdanning / erfaring innenfor fagfeltet? Kommer henvendelsen fra et tidsskrift som er aktuelt for ditt fagområde, eller er det totalt skivebom? Denne nettsiden hjelper deg å vurdere.
 • Er tidslinjen plausibel? Hvis de tilbyr svært rask fagfellevurdering, spør deg selv om det er realistisk at arbeidet kan gjøres skikkelig på så kort tid.
 • Det bør også nevnes at useriøse aktører ofte legger seg tett opp mot seriøse, velkjente eller renommerte tidsskrift med samme eller nesten samme tittel. Det kan derfor lønne seg å sjekke om oppgitt ISSN stemmer overens med det tidsskriftet du forventer.

Ta kontakt med biblioteket dersom du er usikker, så vil vi sjekke om tidsskriftet holder et akseptabelt nivå!

UiS Brage er det institusjonelle publiseringsarkivet ved UiS. Forfatter beholder alle rettigheter til det som publiseres her, men går med på at publikasjonen kan leses, skrives ut, siteres, spres videre og ellers fritt benyttes uten vederlag. Alt som legges inn i norske publiseringsarkiv samles i Nora.

Vitenskapelig ansatte bør gjøre tilgjengelig så mange som mulig av sine vitenskapelige artikler og andre publikasjoner i UiS Brage. Du kan undertegne en generell avtale (pdf). Denne sender du med din underskrift til Linda Johnsen, via e-post eller internpost. Du bør alltid laste opp fulltekst av dine artikler i Cristin, slik at de overføres automatisk til UiS Brage. Hvis artikkelen ikke er publisert åpent, må du laste opp akseptert versjon, også kalt «post-print». Biblioteket tar seg av å sjekke at alle rettigheter er på plass før publisering

Doktoravhandlinger i UiS Brage

Vi ønsker å få gjort tilgjengelig doktoravhandlinger i UiS Brage, da dette er forskning på høyt nivå som ellers ofte når et lite publikum. Det kan være nyttig for stipendiater å ha sin avhandling digitalt tilgjengelig. Den kan da for eksempel brukes når en skal markedsføre seg i forhold til potensielle arbeidsgivere.

I mange doktoravhandlinger utgjør vitenskapelige artikler en sentral del. Disse blir aldri gjort tilgjengelig uten tillatelse fra forlaget. Biblioteket sjekker forlagets retningslinjer, og ber om tillatelse dersom det er nødvendig. Hvis det ikke blir godkjent publiseres avhandlingen uten artiklene det gjelder.

Doktoravhandlinger publiseres også i arkivet UiS Scholarly Publishing Services.

UiS sine publiseringsplattformer

Her finner du tidsskrifter, bøker og skriftserier som er publisert åpent tilgjengelig ved UiS.

DOAJ

Søk etter tidsskrift og artikler som er åpent tilgjengelig.

Orcid - få en unik forsker-ID

Få en unik forsker-ID som knyttes mot din forskningsaktivitet.

Spørsmål om åpen publisering? Ta kontakt:

Ta kontakt dersom du har spørsmål angående Open Access, publiseringstøtte, eller lurer på noe om opphavsrett. Biblioteket kan også hjelpe dersom du har publisert noe som du ønsker å gjøre tilgjengelig i UiS Brage.

Vi hjelper også med spørsmål om røvertidsskrift og kvalitetssikring av tidsskrift.

Open Access-politikk for UiS vedtatt 2016 [PDF].

Spesialbibliotekar
51831114
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Spesialbibliotekar
51831115
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Univ.bibliotekar
51831907
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering