Bok om leiarskap i klasserommet

I boka «Ledelse i klasserommet» vert ny kunnskap om læraren si leiing i klasserommet presentert. – Lesarane vil i tillegg få innsyn i korleis skular som organisasjon kan støtte lærarane si utvikling av leiarskap, fortel Sigrun K. Ertesvåg.

Published Endret

I denne boka vert det presentert nokre refleksjonar som lærarar kan ta med seg inn i det daglege arbeidet på skulen. Foto: Getty Images.

Boka «Ledelse i klasserommet – undervisningskvalitet fra teori til praksis» handlar om læraren si leiing i klasserommet, og den interaksjonen som føregår mellom lærarar og elevar. I boka, som er utgjeven på Cappelen Damm, vert ny kunnskap og forsking om leiing i klasserommet lagt fram.

– I denne boka har vi samanstilt teori og kunnskap utvikla gjennom prosjektet «Classroom Interaction for Enhanced Student Learning» (CIESL). I dette prosjektet har vi sett nærare på korleis lærarar omset kunnskap til praksis i klasserommet gjennom ein intervensjon med fokus på klasseleiing, seier Sigrun K. Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret, UiS, som saman med kollega Randi M. Sølvik er redaktør for boka.

Omslaget på boka "Ledelse i klasserommet". Foto: Cappelen Damm.

Stor variasjon i klasseromma

Funn frå forskingsprosjektet CIESL vert samanstilt og drøfta i boka. Funna blir satt saman med teori og tidlegare forsking på feltet, og desse dannar igjen grunnlag for drøftingar av praksisutøving i klasserommet og vidareutvikling av praksis samt meir forsking.

I den første delen av boka vert det fokusert på korleis lærar-elev-interaksjonar på ulike måtar fremjar elevane sin motivasjon og deira sosiale og faglege læring. I den andre delen, kjem det fram korleis skulen som organisasjon kan støtte lærarane sitt arbeid med å utvikle god klasseromspraksis.

– Det vi har sett i CIESL-prosjektet, er at norske lærarar som gruppe gir god emosjonell støtte til elevane, men variasjonen er stor – kanskje enno større enn vi hadde trudd. Dette uroar oss, mellom anna fordi vi har sett samanhengar mellom emosjonell støtte og elevane sitt engasjement i læringsaktivitetane. Dette kjem vi nærare inn på i boka, fortel Ertesvåg.

Vil få ny kunnskap om klasseleiing

Boka «Ledelse i klasserommet» er viktig for utdanningsforskarar, masterstudentar, skuleleiarar, lærarar og andre som er interesserte i skule og utdanning.

Andre som har bidrege med eigne kapittel i boka er Pål Roland, Unni V. Midthassel, Ksenia Solheim, Elsa Westergård, Grete S. Vaaland og Trude Havik ved Læringsmiljøsenteret. Ifølgje Ertesvåg vil boka kunne gje lesarane ny kunnskap om leiing i klasserommet, og ein vert som lesar presentert for nokre refleksjonar om korleis lærarar kan omsetje kunnskap til praksis.

– I denne boka presenterer vi nokre refleksjonar lærarar kan ta med seg inn i det daglege arbeidet på skulen – til dømes korleis dei kan jobbe med djup læring i tråd med dei nye læreplanane, seier ho.
 

Tekst: Maria Gilje Strand
Foto: Getty Images & Cappelen Damm

Redaktørane av boka

Professor i pedagogikk
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832936
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Om boka

Ledelse i klasserommet

Redaktørar: Sigrun Ertesvåg og Randi Myklebust Sølvik

Tittel: Ledelse i klasserommet: – undervisningskvalitet fra teori til praksis

Forlag: Cappelen Damm Akademisk

År: 2020

ISBN: 9788202643782

Sider: 220

Kjøp boka

Du kan kjøpe boka rett frå forlaget eller i din næraste bokhandel.

Les mer om klasseledelse

Elever med konsentrasjonsvansker opplever mindre læringsstøtte

Ny forskning viser at elever som rapporterte om manglende konsentrasjon også opplevde liten grad av læringsstøtte fra læ...

Publikasjonar frå INTERACT-prosjektet

Artiklar frå projektet. Bruk DOI-lenka for å lese abstraktet.

– Får være med læreren «inn» i klasserommet

I forskningsprosjektet INTERACT får lærere veiledning av egne spesialtrente «coacher». – Jeg er heldig som får veilede...

CLASS-S dimensjonsguide

Norsk oversettelse av Dimensjonsguiden som er tilpasset Classroom Assessment Scoring System (CLASS)-secondary. Bestillin...

– Godt å vere i gong med INTERACT-prosjektet

INTERACT-prosjektet er i gong for alvor, og no er rekrutteringsprosessen av lærarar over. Til saman skal lærarar frå 12 ...

Avhandling: Instructional support in Norwegian classrooms

Maren Stahl Lerang har i sin avhandling funnet ut at kvaliteten på undervisningsstøtte varierer mellom klasserom. Bestil...

INTERACT – kvalitet i klasseromsinteraksjoner

Målet med INTERACT-prosjektet er å undersøke hvordan digital videobasert dialog kan støtte lærere i arbeidet med å styrk...

Bok: Problemløsningsmodeller

Boka "Problemløsningsmodeller" handler om kollektive atferdsvansker, dvs. der grupper eller klasser har utviklet en nega...

– Viktig å etablere et godt læringsmiljø fra start

Ved Frogn vgs har de ansatte ved skolen arbeidet strukturert og systematisk for å få til en god skolestart. – Det fører ...

– Vil bruke observasjonsverktøyet CLASS for å heve kvaliteten i skolen

– Dette er et veldig godt verktøy som fokuserer på de sentrale områdene for hva som bør være på plass i et klasserom, si...

Gode erfaringer med å fjerne karakterer i orden og atferd

Skoler som har vært med i forsøket med å fjerne karakterer i orden og atferd opplever at relasjonene mellom lærere og el...

Med teksten i fokus

Førsteamanuensis Hanne Egenæs Staurseth arbeider i desentralisert ordning i Utdanningsregion Midt-Rogaland med å legge t...

Slik kan lærere bli gode ledere for klassen

Lærerens lederskap er den viktigste faktoren for hvordan klassemiljøet blir.

Klasseledelse: filmer med refleksjonsoppgaver

På denne siden har vi samlet filmer om klasseledelse og refleksjonoppgaver til filmene.

Elever blir mer engasjerte av lærere som bryr seg

Gløden for skolen synker med alderen om ikke læreren gir følelsesmessig støtte til den enkelte elev, viser en ny studie ...

Læreren er viktig for hvilke mål elevene setter seg på skolen

Hvordan læreren ser på læring er viktig for elevenes målorientering på skolen. Det viser forskning gjort ved Læringsmilj...

Lærers klasseledelse er avgjørende for å forebygge skolefravær

Lærerens klasseledelse kan ha en indirekte betydning for å forebygge mobbing og sosial ekskludering blant jevnaldrende. ...

Lunde universitetsskole har fått et kull nye praksislærere

Det ble endelig tid for vårens koronautsatte eksamineringsdager. Over tre ettermiddager har lærerne på Lunde presentert ...

Har elevane utbytte av lærarane si vidareutvikling i klasseleiing?

Det er eit godt spørsmål. I tillegg til å kunne svare «ja», vil vi gjerne også seie noko om kva faktorar som er avgjeran...

Lærarstøtta elevstyrt læring - autonomistøtte i klasserommet

Autonomi er eit av områda som er avgjerande for å forstå elevane sin motivasjon og engasjement i læringsaktivitetar. Aut...

Verdsetting av elevane si livsverd

Resultata frå CIESL-studien tyder på at lærarar generelt er dyktige til å skape positivt læringsklima og er sensitive fo...

En stresset (kunnskaps)nasjon

Gagner det alle elever at vi har en prestasjons- og konkurranseorientert skole? Hvordan går det for de elevene som opple...

Klasseledelse og den viktige relasjonen mellom lærer og elev

Læreres relasjonsbygging til elevene er et sentralt tema innen klasseledelse. Det blir belyst gjennom lærernes egen stem...

Selvbestemmelse og struktur i klasserommet

Selvbestemmelse synes å være nedfelt i mennesker fra naturens side. Vi kan gjøre de mest slitsomme ting så lenge vi velg...

Klasserommet minutt for minutt

Læraren kan orkestrere det som skjer sosialt i klasserommet. Kva rolle dette spelar i undervisning og korleis ein kan op...

Observasjonsmanualen CLASS

CLASS er en forkortelse for Classroom assessment scoring system, og er en observasjonsmanual utviklet av Robert C. Piant...

Lærar-elev-dialogen og elevane si læring

CIESL-prosjektet ser mellom anna på korleis læraren støttar elevane sine læringsprosessar og legg til rette for utvidand...

Hvordan unngå stress i klasserommet?

Klarer læreren å være en god leder i klasserommet og samtidig ha tro på seg selv, kan hun unngå å bli stressa.

Vil øke elevengasjementet i klasserommet

Kan engasjementet øke hos elevene ved at lærere får tilbakemelding på sin egen praksis i klasserommet? Det ønsker nyansa...

VITE – Videobased Improvement for TEachers

Prosjektets hovedmål er å utvikle og pilotere et tiltak for profesjonell utvikling for lærere.

Bok: Snu-metoden mot kollektive atferdsvansker

Snu-metoden er et verktøy for lærere som har mistet kontrollen over klassen. Erling Roland har skrevet bok om metoden.

Avhandling: Teachers´ learning in classroom interaction

Ksenia Solheim har i sin avhandling funnet ut at lærere ønsker å lære mer om interaksjoner i klasserommet fordi de erfar...

Avhandling: Relational aggression in adolescents

Tove Flack ser i sin avhandling på hvorfor noen ungdommer blir utestengt av sine medelever. Bestillingsnummer: 4803.

Avhandling: Pupil aggressiveness, teacher authority, and disruptive classroom behaviour

Grete Vaaland Sørensen ser i sin avhandling på aggressivitet hos elever, lærerautoritet og disiplinproblem i klasseromme...

Avhandling: School non-attendance: A study of the role of school factors in school refusal

Trude Havik ser i sin doktorgradsavhandling på hvordan forhold i skolen påvirker skolevegring. Bestillingsnummer: 4799.

Lærere som støtter elevene faglig trives bedre på jobben

En av tre lærere sier de utvikler seg innen faglig støtte til elevene. Lærerne som opplevde fremgang er mer fornøyde med...

Norske lærarar er gode på utvikling av positive læringsmiljø

Lærarar i Noreg er generelt dyktige til å utvikle positive læringsmiljø og organisere undervisninga i klasserommet. Men ...

Observerer vi det vi er ute etter å observere på en pålitelig måte?

Denne studien undersøker om observasjonsinstrumentet CLASS-S kan brukes i forbindelse med observasjoner i norske ungdoms...

Lærere på ungdomsskolen lærer mye av hverandre

Samarbeid mellom lærere er vel så viktig som egen innsats for at ungdomsskolelærere skal bli enda bedre pedagoger.

God klasseledelse henger sammen med jobbtilfredshet

En studie basert på data fra CIESL-prosjektet viser at lærere som er skårer høyt på emosjonell støtte, klasseromsorganis...