Oversikt over materiell til
kartlegging og diagnostisering av lesing

Her finner du en oversikt over noe kvalitetsvurdert materiell til bruk i kartlegging og diagnostisering av lesing. Listen er ikke komplett, men gir oversikt over noe av det som finnes.

Publisert Sist oppdatert
Om oversikten

Det finnes mange spesialpedagogiske støtteverktøy, men kvaliteten på disse er varierende. På disse sidene finner du en oversikt over noe tilgjengelig materiell til kartlegging, diagnostisering, veiledning og støtte, innenfor områdene språk, lese- og skrivevansker.

Materiellet er valgt ut basert på en rekke faglige kriterier. Materielloversiktene er kun utviklet i den hensikt å gi en oversikt, og representerer ikke anbefalinger fra Nasjonalt lesesenter.

Alt materiell som presenteres må benyttes med varsomhet og i tråd premissgrunnlaget det er utviklet på.

Nederst på siden kan du lese mer om de faglige kriteriene som ligger til grunn for utvelgelsen.

Se også:

Kartlegging for diagnostisering av språk

Lesesenterets prøvemateriell

kartlegging OG DIAGNOSTISERING av lesing

Språk 6-16

Språk 6-16 er en screeningtest for språkvansker hos barn og ungdom fra 6 år til 16 år.

lesefinger

Formål: Screeningtest for språkvansker
Faglig område/ferdigheter:

 • Setningsminne
 • Ordspenn
 • Begreper
 • Fonologisk bevissthet
 • Grammatikk
 • Ordavkoding
 • Lesehastighet

Målgruppe: 6 år til 16 år
Kartleggingsmåte: Individuell
Format/materiell: Papirformat: Manual og testark
Normering/standardisering: Ja
Kvalifikasjonskrav: Ingen
Tilgjengelig hos: Statped - Språk 6-16 screeningtest
Forfattere: Ottem og Frost

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV LESING

Setningsleseprøven

Setningsleseprøven (S-40) er en screeningprøve for 4. til 10. trinn, som kan brukes til å avdekke om elever har lesevansker. Denne prøven gir mulighet for kartlegging av utviklingen i leseferdighet over tid.

lesefinger

Formål: Kartlegging av leseferdighet
Faglig område/ferdigheter: Leseforståelse
Målgruppe: 4.til 10.trinn
Kartleggingsmåte: Gruppe
Format/materiell: Papirformat. Instruksjonshefte og elevhefte (kopieringsoriginal).
Normering/standardisering: Ja
Kvalifikasjonskrav: Ingen
Tilgjengelig hos: Logometrica
Forfatter: Høien

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV LESING

Ringeriksmaterialet

Dette materiellet brukes til systematisk kartlegging av språklig bevissthet hos barn i alderen 5 til 7 år. Det kan også brukes som spesialpedagogisk materiell for eldre barn.

lesefinger

Formål: Kartlegging av språklig bevissthet, spesialpedagogisk trening.
Faglig område/ferdigheter: Språklig bevissthet:

 • Fonologisk
 • Morfologisk
 • Syntaktisk

Målgruppe: 5 til 7 år
Kartleggingsmåte: Individuell og gruppe
Format/materiell: Papirformat: Kopieringsoriginaler.
Normering/standardisering: Ja
Kvalifikasjonskrav: Ingen
Tilgjengelig hos: Cappelen Damm - Ringeriksmaterialet
Utgitt: 2002
Forfattere: Tingleff, Tingleff og Lyster

kartlegging og diagnostisering av lesing

PDK-testen

PDK-testen er en nettbasert test som måler funksjonelle leseferdigheter. Den er egnet til å avdekke styrker og svakheter i lesekompetanse.

lesefinger

Formål: Måler funksjonell lesekompetanse.
Faglig område/ferdigheter: Lesekompetanse i forhold til ulike typer tekst:

 • Prosa                     
 • Dokument           
 • Kvantitativ

Målgruppe: Voksne
Kartleggingsmåte:

 • Individuell 
 • Gruppe

Format/materiell: Digitalt format. Nettbasert. 
Normering/standardisering: Ja
Kvalifikasjonskrav: Sertifiseringskrav
Tilgjengelig hos: Vox
Pris: Gratis
Mer informasjon finner du her: Vox - PDK-testen
Utgitt: 2008 
Utgiver: Vox/Lesesenteret

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV LESING

Ordkjedetesten

Ordkjedetesten er en screeningtest som kartlegger elevens ferdighet til å avkode ord. Testen er standardisert for elever på 3.-10. trinn, videregående skole og voksne.

lesefinger

Formål: Screeningprøve som skal fange opp elever som har vansker med avkoding av ord
Faglig område/ferdigheter:
 Avkoding av ord
Målgruppe:

 • 3. til 10. trinn
 • Voksne

Kartleggingsmåte: Gruppeprøve
Format/materiell:
 Papirformat: Håndbok og elevark (kopieringsoriginaler)
Normering/standardisering:
 Ja
Kvalifikasjonskrav:
 Ingen
Tilgjengelig hos:  
Logometrica - ordkjedetest
Utgitt:  2007
Forfattere:
 Høien og Tønnesen

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV LESING

LOGOS

Logos er en PC-basert diagnostisk test. Testen har som formål å stille en presis diagnose av lesevansker. Programmet gir også anbefalinger om tiltak som kan igangsettes.

lesefinger

Formål: Diagnostisering av lese- og skrivevansker
Faglig område/ferdigheter:

 • Leseflyt
 • Leseforståelse
 • Lytteforståelse
 • Avkodingsferdighet
 • Leserelaterte ferdigheter
 • Reaksjonstider
 • Rettskrivingsprøve

Målgruppe:

 • 2.trinn
 • 3. til 5.trinn
 • 6. til 10.trinn
 • Voksne

Kartleggingsmåte: Individuell
Format/materiell: 

 • Digital nedlastbar programvare
 • Papirformat: Logos håndbok

Normering/standardisering: Ja
Kvalifikasjonskrav: 
Sertifiseringskrav
Tilgjengelig hos: 
Logometrica - Logos håndbok
Utgitt: 2010
Forfatter: 
Høien

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV LESING

Kartleggingsprøvene i lesing - 1. og 3. trinn

Kartleggingsprøvene undersøker om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging i opplæringen. Resultatene fra prøvene gir informasjon om elever som befinner seg rundt eller under en definert bekymringsgrense. Kartleggingsprøvene skiller seg fra nasjonale prøver som gir informasjon om elever på alle nivåer.

lesefinger

Les mer om kartleggingsprøvene i lesing og finn oppfølgingsmateriell til prøvene på denne siden.

Formål: Identifisere elever som er i risikosonen for å utvikle lese- og skrivevansker slik at disse kan få ekstra oppfølging.

Målgruppe: 3. trinn (obligatorisk), 1. trinn (frivillig)
Kartleggingsmåte: Digital prøve
Format/materiell:
Digitalt
Normering/standardisering:
 Ja
Tilgjengelig hos: Utdanningsdirektoratet 
Språk: 
Bokmål og nynorsk
Pris:
 Gratis
Utgiver:
 Utdanningsdirektoratet

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV LESING

IL-basis - prøvemateriell

IL-basis er et prøvemateriell for å beskrive og vurdere forutsetninger for lesing. Materiellet er utviklet av Norsk psykologiforening.

lesefinger

Formål: Materiellet benyttes for å beskrive/vurdere vesentlige forutsetninger for lesing i klassen og hos enkeltelever.

Faglig område/ferdigheter:

 • Tegne og skrive
 • Lytteforståelse
 • Førforståelse
 • Rimord
 • Forlydsanalyse
 • Fonemantall
 • Fonemanalyse
 • Fonemsyntese
 • Sammensatte ord
 • Ordforståelse
 • Bokstavkunnskap
 • Bokstavskriving
 • Kjennskap til vokaler og stavelsesinndeling
 • Ordskriving
 • Avkodingsferdighet av tekst
 • Forståelse av høytlesing
 • Syntaktisk bevissthet
 • Avkodingsferdighet av ord
 • Bevissthet om form i språklige uttrykk
 • Bevissthet om sammenheng i tekst

Målgruppe: 1. - 2. trinn
Kartleggingsmåte: Individuell / Gruppe / Dynamisk
Format/materiell: Papirformat
Normering/standardisering: Nei
Tilgjengelig hos: PP-tjenestens materiellservice
Språk: Bokmål
Utgitt: 1996
Forfattere: Frost, Nielsen, Bråten, Hagtvet, Lyster, Thurmann-Moe, Stokke Olaussen

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV LESING

God leseutvikling - kartleggingsmateriell

Et verktøy for læreren til å kartlegge hvert enkelt barns leseutvikling gjennom de første tre-fire skoleårene, hvor det viktigste grunnlaget legges.

lesefinger

Formål: Kartlegging av leseferdigheter og tiltak.

Faglig område/ferdigheter:

 • Fonologisk bevissthet
 • Ordavkoding
 • Leseflyt
 • Leseforståelse
 • Leseinteresse

Målgruppe: 1. - 2. trinn

Kartleggingsmåte:

 • Individuell
 • Observasjonsskjema

Format/materiell: Papirformat
Normering/standardisering:
 Nei
Tilgjengelig hos: 
Cappelen Damm Akademisk
Språk: 
 Bokmål
Utgitt:
 2008
Forfattere: 
Herrlin, Lundberg

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV LESING

Arbeidsprøven kartleggingsmateriell

Arbeidsprøven er et kartleggingsmateriell til bruk for skoler, som gjør det mulig å kartlegge lesingen og det språklige grunnlaget til elever. Materiellet er tilgjengelig hos Statped.

lesefinger

Formål:

Kartlegging av elever som har behov for et tilrettelagt undervisningsopplegg for å komme videre i sin skriftspråkutvikling

Faglig område/ferdigheter:

 • Lytteforståelse
 • Huske setninger
 • Fullføre setninger
 • Lage setninger
 • Forklare ord
 • Ordmobilisering
 • Fonologiskbevissthet
 • Bokstavkunnskap, lese 
 • Bokstavkunnskap,  skrive 
 • Lese ord
 • Skrive ord
 • Leseforståelse 
 • Høytlesing 
 • Skrive tekst

Kartleggingsmåte:

 • Individuell
 • Dynamisk

Format/materiell:

 • Papirformat,
 • Digitalt format. Nedlastbar fil i PDF format

Normering/standardisering: Nei
Kvalifikasjonskrav for bruk:
 Spesialpedagog
Tilgjengelig hos: 
Statped
Språk: 
Bokmål, nynorsk, ns
​Pris:
 Gratis

Om kvalitetskriteriene

Her kan du lese om hvilke vurderinger som ligger bak materielloversikten.

barn med kvinne

Oversikten bygger på svar fra en spørreundersøkelse som ble sendt til kommunale og fylkeskommunale PPT-kontor i samråd med Utdanningsdirektoratet; informasjonsinnhenting på nett og Lesesenterets egen fagkompetanse.

Materiellet innenfor området språk er valgt ut med bakgrunn i språklige ferdigheter relatert til lese- og skrivevansker. Oversikten er i alfabetisk rekkefølge og delt inn i områdene lesing, språk, skriving, hjelpemidler og filmer.  

Utvalget av kartleggingsverktøy som senteret presenterer i forbindelse med utredning av språk-, lese- og skrivevansker er veiledende. Det er vurdert som kvalitativt godt, på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Kartleggingsmateriellet skal ha et tydelig teoretisk fundament som er i tråd med tidsaktuellforskning på fagfeltet. Dette vil styrke validiteten på kartleggingsverktøyet. Videre ansees det som ekstra kvalitetssikring når kartleggingsverktøyet benyttes i nasjonal og internasjonalt forskning.
   
 • For de testene som er standardiserte/normerte stilles det krav til normgrunnlaget. Normene må i størst mulig grad være basert på kriterier som anses som dagsaktuelle, både i innhold og spredning i normalfordelingen i den norske populasjonen. Det vil si standardiserte tester som er normert på norske og/ eller grupper av norske, svenske og danske barn.
   
 • I noen tilfeller er eldre tester inkludert i utvalget, på tross av at testene ikke inneholder normer av nyere dato. Testene er likevel inkludert da de belyser sentrale ferdigheter innen fagfeltet der det ikke er utviklet nyere kartleggingsverktøy.
   
 • Kartleggingsverktøy som stiller krav til spesifikk fagkompetanse hos den som skal utføre kartleggingen, ansees som å ha en kvalitativ styrke.
   
 • Informasjon om og bestilling av kartleggingsmateriellet må være lett tilgjengelig på nett eller hos leverandør. 

Presisering av noen begreper anvendt i oversikten av kartleggings- og diagnostiseringsmateriell

Beskrivelsen av testene i kategorien formål er hentet direkte fra kartleggings- verktøyenes omtale av seg selv. Arbeidsgruppen ved Lesesenteret har ikke gjort en egen vurdering av hvorvidt testbeskrivelsene er valide.

Under kategorien faglig område/ ferdigheter er testenes deltester eller indekser listet opp. 

Målgruppe viser til hvilken aldersgruppe testen er ment for, samt spesifikasjoner dersom testen er utviklet for en spesiell brukergruppe. Kartleggingsverktøyene kan også brukes på personer som er eldre enn antatt aldersgruppe uten bruk av aldersnormer og med kvalitativ vurdering.

Kvalifikasjon: Å kartlegge språk-, lese- og skrivevansker krever kompetente fagpersoner. Denne kompetansen innebærer et minimum av forkunnskaper om fagområdet språk, lesing og skriving, samt kartlegging. I oversikten nedenfor viser Kompetansekrav til utdanningskrav. I tillegg framkommer det eventuelle ytterligere krav som krav om innføringskurs og krav om sertifisering.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at resultater på Norsk fonem test og Logopedlagets Språklydsprøve ikke stiller spesifikke kompetansekrav til gjennomføring av testene.  Tolkning av disse testene krever imidlertid fagspesifikk kompetanse, og bør gjøres i samråd med logoped.

Veilednings- og støttemateriell:

Innen fagfeltet språk, lesing og skriving er det utviklet relativt store mengder veilednings- og støttemateriell så vel som læringsressurser. Det har derfor vært nødvendig å legge fram en oversikt over et begrenset utvalg ut fra gitte kriterier.  Oversikten kan derfor ikke ansees som en komplett liste.

Læringsressurser er utviklet som en utvidelse av læreboka, og er derfor ikke presentert i oversikten nedenfor over veilednings og støttemateriell. 

Ved utvelgelse av veilednings og støttemateriell har vi satt følgende kriterier:

 • Veiledningsmateriell skal ha en klar teoretisk forankring i tråd med som er i tråd med nåtidens forskning på fagfeltet.
 • Veiledningene skal presentere praktiske/ metodiske arbeidsmåter knyttet til forebyggende og fagspesifikke tiltak for brukergruppen.  Veiledningene foreligger med og uten støttemateriell.

Kompensatoriske hjelpemidler

Kompensatoriske hjelpemidler (IKT) er spesielt viktige redskap for brukergruppen vår. Vi har derfor inkludert kompensatoriske hjelpemidler med og uten veiledninger.  I oversikten nedenfor henvises det så langt det har vært mulig til fagartikler som er veiledende i forhold til bruken av hjelpemiddelet.

Presisering av begrepet formål anvendt i oversikten av veilednings- og støttemateriell

Veiledningsmateriellet gir i varierende grad en tydelig beskrivelse av eget formål. I oversikten av veiledningsmateriell har vi derfor i noen tilfeller lagt vår faglige forståelse til grunn for vurdering av formålet.