FAQ ved søking til lokalt opptak

Her har vi samlet noen spørsmål som vi ofte får fra søkere til PPU, master- og videreutdanninger gjennom lokalt opptak.

Publisert Sist oppdatert
Kontakt
Telefon

51 83 15 44

Obs!

Fra og med studieåret 2023/2024 vil statsborgere fra utenfor EU/EØS måtte betale studieavgift ved Universitetet i Stavanger, med forbehold om at nødvendig lovendring av Universitets- og høyskoleloven blir vedtatt i Stortinget. Les mer om studieavgift og unntak på:

Studieavgift for 2024/2025

Unntak fra studieavgift (side kun på engelsk)

Før man søker - frister

Noen studier har egne søknadsfrister og den enkelte søker har ansvar for å søke innen sin søknadsfrist. Les om de ulike søknadsfrister.

Dersom man er lokal søker som søker om realkompetanse eller tidlig opptak, må man søke innen 1. mars og krysse av for dette i søknaden.

Dokumentasjonsfrist er fristen man har for å laste opp dokumentasjon til søknaden. Denne fristen er den samme som søknadsfristen. Det vil si for studier med søknadsfrist 15. april er dokumentasjonsfristen 15. april.

Ettersendingsfrist er fristen man har for å sende inn/laste opp informasjon som ikke er klart innen den originale dokumentasjonsfristen.

Dette gjelder blant annet søkere som fullfører sin bachelorgrad det vårsemesteret man søker på studier. Man må likevel dokumentere resultatene fra de første semestrene som er gjennomført.

Lokale søkere som skal fullføre språktest våren de søker, må dokumentere det innen 1. juli for opptak til PPU, master- og videreutdanninger (gjelder ikke studier med søknadsfrist 5. februar som har krav om praksis for opptak).

For søkere med søknadsfrist 5. februar med krav om dokumentasjon av arbeidserfaring, må all dokumentasjon lastes opp til søknaden senest innen 10. februar.

For å søke om tidlig svar må du søke innen frist for å søke tidlig opptak. Vær obs på at det vil ikke alltid være mulig å få svar tidlig.  Les mer om tidlig opptak til lokalt opptak ved UiS.

Det er mulig å søke om realkompetansevurdering til flere av våre studier. Det må søkes innen 1. mars for flertallet av våre program. Vær obs på at noen program kan ha tidligere frister. Les mer om realkompetanse gjennom lokalt opptak ved UiS

Før man søker - opptakskrav

Universitetet i Stavanger har flere master- og videreutdanninger som man kan søke etter fullført bachelorgrad ved UiS. På Hva kan jeg studere etter min bachelor? kan du finne informasjon om hvilke studieprogram som kan være aktuelle.

Opptakskravene til det enkelte studiet står på studiets egen nettside, finn studieprogrammet på vår oversikt over studietilbud. Sjekk også nettsidene med informasjon om dokumentasjonskrav og språkkrav.

Først og fremst må du sjekke opptakskravene til studiene du ønsker å søke. Deretter bør du sjekke informasjon om dokumentasjonskrav og språkkrav.

Ja, for søkere med utenlandsk utdanning kan det være egne krav som gjelder søknadsfrister, språkkrav og dokumentasjonskrav.

Dette kan gjelde søkere med utdanning på videregående skole, høyere utdanning eller begge deler fra utenfor Norge. Vi har derfor laget en egen nettside med mer informasjon for søkere med utenlandsk utdanning.

Det dokumenteres med arbeidsattest eller tjenestebevis. Les mer om hva som må være med på dokumentet på dokumentasjonskrav.

Husk å sjekke at alle datoer, stillingsprosent, timeantall, stillingstitler, etc. stemmer før dokumentet lastes opp til søknaden. Vi kan ikke fange opp dersom det er en feil som f.eks. gir deg mindre arbeidserfaring enn du faktisk har.

Hvis jeg jobber i 80% stilling, hvor mye må jeg jobbe for å dekke tilsvarende 1 år fulltid?

For å regne ut hvor mye det er i fulltid, må vi se på perioden du har jobbet i stillingen og regne det ut.

Vi regner ut hvor mange måneder du har jobbet i stillingen. Deretter multipliserer vi antall måneder med stillingsprosenten du har i stillingen og deler på 100 (fulltidsstillingsprosent).

Eksempel: Hvis du har jobbet ca. 13,5 måneder i 80% stilling regnes det om slik: 13,5 måneder i stilling*80 stillingsprosent/100=10,8 måneder i fulltidsstilling. Det betyr at det ikke dekker kravet om 1 år.

Dersom stillingen du er i på søknadstidspunktet har åpen sluttdato (eller har sluttdato etter 31. juli) på attesten, vil vi kunne regne at du er i samme stilling frem til 31. juli når attesten er fra søknadsåret.

Hvis det står endring i stilling før 31. juli på dokumentet, vil vi regne frem til sluttdatoen på stillingen. Vi kan ikke regne med stillingen du ev. skal starte i etter dokumentet er skrevet, da vi må ha bekreftelse på at du er i en stilling for å kunne inkludere den.

Før man søker - poengberegning

Ja, dette ligger på oversikt over poenggrenser.

Poengsnittet man konkurrerer med består av karaktersnittet fra utdanningen som kvalifiserer til opptak på studiet og eventuelle tilleggspoeng.

Vi har beskrevet litt mer om utregning av karaktersnitt på omregning av karaktersystem. For opptak til master i teknologi dobles antall studiepoeng i matematikk- og statistikkemnene og multipliseres med karakter.

Du kan lese mer om tilleggspoeng i Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger, og sjekke utfyllende regler til studieprogrammet om det er egne tilleggspoeng for studieprogrammet.

Dersom vi ikke har en omregningstabell for din karakterskala, vil vi foreta en skjønnsmessig beregning. Vi anbefaler å legge ved en karakterbeskrivelse/diploma supplement fra ditt universitet/høgskole dersom det er et spesielt karaktersystem, for eksempel hvis man har tatt hele bachelorgraden i et land utenfor Norge.

Vi tar med alle emnene i utdanningen som kvalifiserer deg når vi regner ut snittet. Dersom du har en bachelorgrad som kvalifiserer deg, vil vi ta alle emnene i denne graden når vi regner ut snittet.

Hvis det er uklart hvilke emner som inngår i graden, vil vi dermed etterlyse vitnemål fra graden hvor alle emner skal stå.

Nei, ikke uten videre. Vi regner ut snitt av emnene i bachelorgraden, og kan ikke bytte ut emnene som er godkjent inn i graden.

Dersom du har tatt et emne utenfor graden eller etter du fikk vitnemål, må ditt studiested godkjenne at emnet tilsvarer et av emnene i graden. Du må laste opp bekreftelse fra ditt studiested vedrørende hvilket emne i din grad kan erstattes med hvilket emne tatt utenfor graden.

Vi tar ikke med emner med beståttkarakter, når det også er emner med bokstav- eller tallkarakterer på vitnemålet, jf. Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger §3-3, ledd 3.

Hvis du har et vitnemål med kun bestått karakterer, og ikke tall- eller bokstavkarakterer, regnes karakteren bestått som C=3, jf. Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger §3-3, ledd 3.

I opptaket til masterstudier kan man få tilleggspoeng for enkelte ting:

Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. 60 studiepoeng ut over opptaksgrunnlaget, maksimalt 0,2 poeng.
Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. år for relevant praksis etter fullført utdanning som kvalifiserer for opptak, maksimalt 0,2 poeng. (utover et eventuelt krav)
Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. semester for gjennomført utvekslingsopphold som del av graden, maksimalt 0,2 poeng.

Det enkelte studiet kan ha egne tilleggspoeng i tillegg, dette vil i tilfelle være spesifisert i studiets utfyllende regler.
Husk at arbeidsattester eller tjenestebevis må være dokumentert i følge våre dokumentasjonskrav for at de kan tas med i utregning.

Nei, vi har ikke tilleggspoeng for alder.

Nei, dersom studiet du ønsker å søke på har et krav om minimum C i gjennomsnitt av eksamensresultater, gjelder det eksamensresultatene og ikke eventuelle tilleggspoeng. Hvis du ikke dekker dette karakterkravet, vil vi ikke regne med tilleggspoeng i din søknad.

Flere av våre studier har krav om minimum C i snitt av bachelorgraden, og det er C i ECTS-skala hvor A-E er bestått karakterer og F er strykkarakter. Dersom du har en utdanning som har brukt en annen karakterskala (og ditt studiested ikke har egen omregning fra din skala til ECTS-skala) må vi regne om til ECTS-skala. Vi har en egen side med mer informasjon om omregning av karaktersystem.

Karakterer fra utveksling regnes ikke med i snittet når du søker opptak til masterstudier ved UiS etter Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger §3-3. ledd 6.

Du må likevel sende inn karakterutskrift e.l. som viser emnene med studiepoeng og karakterer du har tatt på utveksling i tillegg til ditt vitnemål. Dette er grunnet at utveksling ikke kommer tydelig frem i resultatene i systemet.

Gjennomført utvekslingsopphold som del av graden kan gi tilleggspoeng.

Etter man har lagt inn søknad

Studieprogram har forskjellige opptakskrav og dermed forskjellige dokumentasjonskrav, og du må dokumentere at du dekker opptakskrav til studiet du søker på. Søknadskvitteringen din inneholder en del viktig informasjon, som du kan finne inne på Søknadsweb under «Mine Søknader». Du får den også tilsendt på e-post kort tid etter at du har søkt opptak. Les søknadskvitteringen og finn mer informasjon om hvilke slags dokumenter som skal lastes opp.

Dokumentene skal du laste opp til «mine dokumenter» i Søknadsweb. (Obs - ikke i Studentweb!) Les mer om hvilke dokumenter du skal laste opp under dokumentasjonskrav.

Studiene som undervises på norsk og studiene som undervises på engelsk har egne språkkrav. Det står mer informasjon på vår nettside om språkkrav.

Vi har enkelte ting som kan gi tilleggspoeng (utveksling i løpet av bachelorgraden du kvalifiserer med, relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad, utdanning utover kravet). Det kan være at du kan kvalifisere til tilleggspoeng – så sjekk informasjon om tilleggspoeng.

Hvis du har vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), trenger du ikke å laste opp vitnemål fra videregående skole som kan dokumentere at du dekker språkkravene for opptak til master- og videreutdanninger ved UiS.

Dersom du fullfører studier i søknadssemesteret ved et av studiestedene i Norge som er med i resultatutveksling, trenger du ikke å laste opp resultatene dine (med mindre du har fått emner innpasset fra et annet sted). Dette gjelder også dersom du har fullført din utdanning etter 2005.

All utdanning du har tatt før 2005 må du dokumentere med fullstendig vitnemål.

Har du vært på utveksling eller fått emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner innpasset må du laste opp vitnemål med offisiell karakterutskrift.

Dersom utdanningen din er fullført utenfor UiS, kan du se hvilke resultater som ligger inne i systemet når du logger inn i Søknadsweb, under fanen «Eksterne resultater».

Utdanning fullført ved BI, Bjørknes høyskole/Oslo Nye Høyskole, eller andre studiesteder som ikke ligger inne i systemet, må lastes opp til «Mine dokumenter» innen dokumentasjonsfrist. Husk å laste opp hele vitnemål, og ikke kun karakterutskrift.

Dersom du får tilbud på høyere prioritet vil de lavere prioritetene faller bort, derfor viktig å sjekke hvilket studium du har mest lyst å starte på.

Dersom du ønsker å omprioritere alternativene må du velge det innen 1. mai for studier med søknadsfrist 15. april. Du kan ikke legge til nye studier etter søknadsfristen.

Studier med krav om praksis som har søknadsfrist 5. februar kan ikke omprioriteres etter søknadsfrist.

Ja, for noen studier innen en tidsfrist, så ja og nei.

Det er ikke mulig på studier krav om praksis og som har søknadsfrist 5. februar som PHCC, helsesykepleie, jordmorfag, kreftsykepleie, spesialsykepleie (anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie).

For de studiene hvor det er mulig, er det ikke mulig etter 1. mai. Dette for å sikre at vi kan ferdigbehandle søknader og sende ut svar så snart det er mulig.

Først og fremst er det ditt eget ansvar å laste opp dokumentasjon som kan være relevant til søknaden. Det er derfor viktig at du leser hvordan dokumentasjonen skal se ut på dokumentasjonskrav og sjekker opptakskrav på det enkelte studieprogrammets nettside.

Men, vi sender e-post dersom vi ser at det er noe som mangler som kan kvalifisere deg til studiet.  Husk derfor å sjekke at e-postadressen du er registrert med i søknaden, er en e-post du sjekker minst 1 gang pr. uke fra du har registrert søknaden din.

Svar på søknad

Vår seneste frist for å sende ut svar på opptak til master- og videreutdanninger med oppstart i høstsemesteret er innen 25. juli. Men vi sender ofte spørsmål eller tilbud før dette, slik at du må sjekke e-post fra du søker og utover vår og sommer.

Sjekk også at du er registrert med en e-postadresse som du sjekker minst 1 gang pr. uke hele opptaksperioden, slik at du har mulighet til å svare på spørsmål, etterlysninger eller tilbud som kan komme før 25. juli med svarfrist på ca. 1 uke.

Vær obs på at studier som har krav om praksis etter fullført utdanning kan sende svar så tidlig som i mars/april!

Noen ganger kan vi sende tilbud til noen søkere tidligere enn andre, det kan f.eks. være søkere som har lastet opp all dokumentasjon og har høy poengsum som vi ser at kommer til å kvalifisere. Det kan også være forskjell på ulike studier, hvor poenggrenser kan variere.

Ja.

Men vær obs på at dersom du takker ja til ventelisteplass og får tilbud innen 25. juli, vil du miste studieplassen som du først har takket ja til.

Dersom du får tilbud fra 25. juli, kan du velge å beholde studieplassen som du først har takket ja til eller takke ja til ny studieplass.

Ja, du må sende e-post til masteropptak@uis.no med ditt søknadsnummer og forklare hva du ønsker å endre. Eksempel: Mitt søknadsnummer er XXXXXX. Jeg ønsker å endre til at jeg ikke lenger står på venteliste til master i XXX, og jeg ønsker å beholde min studieplass på master i XXX.

Nei – Pr. nå er ikke vår Søknadsweb koblet sammen med andre studiesteders Søknadsweb. 
Det vil si at dersom du skulle takke ja til studieplass et annet sted setter vi veldig pris på at du gir beskjed at du trekker deg fra plassen hos oss.

Dersom du ønsker å trekke deg, og ikke har meldt deg opp til emner i Studentweb eller har betalt semesteravgift, kan du sende e-post med ditt søknadsnummer til masteropptak@uis.no eller ppu-opptak@uis.no og forklare at du ønsker å trekke deg fra (navn på studiet).

Hvis du har semesterregistrert deg kan du sende inn sluttmelding i Digital Studentekspedisjon. Her kan du også be om refusjon av betalt semesteravgift.

Dessverre har vi ikke et system som oppdaterer dette automatisk i Søknadsweb. Det er mulig å ta kontakt med masteropptak@uis.no og legge ved ditt søknadsnummer med spørsmål om ventelisteplass og poenggrenser. I travle perioder kan det ta litt tid før du får svar, men vi svarer så snart som mulig.

Tildelt studieplass kan reserveres til året etter i forbindelse med militærtjeneste, fødsel, adopsjon eller dersom det foreligger andre tungtveiende grunner, jf. Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger, §1-10.

Grunn for å reservere må gå ut på at det er utenfor egen kontroll, og ikke at man selv velger å ikke starte på studiet det året man får tilbud om plass.

For å søke om å reservere studieplass må man takke ja til tilbudet om plass og sende inn søknad innen 3 uker fra mottatt tilbud. Denne fristen gjelder ikke dersom grunn for reservasjon oppstår etter de 3 ukene, men da må det tydelig dokumenteres i søknaden om reservasjon så snart som mulig.

Søknad med dokumentasjon på grunn for reservasjon må sendes til: 
masteropptak@uis.no for opptak til masterstudier
ppu-opptak@uis.no for opptak til PPU 

I eksamensforskriften ved UiS står det at studieretten opphører når du oppnår studierett ved et annet studium ved UiS, med mindre det er forutsatt at også den tidligere studieretten skal bestå. Les §2-1. 6c) i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.

Flere av våre fakultet ønsker ikke at fakultetets studenter skal ha studierett på flere enn ett studieprogram om gangen. Dette grunnes med at fakultetet ønsker å opprettholde kvaliteten på både faglige og administrative tjenester til alle studenter, noe som er vanskelig å opprettholde for studenter som har studierett på flere studieprogram samtidig.

På bakgrunn av dette vil fakultetene at studenter som ønsker å opprettholde aktiv studierett på flere enn ett studieprogram om gangen, tar kontakt med instituttene det gjelder så fort som mulig etter opptak for å avklare situasjonen.

Etter å ha takket ja til plass

Mot slutten av juli vil vi overføre studierett til de søkerne som har takket ja til studieplass. Noen dager etter man har fått studierett vil man få innlogging av IT, dersom man ikke tidligere har vært student ved UiS.

Alle emner som du har bestått tidligere, og som er en del av utdanningsplanen på det studieprogrammet du får opptak til, vil automatisk bli en del av planen din. 

Har du tatt utdanning ved andre institusjoner kan du søke om innpass etter opptak til studiet. Forutsetningen er at denne utdanningen tilsvarer våre emner i innhold, omfang og nivå.

Dersom du ønsker å trekke deg, og ikke har meldt deg opp til emner i Studentweb eller har betalt semesteravgift, kan du sende e-post med ditt søknadsnummer til masteropptak@uis.no eller ppu-opptak@uis.no og forklare at du ønsker å trekke deg fra (navn på studiet).

Hvis du har semesterregistrert deg kan du sende inn sluttmelding i Digital Studentekspedisjon. Her kan du også be om refusjon av betalt semesteravgift.

Vi har en egen samleside om studiestart.

Det er også mulig å ta kontakt med din studiekonsulent eller fakultetet dersom du har spørsmål.

Tilbake til