Bokstart - prosjektevaluering

Forskere ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo har utarbeidet en rapport som oppsummerer pilotprosjektet i Bokstart. Målet med prosjektet var å oppmuntre foreldre til å lese for barnet sitt, snakke om bøker og gradvis utvikle et godt og livslangt forhold til lesing og litteratur hos barn, slik at de utvikler gode leseferdigheter.

Published Sist oppdatert
Fakta

Tittel: Bokstart - Rapport: Prosjektevaluering av Bokstart-prosjektet

Forfattere: Natalia Kucirkova, Elisabeth Stray Gausel, Ann Kristin Kolstø-Johansen og Vibeke Grøver

Utgitt av: Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger

År: 2022

ISBN:

Sider: 68

Les rapporten

Bokstart er et prosjekt som ble drevet av Foreningen !les i 2019–2022 i Oslo kommune.

Foreningen !les er en ideell organisasjon som har som mål å spre leselyst og skape lesere blant barn. Bokstart er et internasjonalt anerkjent program som opprinnelig kom fra Storbritannia, hvor det var kjent som Bookstart. Kjernen i programmet er den forskningsbaserte tanken om at barn som blir lest for fra tidlig alder, får en god start på livet. Bokstarts nøkkelmekanisme for å oppmuntre voksne til å lese for barna sine fra de er små, er å gi familiene bøker og informasjon om viktigheten av å lese for barn.

Med økonomisk støtte fra danske Egmont Fonden startet Foreningen !les en modifisert versjon av Bookstart-programmet i Norge. Målet med prosjektet var å oppmuntre foreldre til å lese for barnet sitt, snakke om bøker og gradvis utvikle et godt og livslangt forhold til lesing og litteratur hos barn, slik at de utvikler gode leseferdigheter. Dette passer med Foreningen !les sitt overordnede mål, som er å skape lesere blant barn og unge.

Prosjektet var rettet mot småbarnsfamilier bosatt i Norge og innebar samarbeid med helsestasjoner og biblioteker om å levere bøkene og informasjonen til foreldrene. Tilbudet har omfattet barn fra 0–3 år og foreldrene deres.

Denne rapporten oppsummerer prosjektet og viktige funn fra prosjektets evaluering. Den baserer seg på et spørreskjema til foreldre, bibliotekarer og helsesykepleiere som deltok i prosjektet, og kvalitative intervjuer med et utvalg av foreldrene. Målet med denne rapporten har vært å identifisere synspunkter fra helsestasjonsansatte, bibliotekarer og foreldre om Bokstart-prosjektet, sier forsker Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Sentrale funn i evalueringen er blant annet at:

  • foreldre mener det å lese sammen ga anledning til en rolig stund, der boken skapte en ramme for felles oppmerksomhet og tilknytning.
  • foreldre mener Bokstart var et fint tilbud som de håpte var kommet for å bli.
  • helsesykepleiere og bibliotekarer mener Bokstart bør fortsette.
  • helsesykepleiere opplever at prosjektet gir anledning til å snakke med foreldre om barnets språkutvikling.
  • bibliotekarene uttrykker at prosjektet gir mulighet til å nå ut til foreldre som ellers ikke leser for sine barn.

Les mer om forskning fra Læringsmiljøsenteret

Hvor godt trives barn i barnehagen?

Hva mener barna selv om egen trivsel i barnehagen, og hva kjennetegner miljøet der barna sier at de trives? Det skal det...

Ensomme elever har økt sjanse for frafall

Elever som er ensomme på videregående skole, har større sjanse for å falle fra og ikke fullføre utdanningen, viser ny fo...

Elevers engasjement varierer fra time til time

– Engasjement er ikke en gitt egenskap hos elever og kan påvirkes av blant annet omgivelsene og interaksjoner med lærere...

LIFE - livsmestring i teori og praksis

Livsmestring har vært et tverrfaglig tema i skolen siden høsten 2020. Forskningsprosjektet LIFE skal undersøke hvordan s...

Meir leik i småskulen har gjeve gode resultat

Eit auka læringsutbytte og færre åtferdsutfordringar hjå elevane samt eit betre klassemiljø. Dette kan vere nokre av for...

Avhandling: Higher-Order Thinking in Early Childhood Education and Care: Mediating young children's higher-order thinking skills. The role of mathematics, coding toys and educators

Målet med Enrico Pollarolos avhandling har vært å lære mer om høyere ordens tenkeferdigheter i barnehagen. Bestillingsnu...

Avhandling: Systemrettet sakkyndighetsarbeid i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - en eksplorerende studie av samarbeidsutfordringer

Joachim Kolnes har i sin avhandling hatt som mål å skaffe kunnskap om tverrprofesjonelle samarbeidsutfordringer som opp...

Kodelek og matematikk kan hjelpe barn til å ta i bruk kritisk tenkning

En ny doktorgrad trekker frem tre ting som kan være særlig viktige for at barns skal utvikle sine evner innen høyere ord...

Hvilken betydning kan barnehage, skole og SFO ha for sosial utjevning?

– Det har vært et spennende og lærerikt arbeid, sier professor Ingunn Størksen om å sitte i en regjeringsoppnevnt Eksper...

Lærere og forskere hjelper nyutdannede lærere med overgangen til praksis

Overgangen fra student til lærer eller barnehagelærer kan være krevende. I nye TV-sendinger får studenter og nyutdannede...

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehag...

– Dagens oppdragelse gjør barna mindre robuste

Det er én ting som fungerer for å gjøre barn mer robuste, sier forsker.

Hvordan kan PP-rådgiveren bli en inkluderingsagent i skolen?

En ny doktorgrad har vært med å bidra til utvikling av en samarbeidspraksis mellom PP-tjeneste og skole som involverer e...

Kan vi noen gang bli kvitt mobbing?

Andelen elever som opplever mobbing øker for andre år på rad. – Det er urovekkende, og uansett hvor godt vi jobber, vil ...

Holdningene til skolefravær blant skoleansatte fagpersoner

En ny, systematisk kunnskapsoversikt er den første i sitt slag som kartlegger den eksisterende forskningen på fagpersone...

Ressursbok om ROBUST i revidert utgave

En ny utgave av ressursboken til undervisningsopplegget ROBUST kommer i løpet av første halvår 2024.

Kompetanseheving i Resilient-prosjektet

I løpet av våren 2024 gjennomfører vi kompetanseheving for kontrollgruppen i forskningsprosjektet Resilient.

Avhandling: Exploring professionals’ perceptions of a districtwide implementation of a CLASS-related intervention

Cecilie Evertsen har i sin avhandling undersøkt hvordan norske fagpersoner i barnehagesektoren opplever det å bruke CLAS...

Bruk av CLASS i barnehagen førte til økt samspillskvalitet

Samspillskvaliteten mellom barna og de ansatte i barnehagen økte ved bruk av observasjonsverktøyet CLASS, viser funn fra...

Mer lek for de yngste elevene på skolen

Tidlig læring danner grunnlaget for å klare seg godt i skoleløpet – men måten barna lærer på er også avgjørende.

Dykkar inn i implementeringa av undervisningsopplegget ROBUST

I si doktorgrad undersøkjer Jeanette Halvorsen om undervisningsopplegget ROBUST har vorte implementert som planlagt. – D...

Har utviklet digitale undervisningsopplegg om kompleksiteten i mobbing

Sammen med Learnlab har Læringsmiljøsenteret utviklet digitale ressurser for at skolene lettere kan involvere foreldre o...

God selvregulering hos barn kan avgjøre hvilke liv de får

God selvregulering kan ikke bare gjøre hverdagen bedre for barna. Det kan også ha noe å si for hvordan det går med dem r...

Kapasitetsbygging i barnehagen

Å bygge kapasitet i personalgruppen er en forutsetning for å skape god kvalitet i en barnehage. Ledere som fokuserer på ...

Mobbing i barnehagen - kva veit me og kva kan me gjera?

Kva finst av kunnskap om mobbing i barnehagen og korleis blir fenomenet diskutert i den norske barnehagekonteksten? Fo...

Verdens største konferanse om mobbing til Norge

Aldri før har så mange barn og unge rapportert om mobbing i Norge. Internasjonalt er omfanget av mobbing også økende. Nå...

Innovasjonspris for verktøy som skal bedre klassemiljø

Verktøyet skal gi skoler viktig kunnskap om ensomhet, vennskap, uro og inkludering i klassen. For dette er Læringsmiljøs...

Fikk pris for forskning på barns bruk av medier og teknologi

Hun er en av Norges fremste tech-kvinner og en internasjonalt anerkjent forsker innen pedagogisk teknologi, barns lesing...

Bok: Sosial og emosjonell kompetanse i skolen

Boken tar for seg sentrale sosiale og emosjonelle kompetanser for elever på mellomtrinnet og i ungdomsskolen, og beskriv...

– Emosjonsregulering er avgjørende for læring

– Å beherske emosjonsregulering er viktig for å mestre læring, det sosiale samspillet og hvordan elevene har det med se...

– Foreldre kan ha en stor betydning i arbeidet mot digital mobbing

Et nytt internasjonalt forskningsprosjekt skal finne ut om foreldre kan ha en viktigere rolle enn tidligere antatt når d...

Hvilke roller inntar lærere, foreldre og elever under utviklingssamtaler?

En ny, systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning (KSU) og Læringsmiljøsenteret ser nærmere på hva ...

Hvordan ser inkluderende praksis ut sett innenfra?

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan hovedsakelig barn og unge med særskilte læringsbehov og deres foreldre...

Elever med konsentrasjonsvansker opplever mindre læringsstøtte

Ny forskning viser at elever som rapporterte om manglende konsentrasjon også opplevde liten grad av læringsstøtte fra læ...

Publikasjonar frå INTERACT-prosjektet

Artiklar frå projektet. Bruk DOI-lenka for å lese abstraktet.

– Å jobbe med mobbeproblematikk er noe av det viktigste vi gjør

I Drangedal kommune har vonde fortellinger om mobbing preget lokalsamfunnet i mange år. Hvordan tar en kommune tak når s...

UiS-professor aktuell med nytenkende barnebok

Professor Natalia Ingebretsen Kucirkova er aktuell med barneboka «Den magiske nøkkelen», en fortelling om nøkkelen til k...

– En merkedag for SFO-ene over hele landet

Denne uka startet de aller første studentene som skal ta en bachelorgrad i skolefritidspedagogikk i Norge på UiS. – Dett...

– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling

Pål Roland er redaktør og medforfatter for en ny bok om ledelse og prosesser knyttet til kapasitetsbygging i utdanningss...

Hvor godt fungerer læringsappene som blir brukt i skolen?

Skjermen trenger ikke være en fiende, så lenge skolen, foreldre og barn vet hvordan den bør brukes, mener UiS-forsker.