Bok om leiarskap i klasserommet

I boka «Ledelse i klasserommet» vert ny kunnskap om læraren si leiing i klasserommet presentert. – Lesarane vil i tillegg få innsyn i korleis skular som organisasjon kan støtte lærarane si utvikling av leiarskap, fortel Sigrun K. Ertesvåg.

Publisert Sist oppdatert

I denne boka vert det presentert nokre refleksjonar som lærarar kan ta med seg inn i det daglege arbeidet på skulen. Foto: Getty Images.

Boka «Ledelse i klasserommet – undervisningskvalitet fra teori til praksis» handlar om læraren si leiing i klasserommet, og den interaksjonen som føregår mellom lærarar og elevar. I boka, som er utgjeven på Cappelen Damm, vert ny kunnskap og forsking om leiing i klasserommet lagt fram.

– I denne boka har vi samanstilt teori og kunnskap utvikla gjennom prosjektet «Classroom Interaction for Enhanced Student Learning» (CIESL). I dette prosjektet har vi sett nærare på korleis lærarar omset kunnskap til praksis i klasserommet gjennom ein intervensjon med fokus på klasseleiing, seier Sigrun K. Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret, UiS, som saman med kollega Randi M. Sølvik er redaktør for boka.

Omslaget på boka "Ledelse i klasserommet". Foto: Cappelen Damm.

Stor variasjon i klasseromma

Funn frå forskingsprosjektet CIESL vert samanstilt og drøfta i boka. Funna blir satt saman med teori og tidlegare forsking på feltet, og desse dannar igjen grunnlag for drøftingar av praksisutøving i klasserommet og vidareutvikling av praksis samt meir forsking.

I den første delen av boka vert det fokusert på korleis lærar-elev-interaksjonar på ulike måtar fremjar elevane sin motivasjon og deira sosiale og faglege læring. I den andre delen, kjem det fram korleis skulen som organisasjon kan støtte lærarane sitt arbeid med å utvikle god klasseromspraksis.

– Det vi har sett i CIESL-prosjektet, er at norske lærarar som gruppe gir god emosjonell støtte til elevane, men variasjonen er stor – kanskje enno større enn vi hadde trudd. Dette uroar oss, mellom anna fordi vi har sett samanhengar mellom emosjonell støtte og elevane sitt engasjement i læringsaktivitetane. Dette kjem vi nærare inn på i boka, fortel Ertesvåg.

Vil få ny kunnskap om klasseleiing

Boka «Ledelse i klasserommet» er viktig for utdanningsforskarar, masterstudentar, skuleleiarar, lærarar og andre som er interesserte i skule og utdanning.

Andre som har bidrege med eigne kapittel i boka er Pål Roland, Unni V. Midthassel, Ksenia Solheim, Elsa Westergård, Grete S. Vaaland og Trude Havik ved Læringsmiljøsenteret. Ifølgje Ertesvåg vil boka kunne gje lesarane ny kunnskap om leiing i klasserommet, og ein vert som lesar presentert for nokre refleksjonar om korleis lærarar kan omsetje kunnskap til praksis.

– I denne boka presenterer vi nokre refleksjonar lærarar kan ta med seg inn i det daglege arbeidet på skulen – til dømes korleis dei kan jobbe med djup læring i tråd med dei nye læreplanane, seier ho.
 

Tekst: Maria Gilje Strand
Foto: Getty Images & Cappelen Damm

Redaktørane av boka

Professor i pedagogikk
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832936
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Om boka

Ledelse i klasserommet

Redaktørar: Sigrun Ertesvåg og Randi Myklebust Sølvik

Tittel: Ledelse i klasserommet: – undervisningskvalitet fra teori til praksis

Forlag: Cappelen Damm Akademisk

År: 2020

ISBN: 9788202643782

Sider: 220

Kjøp boka

Du kan kjøpe boka rett frå forlaget eller i din næraste bokhandel.

Les mer om klasseledelse

Elever med konsentrasjonsvansker opplever mindre læringsstøtte

Ny forskning viser at elever som rapporterte om manglende konsentrasjon også opplevde liten grad av læringsstøtte fra læ...

Publikasjonar frå INTERACT-prosjektet

Artiklar frå projektet. Bruk DOI-lenka for å lese abstraktet.

– Får være med læreren «inn» i klasserommet

I forskningsprosjektet INTERACT får lærere veiledning av egne spesialtrente «coacher». – Jeg er heldig som får veilede...

CLASS-S dimensjonsguide

Norsk oversettelse av Dimensjonsguiden som er tilpasset Classroom Assessment Scoring System (CLASS)-secondary. Bestillin...

– Godt å vere i gong med INTERACT-prosjektet

INTERACT-prosjektet er i gong for alvor, og no er rekrutteringsprosessen av lærarar over. Til saman skal lærarar frå 12 ...

Avhandling: Instructional support in Norwegian classrooms

Maren Stahl Lerang har i sin avhandling funnet ut at kvaliteten på undervisningsstøtte varierer mellom klasserom. Bestil...

INTERACT – kvalitet i klasseromsinteraksjoner

Målet med INTERACT-prosjektet er å undersøke hvordan digital videobasert dialog kan støtte lærere i arbeidet med å styrk...

Bok: Problemløsningsmodeller

Boka "Problemløsningsmodeller" handler om kollektive atferdsvansker, dvs. der grupper eller klasser har utviklet en nega...

– Viktig å etablere et godt læringsmiljø fra start

Ved Frogn vgs har de ansatte ved skolen arbeidet strukturert og systematisk for å få til en god skolestart. – Det fører ...

– Vil bruke observasjonsverktøyet CLASS for å heve kvaliteten i skolen

– Dette er et veldig godt verktøy som fokuserer på de sentrale områdene for hva som bør være på plass i et klasserom, si...

Gode erfaringer med å fjerne karakterer i orden og atferd

Skoler som har vært med i forsøket med å fjerne karakterer i orden og atferd opplever at relasjonene mellom lærere og el...

Med teksten i fokus

Førsteamanuensis Hanne Egenæs Staurseth arbeider i desentralisert ordning i Utdanningsregion Midt-Rogaland med å legge t...

Slik kan lærere bli gode ledere for klassen

Lærerens lederskap er den viktigste faktoren for hvordan klassemiljøet blir.

Elever blir mer engasjerte av lærere som bryr seg

Gløden for skolen synker med alderen om ikke læreren gir følelsesmessig støtte til den enkelte elev, viser en ny studie ...

Læreren er viktig for hvilke mål elevene setter seg på skolen

Hvordan læreren ser på læring er viktig for elevenes målorientering på skolen. Det viser forskning gjort ved Læringsmilj...

Lærers klasseledelse er avgjørende for å forebygge skolefravær

Lærerens klasseledelse kan ha en indirekte betydning for å forebygge mobbing og sosial ekskludering blant jevnaldrende. ...

Har elevane utbytte av lærarane si vidareutvikling i klasseleiing?

Det er eit godt spørsmål. I tillegg til å kunne svare «ja», vil vi gjerne også seie noko om kva faktorar som er avgjeran...

Lærarstøtta elevstyrt læring - autonomistøtte i klasserommet

Autonomi er eit av områda som er avgjerande for å forstå elevane sin motivasjon og engasjement i læringsaktivitetar. Aut...

Verdsetting av elevane si livsverd

Resultata frå CIESL-studien tyder på at lærarar generelt er dyktige til å skape positivt læringsklima og er sensitive fo...

En stresset (kunnskaps)nasjon

Gagner det alle elever at vi har en prestasjons- og konkurranseorientert skole? Hvordan går det for de elevene som opple...