HelseCampus Stavanger

en regional samskapingsarena for helsetjenesten, næringsliv, akademia, pasient og pårørende

Kontakt oss

Vi holder til i Innovasjonspark Stavanger, lengst sør på campus Ullandhaug. Finn fram i MazeMap. Vår adresse: Professor Olav Hanssens vei 7a, bygg i2, 4021 Stavanger.

Leder: Line Hurup Thomsen

Kontakt: helsecampus@uis.no

Partnere: Stavanger kommune, Stavanger universitetssjukehus, Laerdal Medical, Norce, Validé og Universitetet i Stavanger.

Følg oss: Facebook og LinkedIn

HelseCampus Stavanger er en samskapingsarena for helsetjenesten, akademia, næringsliv, pasient og pårørende i Sør Rogaland.

Seks helsearbeidere i hvite, røde og blå uniformer

Vi blir flere, vi blir eldre og vi forventer mer. Det er krevende å forene ønsker og muligheter innenfor ressursrammene vi har til rådighet. En særlig knapphet på arbeidskraft vil sette grenser for hvordan vi kan løse oppgavene.

Vårt mål er å realisere en bærekraftig helsetjeneste etter pasientens behov. En bærekraftig helsetjeneste forutsetter at vi utnytter mulighetene teknologien gir, bruker og videreutvikler kompetansen hos ansatte best mulig og løser oppgavene effektivt. 

Sammen skal vi:

  • Utvikle kunnskap og tjenester til det beste for innbyggernes helse.
  • Teste og implementere helseteknologiske løsninger.
  • Drive fremragende undervisning ved hjelp av simuleringspedagogikk.
  • Utvikle og forsterke helserelatert næringsliv.
  • Skape møteplasser for erfaringsutveksling, samarbeid og dialog.

HelseCampus lyser såkornmidler

Fra 21. august 2023 er det åpent for å søke om såkornmidler til forsknings- og innovasjonsprosjekt innen fagområdene simulering, samhandling og sikkerhet.

Prosjektet skal være basert på behov i tjenesten, og kan se på løsninger for nåværende og kommende utfordringer i helsevesenet. Tematikk som omhandler tjenesteutvikling og/eller digitalisering vil prioriteres. Det vektlegges samarbeid mellom partnere innen offentlig sektor, akademia og privat sektor.

Såkornmidlene er ment å føre til videre skalering ved å søke på regionale, nasjonale og internasjonale forsknings – og innovasjonsmidler. Hvordan dette er tenkt løst, bes redegjøres i søknaden.

UiS må være prosjektleder eller partner i søknaden. Det er Universitetsfondet i Rogaland som finansierer tildelingene.
Søknaden sendes til helsecampus@uis.no

  • Prosjektvarighet                                                             6-12 mnd.
  • Maks totalt søknadsbeløp                                           300 000 NOK
  • Totalt avsatt til utlysningen høsten 2023              1 200 000 NOK
  • Søknadsfrist høsten 2023                                            20.10.2023 kl 18:00
  • Tildeling høsten 2023                                                   8.12.2023

Arrangement i HelseCampus Stavanger-klyngen

Hvordan ivareta pasient- og pårørendestemmen i forsknings- og innovasjonsprosesser?

Man. 23.10.2023

11:15-15:15

HelseCampus Stavanger (Professor Olav Hanssens vei 7a, bygg i2, 4021 Stavanger)
atriet

Prekonferanse til Helsetjenesteforskningskonferansen: Hvordan kan forskning lede til innovasjon i helsetjenesten - og motsatt?

Ons. 01.11.2023

11:00-15:00

HelseCampus Stavanger (Professor Olav Hanssens vei 7a, bygg i2, 4021 Stavanger)
atriet

Virtual Reality (VR) – med fremtidens briller på?

Ons. 31.01.2024

10:00-16:00

VID vitenskapelige høgskole, Stavanger (adr: Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger)

Prosjekter i HelseCampus Stavanger-klyngen

Caring Futures

Utvikling av omsorgsetikk for teknologimediert omsorg

Releasing the Power of Users

Pasientmedvirkning i utvikling av digitale helsetjenester

Heime

Fleire gode dagar heime

Crowdsensing

Samle ikke-sensitive helsedata ved hjelp av innbyggere

Safety

Deler beste praksis innen akuttmedisinsk opplæring

Pumps and pipes Norge

Overfører teknologi- og kompetanse mellom olje/gass og helse

Tele-Ambus

Ny tverrsektoriell modell for kronisk sårbehandling (lenke til NFRs prosjektbank)

Samhandling i rehabiliteringsforløp

Hva fremmer og hemmer kommunikasjon og samhandling? (ph.d.-prosjekt)

Point

Behandling av kroniske smerter uten å risikere en opiod-epidemi i Norge?

Kvalitet i praksisstudier på sykehjem

Setter søkelyset på sykehjem som læringsarena

Aktuelt fra HelseCampus Stavanger-klyngen

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

HelseCampus lyser ut såkornmidler

Fra 21. august 2023 er det åpent for å søke om såkornmidler til forsknings- og innovasjonsprosjekt innen fagområdene sim...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Resultat fra såkornmiddel-prosjektene i HelseCampus Stavanger-klyngen

Fire prosjekt ved Universitetet i Stavanger (UiS) fikk høsten 2021 tildelt til sammen 1,2 millioner kroner fra restmidle...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Stavangerregionen har fire stjerner i europeisk referansenettverk for aktiv og sunn aldring

Tverrsektorielt samarbeid, innovasjon og god innbyggerinvolvering er nøkkelkriterier for å lykkes.

Lær mer om det tverrfaglige nettverket ParkinsonNet

Nettverket skal bidra til et kompetanseløft om Parkinsons sykdom i hele Norge.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i h...

Fire prosjekt får forskningsmidler fra HelseCampus

Nyfødtmedisin, psykisk helse, organisasjonsutvikling og digital pasientoppfølging er samarbeidsprosjektene som mottar mi...

Databasert debrief etter gjenoppliving av nyfødte

Når et nyfødt barn må gjenopplives etter fødsel, skal objektive data fra hendelsesforløpet samles inn og fremstilles på ...

Digital hjelp for personer med psykisk lidelse

En app som hjelper personer med alvorlige psykiske lidelser til å håndtere hverdagen, skal nå få en norsk versjon.

Skal flagge arbeidsbelastning på nye SUS

Ved akuttmottak har grønt, gult og rødt flagg lenge vært brukt for å prioritere hvilke pasienter som trenger hjelp først...

Registrerer vitale mål for digital oppfølging

Kan daglig registrering av vitale mål gi pasienter med hjertesvikt og tarmkreft en tryggere og bedre oppfølging hjemme? ...

3D-printing løser komplekse utfordringer innen veterinærmedisin

Ved SEARCH-senteret har de fått erfare hva 3D-printing kan bidra med innen medisinske utfordringer. Som å hente ut ubefr...

Her er HelseCampus sin nye leder

HelseCampus tar fysisk form i Innovasjonspark Stavanger, og har fått ny daglig leder. Line Hurup Thomsen skal nå drifte ...

Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Smartere samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Ny leder for HelseCampus

Line Hurup Thomsen er ansatt som leder for HelseCampus. Hennes viktigste jobb blir å lage konkrete handlingsplaner for h...

Pumps og Pipes inngår samarbeidsavtale HelseCampus

Avtalen skal styrke arbeidet med å fremme nyskaping og innovasjon på tvers av helse -og omsorgssektoren og andre fagmilj...

Avtale om HelseCampus Stavanger signert

UiS, Stavanger universitetssjukehus, Stavanger kommune, Laerdal medical og forskningsinstituttet NORCE har inngått en av...

Nasjonal helse- og sykehusplan lagt fram

Helseminister Bent Høie mener HelseCampus Stavanger svarer på mange av utfordringene i den nye Stortingsmeldingen Nasjon...

Styrker sin kontakt med næringslivet

HelseCampus Stavanger har inngått en samarbeidsavtale med Norwegian Smart Care Cluster. Klyngen blir et kontaktpunkt for...

HelseCampus imponerte helseministeren

Helseminister Bent Høie fikk et gledelig gjensyn med HelseCampus, ett år etter forrige besøk. Den gang snorklippet han e...

Se morgendagens løsninger i HelseCampus

Teknologi, nye løsninger og samarbeid blomstrer i HelseCampus. Nå er løsningen Empathic Building, der digitale velferdst...