Organisasjonsutvikling og transformasjon E-MTN105

Hvordan kan organisasjoner bygge opp muskler for innovasjon i usikre tider? Hvilke evner, tankesett og arbeidsformer er viktige for innovatører, intraprenører og entreprenører? Dette mastergradskurset tar for seg moderne teorier innen innovasjon og transformasjon gjennom designorienterte arbeidsformer.

Published Endret
Klasserom med foreleser som peker på whiteboard
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Masternivå

Undervisningsform

Samlingsbasert

Undervisningsspråk

Norsk

Neste oppstart

Vinter 2024

Søknadsfrist

01.11.2024

Pris

23 000,- + semesteravgift (805,-) og pensumlitteratur

Kurset vil gjøre deg godt rustet til å innovere og transformere, både i egen organisasjon og i samfunnet generelt. Du og dine medkandidater vil bli utfordret til å innovere i praksis!

Førsteamanuensis Ranvir Rai

Kursinnhold

Dette kurset gjør deg i stand til å anvende kunnskap om designtenkning og hvordan en slik tilnærming kan bidra til organisasjonsutvikling og transformasjon i en tid med nye forretningsmodeller og stort behov for omstilling.

Bilde av idéjobbing med smilende personer og kreative byggesaker på bordet.

Kurset er et obligatorisk emne i Master i transformasjon og nyskaping, og kan inngå som valgemne i andre EVU-programmer. Kurset kan også tas som et enkeltstående emne.

Målgrupper

Kurset er en etter- og videreutdanning som passer for ansatte i privat, offentlig, og frivillig sektor som ønsker å bidra til å levere på det grønne skiftet gjennom et kompetanseløft innen organisasjonsutvikling og transformasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt kurs vil du:

 • ha inngående kunnskap om ulike designrelaterte teorier, modeller, metoder, verktøy og sentrale begreper knyttet til organisasjonsutvikling og transformasjon
 • kunne anvende kunnskap om designtenkning og hvordan en slik tilnærming kan bidra til organisasjonsutvikling og transformasjon i en tid med nye forretningsmodeller og behov for omstilling
 • ha inngående kunnskap om ulike designdrevne metoder for organisasjonsutvikling og transformasjon til støtte for det grønne skiftet, og hvordan denne tilnærmingen kan forankres i organisasjoner og samfunn

Ferdigheter

Kurset gjør deg i stand til å kunne:

 • bidra til samskaping og utøve ledelse til støtte for nytenking og innovasjonsprosesser, omfavne risiko og usikkerhet, og fungere som planlegger, utvikler, fasilitator, prosjektleder og/eller bestiller av organisasjonsutvikling og transformasjon
 • anvende ulike designmetoder og verktøy for å få innsikt i organisasjonsutvikling og transformasjon, og ha en utviklet kompetanse for systemtenkning til støtte for bærekraftig utvikling
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder rundt organisasjonsutvikling og transformasjon og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse

Etter kurset vil du:

 • kunne anvende en god forståelse av grunnleggende dimensjoner ved design (f.eks. double diamond) og systemtenkning slik at kunnskap og ferdigheter til forståelsen av nye problemstillinger og løsninger innen organisasjon og samfunn økes
 • kunne kommunisere faglige problemstillinger både med spesialister og med allmennheten, og kunne formidle samskaping og egenrefleksjon muntlig og skriftlig med et språk som er naturlig innenfor feltet og samfunnet
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til organisasjonsutvikling og transformasjon, og egen praksis

Praktisk informasjon

Kurset går i vintersemesteret, fra desember 2024 til februar 2025.

Pris for kurs: kr 23.000,-.
Semesteravgift (kr 805,-) og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Undervisningsform

Kurset er modulbasert og tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb, med tre samlinger à to dager.

Samlinger foregår på dagtid og i arbeidsuken, med en veksling mellom forelesninger, praktisk casearbeid, og diskusjoner/refleksjoner. Mellom samlingene arbeider kandidatene i grupper, med konkrete oppgaver.

Det forventes at kandidatene er aktive og utforskende i undervisningen, der ny praksis utvikles i dynamikken mellom teori, utprøving og refleksjon.

Samlingene for kursgjennomføringen vintersemesteret 2024:

 • 1. samling: 12-13 desember 2024
 • 2. samling: 23-24 januar 2025
 • 3. samling: 20-21 februar 2025

Opptakskrav

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.
b) SV-fakultetet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.
c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. Det er mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse.

Alle de valgfrie kursene har egne opptak, og du må søke om opptak til hvert enkelt kurs.

Vi praktiserer førstemann til mølla prinsippet ved påmelding til alle emnene.

Krav til søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning skal dokumentere utdanning, norsk- og engelskkunnskaper. Se informasjon hos NOKUT og Samordna opptak - Utdanning fra utlandet for opptak til utdanning ved universiteter eller høgskoler i Norge.

Vennligst merk at ufullstendige søknader blir ikke behandlet.

Eksamen/vurdering

Skriftlig innlevering – akademisk essay. Må støttes av relevant teori og kritisk forståelse av denne. Bokstavkarakter A-F.

Skriftlig innlevering (gruppearbeid, 75%, karakter A-F) og muntlig presentasjon (individuell karakter, 25%, karakter A-F). Begge eksamener må støttes av relevant teori og kritisk forståelse av denne.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Kandidaten må ha minimum 67% oppmøte (4 av 6 dager; en nødvendighet for samskaping), og ha levert en individuell kritisk refleksjon av læreferden (godkjent/ikke godkjent) for å kunne levere eksamen.

Med forbehold om endringer.

Om førsteamanuensis Ranvir Rai

Ranvir Rai er førsteamanuensis i innovasjon og entreprenørskap. I tillegg er han Business Design Director ved Designit Oslo, med ca. 15 års erfaring fra næringslivet.

Portrett av førsteamanuensis Ranvir Rai

Les mer om Designit Oslo her.

Ranvir har samskrevet fagboken «Introduksjon til tjenestedesign» (2020), og har publisert flere vitenskapelige artikler i internasjonale journaler innen innovasjonsprosesser, disruptiv innovasjon og design thinking. Han har ledet flere innovasjonsprosjekter i både privat og offentlig sektor, og var tidligere studieleder for BA Tjenestedesign ved Kristiania.

Kontaktpersoner

Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Førstekonsulent
51831501
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning