Samskaping og fasilitering E-MTN104

Gode møter og prosesser fører til bedre løsninger og beslutninger. Dette er et praktisk rettet kurs som fremmer samarbeid på tvers av ulike fagdisipliner, organisasjonssiloer internt, og med brukere, kunder og andre utenfor egen organisasjon.

Publisert Sist oppdatert
Bord med hobbysaker og hendene til gruppe som samarbeider om arbeidet.
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Masternivå

Undervisningsform

Samlingsbasert

Undervisningsspråk

Norsk

Neste oppstart

Vinter 2024

Søknadsfrist

01.11.2024

Pris

23 000,- + semesteravgift og pensumlitteratur.

Innovasjon skapes sjelden i siloer, og uten god fasilitering kan det fort bli kaos heller enn samskaping. Jeg gleder meg til å lære bort teori og teknikker for prosess- og møteledelse basert på tjenestedesign. Blir du med?

Kursansvarlig Ingjerd Jevnaker Straand

Kursinnhold

Ønsker du å lære fasilitering av samskaping og praktisk møteledelse, er dette kurset for deg. Samskaping handler om involvering og samspill med andre for å oppnå innovasjon og problemløsning. Da er det sentralt at alle som er med får bidratt og at en ikke snakker forbi hverandre slik at ny innsikt og løsningsforslag kan komme på bordet.

Gruppe som samarbeider over bord med fargerike hobbysaker.

Uten god og effektiv fasilitering og ledelse av møter, workshops og arbeidsprosesser er det vanskelig å få frem brukerens, kundens eller andre aktørers perspektiver på en god måte. I dette kurset lærer du tilnærminger og teknikker for involvering og samarbeid på tvers – i alle faser av en innovasjonsprosess. 

Det gis en innføring i teorier, modeller, metoder og praksis knyttet til samskaping for tjenesteinnovasjon og fasilitering av prosesser, med ulike formål, fra å få innsikt og idéer til å navigere et team eller en gruppe frem mot en felles beslutning. 

Du vil forstå ulike perspektiver på samskaping i teori og praksis, fra åpne innovasjonsprosesser med brukere eller kunder, til samskaping med andre aktører eller interessenter i organisasjonen. 

I løpet av kurset vil vi utforske og prøve ut i praksis ulike teknikker for fasilitering, det vil si ledelse eller fremming av arbeid sammen med andre. Det gis innføring i møtefasilitering og ledelse, både for fysiske og nettbaserte møter, med spesiell vekt på visuelle metoder og metoder som oppfordrer til nettopp samskaping. Kurset som helhet baserer seg på verktøy og metoder fra designfeltet. 

I tillegg til å være en del av masteren i transformasjon og nyskaping, kan kurset inngå som valgemne i andre EVU-programmer. 

Målgrupper

Kurset er en etter- og videreutdanning som passer for ansatte i både privat, offentlig og sektor som ønsker økt kunnskap om tjenesteinnovasjon og designmetodikk, både som planlegger, utvikler, prosjektleder eller bestiller av nye tjenesteløsninger. Kurset er også svært aktuelt for alle ledere som vil akselerere innovasjonstakten og kapasiteten i sin organisasjon.

Kurset lærer deg blant annet å:

  • kunne fasilitere en samskapende prosess til støtte for nytenking og innovasjon
  • anvende strategier og teknikker for planlegging, gjennomføring, og etterarbeid knyttet til samskapende møter og workshops, både internt i organisasjonen og med andre interessenter som for eksempel brukere og kunder
  • kunne bidra til å bygge en god kultur for samarbeid og samskaping i team, organisasjon, og samfunn
  • reflektere rundt egen praksis i lys av teori på feltet, og forstå bedre når samskaping egner seg best (og når det ikke egner seg like godt) 

Kurset er modulbasert og tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb, med tre samlinger à to dager.

Samlinger foregår på dagtid og i arbeidsuken, med en veksling mellom forelesninger, praktisk casearbeid, og diskusjoner/refleksjoner. Mellom samlingene arbeider kandidatene i grupper, med konkrete oppgaver.

Det forventes at kandidatene er aktive og utforskende i undervisningen, der ny praksis utvikles i dynamikken mellom teori, utprøving og refleksjon.

Samlingene for kursgjennomføring vintersemesteret 2024:

  • 1. samling: 4. - 5. desember 2024
  • 2. samling: 15. - 16. januar 2025
  • 3. samling: 12. - 13. februar 2025

Hjemmeeksamen i gruppe. Må støttes av relevant teori og kritisk forståelse av denne. Bokstavkarakter A-F.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Kandidaten må ha minimum 67% oppmøte (4 av 6 dager; en nødvendighet for samskaping), og ha levert en individuell kritisk refleksjon av læreferden (godkjent/ikke godkjent) for å kunne levere eksamen.

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) SV-fakultetet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. Det er mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse.

Alle de valgfrie kursene har egne opptak, og du må søke om opptak til hvert enkelt kurs.

Vi praktiserer førstemann til mølla prinsippet ved påmelding til alle emnene.

Krav til søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning skal dokumentere utdanning, norsk- og engelskkunnskaper. Se informasjon hos NOKUT og Samordna opptak - Utdanning fra utlandet for opptak til utdanning ved universiteter eller høgskoler i Norge.

Vennligst merk at ufullstendige søknader blir ikke behandlet.

Pensum vil bli lagt ut i Leganto

NB! endringer kan forekomme

Lyst til å ta hele graden?

Om kursansvarlig Ingjerd Jevnaker Straand

Ingjerd Jevnaker Straand er seniorrådgiver i tjenestedesign i Smartbyen i Stavanger kommune. I tillegg er hun PhD-stipendiat i psykologi ved UiS hvor hun forsker på atferdsdesign og “nudging”. 

Ingjerd

Ingjerd har jobbet med fasilitering og møteledelse i en årrekke som design-praktiker i ulike konsulenthus (Halogen, Making Waves, CGI) hvor hun har jobbet med kunder som Vy, Vinmonopolet, Equinor og SINTEF. Hun har også vært prosjektleder i Norsk Designråd (i dag: Design og Arkitektur Norge). 

Kontaktpersoner

Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Førstekonsulent
51831501
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

Dette sier studentene